جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/06/18 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2854

 زمان، نحوه مراجعه و مدارک لازم براي ثبت نام قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامي  

گروه آزمون وسنجش: نتايج نهايي آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي سال 1386 از طريق پايگاه الکترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني a.wwwzcom.moon و نيز ويژه نامه فرهيختگان اعلام گرديده و پذيرفته شدگان مي بايست جهت ثبت نام به واحدهاي دانشگاهي محل قبولي خود مراجعه نمايند. در آزمون سراسري امسال دانشگاه آزاد اسلامي 180 هزار نفر پذيرفته شده و براي اولين بار نيمي از پذيرفته شدگان در انتخاب اول خود قبول شده اند.

  زمان مراجعه براي ثبت نام
پذيرفته شدگان و ذخيره هايي که اسامي آنان در ويژه نامه اعلام اسامي فرهيختگان درج شده است  بايد شخصا از تاريخ شنبه 24 شهريور لغايت پنجشنبه 29 شهريور 86 طبق زمانبندي اعلام شده در جداول مندرج در ويژه نامه مذکور به واحد يا مرکز دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند.
     عدم مراجعه پذيرفته شدگان و ذخيره ها در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از           ثبت نام تلقي شده و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.
اعلام شدگان ذخيره بايد در روزهاي تعيين شده به واحدهاي دانشگاهي مراجعه نموده و آمادگي خود را کتبا طبق فرم مخصوص و در قبال دريافت رسيد از مسئولين مربوطه براي ثبت نام اعلام نمايند. سپس در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 29 شهريور به واحدهاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند تا با رعايت رديف تقدم ذخيره تا حد تکميل ظرفيت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آيد.
تذکر: شروع تحصيل آندسته از پذيرفته شدگان که در مقطع کارداني رشته هاي پزشکي و يا کارشناسي به صورت ذخيره پذيرفته شده اند در صورت تکميل ظرفيت مهرماه از بهمن ماه سال جاري ( نيمسال دوم سال تحصيلي 86-87 ) خواهد بود.
پرونده کليه پذيرفته شدگان علمي آزمون سراسري سال 1386 جهت احراز صلاحيت هاي عمومي تحت بررسي است و نتيجه آن متعاقبا حداکثر ظرف مدت يک ماه از طرف دفتر گزينش صلاحيت هاي عمومي سازمان مرکزي به اطلاع واحدهاي دانشگاهي خواهد رسيد.
دانشجويان غيرمشمول وظيفه عمومي ( خواهران يا برادران داراي کارت معافيت يا کارت پايان خدمت ) که به منظور انتقال، تغيير رشته و يا تغيير مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذيرفته شده اند، لازم است ضمن مراجعه به واحد اوليه و ارائه اين ويژه نامه که نام آنان در آن درج شده است، درخواست تسويه حساب نموده و پس از پرداخت هزينه هاي مربوط مدارک تحصيلي خود را دريافت و جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه نمايند.
تذکر: با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه جابجايي دانشجويان ممنوع و غيرمجاز است.
دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي با تکميل فرم مربوطه متعهد مي شوند پس از گذراندن دروس علوم پايه، به هرواحدي که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشي و بيمارستاني براي ادامه تحصيل آنان تعيين و اعلام مي نمايد، منتقل شده و ادامه تحصيل دهند و حق هيچگونه اعتراضي در اين مورد نداشته باشند.
پذيرفته شدگان بعضي از رشته ها مانند پرستاري  ، مامايي، بهداشت خانواده، دريا-ناوبري که برطبق مندرجات دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 1386 داراي شرايط پذيرش ويژه اي از لحاظ قد مناسب ( براي پذيرفته شدگان رشته هاي مامايي و پرستاري )، برخورداري از سلامت کامل جسماني و رواني و نداشتن نقص عضو،  در صورت دارا بودن شرايط لازم، ثبت نام به عمل خواهد آمد در غير اينصورت پذيرش آنان منتفي تلقي خواهد گرديد.
از پذيرفته شدگان رشته هاي علوم پزشکي، هنر، معماري، زبانهاي خارجي، الهيات و معارف اسلامي علاوه بر گزينش صلاحيت هاي عمومي،  گزينش اخلاقي جداگانه اي نيز به عمل خواهد آمد.
 پذيرفته شدگان رشته هاي کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي ملزم به اخذ گواهي از پزشک صلاحيت دار و مورد تاييد محل دانشگاهي مربوطه مبني بر اين که قادرند در رشته تربيت بدني تحصيل کنند، مي باشند، درغير اينصورت قبولي آنان منتفي تلقي مي گردد.
پذيرفته شدگان رشته هاي پاره وقت و همچنين ساير رشته/ محلهايي که داراي قيد پذيرش بومي مي باشند لازم است واجد شرايط مذکور باشند و در صورت عدم احراز اين شرايط محل دانشگاهي مربوطه از ثبت نام آنان خودداري خواهد نمود.

  زمان شروع کلاسها
شروع کلاسهاي درس هر واحد يامرکز دانشگاهي با توجه به امکانات آموزشي در مهر ماه يا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکيل کلاس در صبح يا عصر يا هردو وقت خواهد بود.

  مدارک لازم براي ثبت نام
تصوير و اصل ديپلم کامل متوسطه يا گواهي قبولي پايان تحصيلات نظام قديم متوسطه و يا گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه.
تذکر: چنانچه پذيرفته شده اصل مدرک تحصيلي خود را در اختيار نداشته باشد ولي تصوير آن يا گواهي معتبر پايان دوره را ارايه کند، بايد متعهد گردد اصل مدرک را حداکثر ظرف مدت دوسال به دانشگاه تحويل دهد و تعهد مذکور نيز همراه با هزينه هاي مالي ( چک يا سفته به مبلغ پنج ميليون ريال ) مي باشد.
اصل شناسنامه عکسدار و دوبرگ تصوير از تمام صفحات آن ( اصل شناسنامه صرفا براي تطبيق خواهد بود ).
اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي (  اصل کارت صرفا براي تطبيق خواهد بود ).
شش قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ که اخيرا تهيه و مشخصات پذيرفته شده در پشت آنها نوشته شده باشد (  براي مشمولين 12 قطعه ).
اصل و دو برگ تصوير مدرک مشخص کننده و ضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مرد بر طبق مفاد مندرج در پيوست شماره (2) صفحه 69 دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 86 دانشگاه آزاد اسلامي تحت عنوان " شرايط نظام وظيفه عمومي ".
تکميل وارائه فرم درخواست ثبت نام ،فرم هاي مربوطه به تعهدات و ساير فرمهايي که از طرف واحد  يا مرکز دانشگاهي در اختيار هر يک از پذيرفته شدگان متقاضي ثبت نام قرار خواهد گرفت.
مدارکي که بر طبق مندرجات صفحه 5 دفترچه راهنماي ازمون سراسري 86 دانشگاه ازاد اسلامي بومي بودن پذيرفته شدگان را به اثبات برساند .
مشمولان ديپلمه اي که با استفاده از تعهدات خدمتي  وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند و معافيت انان پس از تعهد مقرر صادر مي گردد بايد موافقت نامه رسمي از وزارتخانه يا سازمان متبوع (چنانچه لطمه اي به انجام تعهدات وارد نشود ) را ارائه دهند.
شاغلين رسمي نيروي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران بايستي گواهي موافقت و معرفي ستاد نيروي مربوطه را ارائه نمايند .
پذيرفته شدگاني که در رديف نام انها در ستون سهميه حرف س وجود دارد افرادي هستند که با تکميل و ارائه فرم منضم به کارت درخواست شرکت در ازمون ،خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي موضوع استفاده از سهميه رزمندگان و ايثار گران دانسته اند .اين افراد بايد هنگام ثبت نام فرم مربوطه به تعهد نامه استفاده از سهميه رزمندگان و ايثار گران را تکميل و به واحد يا مرکز دانشگاهي ارائه دهند . دانشگاه ازاد اسلامي به منظور حصول اطمينان از صحت مدارک مربوط به استفاده کنندگان از سهميه رزمندگان و ايثارگران مراتب را به طور جمعي از ارگانهاي ذيربط استعلام نموده و نتيجه آن را متعاقبا به واحدها و مراکز دانشگاهي ابلاغ خواهند نمود. بديهي است چنانچه در هر زمان از ثبت نام و يا حين تحصيل، واجد شرايط بودن اين قبيل از دانشجويان در استفاده از سهميه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد. و دراين صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سواستفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران پيگرد قانوني آنان براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
پزشکي و علمي دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته