جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/07/21 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (سه شنبه) (شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسليت مي گوييم) نسخه شماره 3437


رويکردي نظري بر شاخص هاي روان شناختي خانواده سالم
استاد : دکتر حسن احدي----- دانشجوي روانشناسي: الهام ارجمند ( قسمت سوم)

ساخت استخوان آرواره از سلول هاي بنيادي


تقريبا 38 درصد کودکان 4- 6 ساله ناخن هايشان را مي جوند


كوتاه هنري


  رويکردي نظري بر شاخص هاي روان شناختي خانواده سالم 
  استاد : دکتر حسن احدي----- دانشجوي روانشناسي: الهام ارجمند ( قسمت سوم)

 روان شناسي فردنگر آلفرد آدلر
از نظر آدلر, هر شخص پيش از هر چيز يک موجود اجتماعي و نه زيستي است ; شخصيت ما در اثر محيط و تعامل هاي اجتماعي فردي شکل مي گيرد, نه در اثر نيازهاي زيستي و تلاش پيوسته ما براي ارضاي آنها. آدلر هشياري را به عنوان هسته اصلي شخصيت در نظر مي گيرد, به اعتقاد وي آنچه ما را به پيش مي راند نيروهاي دور از ديد و کنترل ما نيستند, بلکه اين خود ما هستيم که رشد و آينده خويشتن را مي آفرينيم و جهت مي دهيم. به نظر آدلر شخصيت هاي بيمار گون آنهايي هستنند که نتوانسته اند به شيوه اي که از لحاظ اجتماعي سازنده است, به برتري برسند. اين شخصيت ها از خانواده هايي به وجود مي آيند که رقابت, بي توجهي, سلطه گري , بهره کشي , يا لوس کردن بر آنها حکمفرماست و تمام اينها, از علاقه اجتماعي جلوگيري مي کنند. فرزندان اين خانواده ها با صدمه زدن به ديگران , براي زندگي کاملتر تلاش مي کنند. کودکاني که از علاقه اجتماعي منع شده اند, براي رسيدن به برتري يکي از اين چهار هدف خودخواهانه ر انتخاب مي کنند. محبت خواهي , قدرت طلبي, انتقام جويي , و اعتراف به نارسايي و شکست. از ديد آدلر مشکلات ارتباط , اصولا مشکلات همکاري هستند. ارتباط کار آمد بنابر ماهيت آنها ,  نوعي تلاش مشترک است. اگر کسي به خاطر تمايلات شخصي از دادن اطلاعات خودداري کند, يا اگر کسي براي کسب امتياز رقابت طلبانه اطلاعات گمراه کننده بدهد , ارتباط دچار تعارض خواهد شد. زوج هايي که بر سر رقابت, مثل رقابت نقش جنسي, با هم تعارض دارند, با اينکه هر يک مي توانند با دوست يا هم جنس خود ارتباط خوبي داشته باشند, اغلب از مشکلات موجود در ارتباط با يکديگر شاکي , هستند.
ديدگاه اصالت وجودي
اصل اساسي براي طرفداران اصالت وجود اين است که ما محصول انتخابهاي خود هستيم وجود معناي آن کاملا در دستان خود ما قرار دارد , زيراي تنها خود ما مي توانيم تصميم بگيريم که چه نگرشها و رفتارهايي داشته باشيم . طرفداران اصالت وجود نيز بر اين باورند که افراد براي انتخاب راههاي پيشرفت و فعاليت خود آزادند. دليل اينکه چرا بسياري از افراد ناشاد و ناراضي هستند و چرا رفتار ناسازگارانه وجود دارد, اين است که تمام افراد درباره يک موضوع مشابه, انتخاب عاقلانه انجام نمي دهند . فرد هم مي تواند بخردانه و نابخردانه عمل کند.
رولومي  يک درمانگر مشهور و نامي ديدگاه اصالت وجود, معتقد است که اضطراب زماني ايجاد مي شود که شخص با انتخاب يک سوال اساسي روبه رو شود. فردي که طرد شده است امکان دارد از طريق کنجکاوي درباره سايرعلل ايجاد کننده اين وضع , ازاضطراب خود به طور سازنده استفاده کند . اما اين امکان نيز وجود دارد که به علت گرفتاري زياد و اضطراب ناشي از آن از اين عمل اجتناب ورزد و در نتيجه از رشد بيشتر خود جلوگيري کند.
 تمايلات جنسي براي وجودنگرها کمتر از صميميت اهميت دارد, درمانگر وجودي در صورتي به تعارض هاي جنسي مي پردازند که ميل جنسي فرد , در جريان فعل پذير کردن خود , انکار شده يا صورت درماني گرفته باشد.
نظريه انسان گرايي کارل راجرز
نظريه راجرز در حوزه تفکرات پديده شناسي قرار دارد که در آن بر ادراک و اصول روان شناسي گشتالت تاکيد شده است . از اين ديدگاه تمام تلاش ها و توجهات فرد با ادراک او از جهان پيرامونش در لحضه معيني از زمان ارتباط دارد و چگونگي تشکيل و تغيير اين قالب ادراکي مورد توجه است. پيش فرض بنيادي اين ديدگاه آن است که ادراک فرد از خود و جهان پيرامون وي تعيين کننده اصلي رفتار است و عوامل مربوط به گذشته ( تاريخچه ) و عمق روان ( ناخودآگاهي) از حداقل اهميت برخوردار است . بر اساس اين ديدگاه رابطه صميمي واقعي به ندرت ايجاد مي شود, و علت آن تا اندازه اي اين است که براي ما بسيار سخت است آنچه را که از خودمان دريغ مي داريم, به ديگران اعطا کنيم. اغلب افراد براي اينکه ديگران را دوست بدارند و با آنها احسا س صميميت کنند, بايد واقعا همان طوري که برداشت خود از خودشان را تحريف کرده اند, برداشت خود از آنها را نيز تحريف کنند تا با شرايط ارزش دوست داشتن آنها متناسب باشند. در نتيجه باور مي کنند که علت نقطه ضعف ها و شکاف هاي موجود در رابطه انها , ناقص بودن طرف مقابلشان است و نه شرايط محدود کننده محبت خود آنها .
نظريه درماني گشتالت
تکامل شخصيت از نظر پرز که از اصلي ترين معتقدان به گشتالت درماني است , در سه مرحله اجتماعي , رواني -جسماني و روحي صورت مي گيرد. اين سه مرحله که به دنبال هم و در امتداد يک خط قرار مي گيرند در لحضه تولد به شکل عوامل بالقوه در فرد موجود هستند. پرز انسان را موجودي کل , وحدت يافته , خود نظم کل نگر , وابسته به محيط و تجربه گر مي انگارد که شخصيتي با ابعاد اجتماعي , رواني - جسماني , و روحي دارد   . مطابق اين ديدگاه روابط صميمي با تعهد نسبت به خودمان نه ديگران , آغاز مي شود. ما متعهديم خودمان را آن گونه که هستيم براي خودمان آشکار سازيم نه اينکه وانمود کنيم همان کسي هستيم که ديگران انتظار دارند يا ترجيح مي دهند . گشتالتي ها معتقدند که ارتباط جزئي از بازي نقش اجتماعي است. افراد درباره اينکه چه قدر با عظمت هستند, نقش هايشان در زندگي تا چه اندازه مهم, ناچيز , يا نابسنده است, وراجي مي کنند. آنها معتقدند به جاي حرف زدن زياد , اجازه بدهيم احساس هاي واقعي در عمل ابراز شوند.
تحليل تبادلي اريک برن
به نظر برن , تعامل فرد با ديگران در هر لحظه مبتني بر حالتهاي سه گانه شخصيت اوست. بنابراين تمام اين سه جنبه شخصيت ارزش زيادي براي زندگي و بقا دارند و موقعي که يکي از آنها تعادلي سالم را به هم مي زند, تجزيه و تحليل و سازماندهي مجدد ضرورت مي يابد. در درون زندگي سازمان يافته اغلب افراد , صميميت مبتني بر مبادله دو جانبه بدون بازي , بدون ساختار و فاقد بهره کشي ها دست نيافتني است. تا وقتي که تبادل هاي دو نفر مکمل يکديگر باشند, ارتباط به آرامي و به نحو شايسته اي پيش مي رود و هر دو طرف احساس مي کنند يکديگر را مي فهمند.
رويکرد رفتاري جوزف ولپي
در اين ديدگاه عامل اساسي اغلب اختلال هاي رفتاري اضطراب است, وقتي که فرد با محرک تهديد کننده اي مواجه مي شود, اضطراب را مي آموزد. زماني که اضطراب به صورت يک پاسخ عادي به محرک هاي خاص ايجاد مي شود , مي تواند جنبه هاي ديگر رفتار را تضعيف  کند و به نشانه هاي ثانوي منجر شود. به طور کلي رسيدن به شخصيت سالم , حذف موفقيت آميز پاسخ هاي اضطرابي خاص را مي طلبد.
ادامه دارد


  ساخت استخوان آرواره از سلول هاي بنيادي  

دانشمندان با بهره گيري از سلولهاي بنيادي انسان بالغ، موفق به ساخت بخشي از استخوان آرواره شدند.   
به گزارش ايرنا به نقل ازبي بي سي، پژوهشگران مي گويند اين اولين بار است که يک بافت استخواني پيچيده با اندازه اي مشابه آرواره طبيعي انسان با دقت و با اين روش ساخته شده است.
دانشمندان اميدوارند بتوانند از اين روش نه فقط براي نقص هايي خاص در اين مفصل استفاده کنند، بلکه همچنين آن را به طور گسترده تر براي ترميم ساير استخوان ها به کار برند.
نتيجه اين تحقيق که در دانشگاه کلمبياي آمريکا انجام گرفته در نشريه آکادمي ملي علوم اين کشور منتشر شده است. استخواني که به طور دست ساز در شرايط آزمايشگاهي درست شده است مفصلي به نام "تمپورومانديبولار" است. کارکرد اين مفصل ممکن است در اثر ابتلا به بيماري آرتروز، آسيب يا نقص هاي مادرزادي با مشکل مواجه شود.
با اين که اين گونه مشکلات گسترده است، درمانشان آسان نيست.
اين مفصل، ساختاري پيچيده دارد که امکان ترميم آن را با پيوند زدن استخوان از قسمت ديگري از بدن انسان دشوار مي کند.
در تازه ترين تحقيق از سلول هاي بنيادي موجود در مغز استخوان استفاده شده است. اين سلول هاي بنيادي در داربستي از جنس بافت استخواني کاشته شده اند و با استفاده از تصاوير ديجيتالي از آرواره بيمار، دقيقا به شکل استخوان آرواره درآورده شده اند.
در مرحله بعدي، اين سلول ها با استفاده از بيو-رآکتورهاي ويژه تکثير شدند. سلول هاي تکثير شده قابليت آن را داشته اند که با همان ميزان مواد مغذي که در يک استخوان طبيعي يافت مي شود، با بافت استخواني آزمايشگاهي بياميزد.
دکتر گوردانا، مجري اين تحقيقات گفت: "امکان پيوند استخوان که بر اساس ويژگي هر فرد و با سلول هاي بنيادي او ساخته شده است، روش هاي کنوني را که ما براي ترميم نقص هاي استخواني استفاده مي کنيم متحول خواهد کرد."


 تقريبا 38 درصد کودکان 4- 6 ساله ناخن هايشان را مي جوند  

 جويدن ناخن يکي از عادات کودکان است که والدين را بسيار ناراحت و کلافه مي کند. تحقيقات نشان مي دهد که تقريبا 38 درصد کودکان 4 6 ساله ناخن هايشان را مي جوند.
به گزارش جام جم آنلاين اين عادت تا 10 سالگي به اوج خود مي رسد و در مواردي تا 60 درصد کودکان افزايش مي يابد. همچنين بيشترين ميزان ناخن جويدن در پسران 13 14 ساله است. ناخن جويدن در دختران حدود 11 سالگي به بيشترين حد خود مي رسد. جالب اين که تقريبا20  درصد نوجوانان کماکان درگير اين مشکل هستند و 10 - 20 درصد اين عده نيز تا بزرگسالي عادت ناخن جويدن را حفظ مي کنند.
جويدن ناخن نه تنها منظره ناخوشايندي دارد بلکه موجب بيماري کودک نيز مي شود.جويدن ناخن ها به ويژه تا ته پوشش شاخي ناخن منجر به خونريزي مي شود و پوست را مستعد تماس با ميکروب ها کرده و خطر ابتلا به عفونت را در اين ناحيه افزايش مي دهد.به علا وه وقتي کودک ناخن هاي پر از ميکروب را وارد دهان مي کند خطر ابتلا به امراض مختلف براي وي افزايش پيدا مي کند.
علت چيست؟
يکي از باورهاي رايج اين است که فشارهاي عصبي و تنش هاي روزانه موجب ناخن جويدن در کودکان و نوجوانان مي شود، اين باور که تا حد زيادي نيز درست است موجب شده گروهي از روان شناسان بر اين باور باشند که نفس «جويدن ناخن» عادتي زشت و ناپسند نيست، بلکه تنها راهکاري براي رهايي از تنش و استرس در کودک است.
عصبانيت بيش از حد ناشي از فشارهاي روحي و اضطراب براي تسکين ناراحتي ها، دلواپسي و تضاد هاي فکري، بلا تکليفي به خاطر درگيري با والدين، امتحانات، پاسخ دادن به معلم، تماشاي فيلم هاي ترسناک، تقليد از ديگران، والدين، دوستان،هيجان بيش از حد و عکس العمل خصومتي در مقابل والدين و ديگران از ديگر علل جويدن ناخن محسوب مي شود.
راه جلوگيري
علت را رفع کنيد: منتظر پاسخ کودکتان که چرا ناخن هايش را مي جود نباشيد و او را به خاطر انجام اين عمل سرزنش نکنيد،. توجه کنيد کودکتان درچه موقعيت هايي اين عمل را انجام مي دهد. جست جو کنيد که چه مساله اي باعث شده است آرامش و امنيت کودکتان را به هم بزند. آن را دريابيد، اين تلاش شما براي پي بردن به مشکل کودک و توجه به حل آن مي تواند بزرگترين گام براي از بين بردن اختلال ناخن جويدن باشد.
ناخن  کودک را کوتاه کنيد: کوتاه کردن ناخن هاي بلند به کودکان در زمينه ترک اين عادت بسيار کمک مي کند. ناخن هاي کوتاه شده کمتر جويده مي شوند، سعي کنيد هرچند روز يک بار ناخن هاي کودک را بگيريد و سوهان بزنيد.
دعوا نکنيد: هيچگاه کودک را بخاطر ناخن جويدن دعوا نکنيد بلکه توجه او را از جويدن ناخن دور کنيد. کودک بايد احساس خوبي نسبت به خود پيدا کند.شرمنده کردن سرزنش، تحقير، تهديد و تنبيه کودک هيچ اثري درماني ندارد بلکه عادت را تشديد مي کند و باعث اختلالات ديگر نيز مي شود. به جاي اين کار به او اعتماد به نفس بدهيد.
حواس کودک ر ا پرت کنيد: سعي کنيد حواس کودک را هنگام جويدن ناخن پرت کنيد، از او کارهايي بخواهيد که مجبور شود از انگشتانش استفاده کند درست کردن کاردستي يا کشيدن نقاشي روش خوبي براي اين کار است.
فلفل نزنيد: کارشناسان معتقدند پاشيدن فلفل يا ماليدن مواد تلخ به انگشتان و ناخن کاربردي در درمان اين مشکل ندارد.


 كوتاه هنري  

کنگره انجمن جراحان ارتوپد ايران آغاز به کار کرد
هفدهمين کنگره انجمن جراحان ايران با هدف ارايه تکنيک هاي جديد در زمينه جراحي ارتوپد، 20 تا 24 مهر در مرکز همايش هاي بين المللي رايزن آغاز به کار کرد.
دکتر غلامعلي عکاشه رئيس انجمن جراحان ارتوپدي ايران در گفت وگو با ايسنا گفت: در اين کنگره تمام مسائل جامع ارتوپدي به صورت بازآموزي و مقاله با نگاهي به پيشرفت ارتوپدي و تکنيک جديد درماني در سطح جهان ارايه مي شود و مدعوين از کشورهاي غربي و خاورميانه حضور دارند و تجربيات و تکنيک هاي جديد خود را اعلام و از پيشرفت هاي علم ارتوپدي ايران آگاهي مي يابند.
وي افزود: کنگره امسال در دو بخش درمان شکستگي هاي پيچيده و درمان بيماري هاي خاص ارتوپدي در کودکان ارايه مي شود، در بخش درمان شکستگي هاي پيچيده نزديک ترين و بهترين روش هاي درمان شکستگي مورد بحث قرار مي گيرد.
دکتر عکاشه تصريح کرد: 80 مقاله به دبيرخانه اين کنگره ارسال شده که از اين تعداد 40 مقاله پذيرفته شده است.

مصرف زياد مکمل ويتامين A براي بدن مضر است
نتايج يک تحقيق نشان داد: مصرف بيش از حد ويتامين A براي بدن مضر است و تاثيرات منفي بر جاي مي گذارد.
به گزارش  ايسنا، به گفته محققان; ويتامين  A نقش حياتي در توليد انرژي بين سلولها ايفا مي کند اما مصرف بيش از حد زياد يا کم آن به اين سيستم آسيب مي رساند. اين امر بويژه در مورد ترکيبات مواد غذايي، نوشيدني ها، کرم ها و مکمل هاي تغذيه اي حاوي ويتامين A افزودني حائز اهميت است چون امکان مسموميت فرد با اين ويتامين افزايش مي يابد. دکتر اول ريچ همرلينگ پژوهشگر انستيتو تحقيقات سرطان اسلوان کترينگ در نيويورک اظهار داشت: مطالعات ما ارزش و ضرر احتمالي استفاده از ويتامين A در کرم هاي آرايشي و مکمل هاي تغذيه اي را ارزيابي مي کند. وي خاطرنشان کرد: هرچند فقر ويتامين  A در جامعه ما چندان شايع نيست اما بايد تاکيد کرد که مصرف زياد اين ويتامين سبب بي نظمي هاي جدي در توليد انرژي شده و روي رشد يا مرگ سلولها تاثيرگذار است. همرلينگ و دستياران وي در مطالعات خود اين تاثيرات را توضيح دادند و آن را روي سلولهاي انساني و موش ها آزمايش کردند.
 
حساسيت به بادمجان عامل تشديد آفت دهان
 دکتر آرش عزيزي متخصص بيماري هاي دهان و دندان گفت: استرس، خستگي و کمبود آهن از مهمترين دلايل بروز آفت دهان است و با توجه به اين که درمان قطعي ندارد مي توان با مصرف داروهاي موضعي، سوزش و درد آفت را کاهش داد.
اين متخصص بيماري هاي دهان و دندان در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: استرس و خستگي، کمبود آهن، کمبود ويتامين B 21 و اسيدفوليک، وراثت و ژنتيک و عادت ماهانه از مهمترين دلايل بروز آفت دهان است.وي افزود: با توجه به اين که آفت دهان درمان قطعي ندارد، توصيه مي شود; در صورت ابتلا به اين عارضه سعي شود ابتدا عوامل محيطي را برطرف کرد. همچنين با مصرف داروهايي مانند مسکن ها، شربت آنتي هيستامين يا کورتن نيز مي توان سوزش و درد آفت را کاهش داد.دکتر عزيزي تصريح کرد: گنجاندن مواد غذايي سرشار از آهن، ويتامين B 2 و اسيدفوليک در رژيم غذايي نيز در بهبود علائم آفت موثر است.وي خاطرنشان کرد: همچنين در برخي مواقع آفت دهان به علت حساسيت به برخي مواد غذايي مانند بادمجان، فلفل و ادويه بروز مي کند و مصرف اين مواد غذايي آفت دهان را تشديد مي کند.اين متخصص بيماري هاي دهان و دندان اظهار کرد: تاثير مصرف برخي مواد مانند رب انار در بهبود علائم آفت اثبات نشده است و تنها توصيه، رفع عوامل محيطي مانند استرس است.

ترک پا، پديده  شايع پوستي در ميان زنان
يک متخصص پوست و مو گفت يکي از شکايات شايع بيماران خشکي هاي کوچک تا ترک هاي شديد کف پا مي باشد، اين ضايعات که به دو دسته فيزيولوژيک و بيماري پوستي تقسيم مي شود در زنان بيشتر بروز مي کند.
دکتر محمد علي نيلفروش زاده، در گفت وگو با  ايسنا ، افزود: نوع فيزيولوژيک اين عارضه در مناطقي که آب و هواي خشک دارند، به دليل کمي رطوبت هوا و تابش خورشيد و همچنين افرادي که به دليل شغل يا انجام ورزش مدت طولاني را در هواي باز مي گذرانند، بيشتر ايجاد مي شود. به علاوه خشکي پا خصوصا کف پا در ناحيه پاشنه، بيشتر در زنان خانه دار ديده مي شود که طي روز بدون جوراب و پاي برهنه در خانه تردد مي کنند.
وي افزود: زناني که عادت به شست و شوي مداوم پاها دارند و به طور کامل پاها را خشک نمي کنند و از کرم هاي مرطوب کننده استفاده نمي نمايند، پاهايشان دچار خشکي شديدتري مي شود.
وي در ادامه ضمن اشاره به اينکه مردان به دليل پوشيدن کفش طي روز و اينکه اصولا تعريق مردان بيشتر است و کمتر دچار اين عارضه مي شوند، افزود: در نوع بيماري هاي پوستي ممکن است پا به تنهايي يا همراه با ساير قسمت هاي پوست درگير شود که مهمترين آنها ضايعات قارچي پوست مي باشد.
دکتر نيلفروش زاده در آخر به افرادي که به اين عارضه دچار هستند، توصيه کرد: بعد از شست و شوي پاها بلافاصله با حوله تميز و با دقت آنها را خشک کنند و از کرم هاي مرطوب کننده و چرب کننده مانند گليسيرين و وازلين استفاده نمايند و در طي روز از کفش هاي روفرشي استفاده کنند و اگر خشکي و ترک و يا احيانا خارش پوست پا ادامه يافت حتما به پزشک متخصص مراجعه نمايند.

براي رفع التهاب معده ازگيل بخوريد
ازگيل، ميوه درختي است که در اواخر پاييز و اوايل زمستان مي رسد. گل هاي درخت ازگيل، سفيد و ميوه  آن شبيه زالزالک است، با اين تفاوت که ميوه ازگيل درشت تر و قهوه اي رنگ و طعمش شيرين و کمي گس است. هسته آن را مي کارند و درخت ازگيل را به درخت گلابي نيز پيوند مي زنند.
به گزارش  ايسنا ، اين ميوه داراي ويتامينهاي «آ» و «ب» و«ث» بوده و سرشار از تانن است و ميوه و برگ آن به عنوان قابض و رفع التهاب معده توصيه و تجويز شده است.
ازگيل سينه را نرم مي کند و عطش را فرو مي نشاند و ضد صفراست. همچنين ضماد ازگيل جوش هاي بدن را ازبين مي برد. براي معالجه اسهال خوني مي توان مقدار دوز مشخصي از آن را بدون پوست خورد.غرغره کردن با جوشانده برگ ازگيل، آبسه دهان و گلو را درمان مي کند.
گفتني است، هسته ازگيل به علت داشتن اسيد سپانيدريک، عنصري سمي است و خوردن آن خطرناک است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته