جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/05/14 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2547

 جزييات توزيع کارنامه وفرم انتخاب رشته داوطلبان کنکور 85  

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش کشور جزييات توزيع کارنامه و فرم انتخاب رشته کنکور سال 1385 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور را اعلام کرد.
دکتر حسين توکلي در گفت وگو با ايسنا، گفت: در کنکور سال 1385 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور، يک ميليون و 343 هزار و 842 نفر ثبت نام کرده بودند که با توجه به امکان شرکت در گروه دوم يا سوم، در مجموع در مرحله اول آزمون، براي بيش از يک ميليون و 647 هزار داوطلب کارت صادر شد که از اين تعداد يک ميليون و 198 هزار و 832 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.
وي گفت: در مرحله اول کنکور655 هزار و 265 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که حدود 55 درصد داوطلبان است.
به گفته دکتر توکلي، با توجه به ظرفيت پذيرش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي امسال حدود 60 درصد مجازين در دانشگاه ها و موسسات پذيرش مي شوند.
دکتر توکلي در عين حال با اشاره به مجاز شدن برخي داوطلبان در دو يا سه گروه آزمايشي اظهار کرد: از ميان داوطلبان مجاز 39 هزار و 209 نفر در دو گروه ( گروه آزمايشي اصلي و يک گروه آزمايشي از زبانهاي خارجي يا هنر) و 1537 نفر در سه گروه ( گروه آزمايشي اصلي و دو گروه زبانهاي خارجي و هنر) مجاز به انتخاب رشته شدند که با توجه به اين آمار، تعداد مجازين به انتخاب رشته در اصل 702 هزار و 179 نفر است.
معاون سازمان سنجش در بيان تعداد مجازين کنکور در دوره هاي مختلف، گفت: در مرحله اول کنکور 450 هزار و 197 نفر در دوره هاي روزانه، شبانه و نيمه حضوري دانشگاهها پذيرفته شدند که از اين ميان 126 هزار و 292 نفر در گروه آزمايشي رياضي و فني، 147 هزار و 587 نفر در گروه علوم تجربي، 124 هزار و 750 نفر در گروه علوم انساني، 31 هزار و 49 نفر در گروه زبانهاي خارجي و 20 هزار و 512 نفر در گروه آزمايشي هنر مجاز به انتخاب رشته شده اند.
به گفته وي، همچنين 532 هزار و 727 نفر مجاز در دانشگاه پيام نور، 262 هزار و 424 نفر در مراکز تربيت معلم و 273 هزار و 742 نفر در مراکز و موسسات غيردولتي و غير انتفاعي مجاز به انتخاب رشته شده اند که داوطلبان بر حسب علاقه مندي در دوره ها و دانشگا ه هاي مختلف مي توانند در کليه دوره هاي مجاز شده، انتخاب رشته کنند.
وي در بيان جزييات توزيع کارنامه و فرم انتخاب رشته داوطلبان، گفت: کارنامه داوطلبان براساس سال تولد طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ماه در شهرستان ها و حوزه هاي توزيع کارت توزيع مي شود که توزيع کارت داوطلبان در شهرستان ها و مراکز استاني به جز استان تهران به شرح زير است: 
* کليه متولدين سال 67 و سالهاي بعد از آن صبح روز چهارشنبه 18 مرداد (7 تا 12)
* کليه متولدين سال 1366 عصر روز چهارشنبه (14 تا 19)
* کليه متولدين سالهاي 1364 و 1365 صبح روز پنجشنبه 19 مرداد
* کليه متولدين سال 1363 و سالهاي قبل از آن عصر روز پنجشنبه
وي افزود: توزيع کارنامه آن دسته از داوطلباني که حوزه توزيع کارت آن تهران مي باشد، بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه در همان دانشگاه هاي توزيع کارت، صورت مي گيرد که جزئيات آن روز دوشنبه در پيک سنجش منتشر مي شود.
به گفته دکتر توکلي، آن دسته از داوطلباني که براساس جدول شماره 6 کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند; بايد در همان حوزه توزيع کارنامه جهت دريافت فرم انتخاب رشته با ارائه کارنامه به باجه فرم انتخاب رشته مراجعه کنند و سپس بايد در همان حوزه نيز از باجه توزيع دفترچه راهنما، با ارايه کارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته را دريافت کنند.
معاون سازمان سنجش در ادامه با بيان اينکه امسال دفترچه انتخاب رشته در سه جلد تهيه شده است، اظهار کرد:  جلد اول ويژه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، زبانهاي خارجي و هنر، جلد دوم ويژه گروه آزمايشي علوم تجربي، زبانهاي خارجي و هنر و جلد سوم ويژه گروه آزمايشي علوم انساني، زبانهاي خارجي و هنر است.
وي افزود: همچنين آن دسته از داوطلباني که براساس جدول شماره 6 کارنامه مجاز به انتخاب رشته مراکز تربيت معلم شده اند، بايد دفترچه انتخاب رشته تربيت معلم را نيز از همان حوزه دريافت کنند.
معاون سازمان سنجش افزود: داوطلبان بايد پس از دريافت کارنامه با کسب و بررسي اطلاعات کامل و براساس ميزان علاقه و خصوصيات خلقي، شخصيتي، فيزيکي و توانايي خود نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
به گفته دکتر توکلي، هر داوطلب حداکثر 100 کد رشته / محل از گروه هاي آزمايشي مجاز را مي تواند انتخاب و با مداد مشکي نرم و براساس تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته وارد کند.
معاون سازمان سنجش تصريح کرد که داوطلبان بايد فرم تکميل شده خود را براساس اعلام سازمان سنجش در روزهاي اعلام شده به همان حوزه هاي دريافت کارنامه ارائه و کارنامه خود را ممهور به «دريافت شد» بکند.
دکتر توکلي درباره زمان تحويل فرم انتخاب رشته نيز گفت: فرم تکميل شده انتخاب رشته متولدين سال 1367 صبح روز يکشنبه 22 مرداد، متولدين سال 1366 عصر روز يکشنبه، متولدين سالهاي 1364 و 1365 صبح روز دوشنبه 23 مرداد و متولدين سال 1363 و سالهاي قبل از آن عصر روز دوشنبه در همان حوزه هاي توزيع کارنامه، دريافت مي شود.
وي همچنين گفت: آن دسته از داوطلباني که در مهلت اعلام شده موفق به دريافت فرم انتخاب رشته خود نشده اند مي توانند طي روزهاي جمعه و شنبه 20 و 21 مردادماه به مراکز اعلام شده مراجعه کنند که اين افراد در صورت مجاز شدن مي توانند فرم انتخاب رشته تکميل شده خود را در صبح روز يکشنبه (آن دسته از داوطلباني که صبح جمعه فرم دريافت کرده اند) و عصر روز شنبه (آن دسته از داوطلباني که روز شنبه فرم دريافت کرده اند) تحويل دهند.
دکتر توکلي در خاتمه تصريح کرد: آخرين مهلت تحويل فرم انتخاب رشته ساعت 19 روز دوشنبه 23 مرداد ماه است و اين مهلت قابل تمديد نيست.
خبر ديگر حاکي است رتبه هاي برتر کنکور85 معرفي شدند سازمان سنجش آموزش کشور رتبه هاي برتر گروه هاي آزمايشي کنکور سراسري 1385 را معرفي کرد.
 اسامي 10 نفر برتر کنکور سراسري گروههاي آزمايشي علوم تجربي، علوم رياضي و فني، علوم انساني و سه نفر برتر گروه هاي آزمايشي زبانهاي خارجه و هنر منتشر شد.
حدود نيمي از برگزيدگان کنکور امسال از استان تهران هستند.
از 36 برگزيده برتر کنکور امسال، 17 تن دخترند.

گروه علوم تجربي
رتبه اول، سيده پريا سعادت از ساري
رتبه دوم، اميرحسين عبدي از اصفهان
رتبه سوم، نويد ابوالفتح زاده قلعه جوقي از تبريز
رتبه چهارم، محمد داود قانع عزابادي از يزد
رتبه پنجم، شيرين حبيبي خراساني از کرمان
رتبه ششم، حسين فرضي از کرج
رتبه هفتم، بهاره آدهمي مجرد از مشهد
رتبه هشتم، بابک رضايي از کرمانشاه
رتبه نهم، علي فتاح پور از اصفهان
رتبه دهم، برنا فرازمند از ساري
گروه علوم رياضي و فني
رتبه اول، فرزانه فرهادي از قزوين
رتبه دوم، سام رضايي از تهران
رتبه سوم، سيده نفيسه موسويان از تهران
رتبه چهارم، نغمه مومني طارمسري از رشت
رتبه پنجم، حميد شکيبا از تهران
رتبه ششم، محمدتقي کتانباف نژاد از اهواز
رتبه هفتم، حميد ابراهيمي از تبريز
رتبه هشتم، محسن محمدي از شيراز
رتبه نهم، آرين حاذقي از شميرانات
رتبه دهم، سيد ميلاد مرتضوي راوري از تهران

گروه علوم انساني
رتبه اول ساحل رمضاني تبار از تهران
رتبه دوم محمد مهدي برغي از يزد
رتبه سوم ريحانه صديقي هشتجين از شميرانات
رتبه چهارم، الهام کاظمي از تهران
رتبه پنجم، سحر انزلي از تبريز
رتبه ششم، نرگس نخجواني از تهران
تبه هفتم، مهدي امينيان از تهران
رتبه هشتم، امير جانفدا از يزد
رتبه نهم، فاطمه مرادي از اراک
رتبه دهم، راضيه مهردادفرد از تبريز

گروه آزمايشي هنر
رتبه اول، آناهيتا قزويني زاده از تهران
رتبه دوم، شهرزاد پژمان از تهران
رتبه سوم، حسام رفيعي از تهران

گروه آزمايشي زبانهاي خارجه
رتبه اول، سهيل عشقي از تهران
رتبه دوم، مونا ارباب از تهران
رتبه سوم، الهه قائمي مهدوي از کرج 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته