جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676


سرمقاله

150 نماينده با صدور بيانيه اي تاکيد کردند
لزوم تدوين ضابطه مند بوجه 86 توسط دولت

درصورت اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات کشوري در سال 86;
حقوق کارمندان 50 تا 100 هزار تومان افزايش مي يابد


سفرلاريجاني به عربستان


حسيني: پيشنهاد مذاکره آمريکا رياکارانه است


درخواست احمدي نژاد و چاوز براي کاهش توليد نفت


مخالفت مجلس با فوريت لايحه تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها


خبر و نظر


كوتاه وخواندني


 سرمقاله 


"ما مي توانيم" در کما

همه چيز از يک تکذيب شروع شد: چه کسي مي گويد در جامعه گراني داريم؟ گراني شايعه رسانه هاست! اندکي بعد، لحن ها عوض شد و صداها لرزيد: کمي گراني که اين حرف ها را ندارد; همه چيز درست مي شود! ولي هنگامي که هيچ چيز درست نشد و نسخه انکار نيز کاري از پيش نبرد ، از جايگاه مدعي وارد شدند: گراني هاي موجود، از دولت هاي گذشته به ارث رسيده است! ...و بدين ترتيب، رييس جمهور، شانه دولت را از مسووليت گراني ها خالي کرد و بلافاصله، مشاور مطبوعاتي اش نيز به ميدان آمد و گراني هاي اخير را محصول توطئه "دست هاي پيدا و پنهان "ي دانست که از ارزان شدن کالاها و خدمات، ضرر مي کنند! او حتي از sms   هايي سخن گفت که از "يک مبدا معلوم" ارسال مي شوند تا کالاها را گران کنند ! با اين حال هيچ کدام از دولتمردان مان درباره ماهيت اين "دست هاي پيدا و پنهان" و ان " مبدا معلوم" سخن نگفتند ! به گذشته بازمي گرديم ; به گذشته اي آنچنان نزديک که حتي کم حافظه ترين ها نيز آن را به ياد مي آورند: در دوران رياست جمهوري خاتمي، بعضي از دولتمردان او در توجيه ناکارآمدي ها به ميراث گذشته استناد                     مي کردند ودر همان زمان کساني که امروز دولت را در اختيار دارند، در مقام منتقد، چنين مي گفتند: همه امکانات و نيز مراکز تصميم سازي اقتصادي در دست دولت است و از اين رو، انداختن مسووليت بر دوش کساني که خارج از دولت هستند، چيزي جز فرافکني نيست. اين استدلال البته مقرون به واقعيت بود چه آنکه دولت دستکم 80 در صد اقتصاد کشور را در دست دارد و رييس دولت ، رييس شوراي عالي اقتصاد نيز هست و همه دستگاه هاي اقتصادي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني ، وزارت مسکن، وزارت کشاورزي، وزارت صنايع و معادن ، وزارت تعاون و هزاران شرکت و سازمان بزرگ و کوچک اقتصادي زير نظز مستقيم يا غير مستقيم دولت هستند . از اين رو با همان استدلال ديروز دولتمردان امروز ، مي توان تمسک به ميراث داري را براي توجيه گراني ها مردود دانست و از صاحبان قدرت توضيح خواست . البته  درست است که برخي مشکلات از دولت هاي پيشين به ارث رسيده که امري طبيعي است، ولي آيا سياست هاي غلط اقتصادي دولت در بحران اخير هيچ نقشي نداشته است ؟   به عنوان مثال تبليغات وسيع دولتي پيرامون وام هاي 10ميليوني مسکن و متعاقب آن پرداخت اين وام به تعداد محدودي از متقاضيان ، يک شوک رواني بزرگ به بازار تحميل شد و بي انکه قدرت خريد مردم بالا برود ، قيمت مسکن دچار جهش شد . به راستي آيا دولت خاتمي يا هاشمي درباره وام هاي 10ميليوني تبليغات کرده بودند يا آنکه اين انديشه ناب(!) در همين دولت زاييده شد و روزگار مردم بي خانمان را سياه کرد؟! گذشته از اين آيا از دولت هاي قبلي فقط گراني به ارث رسيده است يا آنکه دولت نهم وارث ذخاير 40 و اندي ميليارد دلاري و هزاران پروژه عمراني که زير ساخت هاي اقتصادي کشور را در سال هاي پس از جنگ شکل دادند نيز هست؟ حتي اگر فرض کنيم که مشکلي به نام گراني متعلق به عملکرد پيشينيان است ، باز هم دولت          نمي تواند عقلا و عرفا خود را مبري از مسووليت بداند زيرا مردم به دولتي راي داده اند که رييس آن با شعار «ما مي توانيم» به صحنه آمد تا مشکلات مردم و از جمله گراني را حل کند. بنابر اين به فرض پذيرش ادعاي "ارث" ، تمسک رييس دولت به وجود گراني در زمان گذشته و استمرار آن در زمان حال ، تنها مي تواند اعتراف به اين باشد که دولت "نمي تواند" ! متاسفانه بايد به تلخي گفت که اگر دولت به جاي مديريت صحيح اقتصادي صرفا به فرافکني  و وعده پراکني بپردازد ، در سال آينده اوضاع وخيم تر خواهد شد . امسال پررونق ترين سال دولت از نظر درآمدهاي نفتي بود به طوري که قيمت نفت براي اولين بار در تاريخ  به 72 دلار نيز رسيد . با اين حال ، نه تنها با آمدن پول نفت بر سر سفره هاي مردم  اوضاع معيشتي جامعه بهبود نيافت بلکه يک گراني کمر شکن نيز در کشور به وجود امد . حال با توجه به سقوط قيمت نفت ، معلوم است که در سال آينده ، عرصه اقتصاد و معيشت مردم چه وضعيتي خواهد داشت، مگر آنکه شعار "ما مي توانيم" از کما به درآيد و طرحي نو دراندازد . اگر بپذيريم که گراني ها از دولت هاي پيشين به ارث رسيده است، بايد بگوييم که دولت نهم نيز ميراث دار خوبي بوده است که نه تنها گراني ها را به عنوان يک ميراث تاريخي حفظ کرده، بلکه بر آن نيز افزوده است ! و نيز بايد از خود بپرسيم با وضعيت کنوني ، دولت نهم چه چيزي از خود به ارث خواهد گذاشت؟!


 150 نماينده با صدور بيانيه اي تاکيد کردند
  لزوم تدوين ضابطه مند بوجه 86 توسط دولت 


 گروه سياسي: در حالي که به گفته سيد احمد موسوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري،  لايحه بودجه سال 86 هفته آينده تقديم مجلس مي شود، 150 نماينده مجلس ديروز طي بيانيه اي خواستار رعايت نکاتي از سوي دولت در لايحه بودجه شدند که هشدار نسبت به "اتخاذ سياست هاي مقطعي و غير نظام مند" در صدر آنها قرار دارد. در اين بيانيه  آمده است: "هرچند شناخته شدن لايحه بودجه به سند پيشنهاد دخل و خرج دولت براي سال آتي امر متعارفي است ليکن امروزه علاوه بر اين مقوله، بودجه جاري و حامل سياست هايي است که بر مجموعه اقتصاد ملي تاثير گذار است لذا دولت بايد مجموعه سياست هاي اقتصادي مورد نياز اقتصاد ملي و از جمله سياست هاي زمين و مسکن که ضروري است ظرف سال آتي اتخاذ شود و با سياست هاي مندرج در برنامه هاي توسعه اي ميان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاري ندارد را مدنظر داشته آنها را در لايحه بودجه اعمال نمايد. بدين ترتيب رويکرد اتخاذ سياست هاي بسيار مقطعي و غيرنظام وار جاي خود را به سياست هايي منسجم و سيستمي مي دهد و تصميم گيري براي فعالان اقتصادي در افق زماني لااقل يک سال شفاف، تسهيل و مطمئن مي گردد

ادامه از همين صفحه - در بند دوم بيانيه آمده است: "تمامي تلاش دولت محترم بايد کاهش هزينه هاي جاري و در جدي ترين شکل ممکن باقي ماندن در سطح اعتبارات عمراني قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به نحوي که وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمد هاي ناشي از ارز نفتي نسبت به وضعيت فعلي به ميزان معتاداري کاهش يابد. بديهي است مي توان متناسب با افزايش ماليات هايي ک از محل رونق در اقتصاد ملي امکان حصول مي يابند بر هزينه هاي عمراني و عنداللزوم هزينه هاي اجتناب ناپذير به لحاظ قانوني افزود." نمايندگان افزوده اند: ماده واحد لايحه بودجه بايد داراي کمترين تبصره ممکن باشد تبصره ها عمدتا احکام قانوني غير مرتبط با لايحه بودجه هستند که به دلايل غير اقتصادي به قانون بودجه اضافه شده اند. اين تبصره ها اگر ضرورت وجودي دارند بايد جداگانه و طي تشريفات خاص قانوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح و عنداللزوم به قانون تبديل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد بيانگر دقت و اهتمام بيشتر دولت در تهيه لايحه بودجه تلقي مي شود. اين نامه تاکيد دارد: پيشنهادات مطروحه در لايحه بودجه نبايد بر حجم توقعات عمومي بيفزايد و در عين حال بايد همه راهکارهاي منجر به بي انضباطي مالي در بودجه و در محتواي لايحه تقديمي مسدود شود. نبايد از اين نکته اساسي غفلت کرد که حجم وسيعي از هزينه هاي که منشا کسري بودجه مي باشند ريشه در بي انضباطي هاي مالي و دستورالعمل هاي مبهم به کارگيري نيروهاي انساني به صورت غير رسمي دارد. در ادامه نامه آمده است: بايد فرآيند رسيدگي به بودجه شرکت هاي دولتي که به لحاظ ماهيت ماموريت هاي خود متفاوت از بودجه عمومي دولت هستند مشمول تجديد نظر قرار گرفته. از پيشنهاد صوري بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که در عين حال بررسي و تصويب صوري اجتناب ناپذير آن را در مجلس به دنبال دارد، پرهيز گردد و راهکارهاي مناسب پيشنهاد شود. در نامه خواسته شده که دولت بايد ضمن لايحه بودجه، گزارش تفصيلي حاوي شرايط متغيرهاي عمده اقتصادي کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادي بين المللي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و در خصوص مقولاتي از قبيل چشم انداز بودجه، کسري، بدهي هاي کوتاه  مدت و بلند مدت، رشد اقتصادي، تورم، بيکاري، صادرات، واردات، پيش بيني اجراي بودجه بر اشتغال کشور و حتي تاثير اجراي بودجه بر فرهنگ و درمان و توزيع درآمد، مقايسه مقادير توليد ناخالص داخلي استان ها بواسطه اجراي بودجه و تاثير آن بر درآمدهاي استاني به صورت کمي اظهارنظر نمايد و متعهد شود که درصورت تصويب لايحه، اهداف کمي مطروحه در آن گزارش تحقق خواهد شد. بدين ترتيب نظارت پذيري مجلس ممکن مي گردد. به عبارت ديگر سند تحليلي بودجه را بايد به سندي توسعه اي و نه صرفا سندي حاوي دخل و خرج دولت مبدل نمود. اين حداقل انتظاري است که اميد داريم در جريان تقديم لايحه بودجه عملياتي شود. دربند ديگري از نامه آمده است: در راستاي سياست واگذاري امور به استان ها و شهرستان ها به نظر مي رسد ضرورتي ندارد که بخش عمده اي از اعتباراتي که بايد توسط مجريان دولت در استان ها هزينه شود به صورت متمرکز در اختيار سازمان ها و دستگاه هاي مرکزي در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاحديد توزيع نمايند در اين خصوص بايد تاملات سازنده اي را سامان دهي کرد. تا آثار ناشي از بهينه  شدن اعتبارات و مديريت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلي و بهره وري افزايش يابد.  در هشتمين و آخرين بند نامه نمايندگان خطاب به دولت آمده است: از آنجا که براساس قانون اصلاح  ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب 1383 واردات بنزين تا پايان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهاي ممکن و آمادگي لازم را براي وضعيت ناشي از ممنوعيت ورود بنزين فراهم سازد ضروري است لايحه بودجه با توجه به اين قانون به مجلس اسلامي تقديم گردد.


  درصورت اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات کشوري در سال 86;
 حقوق کارمندان 50 تا 100 هزار تومان افزايش مي يابد 

گروه سياسي: يک عضو ارشد کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه جامع مديريت خدمات کشوري گفت که در صورت اجراي اين لايحه در سال آينده از 50 تا 100 هزار تومان به حقوق کارمندان دولت افزوده مي شود. موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد که در حاشيه نشست علني ديروز با خبرنگاران گفتگو مي کرد ، اظهار داشت: بر اساس اين لايحه، حقوق بازنشستگان نيز بين 70 تا 170 هزار تومان اضافه مي شود.نماينده بجنورد در خانه ملت با تاکيد بر اينکه بر اساس لايحه جامع مديريت خدمات کشوري، فاصله ميان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان همه سازمانها و وزارتخانه ها 7 برابر خواهد شد، توضيح داد: لايحه مذکور شامل همه کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و افراد نظامي و انتظامي مي شود.ثروتي اضافه کرد: تنها افراد مستثني از اين لايحه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها قضات، کارکنان ويژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات هستند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس هفتم در پاسخ به سوالي درباره بار مالي لايحه جامع خدمات کشوري که بالغ بر 5 هزارميليارد تومان مي شود گفت: اعضاي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه، 10روز پيش جلسه اي با رئيس جمهور تشکيل داده و برخي نظرات وي را در اين زمينه لحاظ کردند. ثروتي اضافه کرد: در اين جلسه محمود احمدي نژاد، منصور برقعي و محمد جهرمي، رئيس سازمان مديريت و وزير کار و امور اجتماعي را مامور کرد تا در جلسات کميسيون ويژه حضور يافته و با اعضا» درباره بار مالي لايحه به توافق برسند. وي افزود: کميسيون مشترک با حضور نمايندگان رئيس جمهور تشکيل جلسه داده و در خصوص سه هزار ميليارد تومان بار مالي لايحه به توافق رسيده ايم و مقرر شد نمايندگان ملت درباره دو هزارميليارد تومان باقي مانده ديگر در زمان بررسي لايحه بودجه 1386 کل کشور پيشنهادات خود را ارايه داده و آن را با نظر موافق مجلس تصويب کنند.ثروتي با بيان اينکه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام کرده آقاي احمدي نژاد قصد دارد در نامه اي به شوراي نگهبان قانون اساسي متذکر شود، اين لايحه بار مالي براي دولت دارد و خواستار رد آن شود، اظهار داشت: اين مسئله در حالي مطرح شده که درباره سه هزار ميليارد از 5 هزار ميليارد آن توافق شده و صورتجلسه آن نيز موجود است. حميد رضا حاجي بابايي، عضو هيات رييسه مجلس نيز ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص  نامه  رييس جمهور به شوراي نگهبان مبني بر اين که دولت نمي تواند بار مالي نظام هماهنگ پرداخت را بپذيرد، گفت: در صورتي که دولت بار مالي ناشي از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را در لايحه نظام هماهنگ پرداخت تامين کند، مجلس اين بار مالي را تامين خواهد کرد. نماينده همدان در خانه ملت افزود:مجلس با قدرت اجرايي شدن لايحه نظام هماهنگ پرداخت را پي گيري مي کند. اين عضو کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه نظام هماهنگ پرداخت درباره مخالفت احمدي نژاد با اجراي اين لايحه، اظهارداشت: من نامه اي در اختيار دارم که در موافقت با اين لايحه، به امضاي جهرمي وزير کار و برقعي رييس سازمان مديريت رسيده است و در آن نامه به افزايش مبلغ و تامين بار مالي تاکيد شده است.  حاجي بابايي در پايان با بيان اينکه حقوق کارکنان دولت در سال آينده بر اساس عدالت اضافه مي شود، افزود: ممکن است حقوق برخي افراد اضافه نشود و به حقوق برخي نيز تا 50 درصد اضافه شود.
نمايندگان فردا لايحه مديريت خدمات کشوري را بررسي مي کنند
اين در حالي است که در جلسه علني ديروز مجلس، با درخواست  50نفر از نمايندگان، زمان بررسي مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه مديريت خدمات کشوري به روز سه شنبه تغيير کرد.  در آغاز نشست علني ديروز مجلس، نمايندگان با 131 راي موافق از مجموع 214 نماينده حاضر با تغيير زمان بررسي دستور لايحه خدمات کشوري موافقت کردند. محمد باقر بهرامي نماينده اسدآباد در مجلس يکي از درخواست کنندگان تغيير دستور هفتگي مجلس براي بررسي زودتر زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري بود.  وي در خصوص دلايل درخواست کنندگان گفت: کميسيون مشترک در خصوص اين لايحه پنج هزار ساعت کار کارشناسي کرده است و در کميسيون مشترک بر اساس اصل  85تصويب شد.  وي يادآور شد: طي دو جلسه که سران سه قوه در اين خصوص داشته اند و دو جلسه نيز که کميسيون مشترک با رييس جمهوري داشت در خصوص بارمالي آن توافق شده است. اين نماينده مجلس تصريح کرد: با توجه به اينکه بودجه در زمان حاضر در هيات وزيران در حال بررسي است، بنابراين مدت زمان اجراي آزمايشي اين لايحه زودتر تصويب شود و به لايحه بودجه  86 برسد تا دولت بتواند در لايحه بودجه و بار مالي آن، تمهيدات لازم را انجام دهد. همچنين در اين جلسه، 144نفراز نمايندگان از مجموع  214نماينده حاضر با تغيير دستور بررسي لايحه اصلاح مواد  9و 10قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده  113قانون برنامه سوم توسعه موافقت کردند.


  سفرلاريجاني به عربستان 


گروه سياسي: علي لاريجاني مسوول ارشد پرونده هسته اي ايران ديروز براي ديدار با مقامات عربستان سعودي به رياض رفت. دبير شوراي امنيت ملي ايران در اين سفر با ملک عبدالله پادشاه و "سعود الفيصل" وزير امور خارجه عربستان ديدار و در خصوص تحولات خاورميانه، پرونده هسته اي ايران و ساير مسايل دو جانبه مذاکره مي کند.  لاريجاني در شرايطي به عربستان سفر کرده که در جولاي سال ميلادي گذشته نيز براي تقديم نامه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران به ملک عبدالله پادشاه عربستان به اين کشور سفر کرده بود. خبرگزاري رسمي فرانسه در خبر خود پيرامون سفر لاريجاني به عربستان با اشاره به اينکه دو کشور مرزهاي مشترک زيادي با عراق دارند مي نويسد: سفر لاريجاني به عربستان يک ماه پس از آن صورت مي گيرد که ايران در مورد اظهاراتي مبني بر اينکه عربستان سعودي در صورت خروج نيروهاي آمريکايي از عراق به نفع گروه هاي سني در عراق دخالت مي کند، ابراز نگراني کرد. سفر لاريجاني به عربستان در شرايطي صورت مي گيرد که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا نيز در منطقه خاورميانه به سر مي برد و قرار است در جريان سفر خاورميانه اي خود از عربستان سعودي نيز ديدار کند. رايس روز شنبه از آنچه که کشورهاي عرب ميانه رو ناميده بود درخواست کرد تا با وارد کردن عراق در جهان عرب با نفوذ ايران در منطقه مقابله کنند. در همين خصوص خبرگزاري رسمي فرانسه به نقل از وزير خارجه آمريکا نوشت: دولتهاي عربي هم پيمان آمريکا مانند مصر و اردن و کشورهاي حاشيه خليج فارس مي توانند به عراق کمک کنند تا بار ديگر در جهان عرب ادغام شود تا نقش ايران در عراق خنثي شود. رايس با اشاره به اينکه پيامدهاي هر گونه شکست نه تنها براي ايالات متحده خطرناک، بلکه براي اين کشورها بسيار خطرناک تر خواهد بود مدعي شد: تنها وسيله تضميني براي مقابله با نفوذ ايران، رساندن عراق به عراقي يکپارچه و قدرتمند است که بتواند حمايت همسايگان عربش را به دست آورد.


  حسيني: پيشنهاد مذاکره آمريکا رياکارانه است  

 گروه سياسي: سخنگوي وزارت خارجه ايران اظهارات وزير خارجه آمريکا مبني بر آمادگي براي مذاکره با ايران در صورت توقف غني سازي را تکراري خواند. وي گفت: اظهارات خانم رايس حکايت از سياست هاي جنگ افروزانه و افراطي دارد و آنها قصد دارند به جاي ايجاد ثبات و امنيت در عراق، دشمني با همسايگان اين کشور را مد نظر قرار دهند. در اين شرايط سخن گفتن از مذاکره بي معنا و رياکارانه است. سيدمحمدعلي حسيني ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران که محور عمده سوالات آن را حمله نيروهاي آمريکايي به کنسولگري ايران در شهر اربيل عراق و اظهارات اخير مقامات کاخ سفيد در خصوص رابطه با ايران تشکيل مي داد، مطالب ياد شده را بيان کرد. سخنگوي وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري که پرسيد، پاسخ ايران به درخواست رايس براي گفت و گوي بدون پيش شرط با ايران چيست ؟ چنين پاسخ داد: آنچه به نقل از رايس مطرح شد دقيق نيست ، وزير خارجه آمريکا پيش شرط تعليق غني سازي را براي گفت گو مطرح کرده است. حسيني اظهارات رايس در اين زمينه را پيشنهادي جديد ندانست و يادآور شد که اين موضوع در گذشته نيز مطرح شده است. او با بيان اينکه "تهران قبلا پاسخ خود را به اين درخواست داده است"، اضافه کرد: ما بر اصلاح عملي سياست هاي آمريکا در قبال ايران تاکيد کرده ايم و در صورت تحقق چنين امري، فرصتي ايجاد مي شود که مي توان موضوعات جديد را به نوعي بررسي کرد. سخنگوي وزارت امور خارجه با رد شايعات رسانه هاي غربي مبني بر توقف فعاليت هاي غني سازي در نطنز گفت: فعاليت ها در سايت غني سازي اورانيوم نطنز همچنان ادامه دارد.
هيچ قطب بندي عليه ايران شکل نمي گيرد
سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش ديگري با بيان اينکه "يکي از اهداف سفر کاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريکا به خاورميانه ايجاد تشکل و قطبي عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است"، اظهار داشت: رايس بداند که در اين منطقه هيچ قطب بندي عليه ايران شکل نمي گيرد.وي خاطرنشان کرد که "کشورهاي منطقه حاضر نيستند مناسبات خوب خود با ايران را قرباني سياست هاي نادرست و جنگ افروزانه آمريکا در منطقه بکنند." سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينکه "يکي از اهداف سفر رايس به منطقه خاورميانه ايجاد تشکل و قطب بندي جديد عليه ايران اعلام شده است"، تاکيد کرد: عملا به اثبات رسيده که اين قطب بندي ها محکوم به شکست است.
فعاليت ايران در اربيل قانوني بود
پرسش ديگر خبرنگاران نيز درباره اظهارات و ادعاهاي وزير خارجه آمريکا بود مبني بر اينکه چرا علت حمله آمريکا به دفتر سرکنسولگري ايران، حمايت اين دفتر از اقدامات تروريستي عنوان شده است ؟ حسيني در پاسخ به اين سوال گفت: آن فرضي که رايس مطرح کرده، نادرست است. کاري که در دفتر سرکنسولگري ايران مي شد ، قانوني و با موافقت مقامات عراقي بود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا ادعاي آمريکايي ها مبني بر اينکه پنج نفر ايراني دستگير شده در اربيل سپاهي هستند درست است يا خير، گفت: کارکنان سرکنسولگري اساسا کارشان کنسولي، رسمي و در چارچوب مقررات است. وي ادعاي آمريکايي ها را نادرست و تلاش براي توجيه اقدامات خود سرانداشان دانست. به گفته حسيني "آمريکايي ها با اين اقدامات مي خواهند فضاي منطقه را تند کنند که بايد با تدبير از آن پيشگيري کرد."
توضيح در مورد فعاليت دفتر سرکنسولگري
 حسيني به سابقه تشکيل دفتر سرکنسولگري ايران در اربيل عراق اشاره کرد و گفت: اين دفتر از سال 1992 به صورت رسمي و با موافقت مسوولان منطقه اي عراق شروع بکار کرد. وي با بيان اينکه "کار اين دفتر انجام بخشي از کارهاي کنسولي در خصوص تردد بازرگانان، تجار و نقل و انتقال بيماران بوده است"، ادامه داد: بعدا نيز فعاليت اين دفتر ادامه يافت و حجم کارها رفته رفته گسترده تر شد و ايران و عراق توافق کردند که سطح اين دفتر را به سرکنسولگري ارتقا دهند. حسيني با اشاره به اينکه توافقنامه تشکيل سرکنسولگري بين دو طرف ايراني و عراقي رد و بدل شده است، خاطرنشان کرد که کليه فعاليت هاي اين دفتر قانوني، رسمي و با موافقت و اطلاع مسوولان عراقي بوده است. سخنگوي وزارت خارجه تاکيد کرد که ساختمان و کارمندان سرکنسولگري ايران در اربيل عراق بر اساس مقررات بين المللي مصونيت داشتند و هيچ کس و هيچ دولتي، تحت هيچ عنوان و توجيهي نمي تواند اقدامي عليه آن انجام دهد.
تاييد آزادي يک کارمند محلي
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در مورد آزادي يکي از شش کارمند دستگير شده در دفتر سرکنسولگري ايران در اربيل عراق، ضمن تاييد اين خبر خاطرنشان کرد که "فرد آزاد شده آشپز و کارمند محلي سرکنسولگري است."  حسيني در پاسخ به اين سوال که "اگر ديگر کارمندان سرکنسولگري ايران آزاد نشوند، تهران چه اقدامي انجام خواهد داد ؟"، اظهار داشت: سياست آمريکا اين است که فضا را تندتر و راديکال تر کند و فکر مي کند در اين فضا به منافع خود دست پيدا مي کند، ولي ايران با درايت و تدبير و از طريق مراجع رسمي موضوع را پيگيري مي کند. حسيني با بيان اينکه "با همکاري مسوولان عراقي اين موضوع در حال پيگري است"، ابراز اميدواري کرد که پنج نفر ديگر نيز آزاد شوند.
رد احتمال حمله نظامي
خبرنگاري با اشاره به حمله نيروهاي آمريکايي به دفتر سرکنسولگري ايران پرسيد که آيا احتمال شدت گرفتن اين حملات عليه ايران وجود دارد ؟ حسيني در پاسخ گفت: برخي، گزينه هاي نظامي را مطرح کردند، ولي مسوولان پنتاگون و وزارت دفاع آمريکا اين موارد را تکذيب کردند.
آمريکا از گذشته درس نگرفته است
اما سخنگوي وزارت خارجه در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران باز هم با سوالاتي در مورد آمريکا و راهبرد جديد اين کشور در عراق مواجه شد و در پاسخ تصريح کرد که "متاسفانه دولت آمريکا از گذشته درس نگرفته است." حسيني با اشاره به مخالفت مسوولان و صاحبنظران آمريکايي با راهبرد جديد رييس جمهوري آمريکا، گفت: در حالي که در گزارش "بيکر - هميلتون" بر ضرورت خروج نيروهاي آمريکايي از خاک عراق تاکيد شده بود ولي بر خلاف آن تصميم گرفتند که 20هزار نيروي جديد هم به عراق اعزام کنند و سياست هاي نادرست و جنگ افروزانه خود را ادامه دهند. وي با اشاره به اظهارات جديد رايس، گفت: اين سخنان حکايت از جديت آمريکا در ادامه رويکرد گذشته دارد. سخنگوي وزارت خارجه با بيان اينکه "اين رويکرد هيچ کمکي به ثبات و امنيت عراق و منطقه نمي کند"، اظهار داشت: آمريکايي ها بدنبال ثبات و امنيت عراق نيستند بلکه تلاش مي کنند به شکل آبرومندانه اي حيثيت از بين رفته خود را احيا کنند، ولي متاسفانه راهي نادرست را انتخاب کرده اند.
تحريم بانک ها تاثير چنداني ندارد
خبرنگاري با اشاره به تصميم يک بانک فرانسوي در کنار 12بانک ديگر براي ايجاد محدوديت در معاملات بانکي با ايران نظر حسيني را در اين خصوص جويا شد. سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داد: آمريکا پس از آنکه متوجه شد اهدافش در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت تحقق نيافته است تلاش مي کند که خارج از اين چارچوب با اعمال فشار به برخي کشورها و شرکت ها، تحريم ها عليه ايران را تشديد کند.  حسيني با اشاره به تلاش آمريکا براي ايجاد محدوديت مالي و بانکي براي ايران گفت: البته بسياري از کشورها ، سياست هاي آمريکا را نپذيرفتند و رسما اعلام کردند که خارج از قطعنامه عمل نمي کنند.  سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به تحريم بانک هاي صادرات و سپه از سوي آمريکا گفت: اين بانک ها، بانک هاي خوشنام و معتبري هستند و اين اقدامات ، فعاليت اين بانک ها را متوقف نمي کند هرچند که ممکن است مشکلات جزيي ايجاد کند که با تدبير قابل رفع است.
توقف مذاکرات مطرح نيست
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگاران که پرسيد با توجه به شرايط فعلي هسته اي آيا توصيه هايي براي کم کردن سخنراني هاي برخي مسئولان در اين خصوص انجام شده است؟ حسيني پاسخ داد: فعاليت هاي هسته اي نيازمند ارايه طرح ها و پيشنهادات مختلف است و مسئولان ذيربط هر روز بايد پيگيري کنند و توقف مذاکرات مطرح نبوده است.حسيني در خصوص ادامه  سفرها و ديدارهاي مقامات عاليرتبه  کشورمان به مسکو، گفت: هم ديدارها و هم رايزني ها در سطح عالي و در سطوح مختلف همواره در دستور کار است. وي در خصوص سفير وزير امور خارجه  ايران به فرانسه نيزگفت: هنوز هيچ تصميمي قطعي در اين خصوص گرفته نشده است.

کاريکاتوريست دانمارکي

خبرنگاري نظر حسيني را در خصوص خبر به قتل رسيدن کاريکاتوريست دانمارکي جويا شد. سخنگوي وزارت خارجه پاسخ داد: ما هم اين خبر را شنيده ايم ولي نيازمند آن است که آن را از يک منبع موثق پيگيري کنيم.

 


 درخواست احمدي نژاد و چاوز براي کاهش توليد نفت  

  گروه سياسي: هوگو چاوز و محمود احمدي نژاد روساي جمهور ضد آمريکايي ونزوئلا و ايران که اقدامات آنها براي گسترش نفوذشان سبب هراسان شدن واشنگتن شده از کشورهاي عضو اوپک درخواست کردند براي جلوگيري از کاهش قيمت نفت ميزان توليد نفت خام خود را کاهش دهند. چاوز در ديدار با احمدي نژاد همتاي ايراني خود، گفت: امروز ما مي دانيم که نفت زيادي در بازار وجود دارد و به همين علت ما از هر تصميمي براي کاهش توليد نفت به منظور جلوگيري از کاهش قيمت نفت حمايت مي کنيم. به گزارش خبرگزاري رسمي فرانسه، رئيس جمهور ونزوئلا در جريان يک سخنراني با حضور احمدي نژاد با اشاره به اينکه دو طرف با کاهش توليد نفت موافق هستند، تاکيد کرد: من اين پيغام را براي سران همه کشورهاي عضو اوپک مي فرستم که با حرکت در اين مسير سبب تقويت سازمان ما (اوپک) شوند. چاوز همچنين گفت: ايران و ونزوئلا مثل هميشه يک صدا با يکديگر به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند. خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز از ديدار چاوز و احمدي نژاد چنين گزارش داده است که آنها براي مقابله با سلطه آمريکا بر جهان قصد دارند سرمايه گذاري مشترک ميليارد دلاري در ايران و ونزوئلا و همچنين کشورهاي دوست خود داشته باشند. بنابر اظهارات چاوز چنين کاري علاوه بر اينکه موجب پشتيباني از سرمايه گذاري مي شود سبب حمايت از کشورهايي نيز که در حال تلاش براي آزاد کردن خودشان از اسارت امپرياليسم هستند مي شود. بنابر اين گزارش احمدي نژاد نيز با خيلي مهم خطاب کردن اين تصميم گيري گفته است که اين اقدام سبب همکاري هاي مشترک دو کشور در يک کشور ثالث مخصوصا در آمريکاي لاتين و آفريقا مي شود. آسوشيتدپرس در تحليلي با اشاره به اينکه سفر اخير احمدي نژاد به ونزوئلا دومين سفر رئيس جمهور ايران به اين کشور در 4 ماه گذشته است نوشت: به نظر مي رسد که احمدي نژاد در جستجوي راهي براي شکستن انزواي بين المللي ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي اين کشور و احتمالا ايجاد اتحادهاي جديدي در آمريکاي لاتين است. درخواست ايران و ونزوئلا از ساير کشورها عضو اوپک براي کاهش توليد نفت در شرايطي صورت مي گيرد که ساير کشورهاي عضو سازمان نيز از روند رو به کاهش قيمت نفت ابراز نگراني کرده اند. از آغاز سال جديد ميلادي تا به امروز قيمت نفت با 14 درصد کاهش مواجه بوده است. بنابر گزارش خبرگزاري رسمي فرانسه اين ميزان کاهش قيمت سبب بروز گمانه زني هايي مبني بر آن شده که اوپک به زودي اجلاسي اضطراري درخصوص ميزان توليد نفت برگزار خواهد کرد. محمود احمدي نژاد، بامداد يکشنبه در پايان سفر خود به ونزوئلا در جلسه اي با حضور "هوگوچاوز" رئيس جمهوري اين کشور 11قرارداد، تفاهم نامه، تصديق نامه امضا کردند. بيانيه مشترک بين رئيس جمهور ايران و همتاي ونزوئلاي وي از سوي احمدي نژاد و چاوز امضا شد و مابقي توافق نامه ها بين مقامات دو کشور به امضا رسيد. تفاهم نامه حذف ماليات هاي مضاعف بين دوکشور، يادداشت تفاهم گردشگري، قصدنامه همکاري هاي آموزشي فني و حرفه اي، يادداشت تفاهم همکاري صنايع پايه و معدن، انعقاد قصدنامه همکاري هاي ملي در خصوص کارخانجات توليد پنبه و ديگر محصولات، يادداشت تفاهم قصد همکاري هاي نفتي بين شرکت نفت ونزوئلا و پتروپارس ايران، سند همکاري هاي نفتي بين سه شرکت نفتي ونزوئلا و شرکت پتروپارس، يادداشت تفاهم همکاري بين آژانس خبري ونزوئلا و خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و قصد نامه همکاري بين کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان انقلاب کشاورزي ونزوئلا، از ديگر يادداشتهاي امضا شده بين مقامات دو کشور است که برخي از آنها به امضاي منوچهر متکي وزيرامور خارجه رسيد.   احمدي نژاد پس از امضاي بيانيه مشترک با چاوز، کتابي با عنوان سرگذشت "سيمون بوليوار" را امضا و به همراه مجموعه اي از هفته نامه ديپلماتيک همشهري که به خصوص يکي از شمارگان آن که در خصوص ونزوئلا بود، به رييس جمهوري اين کشور اهدا کرد. چاوز نيز با ستايش از شخصيت امام خميني (ره) يکي از دغدغه هاي خود را مطالعه کتاب هايي خواند که به زبان فارسي تهيه شده است و کتاب حديث بيداري را که با همکاري مشترک يک موسسه ونزوئلايي و موسسه نشر و آثار امام خميني (ره) تهيه شده به رييس جمهوري اسلامي ايران اهدا کرد. رييس جمهوري اسلامي ايران و هيات همراه جمعه شب به سه کشور آمريکاي لاتين ونزوئلا، نيکاراگوئه و اکوادور سفر کردند.


 مخالفت مجلس با فوريت لايحه تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها  

گروه سياسي: نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز خود به فوريت لايحه اي در خصوص تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها راي منفي دادند. اين لايحه ابتدا به صورت دوفوريتي در صحن علني مطرح شد که با 73راي موافق،  84راي مخالف،  13راي ممتنع از  208نماينده حاضر به تصويب نرسيد.  سپس يک فوريت اين لايحه مطرح شد که با  73راي مخالف،  61راي موافق و هشت راي ممتنع از مجموع  208نماينده حاضر به تصويب نرسيد و به صورت عادي اعلام وصول شد.  در صورتي که اين لايحه به تصويب مي رسيد، بر اساس ماده واحده اين لايحه، به هيات وزيران اجازه داده مي شد به منظور تسويه بدهي هاي دولت به بانک ها، شامل بدهي هاي سررسيد شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمين دولت بوده است تا مبلغ ارزي معادل  35هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات اعطا شده از حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" به بخش غيردولتي توسط بانکهاي عامل مربوط، تامين و بابت تسويه بدهي هاي يادشده محسوب نمايد. داود دانش جعفري" وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت در دفاع از اين لايحه در تشريح ضرورت فوريت اين لايحه تاکيد کرد: با توجه به ضرورت تسويه بدهي دولت به سيستم بانکي و افزايش نسبت کفايت سرمايه بانکها به عنوان يکي از الزامات بانکداري موفق و با عنايت به نياز جدي بخشهاي مختلف اقتصادي کشور به منابع مالي بانکها در جهت ايجاد رشد اقتصادي مناسب و افزايش قدرت تسهيلات دهي بانکها، اين لايحه به صورت فوريتي ارايه شده است. وي گفت: سيستم بانکي کشور در زمان حاضر از دو مشکل بسيار عمده رنج مي برد.  وي افزود: دولت در سالهاي گذشته بدهيهايي را به سيستم بانکي متعهد شده و در شرايط مختلف تسهيلات بانکي را مورد استفاده قرار داده و بازپرداخت آن را به آينده موکول کرده است که در نتيجه با اين کار از توان ارايه تسهيلات از سوي بانکها کاسته شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: بدهيهاي دولت به بانکها همچنين سبب کاهش نسبت کفايت سرمايه بانکها شده و در نتيجه توان بانکها کاهش پيدا کرده است. دانش جعفري يادآور شد: ما براي حل دو مشکل فوق دو پيشنهاد ارايه کرده ايم که يکي در مورد افزايش نسبت کفايت بانکها در لايحه بوده خواهد آمد که پرداخت بدهي دولت به بانکها در اين لايحه آمده است. وي ادامه داد: در اين لايحه پيشنهاد شده است که طلب حسب ذخيره ارزي از متقاضيان بخش غير دولتي به طلب متقاضيان تسهيلات بانکها منتقل شود تا به اين ترتيب بدهي دولت به بانکها تسويه شود و توان مستقيم بانکي نيز افزايش يابد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بازپرداخت تسهيلات به متقاضيان بخش خصوصي که قبلا از حساب ذخيره ارزي داده شده از سال هفت تا هشت ماه اول سال  440 ،85ميليون دلار است. دانش جعفري افزود: اين لايحه مي تواند تاثير زيادي در اصلاح نظام بانکي داشته باشد و آنها را نسبت به گذشته قدرتمند کند تا بتوانند به متقاضيان تسهيلات بخش خصوصي خدمت ارايه کنند. اما نمايندگان مجلس پس از صحبت هاي موافقان و مخالفان در نهايت به فوريت اين طرح راي منفي دادند بنابراين اين طرح به صورت عادي اعلام وصول شد.
مخالفت با دو فوريت طرح برداشت از حساب ذخيره ارزي
 نمايندگان مجلس همچنين در جلسه ديروز خود به دوفوريت طرح برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين کسري اعتبار صنعت برق کشور راي منفي دادند. نمايندگان مجلس ابتدا با دوفوريت و سپس با يک فوريت طرح  برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي مخالفت کردند.  220 نفر از نمايندگان پيشنهاد دوفوريت براي برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را ارايه کردند که بعد از اعلام راي گيري در مورد دوفوريت آن  85راي موافق،  87راي مخالف و  9راي ممتنع از مجموع  209نماينده حاضر حاصل تصميم گيري نمايندگان بود.  پس از آن راي گيري براي يک فوريت آن انجام شد که نمايندگان با  83راي موافق،  80راي مخالف و  9راي ممتنع از مجموع  209نماينده حاضر به تصويب نرسيد. در ابتداي بررسي طرح دوفوريت برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين کسري اعتبار برق، "کمال دانشيار" رييس کميسيون انرژي در مورد ضرورت دو فوريت آن صحبت کرد. وي گفت: صنعت برق در زمان حاضر با کسري بودجه مواجه است و براي خريد کالا و روند برق رساني دچار معضل شده ايم. نماينده ماهشهر در مجلس تاکيد کرد: دوفوريت اين طرح به اين دليل مطرح است که از قطع و نوبت بندي برق جلوگيري شود چرا که قطع برق يعني وارد شدن خسارت به صنايع و تعطيلي آنها. وي با اشاره به اينکه خاموشي هاي تابستان سال جاري در استانهاي جنوبي کشور فشار سنگيني بر مردم وارد کرده است، خاطرنشان کرد: ادامه اين روند مناطق غربي و استان هاي شمالي کشور را به وضعيت مشابه دچار مي کند. دانشيار گفت: اگر برق نباشد توليد و اشتغال نيست و ما مي خواهيم که به اين دوفوريت راي داده شود، تا مشکلي نباشد.  "غلامرضا مصباحي مقدم" نماينده تهران در مخالفت با دوفوريت اين طرح گفت: اين وظيفه دولت است که در مورد کمبود انرژي برق لايحه بياورد و اگر لازم بود قطعا آن را در متمم بودجه ارايه مي کردند. وي افزود: اين طرح قطعا براي دولت بار مالي دارد و شوراي نگهبان بر اساس اصل  75قانون اساسي آنرا رد خواهد کرد. وي به وضعيت صندوق ذخيره ارزي اشاره و اضافه کرد: در بدو ورود به سال  85موجودي حساب  3/10 ميليارد دلار بود که اين رقم الان کم شده و افزايش پيدا نکرده است.  وي درباره لزوم راي ندادن به فوريت تصريح کرد: بنا بر اطلاعات بانک مرکزي رشد نقدينگي  35درصد است و مرتب از مردم مي شنويم که زمين، مسکن، تخم مرغ و حبوبات گران شده است ولي بايد گفت اين گرانيها حاصل تصميم مجلس و دولت است که با بودجه تورمي مي خواهيم با تورم مبارزه کنيم. وي با تاکيد بر اينکه "اضافه کردن نقدينگي به مجموعه خطرناک است"، تاکيد کرد: ما امسال تمامي ارز ناشي از فروش نفت را مصرف کرديم و نبايد اجازه دهيم که به اين رقم اضافه شود. بايد به بخش خصوصي اجازه بدهيم تا در اين زمينه سرمايه گذاري کند. محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز نيز در موافقت با دوفوريت، گفت: ما در مجلس طرح تثبيت قيمتها را در سال اول تصويب کرديم و اگر آن را قبول داريم بايد از صنعت برق حمايت کنيم وگرنه با مشکل خاموشي و تعطيلي کارخانه ها روبرو خواهيم شد. وي تاکيد کرد: بسياري از شهرها در زمستان با مشکل برق روبرو هستند و اگر حل نشود ما مشکل خواهيم داشت. وي گفت: مي گويند بخش خصوصي وارد مساله شود، مگر مي شود برقي را که سودآوري ندارد، به بخش خصوصي واگذار کرد ؟ ميرتاج الديني از نمايندگان مجلس خواست براي حل مشکلات موجود به اين دوفوريت راي بدهند. "الياس نادران" نماينده تهران در مخالفت با دوفوريت با اشاره به اينکه حسب ذخيره ارزي تغييرات منفي داشته است، تاکيد کرد: با توجه به تغيير بهاي نفت و کاهش  10دلاري بهاي هر بشکه نفت، اگر محدوديتي در صادرات براي ما ايجاد نشود ما با مشکل کاهش درآمد مواجه مي شويم. وي افزود: بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري مصوبات دولت و مجلس بايد در چارچوب اصل  44قانون اساسي باشد. وي تاکيد کرد: امروزه احداث نيروگاهها براي جبران کمبود برق يک پروژه چندين ساله است و اينطور نيست که اگر حساب ذخيره ارزي رقمي بالا داشت فردا مشکل خاموشي حل مي شود. نادران از نمايندگان خواست که از "جزيي و بخشي نگري پرهيز کنند" و خاطرنشان کرد: اين گونه مسايل از اموري است که دولت بايد در مورد آن تصميم گيري کند.  وي گفت: دوستاني که به دولت در مورد گرانيها تذکر ميدهند چرا از طرف ديگر پيشنهاد انبساط بودجه را ميدهند که زمينه گراني فراهم شود ؟ "ايرج نديمي" نماينده لاهيجان در موافقت با اين دوفوريت گفت: در استانها خاموشي مردم را دچار معضل کرده است و قطع برق کارخانه ها سبب مختل شدن بسياري از امور شده است. 


 خبر و نظر 

     
 بازگشت به وضعيت متعارف

  شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره ساعت کار بانک ها را تاييد کرد.
«جرايد»
 
پس از آنکه مجلس شوراي اسلامي، مصوبه رد شده خود توسط شوراي نگهبان را اصلاح کرد،  اين شورا، به آن راي مثبت داد تا ساعات کار بانک ها به وضعيت سابق برگردد.
دراين باره نکات کوتاه زير قابل تامل است:
-1 ماجراي پرهياهوي ساعت کاري بانک ها نشان داد که تصميمات دولت، در موارد متعددي از پشتوانه کارشناسي و مردمي برخوردار نيست. در طول ماههاي گذشته، بسياري از کارشناسان وحتي مديران عامل بانک ها ونيز مردم، از تغيير ساعت کار بانک ها، گلايه مي کردند، ولي متاسفانه دولتي که خود را از جنس مردم وداراي عقبه کارشناسي قوي مي داند، به اين انتقادات توجهي نکرد تا آنکه نمايندگان مجلس به عنوان وکلاي مردم، وارد عملي شدند وپس ازيک دوران پرکش وقوس، مطالبه موکلان خويش را بر آورد ساختند. اميدواريم که اين ماجرا براي دولتمردان، درس آموز باشد.
-2 در فاصله اي که مصوبه مجلس در شوراي نگهبان رد شد تا قبل از تاييد مجدد آن، دولت مي توانست به اصلاح اشتباه خود بپردازد، زيرا مصوبه مجلس، نمايانگر اراده مردم بود. با اين حال، دولت چنين کاري نکرد تا در اين بازي نيز بازنده باشد.
-3 از آنجا که مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت، درصورتي که شوراي نگهبان مصوبه اش را بار ديگر رد مي کرد،  موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رفت و اين، به هيچ روي برازنده  نبود که مجمع، درباره اينکه بانک ها چه ساعتي باز شوند و در چه ساعتي تعطيل، تصميم بگيرند.


 كوتاه وخواندني 


ادعاي آمريکا درباره   ديپلمات هاي دستگير شده  ايراني

گروه سياسي: ارتش آمريکا در بيانيه اي مدعي شد که اتباع ايراني که به وسيله  نيروهاي آمريکايي در شمال عراق دستگير شده اند با سپاه پاسداران ايران مرتبطند که تسليحات در اختيار شورشيان عراقي ها قرار مي دهد. به گزارش خبرگزاري رويترز، در بيانيه  نيروي نظامي آمريکا ادعا شده است: نتايج مقدماتي مشخص کرد که پنج فرد دستگير شده با سپاه پاسداران مرتبط بوده اند و اين سازمان به ارايه سرمايه سلاح، فناوري ابزار انفجاري و آموزش گروه هاي افراطي که در جهت بي ثباتي دولت عراق و حمله به نيروهاي ائتلافي عمل مي کنند پرداخته است. در اين بيانيه هم چنين آمده است: نيروهاي ائتلاف با حفظ سياست آمريکا به مختل کردن حمايت لجستيکي از افراطيون که از خارج عراق نشات مي گيرد، ادامه خواهند داد.  اين در حالي است که سيد محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه ديروز با رد اين که افراد دستگير شده در اين سرکنسولگري از افراد سپاه پاسداران بوده اند، گفت:  نيروهاي آمريکايي هر چه سريعتر بايد تمامي اين افراد را آزاد و از اقدامات مشابه خودداري کنند. در همين راستا، ديروز هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق در تماس تلفني با منوچهر متکي، همتاي ايراني خود، آخرين تحولات مربوط به حمله  نيروهاي آمريکايي به کنسولگري ايران در شهر اربيل و دستگيري 5 تن از اعضاي آن را مورد بررسي قرار داد. وزارت امور خارجه عراق با صدور بيانيه اي اعلام کرد که زيباري در اين تماس تلفني متکي را در جريان اقدامات دولت عراق جهت آزادي کارکنان کنسولگري ايران قرار داده است. جزئيات بيشتري از اين تماس تلفني منتشر نشده است. وزارت امور خارجه  عراق همچنين بر تمايل طرفين جهت تحکيم روابط عراق و ايران و عدم تاثير اين حادثه بر روابط دو کشور تاکيد کرد. حمله نظاميان آمريکايي  به کنسولگري ايران در اربيل عراق، ساعت 4 پنج شنبه گذشته به وقوع پيوست.
 
تاکيد اندونزي بر نقش کليدي ايران در خاورميانه

مهر: رئيس جمهور اندونزي با تاکيد بر نقش کليدي جمهوري اسلامي ايران در حل مناقشات خاورميانه به ويژه عراق گفت: هيچ قدرتي نمي تواند بدون نظر و مشورت ايران مشکلات عراق را حل نمايد. محمد رضا رحيمي رئيس کل ديوان محاسبات کشور که به منظور شرکت در همايش بين الملل " حسابرسي دولتي، بهبود شفاف سازي و چالش هاي قرن 21 " به کشور اندونزي سفر کرده بود، شنبه شب در ضيافت شام ناسوتيان رئيس موسسه عالي حسابرسي اندونزي که با حضور رئيس جمهور اندونزي " يوديونو" و جمعي از وزرا ، استانداران و ديگر شخصيت هاي حکومتي اندونزي برگزار شد، شرکت کرد.رئيس کل ديوان محاسبات کشور در سخنان خود در اين ديدار ضمن تشکر از ميزباني خوب کشور اندونزي بر همکاريهاي مشترک دو کشور تاکيد کرد و ابراز اميدواري نمود که همکاري بين کشورهاي آسيايي به ويژه کشورهاي مسلمان در مبارزه با فساد موثر باشد و اين کشورها بتوانند از تجربيات همديگر در اين زمينه استفاده کنند.

 


دادگاه يک نماينده  مجلس تجديدوقت شد

ايسنا: جلسه  رسيدگي به اتهام عشرت شايق، نماينده  تبريز در مجلس شوراي اسلامي به دليل عدم حضور وي در شعبه76   دادگاه کيفري استان تهران به وقت ديگري موکول شد. روز شنبه که قرار بود جلسه رسيدگي به اتهام عشرت شايق نماينده  مجلس هفتم در شعبه76   دادگاه کيفري استان تهران برگزار شود، به دليل حضور نيافتن اين نماينده  مجلس، تجديد و به وقت ديگري موکول شد. اين پرونده با شکايت دو شاکي خصوصي و به اتهام نشر اکاذيب تشکيل شده است.

درخواست گورباچف از ايران و آمريکا

ايسنا: ميخاييل گورباچف مذاکرات مستقيم آمريکا با ايران و سوريه را خواستار شد. به گزارش خبرگزاري سوريه ، ميخاييل گورباچف، رييس جمهور شوروي سابق در مقاله اي که در روزنامه  نيويورک تايمز منتشر شد نوشت: غير ممکن است مشکلات امنيتي در سطح منطقه و بين الملل در صورتي که واشنگتن همچنان به سياست يک جانبه بسته اش متعهد باشد حل شود. وي از واشنگتن خواست از طمع براي رهبري جهان که در سالهاي گذشته تغيير چشم گيري داشته است، دست بردارد. گورباچف مذاکرات مستقيم آمريکا با سوريه و ايران را خواستار شد و گفت: آمريکا بايد سياستي سازنده را در خاورميانه اعمال کند و از عراق خارج شود.
 
ادعاي رايس درباره فعاليت هاي هسته اي ايران
  
گروه سياسي: کاندوليزا رايس وزيرخارجه آمريکا در ديدار با تيزپي ليوني همتاي صهيونيست خود برنامه هسته اي ايران را تهديدي براي منطقه عنوان کرد. به گزارش خبرگزاري رويترز، رايس گفت: اقدامات بيشتري براي مقابله با کشورهايي که به تروريست ها کمک مالي مي کنند و همچنين توقف تکثير سلاح هاي کشتار جمعي در منطقه لازم است. اظهارات رايس در مورد مقابله با تکثير سلاح هاي هسته اي در خاورميانه در حالي صورت مي گيرد که نزديک ترين متحد واشنگتن در منطقه يعني رژيم صهيونيستي تنها کشور دارنده سلاح اتمي در خاورميانه محسوب مي شود. وزير خارجه آمريکا همچنين در آغاز سفر خاورميانه اي خود و پيش از ديدار با همتاي صهيونيست  اش دستگيري ديپلمات هاي ايراني در عراق را بخشي از تلاش گسترده آمريکا براي با مقابله با دخالت هاي تهران در عراق عنوان کرد. وي گفت: آمريکا به راحتي قادر است به اقدامات ايران پاسخ دهد چون اين مساله علاوه بر تهديد ثبات عراق امنيت نيروهاي آمريکايي را نيز به خطر مي اندازد. رايس در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد دفتر ايران در اربيل يک کنسولگري ديپلماتيک نبود. وي با متهم کردن ايران به حمايت از گروه هاي شورشي در عراق، افزود: جرج بوش چند ماه قبل و با مشاهده افزايش فعاليت هاي ايران در عراق دستور مقابله با عناصر ايراني را صادر کرد.

برنز: هدف آمريکا تضعيف تهران است
  
 
آفتاب: نيکلاس برنز، مرد شماره سه وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد که واشنگتن به دنبال تضعيف ايران در منطقه است. برنز با اشاره به اينکه نبايد انتظار روزهاي چندان روشني را در آينده نزديک داشت گفته که آمريکا در تلاش است تا با تهديد ايران در منطقه مقابله کند تهديدي که بنابر اظهارات او سه وجه دارد. برنز همچنين تاکيد کرده اگر ايران غني سازي در تاسيسات نطنز را حتي بطور موقتي متوقف کند، آمريکا حاضر است با ايران وارد گفت وگو شود.معاون وزير خارجه آمريکا در گفت وگو با بخش فارسي بي.بي.سي  در توضيح اظهارات خود مدعي شد:  ايران بدنبال توانايي تسليحات هسته اي است که تقريبا همه کشورهاي جهان با آن مخالف هستند، ايران به حزب الله، حماس و کميته هاي مقاومت مردمي براي آزادي فلسطين کمک مالي مي کند که صلح و ثباتي براي منطقه به ارمغان نمي آورد و بالاخره ايران يک نيروي منفي و اختلاف برانگيز در عراق است و سياست ما اين است که کارايي ايران را در هر سه حوزه ياد شده تضعيف کنيم. برنز در ادامه اظهارات خود در پاسخ به اشاره خبرنگار بي.بي.سي مبني بر اينکه اين اقدامات مي تواند به درگيري نظامي بين دو کشور بيانجامد و يا سبب يک واکنش عظيم ضد آمريکايي در ايران شود، گفت:  ضمن احترام فراوان بايد بگويم که اين سوال نامعقولي است زيرا هيچ کس از بمباران ايران سخن نمي گويد، در واقع دولت ما طي دو سال گذشته از تلاش هاي اتحاديه اروپا، روسيه و چين براي يافتن يک راه حل ديپلماتيک صلح آميز براي مساله اتمي ايران حمايت کرده و من تاکنون 20 بار با مقام هاي اروپايي، روسي و چيني در اين باره ملاقات و گفتگو کرده ام. بنابر اظهارات برنز تنها خواست جامعه جهاني از ايران اين است که غني سازي اورانيوم را متوقف کند. برنز تاکيد کرده اگر ايران غني سازي در تاسيسات نطنز را حتي بطور موقتي متوقف کند، آمريکا حاضر است با ايران وارد گفت وگو شود و درباره هر موضوعي از جمله عراق با اين کشور مذاکره کند. بنابر اظهارات معاون وزير خارجه آمريکا اگر ايراني ها با پيشنهاد پنج عضو دائم شوراي امنيت موافقت کنند، خانم رايس و چند تن ديگر از ما، با آنها مي نشينيم و درباره هر موضوعي گفت وگو خواهيم کرد.

مراسم تحليف نمايندگان تازه مجلس
   
 
آفرينش: مراسم تحليف دو نماينده تهران و يک نماينده اهواز که در انتخابات ميان دوره اي به مجلس شوراي اسلامي راه يافته اند ديروزبرگزار شد. در اين مراسم حسن غفوري فرد و سهيلا جلودارزاده از تهران و جبيرجري از اهواز سوگند خوردند، اما نماينده منتخب بم در جلسه حضور نداشت. اين نمايندگان بر اساس اصل 67 قانون اساسي در جايگاه ناطقان قرار گرفتند و سوگند ياد کردند. حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي پس از مراسم تحليف اين نمايندگان، گفت: براي شما در عمل به اين سوگند و براي خودمان و ديگر نمايندگان در تعهد نسبت به اين سوگند آرزوي موفقيت مي کنم.

انتقاد حدادعادل از حمله آمريکا به کنسولگري ايران

آفرينش: رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن محکوم کردن هجوم ارتش آمريکا به کنسولگري ايران در اربيل، گفت: اين اقدامات همانگونه که در عراق افتخاري براي آمريکا به وجود نياورده مطمئنا موجب سرافکندگي ملت آمريکاست . غلامعلي حداد عادل در آغاز جلسه علني ديروز مجلس، با اشاره به هجوم نظاميان آمريکايي به کنسولگري ايران در اربيل عراق و ربودن چند تن از ديپلمات هاي ايراني، اظهار داشت : اين اقدام تعجب آور و تاسف آور را به شدت محکوم مي کنيم .رئيس مجلس افزود : مخصوصا ازآن جهت که وزيرامورخارجه آمريکا اعلام کرده اين حمله به دستور بوش صورت گرفته است، اين اقدامات و اظهارات نشان دهنده و نهايت استيصال، درماندگي و عصبانيت آمريکايي ها از وضعي که در عراق پيدا کرده اند  ، است.حداد عادل تصريح کرد: بسيار جاي عبرت است که حکومتي که بهانه حمله به عراق را يافتن سلاح هاي کشتار جمعي قرار داده بود حال کارش به جايي رسيده که ارتش آن به کنسولگري که از مصونيت ديپلماتيک برخوردار است ، حمله مي کند.رئيس مجلس درادامه گفت : اين اقدامات همانگونه که درعراق افتخاري براي آمريکا به وجود نياورده مطمئنا موجب سرافکندگي ملت آمريکا است و بوش که امروز به صراحت اعلام مي کند از تصميمات خود پشيمان است، فردا هم ناچار خواهد بود به غلط بودن اين نوع اقدامات اعتراف کند.

 


تذکر 9 نماينده به وزراي دولت در خصوص گراني ها

آفرينش: درآغاز جلسه علني ديروز مجلس 9 تن از نمايندگان در تذکر کتبي به وزراي دولت نهم خواستار کنترل گراني هاي اخير شدند. تذکرات کتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي کشور را در جلسه علني ديروز مجلس " غلامعلي حداد عادل " رييس مجلس قرائت کرد.  "سيد محمدرضا ميرتاج الديني" و " محمد حسين فرهنگي" نمايندگان تبريز، " غلامرضا مصباحي مقدم" نماينده تهران و "حسين سبحاني نيا"نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در تذکري به وزيران بازرگاني و جهاد کشاوري خواستار تسريع در اقدام اساسي براي جلوگيري و کنترل گراني هاي اخير به خصوص در زمينه مايحتاج عمومي مردم شدند.  ايرج نديمي نماينده لاهيجان نيز به وزيربازرگاني براي بررسي علل افزايش واردات،کنترل و مديريت گراني ها تذکرداد و همچنين در تذکري ديگر از وزير نفت خواستار تسريع در عمليات گازرساني در روستاها،بازسازي پالايشگاه ها و کنترل تشريفات شد. رضا طلايي نيک  نماينده بهار و کبودرآهنگ و " مرتضي تمدن " نماينده شهرکرد نيز به وزير جهاد کشاورزي براي رسيدگي موثر به افزايش نامناسب قيمت بذر سيب زميني و محدوديت غيرمنطقي واردات بذر تذکر دادند. حشمت الله فلاحت پيشه" نماينده اسلام آباد غرب به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تدبير فوري بمنظور جلوگيري از سير صعودي گراني کالاها در کشور تذکر داد. فلاحت پيشه در تذکري ديگر به وزير ارتباطات خواستار ساماندهي امور مشترکين تلفن همراه در شهرستان اسلام آباد غرب شد.  ابراهيم کارخانه اي نماينده همدان به وزاري بازرگاني و جهاد کشاورزي براي برنامه ريزي و مقابله عملي و جدي با گراني کالاهاي معيشتي مردم تذکر داد.  حسن مرادي نماينده اراک و کميجان به وزير بازرگاني براي پيشگيري جدي از ورود و عرضه کالاهاي خارجي با کيفيت پايين به خصوص از کشور چين و تايوان تذکر داد. رمضانعلي صادق زاده نماينده رشت در تذکري به وزير بازرگاني خواستار بررسي علت رکود بازار برنج مرغوب در گيلان و عدم جلوگيري از ورود بي رويه برنج خارجي غير يارانه اي شد.
 
4 لايحه از مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت

آفرينش: مجلس شوراي اسلامي در پي ايرادات شوراي نگهبان در خصوص 4 لايحه موافقتنامه و معاهده حقوقي و قضايي ميان ايران و دوکشور قرقيزستان و اوکراين بر نظر خود اصرار کرد و بر اين اساس اين لوايح براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. در جلسه علني ديروز مجلس 4 لايحه موافقتنامه حقوقي قضايي که از شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته بود به منظور بررسي و رفع ايراد در دستور کار قرار گرفت تا در صورت نياز ايرادات مطروحه اصلاح شود.لايحه معاهده انتقال محکومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوکراين و لايحه معاهده استرداد مجرمان بين دوکشور همچنين لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان و لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دو کشور لايحه هاي مطرح در جلسه علني امروز مجلس بود که براي بررسي بيشتر و رفع ايراد از شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود.نمايندگان پس از بررسي تک تک اين لوايح بر نظر خود اصرار کردند.بنابراين 4 لايحه مذکور براي بررسي و تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود.
 
سکوت وزير مسکن در برابرسوالات خبرنگاران

آفرينش: وزير مسکن و شهرسازي که روز گذشته  در مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود، در پاسخ به سووالات متعدد خبرنگاران درباره آشفتگي هاي اخير در قيمت مسکن فقط به لبخند و سکوت اکتفا کرد.  محمد سعيدي کيا در پاسخ به اين سوال که مردم مستضعف و اقشار  آسيب پذير جامعه به شدت از بالا رفتن قيمت مسکن نگران و دچار مشکل شده اند و خواهان توضيح در اين زمينه هستند ، انگشت سبابه خود را به صورت افقي و به نشانه زيبپ بردهان خود کشيدن بر لب هايش کشيد و با يک لبخند به سرعت جمع خبرنگاران را به قصد صحن علني نهاد قانونگذاري ترک کرد.  اما محمدحسن ابوترابي فرد نايب رييس دوم مجلس که رياست جلسه علني ديروزمجلس را پس از حدادعادل بر عهده داشت، درپايان اين نشست اعلام کرد: سعيدي کيا وزير مسکن و شهرسازي روز سه شنبه آينده در جلسه علني مجلس حضوريافته و در جلسه علني غيررسمي به پرسش نمايندگان پاسخ مي دهد. وي توضيح داد: وزير مسکن و شهرسازي در اين جلسه علت گرانيهاي اخير مسکن در کشور را براي نمايندگان تشريح خواهد کرد.  ابوترابي فرد اظهار داشت: نمايندگاني که تمايل به شرکت فعال در اين جلسه دارند، مي توانند براي ثبت نام اقدام کنند تا پس از قرعه کشي افراد منتخب برگزيده شوند.

انتقاد نماينده ايلام از جيره بندي سوخت
 
 
آفرينش: داريوش قنبري، نماينده ايلام در خانه ملت نسبت به جيره بندي گازوئيل در اين شهر به بهانه سوخت انتقاد کرد. وي در جمع خبرنگاران گفت: به بهانه قاچاق سوخت از ايلام به عراق يک ماه است که گازوئيل جيره بندي شده و مشکلات بسياري را به وجود آورده است.قنبري با اشاره به مشکلات سوخت در سطح استان ايلام، افزود: از نظر نفت نيز اين شهرستان با مشکلات بسياري مواجه است. وي خاطر نشان کرد: در استان ايلام بخشي به عنوان قاچاق سوخت وجود ندارد و اين موضوع به نوعي سو»تدبير مسئولان است تا کمبود سوخت را به بهانه بحث قاچاق با جيره بندي برخورد کنند.  وي اظهار داشت: به هر کاميون روزانه بيش از 20 ليتر سوخت (گازوئيل) تعلق نمي گيرد. قنبري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در جمع خبرنگاران با اعلام تشکيل کميته اي از نمايندگان براي عملکرد وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت : پس از نهايي شدن بررسي ها و انتشار آن ، کساني که به استيضاح اعتقاد دارند ، اقدامات بعدي خود را انجام خواهند داد .اين نماينده پيش از اين نيز خواستار استيضاح محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش دولت نهم شده بود .
 
انتقاد اعلمي از سفر احمدي نژاد در فصل بودجه نويسي
  
گروه سياسي: اکبر اعلمي، نماينده تبريز در خانه ملت در جلسه علني ديروز پارلمان از سفر "محمود احمدي نژاد" به کشورهاي آمريکاي لاتين، آن هم در شرايطي که لايحه بودجه سال 85 هنوز از دولت به مجلس نرسيده، انتقاد کرد و گفت که بهتر بود رئيس مجلس تذکري به رئيس جمهوري مي داد که در شرايط فعلي بودجه از سفر به ونزوئلا بيشتر در اولويت  است.  اعلمي طي تذکر آيين نامه اي در خصوص عدم ارائه لايحه بودجه سال 86 به مجلس، گفت: در بررسي لايحه بودجه اگر به مهلت هاي مقرر در آيين نامه توجه کنيم حدودا 50 روز براي مجلس موعد تعيين شده است. صرفنظر از آن مدتي که در شوراي نگهبان نيز بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد که احتمالا به بيش از دو ماه مي انجامد. وي اظهار داشت: همچنين براي اينکه نمايندگان بتوانند از حق و اختيار مندرج در آيين نامه و قانون اساسي بهره مند شوند. جاداشت که رئيس مجلس تذکري به رئيس جمهوري مي دادند که در شرايط فعلي بودجه در اولويت است و رئيس جمهوري مي توانستند به سفر ونزوئلا را به موعد ديگري موکول کند. اعلمي با استناد به اصل 88 قانون اساسي و ماده 193 آيين نامه تذکر ديگري مطرح کرد، گفت: در هر مورد که هر يک از نمايندگان از وزيري در رابطه با وظايف قانوني اش سوال کنند وزير موظف است در مجلس حضور پيدا کند و تاکيد مي کند که اين مدت نيامده بيش از 10 روز شود. نماينده تبريز افزود: به اين اعتبار به محض اينکه نماينده اي سوال مي کند برايش حقي ايجاد مي شود که از اين حق خود حداکثر در مدت 10 روز بهره مند شود و براي وظيفه مورد سوال هم وظيفه ايجاد مي شود که در مدت 10 روز در صحن حاضر شود. اعلمي خطاب به رئيس مجلس گفت: جنابعالي نيز براي دفاع از جايگاه ، شان و اقتدار مجلس و نمايندگان به گونه اي عمل کنيد که مجلس واقعا در راس امور قرار گيرد و براي تحقق اين امر نيز لازمه اش اين است که شما ابزارهاي قانوني که قانون اساسي و آ يين نامه  براي نمايندگان در نظر گرتفه را محدود نکنيد و اگر احيانا برداشتي هم مي شود اين برداشت نبايد در مقام محدوديت نمايندگان باشد. وي خاطر نشان کرد: هم در مجلس ششم و هم دو سال و اندي که از مجلس هفتم مي گذرد رويه اين بوده که نمايندگان که احتمالا از يک وزير چند سوال دارند وقتي نوبت به سوال آنها مي رسد مي توانند هر کدام از سوال هاي مورد نظر خود را با موضوع روز تطابق بيشتري دارد را مطرح کند. نماينده تبريز خطاب به حداد عادل گفت: اما متاسفانه اخيرا شما تفسيري کرديد که اين اجازه از نمايندگان سلب شده است و اميدواريم اجازه دهيد که اين رويه به همان روال چند سال قبل عمل شود و نمايندگان بيش از اين مسلوب الاختيار نشوند. حداد عادل در پاسخ به تذکر اعلمي گفت: نمايندگان مسلوب الاختيار نيستند بيش از 1700 سوال از وزرا مطرح شده است که در نوبت است و بيش از 77 سوال هم تا يکي دو ماه پيش فقط از جانب شخص جنابعالي بوده است. وي اظهار داشت: مطلب اين است که اگر يک نماينده سوالي را مطرح کرده باشد و نوبت هم به آن نرسيده باشد آيا مي تواند زماني که نوبت وي شد سوال جديد خود را در نوبت سوال قبلي قرار دهد. حداد افزود: هيات رئيسه اين مساله را بررسي کرده و به سوال مذکور جواب منفي داده است و بايد هر سوال در جاي خود مطرح شود.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته