جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/05/06 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3932

رئيس دانشگاه آزاداسلامي ابهردرگفتگوي اختصاصي باآفرينش؛
كسي نمي تواندمنكرنقش دانشگاه آزاداسلامي برعرصه عمومي كشور شود


 رئيس دانشگاه آزاداسلامي ابهردرگفتگوي اختصاصي باآفرينش؛
 كسي نمي تواندمنكرنقش دانشگاه آزاداسلامي برعرصه عمومي كشور شود 

گفتگو:علي اكبرشيوخي

 *يدالله رجائي متولد1337شهرستان ميانه درآذربايجان شرقي است.تحصيلات ابتدايي تاپايان دوره متوسطه رادرهمان شهربه اتمام رساند. براي ادامه تحصيلات دانشگاهي به تركيه رفت.

ليسانس،فوق ليسانس ودكتري رادررشته اقتصادازدانشگاه استانبول اخذكرد.دردوران دانشجويي درجلسه اي كه به همت منوچهرمتكي سفير وقت ايران درتركيه برگزارشده بودو دكتر جاسبي سخنران آن بود با اهداف دانشگاه آزاد اسلامي آشناشد. اواخر دهه60 بعدازاتمام تحصيلات بساط سفرازتركيه رابه سوي ايران جمع كردوبه وطن بازگشت.كارش رابااستخدام دردانشگاه آزاداسلامي زنجان آغازكرد. دوره اي رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحد ميانه شد و هم اكنون نيزدركسوت رياست دانشگاه آزاداسلامي ابهر مي باشد. رئيس واحدابهرسئوالات مارابي پاسخ نگذاشت. آنچه درپي مي آيد محصول اين گفت وشنود مي باشد.

- رئيس دانشگاه آزاداسلامي ابهرخودش راچگونه معرفي مي كند؟

يدالله رجائي،متولدسال 1337شهرميانه دراستان آذربايجان شرقي هستم.دوره ابتدايي تاپايات تحصيلات دوره متوسطه رادرشهرميانه گذراندم.ديپلم رادررشته علوم تجربي خرداد سال1354ازدبيرستان امام خميني فعلي اخذنمودم. همان سال براي ادامه تحصيل به تركيه رفتم.دوره ليسانس رادررشته اقتصاددانشگاه استانبول شروع كردم.بعدازليسانس ،فوق ليسانس رادرهمان رشته ادامه دادم.باتوجه به موقعيت پيش آمده شروع به ادامه تحصيل درهمان رشته براي اقتصادكردم.

- چندسال درتركيه بوديد؟

تمام دوران تحصيلات دانشگاهي رامن درتركيه بودم.اين مدت ازسال1354تاسال1368طول كشيد.

دوري ازوطن سخت نبود؟

به هرحال دوري ازكشوروخانواده مشكلاتي داردامابايدبراي كارهاي بزرگ ناملايمات راتحمل كرد.

- چرابه تركيه رفتيد مگرايران دانشگاه نداشت؟

ايران درقبل ازانقلاب چنددانشگاه داشت ودرحدبسيارمحدودي پذيرش دانشجومي کرد.مثل امروزنبودكه دراكثرشهرها دانشگاه باشدودانشجوحق انتخاب دانشگاه ورشته در کشور خودش را داشته باشد.

- عده اي وقتي براي ادامه تحصيل به خارج ازكشورميروند همين بهانه اي براي اقامت درخارج ازكشورميشوددليل خاصي دارد؟

بازگشت وياعدم بازگشت به كشورعموماتوسط قشرتحصيل كرده به عوامل متعددي بستگي دارد2عامل،شرايط و امکانات داخلي كشوروخصوصيات فردي شخص دراين مولفه مهم هستند.برخي شرايط كشورخودراباكشورهاي ديگرموردارزيابي قرارداده وامكانات ومنابع وراههايي كه منجربه پيشرفت ميشودرامدنظرقرارميدهند.البته همه تحليل هاي افراددرست هم ممكن است نباشد.

دومين مساله به شرايط وخصوصيات فردبستگي دارد.برخي ايران رابهشت خودميدانند.دوري ازوطن وتحمل مشكلات رابراي خدمت به كشورومردم سرزمين خودتحمل مي كنند.فرصت تحصيل درخارج ازكشوررادرغناي علمي كشورموثرمي دانند.بااتمام تحصيل بااندوخته علمي شان براي خدمت وكاربردي كردن علم به كشوربرميگردند.

- چه شدكه بازگشتيد؟ازطرفداران نظريه بازگشت بوديد؟

ايران براي ما ارزشنداست.سرزميني است كه بايدماآنراقدربدانيم.استعدادهاي فراواني دارد.فقدان امكان تحصيل براي جوانان كشوردرآن مقطع سبب شدبسياري باتحمل مشكلات وسختي هاازايران بروند.امروزباتوجه به شرايط مطلوب كشوردرعرصه آموزش عالي كسي رغبت نمي كندپارافراترازايران بگذارد.البته كساني هم كه به صورت محدوددرخارج ازكشورتحصيل ميكنندعمومابه كشوربازميگردند،زيراامكانات وشرايط كشوررابراي خدمت وكارمناسب مي بينند.لذانه تنهامن،بلكه خيلي ازافرادطرفداربازگشت به ايران بودندوهستند.

- آقاي دكتر وقتي برگشتيد چه شد وارد دانشگاه آزاد اسلامي شديد؟ چرا دانشگاههاي دولتي كه اوضاع مال خوبي داشتندانتخاب نكرديد؟

عرض كردم اولين آشنايي ام باآقاي دكترجاسبي يك حسي درمن ايجادكرد.ايشان درجلسه اي كه درتركيه ترتيب داده بودندگفتندمادانشگاهي غيردولتي راه اندازي كرده ايم.توسعه اين دانشگاه موجب ميشودبسياري ازمشكلات مادرعرصه آموزش عالي برطرف شود.لذاجرقه كاردردانشگاه آزاداسلامي درذهن من زده شده بود..به خلوص ايشان براي خدمت به كشورم اداي دين كردم وبرخي مشكلات كاري رابررفاه زودگذرترجيح دادم ودانشگاه آزاداسلامي راانتخاب كردم.

- بادانشگاه آزاداسلامي چگونه شروع كرديد؟

بعدازبازگشت به ايران فعاليتم راباعضويت در کادر هيات علمي دانشگاه آزاداسلامي زنجان درگروه حسابداري آغازكردم.مدتي به عنوان مديرگروه اين دانشگاه مشغول به خدمت شدم. باتوجه به شناختي كه ازسيستم دانشگاه پيداكرده بودم، ازسوي رياست محترم دانشگاه آزاداسلامي ازآذر ماه سال1376به مدت 5سال به رياست دانشگاه آزاداسلامي واحدميانه منصوب شدم.ازشهريور1381تاكنون مسئوليت دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهررابرعهده دارم.

- آقاي دكتررجايي ازسال1381رياست دانشگاه آزاداسلامي واحدابهربه شماسپرده شد.اول بفرماييد شهر ابهر چقدر جمعيت دارد؟وسعت شهرچگونه است؟

شهرابهريكي ازشهرهاي استان زنجان است.بعداززنجان بزرگترين شهراستان مي باشد.خرمدره نزديكترين شهربه ابهراست درواقع اين دوشهرشايدنزديكترين شهرهاي ايران به همديگرمي باشند.دانشگاه آزاداسلامي درحدفاصل 2شهرقراردارد.ابهرداراي نفر162000جمعيت وشهرستان داراي2993کيلومترمربع وسعت است.مردم ابهروخرمدره مرد ماني خوب وباصفاوصميمي هستند.علم ودانش وتوجه به فرهنگ از خصيصه هاي مردم اين دوشهراست.

- دانشگاه آزاد اسلامي ابهر چه سالي تاسيس شد؟ به طور اجمالي اشاره اي به روند فعاليتهاي واحدازتاسيس تا امروز داشته باشيد.

نخستين گامهاى تأسيس دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر در پائيز 1366 برداشته شد. با تعيين هيأت مؤسس، راه‏اندازى دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر تا سال 68 ادامه يافت.درنهايت اين دانشگاه در چهارم اسفندماه 1368 تاسيس شد. ابتدا واحد ابهر يكي از مراكز واحد زنجان محسوب مي‌شد.عليرغم اينکه واحد ابهر قدمت چندان زيادي دارد ،ولي از نظر امتياز و امكانات جزودانشگاههاي مطرح كشوراست.

- اولين دوره پذيرش دانشجويان واحد ابهر چه سالي، چند نفر و در چند رشته بود؟

اولين‌بار در مهر 69 حدود 78 نفر دانشجو را دريک رشته ادبيات فارسي پذيرفته است. در سال 1381 دانشگاه ابهر 4500 نفر دانشجو، 67 نفر هيات‌علمي و حدود 176 كارمند داشت.داراي مجتمع 30 هكتاري هم بود. فضاي مسقف آموزشي ابهر كه حدود 25 هزار مترمربع بود، بعد از گذشت حدود 9 سال توانست به واحدي بسيار بزرگ تبديل شده است.

آقاي دكترچنددانشكده داريد؟

هم‌اكنون اين دانشگاه داراي پنج دانشكده مصوب است. دانشكده علوم انساني ، كشاورزي ومنابع طبيعي ، فني و مهندسي، مديريت و اقتصاد و هنر و معماري 5دانشكده مصوب دانشگاه هستند.

-ازفضاي عمراني ورفاهي دانشگاه بگوييدووضعيت چگونه است؟

واحد ابهر حدود 105 هكتار زمين دارد كه سايت اصلي دانشگاه، خود به تنهايي 30 هكتار است. اكثر دانشكده‌ها و ساختمان‌هاي آموزشي در اين سايت قرار دارند. علاوه‌بر اين، سايت ديگري حدود 30 هكتار در نزديكي شهر ابهر احداث گرديده است كه دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي را درمي گيرد . همچنين سايت‌هاي مختلف ديگري مثل سايت 34 هکتاري اردوگاه سراسري فرهنگي ،آموزشي وورزشي سما ، خوابگاه‌هاي برادران و خواهران، آموزشكده هاي فني و حرفه‌اي سماي ابهر و خرمدره ، مدارس غيرانتفاعي دخترانه و پسرانه سما در اين واحد وجود دارند.

- وضعيت تعداددانشجوورشته هاي تحصيلي واحدابهردرحال حاضرچگونه مي باشد؟

دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر هم اكنون 11 هزارنفر دانشجو در 106 رشته تحصيلي دارد. بسياري از اين رشته‌ها در حوزه فني و مهندسي است. همچنين در اين واحد 22 رشته كارشناسي‌ارشد وجود دارد.

- جناب دكتررجائي وضعيت راه اندازي رشته تحصيلي درواحدشماچطوربوده؟آياازنموداري جهت توسعه برخورداربوده است؟

اين دانشگاه درحال حاضربيش از100رشته تحصيلي دارد.ازسال81به طورمتوسط9رشته تحصيلي به رشته هاي تحصيلي واحدابهراضافه شده است.همانگونه كه مادرعرصه عمراني رشدساخت وسازداريم درعرصه پذيرش دانشجووهيات علمي نيزفعاليت شده است.موفقيت دانشگاه آزاداسلامي تلاش همه جانبه است نه يك جانبه.

- چه تعدادهيات علمي درواحدداريد؟

در واحد ابهر 245 نفر هيات‌علمي حضور دارند و از اين هيات‌علمي 105 نفردكترا يا بورسيه دكترا هستند. بقيه هم حدود 140 نفر مربي‌اند.

- به لحاظ جمعيتي ابهر يك شهر نسبتا كوچكي است. در نزديكي همين شهرشما 2 مركزاستان مهم مانند زنجان و قزوين هم وجود دارد. توازن جمعيت دانشجويي واحد به لحاظ بومي و غير بومي به چه صورت مي باشد؟

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي‌ واحد ابهر اين است كه اكثر دانشجويان غيربومي هستند، مخصوصا از شهرهاي اطراف و خصوصا تهران به ابهر مي‌آيند. مابقي دانشجويان غيربومي ما بيشتر از كرج، قزوين، زنجان، كردستان، كرمانشاه و حتي شمال هستند.دود60درصددانشجويان ماغيربومي مي باشند .

- به آموزش اشاره گذرايي كرديد. پژوهش وآموزش به عنوان 2ركن در دانشگاه محسوب ميگردند. در اين حوزه چه اقداماتي شده است؟ اگر ممكن است خلاصه و فهرست وار بفرماييد.

در بخش پژوهش باتوجه به اهداف راهبردى ابلاغ شده مبنى بر تعميق و گسترش عرصه‏هاى پژوهش، تحولات بزرگى در واحد انجام  شده است.

افزايش كتب واحد به 110000 جلد،ارتقاى پهناى باند اينترنت واحد به MB 8 ،راه‏اندازى كامل سيستم ثبت‏نام اينترنتى ، پرداخت شهريه اينترنتى و الكترونيكى، ساخت و تجهيز سايتهاي کامپيوتري واحد با 493 دستگاه كامپيوتر، حمايت از دانشجويان و اساتيد در ثبت اختراع و طراحى و ساخت خودرو هيبريدى و ساخت روبا ت امدادگر و مين ياب ،کسب مقام در مسابقات بين المللي توسط متخصصين اين واحد دانشگاهى کسب مقام يازدهم توليد علم وپژوهش در بين 110واحد دانشگاه آزاد اسلامي از جمله فعاليتهاى حوزه معاونت پژوهشى اين واحد دانشگاهى مى‏باشد.

- حوزه دانشجويي واحد را به چه صورت مي توان ارزيابي كرد؟

حوزه معاونت دانشجوئى همواره سعى در فراهم‏كردن بستر مناسب براى تحصيل دانشجويان وكاهش مشكلات دانشجويى به منظور ارتقاء و بازدهى آموزشى و پرورشى است.

اقدامات متعددى ازقبيل احداث سالن مطالعه و سايت اينترنت در خوابگاه‏ها، نصب سنسورهاى هشداردهنده حريق در تمامى خوابگاهها انجام گرفته است. تجهيز و افتتاح خوابگاه 450 نفرى ملكى دختران در سايت دانشگاه، تجهيز و افتتاح خوابگاه 300نفرى ملكى برادران در شهر، ايجاد 3 سايت اينترنت وامکانات ورزشي ،از قبيل سه سالن ورزشي بزرگ ومجهز ورزشي ،استخر ،سونا وجکوزي ، زمين فوتبال و دانشگده تربيت بدني وفعالتهاي متعددي دراين حوزه صورت گرفته است.که فعاليتهادرجهت رفاه دانشجويان واحدابهراست.انتخاب معاون دانشجوئى واحد بعنوان معاون برتر منطقه 2 دانشگاه آزاداسلامى گوياي بخشي از فعاليت هاي ثمر بخش اين حوزه مي باشد .

- حوزه اداري ومالي دانشگاه راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

بخش ادارى و مالى به تناسب امكانات موجود حركت‏هاى قابل توجهى بويژه در 2 سال اخير صورت داده است.

كسب رتبه اول منطقه، اخذ مجوز و اتصال خط لوله گاز با اعتبارى حدود5/3ميلياردريال، خريد يك دستگاه اتوبوس اسكانيا، 3 دستگاه پژو جهت اياب و ذهاب اساتيد و اعضاى هيأت علمى، اعطاى وام براى دانشجويان ،کارکنان و اساتيد سرمايه‏گذارى در ساخت ميهمانسراى مشهد براى رفاه حال كاركنان و اعضاى هيأت علمى خريد يك واحد آپارتمان جهت خوابگاه خواهران در شهر، احداث خوابگاه برادران در شهر و انجام واتمام شبكه فيبر نورى در كل دانشگاه از جمله اقدامات اين حوزه بوده است.

- ارزيابي تان ازفعاليتهاي فرهنگي دانشگاه چگونه مي باشد؟

در حوزه فرهنگى نگاه واحد معطوف به گسترش و توجه به مسائل دينى فرهنگى و مذهبى بوده است.

رويكردى كه ماحصل آن كسب رتبه‏هاى برتر در زمينه‏هاى گروه معارف اسلامى نمونه در سطح دانشگاههاى آزاد و دولتى، كسب رتبه‏هاى ممتاز قاريان قرآن مجيد اين واحد دانشگاهى در منطقه و كشور،كسب مقام‏هاى برتر در مسابقات قرآن و عترت، همچنين حضور در راهپيمائيهاى ملى و برگزارى مناسبت‏هاى دينى، تلاش در راستاى توسعه فضاهاى فيزيكى جهت استقرار مجتمع فرهنگى و مسجد پيامبراعظم (ص) با وسعت 2400 مترمربع جهت انجام فرائض دينى و همايشهاى دينى مي باشد همچنين تدفيت سه تن از شهداي گمنام جنگ تحميلي در گلزار شهداي واحد ابهر اين فضاي فرهنگي را هرچه بيشتر عطر آگين نموده است .

با نگاهى رو به آينده و نياز به توسعه فضاى آموزشى و رفاهى 30 هكتار زمين جهت احداث دانشكده كشاورزى و منابع طبيعى در ابهر خريدارى شده همچنين جهت راه‏اندازى اردوگاه كشورى سما در ابهر 34 هكتار زمين نيز در ابهر در منطقه مناسب خريدارى شده كه در اين سايت نيز اقدام به ديواركشى گرديده و آب شرب، شبكه برق و كارهاى زيربنايى آن به انجام رسيده، 2 سوله كارگاهى نگهبانى، 2 موتورخانه آب و 2 پست برق واحداث باغ‏ها و فضاى سبز وخيابان‏كشى در اين 2 سايت انجام گرديده است.

-وضعيت مدارس سما در ابهر چطورمي باشد؟

حوزه سماي واحد ابهر داراى 4 مدرسه در مقاطع پيش‏دبستانى تا پيش‏دانشگاهى و همچنين 2آموزشكده فنى و حرفه‏اى مى‏باشد كه مجتمع آموزشى سما داراى 8800 مترمربع فضاى آموزشى و ادارى بوده و يكى از مهمترين و مجهزترين مجتمع‏هاى آموزشى سما در منطقه 2 مى‏باشد.

- 30امين سال تاسيس دانشگاه آزاداسلامي است اين دانشگاه چه تاثيري برتوسعه شهرستان ابهرومناطق اطراف داشته است؟

چنانكه عرض كردم واحدابهردومين دانشگاه بزرگ استان زنجان است.11هزاردانشجودارد.صدهانفراعم ازكارمندواستاددرآن مشغول به كارهستند.بيش از100هزارمترمربع فضاي آموزشي دارد.سالانه صدهانفرازاين دانشگاه فارغ التحصيل مي شوند.

.درعرصه فرهنگي چه دربعدملي وچه دربعدمنطقه اي سبب بالا رفتن شاخص فرهنگي شده است.لذاوجوددانشگاه آزاداسلامي درتمامي شهرها سبب شده است درابعاداجتماعي،فرهنگي واقتصادي وسياسي تحول ايجادشود.

كسي نمي تواندمنكرنقش اين دانشگاه درعرصه عمومي شود.براي اين موضوع احساس ميشودمابه عنوان مسئولان دانشگاه آزاداسلامي درتمامي شهرهاي كشوردربعدمنطقه اي تاثيردانشگاه رابراقتصادشهربرفرهنگ شهروغيره به درستي موردبررسي قراردهيم.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
گزارش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته