جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/25 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3718


خبر پزشکي


بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با راهبردهاي مقابله اي و منبع کنترل و مقايسه آنها در ميان مادران کودکان عقب مانده ذهني و مادران کودکان بهنجار
استاد: دكتر احدي دانشجو: الميرا معمار (قسمت ششم)

نكاتي مهم براي کنترل وزن و اصلاح عادت غذايي


يوگا علائم سندرم فيبروميالژي را كاهش مي‌دهد


خبرها از عالم علم


 خبر پزشکي 

سينوزيت‌ها در اغلب موارد خودبه خود بهبود مي‌يابند
يک جراح و متخصص بيماري‌هاي گوش، گلو و بيني گفت: سينوزيت در عمده موارد داراي علت ويروسي است به اين معنا که پس از 3 تا 5 روز که زمان پيک آن است، خود به خود برطرف مي‌شود.
دکتر عليرضا مصباحي در گفت‌وگو با ايسنا ، افزود: در صورتي كه بيش از 10 روز علايم سينوزيت و يا عود دوباره پس از بهبود علامت سينوزيت در بيمار مبتلا به سينوزيت معمولي ويروسي به طول انجامد امکان دارد که سينوزيت از ويروسي به ميکروبي تبديل شود که در اين صورت بايد درمان خاص خود را داشته باشد.
اين عضو انجمن جراحان گوش گلو بيني آمريکا ادامه داد: معمولا بيماران دچار اين نوع سينوزيت، درد را اطراف چشمان خود احساس مي‌کنند. به عنوان مثال امکان دارد که فرد دچار درگيري سينوس قاعده جمجمه، درد را پشت سر خود احساس کند اما از آنجا که اغلب سينوس در اطراف ناحيه چشم و بيني قرار دارد بنابراين معمولا درد ناشي از سينوزيت، اين احساس فشار و پري در ناحيه اطراف چشم است. دکتر مصباحي سينوزيت را همان التهاب بافت مخاطي بيني و سينوس عنوان کرد و ادامه داد: معمولا دردهاي ناشي از سينوزيت، دوطرفه است گرچه مي‌تواند يکطرفه نيز باشد.
‎ ‎
ارزيابي جامع و فراگير كل گونه‌هاي گياهي گلدار
دانشمندان انگلستان و ايالات متحده با همكاري گياه‌شناسان چند كشور ديگر در يك ارزيابي جامع و فراگير كل گونه‌هاي گياهي گلدار را برآورد كردند.
برآورد جديد حاكي از وجود 400 هزار گونه گياه گلدار است. البته 600 هزار نوع به دليل تكراري بودن از ليست قبلي حذف شدند.قرن‌هاست كه گياه‌شناسان در گوشه و كنار زمين مشغول جمع‌آوري، طبقه‌بندي و نامگذاري گياهان هستند.
به گزارش جام جم آنلاين در نتيجه و به شكل غيرعمدي بسياري از گياهان چندين بار نامگذاري شده و ليستي بالغ بر يك ميليون گونه گياه گلدار به وجود آمده بود.براي اولين بار يك ليست از كل نمونه‌هاي گياهان گلدار توسط يك سيستم اتوماتيك قانونمند ارائه شده است.به دنبال همايش تنوع زيستي كه در سال 2002 برگزار شد يك خواست جمعي مطرح شد كه در نتيجه آن پروژه‌اي طولاني به مدت 3 سال و تحت نام «ليست گياهي» كليد خورد و‌آغاز به كار كرد.قبل از انجام اين كار بزرگ‌ترين نگراني اين بود كه بدون انجام اين كار غيرممكن است بتوانيم گونه‌هاي گياهي در معرض خطر را شناسايي كنيم و يا از ميزان موفقيت تلاش‌هاي انجام شده در حفظ و بقا گونه‌هاي مختلف گياهي باخبر شويم.بعضي گياهان 2 يا 3 نام دارند اما گياهان سودمند مانند گياهان خوراكي به دليل استفاده گسترده و جهاني بسيار بيشتر از اين تعداد نام دارند. اين بدان معناست كه محققان به دليل جستجوي يك نام از بسياري اطلاعات لازم در مورد آن گونه محروم مي‌مانند.طي همكاري گروه‌هاي مختلف گياه‌شناس سعي شده با جستجو در بانك‌هاي مختلف گياهي به يك اجماع وتوافق نظر در رابطه با هر گونه گياهي برسند و پس از آن اين نام (با تمام نام‌هاي ديگر نسبت داده شده به آن گياه) در ليست جديد گنجانده شود.تاكنون در اين پيش‌نويس جديد 301 هزار گونه مورد قبول (با 480 هزار نام تكراري) ثبت شده و بررسي 24 هزار گونه ديگر باقي‌مانده تا از بين آنها نام‌هاي تكراري حذف شود.ليست نهايي حدودا تا پايان امسال تهيه خواهد شد. دانشمندان معتقدند كه تعداد صحيح گونه‌هاي گياهي شناخته شده نبايد بيش از 400 هزار نوع باشد.


 بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي با راهبردهاي مقابله اي و منبع کنترل و مقايسه آنها در ميان مادران کودکان عقب مانده ذهني و مادران کودکان بهنجار 
 استاد: دكتر احدي دانشجو: الميرا معمار (قسمت ششم)

در بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي (روان نژندي،برونگرايي، پذيرا بودن، سازگاري و وظيفه شناسي) و راهبردهاي مقابله اي در مادران کودکان عقب مانده ذهني ، تنها بين روان نژندي و سبک هيجاني رابطه معناداري مشاهده شده است. اين نتايج با يافته هاي به دست آمده از تحقيقات هرن و ميشل(2003)، هوکر،فرايزر و موناهان(1994) و پنلي و توماکا(2002)همسو و همخوان ا ست. بررسي اين تحقيقات نشان مي دهد که عامل شخصيتي روان نژندگرايي با راهبردهاي مقابله اي هيجاني رابطه دارد. هم چنين پنلي و توماکا(2002) گزارش کرده اند، روان نژندگرايي با توانايي مقابله اي ادراک شده پايين و هيجان منفي بالا به ويژه از قبيل ترس، اضطراب، خودملامت گري رابطه دارد. اين يافته که بين برونگرايي با انواع راهبردهاي مقابله اي رابطه اي وجود ندارد ، با تحقيقات بوسورث و همکاران(2001)همخوان و همسو نيست ، زيرا بررسي آنها نشان داده است که برون گرايي ارتباط منفي با راهبرد مقابله اي اجتنابي دارد، شايد بتوان گفت، به دليل بافت نمونه و تفاوت هاي فرهنگي و تأثير سن ، نتايج اين پژوهش ها با يکديگر همخواني ندارد. هم چنين نتايج تحقيقات کاستا و پي تي(2005) نشان داد که برونگرايي با راهبردهاي مقابله اي مانند: شوخ طبعي، صحبت کردن درباره احساس خود و طلب حمايت اجتماعي رابطه نزديک دارد. همچنين در مورد اينکه بين عامل پذيرا بودن و هيچ يک از راهبردهاي مقابله اي رابطه معني داري وجود ندارد ، بايد گفت که اين يافته با يافته هاي به دست آمده از تحقيقات پنلي و توماکا(2002) ، هرن و ميشل(2003) همخوان و همسو نيست. تحقيقات پنلي و توماکا(2002) نشان داده است که بين پذيرا بودن(انعطاف پذيري) با سبک مقابله اي شناختي و ارزيابي مشاهده گر از عملکرد تکليف همبستگي وجود دارد. هرن و ميشل(2003) نيز گزارش کرده اند که در مورد زنان، همبستگي بين پذيرا بودن و راهبرد مقابله اي اجتنابي وجود دارد و در مردان بين اين عامل شخصيتي و راهبرد مقابله اي هيجاني رابطه وجود دارد. شايد بتوان گفت که تفاوت هاي فرهنگي و تأثير نمونه خاص، دليل ناهمخواني نتايج اين پژوهش ها با يکديگر مي باشد. همچنين بررسي هاي فيکو وا.اي(2001به نقل از لطيفيان،1384) نشان داده است که پذيرا بودن ارتباط ضعيف با راهبردهاي مقابله اي دارد. در مورد اين يافته که بين عامل وظيفه شناسي و هيچ يک از راهبردهاي مقابله اي رابطه معني داري وجود ندارد نيز بايد اذعان کرد که اين يافته با يافته هاي گزارش شده توسط هرن و ميشل(2003)، پوک ام و همکاران(2005) و فيکووا،اي(2001)به نقل از لطيفيان،1384) همخوان نيست به گونه اي که بررسي هاي اين تحقيقات نشان داده است که بين عامل شخصيتي وظيفه شناسي با راهبرد مقابله اي هيجاني همبستگي وجود دارد. بررسي هاي فيکووا،اي(2001)نشان داده است که افراد با نمره پايين در عامل وظيفه شناسي، راهبردهاي مقابله اي ناسازگارانه انتخاب مي کنند. شايد بتوان گفت به دليل بافت نمونه، نتايج اين پژوهش ها با يکديگر همخواني ندارد. تحقيقات پنلي و توماکا(2002) نشان داد که افراد با وظيفه شناسي بالا خود را به عنوان افرادي مي دانند که توانايي مقابله با خواستهاي محيطي را دارند و پيشرفت مدار هستند، چون وظيفه شناسي، رگه هايي مانند پشتکار، خود انضباطي و برنامه ريزي را شامل مي شود، مي توان فرض نمود که با مقابله مؤثر مرتبط باشد؛ گروهل(2005)گزارش داد که ميزان وظيفه شناسي با بالارفتن سن، افزايش مي يابد. بالاخره در مورد اين يافته که بين عامل سازگاري و هيچ يک از راهبردهاي مقابله اي ، رابطه معني دار وجود ندارد بايد گفت که اين نتايج با يافته هاي پنلي و توماکا(2002) و کاستا و پي تي(2005) همخوان نيست. تحقيقات پنلي و توماکا (2002) نشان داده است که بين عامل سازگاري با شادخويي و راهبرد مقابله اي شناختي رابطه وجود دارد. در بررسي فرضيه پنجم يافته ها نشان مي دهد که بين جنس کودک عقب مانده ذهني و نوع راهبرد مقابله اي مادران ارتباط معني داري وجود ندارد. اين در حالي است که ريحاني (1384) نيز بين جنس کودک و تنيدگي والدين ارتباط معني داري نيافت.
ادامه دارد...


 نكاتي مهم براي کنترل وزن و اصلاح عادت غذايي 

چاقي يک بيماري مزمن است که اضافه وزن غير طبيعي بدن تعريف مي‌شود که اثرات بسيار مخربي بر روي انسان دارد. به کسي چاق گفته مي‌شود که شاخص توده بدن او از عدد 30 بالاتر باشد و به فردي داراي اضافه وزن مي‌گويند که شاخص توده بدن او از 25 تا 30 باشد.
به گزارش ايسنا، چاقي بيماري کشنده‌اي نيست اما با بسياري از بيماري‌ها چه مستقيم و چه غيرمستقيم ارتباط دارد مانند افزايش فشار خون، آترواسکلروز (سخت‌شدن جدار رگها)، بيماريهاي کبدي و صفراوي بيشتر سنگ کيسة صفرا، آرتروز ، اختلالات تنفسي، واريس، نازايي، مسموميت حاملگي، پرمويي زنان، چربي بالاي خون و از همه مهمتر احساس محروميت اجتماعي و حقارت.
برخي از علل چاقي:
1- فشارهاي دروني، استرسها و افسردگيها
2- اختلال تغذيه‌اي مانند دريافت زياد انرژي و کمي فعاليت
3- مصرف بعضي داروها مثل داروهاي ضد بارداري، ضدافسردگي و ضداضطراب و کورتون‌ها
4- عوامل ژنتيکي ، 30 درصد علت چاقيها را شامل مي‌شود.
از تمامي اين عوامل اختلال تغذيه‌اي و يا اگر بهتر گفته شود عادات بد غذايي از همه مهمتر است، بطوريکه اگر شخصي علاوه بر نياز روزانه‌اش هر روز يک نان سوخاري (که بسيار کالري کمي دارد) اضافه بخورد، بعد از 20 سال پانزده کيلوگرم اضافه‌وزن پيدا خواهد کرد. ذخيره اصلى انرژى بدن، چربى است. اگر انرژى دريافتى بيش از انرژى اى باشد كه به مصرف مى‌رسد، افزايش بافت چربى، گريزناپذير خواهد بود. بنابراين بر وزن بدن افزوده مى‌شود.
پيشگيري از چاقي
1- افزايش ميزان تحرک و داشتن فعاليت فيزيکي منظم
2- با افزايش سن به دليل کاهش سوخت و ساز چربي هاي چاقي اتفاق مي افتد بنابراين افراد بايد در همه سنين ورزش کنند مخصوصا در سنين ميانسالي داشتن يک برنامه ورزشي منظم به تناسب اندام و پيشگيري از چاق شدن کمک مي کند
3- داشتن عادات خوب غذايي از جمله آرام غذا خوردن و خوب جويدن غذا از عواملي است که در پيشگيري از چاقي موثر است
4- استفاده از رژيم هاي غذاي که از نظر ميوه جات و سبزي جات تازه غني هستند و همچنين نرمش هاي مکرر نه تنها از بروز چاقي جلوگيري مي کنند، بلکه از ابتلا به بيماري هايي نظير سرطان و بيماري هاي قلبي- عروقي نيز پيشگيري مي کنند.
5- پرهيز از خوردن غذاهاى چرب و پر نمک و غذاهاي حاضرى و نوشابه هاي گاز دار
6- حفظ آرامش و پيشگيري از تنش هاي رواني مي تواند در کنترل وزن موثر باشد بسيارى از مردم در پاسخ به عواطف منفى مانند ملال، اندوه يا خشم، شروع به خوردن مى كنند
7- کم کردن مصرف مواد غذايي نشاسته اي ، موادي مانند برنج، آرد برنج و غذاهايي که از آن تهيه مي شود، ذرت، غلات بو داده، ماکاروني، باقلا، سيب زميني، عدس، نخود، لپه، لوبيا، بيسکويت و کيک.
نکات مهم در کنترل وزن
1- چاقي يک بيماري مزمن است و مثل هر بيماري مزمن ديگري نياز به زمان دارد.
2- هرگز در درمان چاقي خود از دارو استفاده نکنيد، چرا که دارو داراي عوارضي مي‌باشند.
3- در درمان چاقي خود هيچگاه عجله نداشته باشيد، يادتان باشد که رژيم غذايي با کاهش وزن تدريجي علاوه بر اينکه قابل تحملتر است، عوارضي نداشته، تقريباً غير قابل بازگشت مي‌باشد.
4 – مصرف داروهاي ضد اشتها براي کوتاه مدت با نظر پزشک مشکل چنداني ندارد . اما اين نوع داروها کمک به تغيير عادت غذايي نمي کند و داشتن عادات غذايي خوب براي داشتن وزن مناسب بسيار حائز اهميت است .
چند توصيه براي اصلاح عادت غذايي غلط
1. روزانه 6-8 ليوان آب بنوشيد.
2. دربين غذا از نوشيدن آب بپرهيزيد.
3. قبل ازصرف غذا سالاد ميل کنيد و از صرف نمک اضافه در غذا خودداري کنيد.
4. سعي کنيد وعده هاي اصلي غذا ( صبحانه – نهار – شام ) حذف نگردد، زيرا در اين صورت ناچار به ريزه خواري خواهيد شد.
5. مصرف چاي کمرنگ ولي بدون قند وشکر، دو ساعت بعد از غذا مانعي ندارد.
6. براي صرف غذا ازبشقاب هاي کوچک استفاده کنيد.
7. صرف غذا بايد در کمال آرامش صورت گيرد و از عجله خود داري کنيد .
8. درحالت هاي اضطراب و استرس غذا نخوريد.
9. وقت خود را به جاي ريزه خواري با فعاليت پر کنيد.
درمان‌ چاقي :
درمان‌هاي چاقي به چهار دستة دارويي، استفاده از وسايل و شيوه‌هاي مخصوص مانند سونا و ماساژ درماني ، جراحي و رژيم ‌درماني تقسيم مي‌شوند.


 يوگا علائم سندرم فيبروميالژي را كاهش مي‌دهد  

پزشكان توصيه مي‌كنند كه «يوگا» مي‌تواند به كاهش علائم سندرم فيبروميالژي كمك كند.
به گزارش ايسنا، تمرينات يوگا به مبتلايان به اين سندرم كمك مي‌كند كه درد كمتري را احساس كنند، كمتر خسته شوند و اضطراب آن‌ها نيز كاهش پيدا كند. بيماراني كه اين روش را آزمايش ‌كرده‌اند اظهار مي‌دارند كه تاثير يوگا مدت طولاني باقي مي‌ماند.
به گزارش پايگاه اينترنتي تااينديا، اين روش شامل انجام تمرينات يوگا يعني تركيباتي از حركات آرام كششي و مديتيشن (مراقبه) بود.
دكتر جيمز كارسون، روانشناس باليني و متخصص درد در دانشگاه سلامت و علم اورگون در اين باره تاكيد كرد: بيماراني كه از اين روش براي درمان استفاده مي‌كنند، اظهار مي‌دارند كه درد آن‌ها به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كند و ساير علائم آن‌ها نيز به همان نسبت بهبود مي‌يابد.
سندرم فيبروميالژي به عنوان يكي از شايع‌ترين علل دردهاي منتشر و مزمن در بدن شناخته شده است كه در بسياري از مواقع همراه با احساس خستگي زودرس و كاهش انرژي است. اكثر مبتلايان به اين سندرم را زنان تشكيل مي‌دهند. با وجود مطالعات گسترده هنوز دليل اصلي بروز اين بيماري مبهم است.
به گفته پزشكان، به طور كلي اين بيماران درد را زودتر و بيشتر احساس مي‌كنند. به نظر مي‌رسد سه عامل مهم وجود دارد كه علائم اين سندرم را تشديد مي‌كنند كه عبارتند از اختلالات خواب، عوامل و بيماري‌هاي عصبي و عدم آمادگي جسمي و فيزيكي هستند. اساس درمان اين سندرم، كنترل عوامل اصلي ايجاد كننده آن است.
لازم به ذكر است كه سندرم فيبروميالژي هيچ گونه عوارض جسمي مهم مثل پوكي استخوان و تغيير شكل مفاصل را به دنبال ندارد و بيماران نبايد نگران عوارض درازمدت اين بيماري باشند.


 خبرها از عالم علم 


چقدر به سلامت پاهاي خود اهميت مي‌دهيد؟
متخصصان تاكيد مي‌كنند: هرگز از مشكلات و ناراحتي‌هايي كه براي پاهايتان به وجود مي‌آيند، غفلت نكنيد چون ممكن است به مرور زمان تشديد و وخيم‌تر شوند و يا نشانه وجود مشكلي جدي‌تر در جاي ديگري از بدن باشند. به گزارش ايسنا، انجمن پزشكي متخصص امراض پا آمريكا نكات مهمي را خاطرنشان كرده كه حتما بايد در صورت مشاهده آن‌ها با پزشك متخصص مشورت كرده و براي درمان آن‌ها اقدام كرد. اگر متوجه زخم باز يا جراحتي در پاي خود شديد، اين زخم مي‌تواند نشان مشكلاتي مثل فشار خون بالا، بيماري كم خوني داسي شكل و يا يك بيماري عروق خوني باشد. تورم پاها هم مي‌تواند نشانه وجود مشكلات قلبي، سيستم‌ گردش خون و يا كليه‌ها باشد و احساس سوزش در پاها هم ممكن است دليل بر ضعف سيستم‌ گردش خون باشد. به گزارش سايت اينترنتي هلت دي نيوز، همچنين در صورت مشاهده مشكلات زير هم حتما بايد با يك متخصص امراض پا مشورت كنيد. ـ ابتلا به بيماري قلبي عروقي يا فشار خون بالا كه ممكن است به افت جريان خون در پاها منجر شود. ـ بيماري روماتيسم قلبي، چون داروهاي اين بيماري ممكن است با برخي از داروهاي مخصوص درمان امراض پا تداخل كنند. ـ در صورت ابتلا به ديابت، چرا كه اين بيماري روي حساسيت و گردش خون در پاها تاثير مي‌گذارد.
‎ ‎
انار منبع ويتامين A، C وE و اسيد فوليك
اكنون كه فصل انار فرارسيده و ميوه فروشي‌ها بااين دانه‌هاي ياقوتي مزين شده است، خوب است درباره خواص درماني اين ميوه بهشتي بيشتر بدانيم. انار خواص آنتي‌اكسيداني دارد. افزون بر آن اين ميوه زيبا و خوشرنگ منبع خوبي از انواع ويتامين‌ها از جمله ويتامين A، C وE و اسيد فوليك است. به گزارش جام جم آنلاين اين ميوه پرخاصيت، براي درمان و بهبود مشكلات گوارشي، سرطان، مراقبت از دندان‌ها، التهاب مفاصل، كم‌خوني و ديابت هم مفيد است.در طب سنتي انار براي پاكسازي پوست و كاهش التهاب‌هاي مختلف هم مصرف مي‌شده است. آب انار براي درمان گلودرد نيز موثر است.
انار و درمان بيماري‌ها
اختلالات معده: پوست و برگ انار براي بهبود مشكلات معده و اسهال‌ ناشي از مشكلات گوارشي مفيد است. آب انار نيز در بهبود اسهال خوني موثر است.
مشكلات قلبي: مصرف منظم انار يا آب آن باعث مي‌شود گردش خون در سراسر بدن به درستي انجام پذيرد. اين خاصيت، خطر حملات و سكته قلبي را نيز كاهش مي‌دهد. خواص آنتي‌اكسيداني موجود در اين ميوه به جلوگيري از لخته شدن خون هم كمك مي‌كند.
سرطان: انار سرشار از آنتي‌اكسيداني است كه براي پيشگيري از سرطان مفيد است. افرادي كه بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سينه يا پروستات هستند، بايد نوشيدن آب اين ميوه را شروع كرده و فراموش نكنند اين كار كمك زيادي به كاهش خطر بروز اين بيماري مي‌كند.مراقبت از دندان: يكي از خاصيت‌هاي انار اين است كه آب آن، همراه با داشتن خاصيت ضدباكتريايي و ضدويروسي، به كاهش اثرات پلاك‌هاي دنداني نيز كمك مي‌كند.كم‌خوني: داشتن جريان خون سالم و كافي در بدن به واسطه مصرف منظم اين ميوه، حاصل مي‌شود. انار براي خون، آهن فراهم كرده و در نتيجه به كاهش علايم كم‌خوني مانند خستگي، سرگيجه و ضعف كمك مي‌كند، اما در كنار تمام آنچه گفته شد، فوايد ديگري نيز براي اين ميوه خوشمزه وجود دارد. به عنوان مثال، انار احتمال تولد نوزاد نارس را كاهش مي‌دهد و به علاوه به مادراني كه منتظر تولد كودكشان هستند كمك مي‌كند تا نوزادي با وزن متعادل به دنيا بياورند. انار همچنين از بيماري آلزايمر در ميانسالان و احتمال بروز آن جلوگيري مي‌كند. در ضمن متخصصان پوست معتقدند انار در كاهش مشكلات ناشي از افزايش سن مانند ايجاد چين و چروك موثر بوده و در نتيجه پوست شما را جوان و شاداب نگه مي‌دارد.انار براي بهبود هضم نيز موثر است و گويا با گذشت زمان، هر روز انسان‌ها به خواص بيشتري از فوايد بي‌شمار انار پي مي‌برند. پس از حالا تا پايان فصل اين ميوه، از ميل كردن و بهره بردن از فوايد بي‌شمار آن غافل نشويد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش وپژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته