جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/06/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5080


تشريح جزئيات انواع تعهدات درماني تامين‌اجتماعي به بيمه شدگان


يونيسف: شمار زنان و کودکان مهاجر افزايش يافته است


استفاده از موتور سيکلت‌هاي برقي براي کاهش آلودگي هوا


هر 2 سال، برابر با زلزله بم کشته شده تصادفات داريم


حوادث‌ازهمه‌جا


پرواز انديشه


 تشريح جزئيات انواع تعهدات درماني تامين‌اجتماعي به بيمه شدگان 

 
خدمات و حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي در دو حوزه بيمه اي و درماني به بيمه شدگان تحت پوشــش ارائه مي شود و بيشترين هزينه هاي سازمان نيز به ترتيب به پرداخت انواع مستمري و سپس خدمات درماني اختصاص دارد.

به گزارش مهر، خدمات درماني از تعهدات مستمر و مهم تامين اجتماعي است که به بيمه شده اصلي و خانواده و افراد تحت تکفل او از ابتداي بيمه شدن ارائه ميشود.

اين خدمات هم در دوران بيمه پردازي و هم در زمان اســتفاده از خدمات و حمايتهاي سازمان ارائه ميشود. خدمات درماني شامل اين موارد اســت: خدمات کلينيکي، پاراکلينيکي، بيمارستاني، معاينات طبي و معالجات مربوط به دوران بارداري، زايمان، خدمات توانبخشي، خدمات تشخيصي و دارويي. خدمات درماني سازمان به دو روش درمان مستقيم و غيرمستقيم ارائه مي‌شود.

اســتفاده از خدمات درماني در مراکز، بيمارستانها و درمانگاههاي متعلق به سازمان (درمان مستقيم)رايگان است و براي اســتفاده از خدمات درماني مراکز طــرف قرارداد (درمان غيرمســتقيم) مبلغي به عنوان فرانشــيز(خودپرداختي) توسط بيمه شده پرداخت ميشود.

اهميت بحث درمان در تامين اجتماعي به گونه اي اســت که 9 درصد از حق بيمــه 30 درصدي کارگران و شاغلين در کارگاههاي مشــمول قانون اجباري کارگران بابت درمان اخذ مي‌شــود.

مقرري بگيران بيمه بيکاري و افراد تحت تکفل آنها همانند ساير بيمه شدگان عادي ميتوانند از دفترچه درمان برخوردار شــوند. صدور دفترچه پس از اخذ ليست ارسالي آنان از واحد امور فني بيمه شدگان حداکثر تا دو ماه صورت ميگيرد. بيمه شدگان اختياري نيز با پرداخت 26 درصد از دستمزد اعلامي از کليه خدمات از جمله خدمات درماني سازمان بهره مند مي‌شوند.

براي ارائه خدمات درماني به بيمه شــدگان حرف و مشاغل آزاد، حق بيمه به صورت سرانه دريافت ميشــود که طبق آن به ازاي تعداد افراد تحت تکفل بيمه شــده اصلي، مبلغ سرانه درمان که توسط شوراي عالي درمان هر سال تعيين ميشود براي هرماه اخذ مي‌شود.

تعرفه هاي خدمات مراکز درماني طرف قرارداد سازمان تامين اجتماعي به شرح زير است: در صورتي که بيمه شــده براي درمان بستري به مراکز درماني غير طرف قرارداد مراجعه کند، 90 درصد کل هزينه هاي درماني بيمار براساس تعرفه هاي مصوب دولتي از سوي سازمان پرداخت مي‌شود.

اگر مراجعه بيمه شــده براي درمان بســتري به مراکز درماني دولتي و خصوصي طرف قرارداد با معرفي سازمان باشد، صد درصد هزينه هاي درماني بيمار برابر تعرفه هاي مصوب دولتي به عهده سازمان خواهد بود. در صورتي که بيمه شده براي خدمات سرپايي به مراکز درماني طرف قرارداد مراجعه کند 30 درصد هزينه به عنوان فرانشيز توسط بيمه شده پرداخت ميشود. در صورتي که مراجعه به مراکز درماني طرف قرارداد به صورت اورژانس باشد، کل هزينه ها براساس تعرفه دولتي توسط سازمان پرداخت مي‌شود.

شرايط استحقاق درمان افراد تحت تکفل بيمه شده سرباز چگونه است؟

نام و مشخصات بيمه شده ســرباز در ليست دستمزد و حقوق و مزايا و يا گزارش بازرسي انجام شده از کارگاه در دو ماه قبل از تاريخ اعزام مندرج در دفترچه آماده به خدمت يا ظهر آن وجود داشته باشد.بيمه شده دو ماه قبل از تاريخ اعزام غرامت دستمزد ايام بيماري و يا مقرري بيمه بيکاري دريافت کرده باشد.

فرزند يا فرزندان مســتمري بگير زن بازنشسته يا ازکارافتاده کلي که همسر وي در هيچ يک از کارگاه هاي مشمول بيمه اشتغال نداشــته و تحت پوشش نظام حمايتي خاص ديگري نبوده ميتواند از مزاياي درماني استفاده کند؟

در صورت احراز ســاير شرايط موضوع ماده 58 قانون، مي توانند از مزاياي درماني بهره مند شوند.

در چــه صورتي صد درصــد هزينه هــاي درمان بســتري مراکز درماني طرف قرارداد توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود؟

اگر مراجعه بيمه شده اجباري براي درمان بستري به مراکز درماني دولتي و خصوصي طرف قرارداد با معرفي سازمان باشد، صد درصد هزينههاي درماني بيمار برابر تعرفه هاي مصوب دولتي و خصوصي به عهده سازمان خواهد بود.

چند درصد از هزينه هاي درماني بيمه شــده در مراکز درماني طرف قرارداد از طرف بيمه شده پرداخت مي شود؟

در مورد خدمات بســتري 10 درصد و در مورد خدمات سرپايي 30 درصد به عنوان فرانشيز توسط بيمه شده پرداخت مي‌شود.

مشــمولان اســتفاده از خدمات درماني ســازمان تامين اجتماعي چه کساني هستند؟

بيمه شــدگان اصلــي شــاغل در کارگاههاي مشــمول قانون تامين اجتماعي، بيمه شــدگان اختياري و حرف و مشــاغل آزاد، مســتمري بگيران و مقرري بگيران بيمه بيکاري تحت پوشش تامين اجتماعي، همسر بيمه شده يا مستمري بگير تامين اجتماعي، پدر و مادر تحت تکفل بيمه شــده، فرزندان پســر بيمه شــدگان و مســتمري بگيران تا 22 ســالگي يا تا پايــان دوران تحصيل، فرزندان دختر بيمه شدگان و مستمري بگيران در صورت نداشتن شوهر،کارگران مشمول بيمه اجباري کارگران ساختماني (در صورت بروز حوادث ناشي از کار)

کســي که تحت تکفل فرزند خود است و از دفترچه درمان صندوق تامين اجتماعي برخوردار است و در روستا زندگي مي کند، ميتواند تحت پوشش بيمه روستاييان و عشاير درآيد؟

بله، منعي ندارد.

آيا بايد مدت زمان اســتراحت پزشــکي در ليست حق بيمه ذکر شود؟

بيمه شده‌اي که استراحت پزشکي دارد و سر کار حاضر نمي شود بايد مدت غيبت او در ليست حق بيمه ذکر شود.


 يونيسف: شمار زنان و کودکان مهاجر افزايش يافته است 

 مقدونيه در مرز بين يونان و صربستان يکي از گذرگاه‌هايي است که پناهجويان و مهاجران در راه رسيدن به کشورهاي اروپاي غربي از آن عبور مي‌کنند.به گزارش ايسنا، حدود 500 نفر از آنان چندي پيش با اسکورت پليس يونان وارد مقدونيه شدند.

«کريستف بوليراک»، سخنگوي صندوق کودکان ملل متحد (يونيسف)، مي‌گويد: شمار زنان و کودکان مهاجر نسبت به گذشته افزايش يافته است.وي مي‌گويد: روزانه حدود 3000 مهاجر از جمهوري يوگسلاوي سابق، مقدونيه، عبور مي‌کنند. در ماه ژوئن 10 درصد آنان را زنان و کودکان تشکيل مي‌دادند. اين رقم اکنون به 30 درصد افزايش يافته است. حدود 12 درصد از اين زنان مهاجر هم باردار هستند.رهبران کشورهاي اروپايي با اذعان به وسعت بحران مهاجرت، خواستار همگرايي و قبول مسئوليت از سوي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده‌اند اما از ارائه راه‌حلي مناسب باز مانده‌اند.به گزارش يورونيوز، دو عامل اصلي «بحران مهاجرت»، فقر و جنگ در آفريقا، خاورميانه و آسياست و مواجه با اين بحران نه عزمي اروپايي و منطقه‌اي بلکه عزمي جهاني مي‌طلبد.


 استفاده از موتور سيکلت‌هاي برقي براي کاهش آلودگي هوا 

 معاونت حمل ونقل ترافيک شهر تهران همکاري و مبادله اطلاعات بين کشورهاي آسيايي را عاملي در حل چالش هاي موجود در شهرها دانست.

به گزارش مهر، مهندي تشکري هاشمي در اولين کارگروه تخصصي حمل ونقل ترافيک که در جريان پنجمين نشست هئيت هاي اجرايي شهرهاي آسيايي برگزارشد اظهار داشت: طي چند روز گذشته در تهران و قزوين با کارکردها تجارب اقدامات موثر ومفيد شهرهاي آسيايي آشنا شده ايم. وي با بيان اينکه اين نشسست فرصتي ارزشمند براي همه شهرهاست بيان داشت: به‌طور حتم اين همکاري وتبادل اطلاعات فرصتي براي شهرهاي آسيايي فراهم مي کند تا مسائلي از جمله ترافيک را حل وفصل کند.

معاونت حمل ونقل ترافيک شهر تهران در بيان مسئله ترافيک گفت:اين موضوع با سلامت مردم ارتباط دارد بنا براين جلسات تخصصي درمورد ترافيک بايد تا رسيدن به راهکارهاي عملي تداوم پيدا کند.

وي با بيان اينکه انقدر فرصت وپول نداريم که همه چيز را خودمان تجربه کنيم تاکيد کرد: دوره توسعه ي عرضه در شهرها را بايد فراموش کرد چرا که با اين راه حل ها (ساخت تونل و بزرگراه )نمي توان ترافيک را حل کرد ومطالعات انجام شده در تهران نشان مي دهد که هرچه بيشتر عرضه داشتيم تقاضاها بيشتر شده است.

تشکري هاشمي با بيان تصميمات اتخاذ شده در سه روز گذشته در تهران وقزوين گفت: مديريت تقاضاي سفر وتلاش براي کاهش سفرهاي غيرضروري ،توسعه حمل ونقل عمومي،استفاده از حمل ونقل پاک وانسان محور بودن شهرها از جمله موضوعاتي بود که در نشست هاي تخصصي ترافيک مورد تاکيد قرار گرفت.

تشکري هاشمي با عنوان اين مطلب که بايد شهرها را به سمتي ببريم که شهروندان با ايمني سفرهاي خود را انجام دهند خاطرنشان کرد: مطمئن هستيم اجلاس سال آينده با تجارب نو و يافته هاي جديدي همراه خواهد شد وي در اين حال تاکيد کرد که شهرداري تهران به زودي اتوبوس هاي جديدي را در زمينه حمل ونقل به راه خواهد انداخت ودر زمينه حمل ونقل پاک نيز استفاده از موتور سيکلت هاي برقي را در دستور کار قرار خواهد داد.

معاونت حمل ونقل ترافيک شهر تهران همچنين تصريح کرد: کمتر از بيست روزآينده شاهد افتتاح يکي از خطوط مترو به طول 37 کيلومتر خواهيم بود.

وي در پايان دستاوردهاي نشست شهرداران آسيايي در تهران وقزوين را در مواردي هم چون برحمل و نقل عمومي وارزان، پيشنهاد نام يک روز به نام دوچرخه ،ارائه گزارش ساليانه شهرها ،جايگزيني مديريت تقاضاي سفر با عرضه، جلب بخش خصوصي وارزيابي ايده هاي نو وتغيير يافته جهت مواجهه با مشکلات عنوان کرد.


 هر 2 سال، برابر با زلزله بم کشته شده تصادفات داريم 

 يک مددکار اجتماعي گفت: هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تصادفات رانندگي در حال حاضر هشت درصد توليد ناخالص داخلي ايران را شامل مي‌شود در حالي که در ساير کشورها اين رقم 1.5 تا 2 درصد است. به گزارش (ايسنا)، محمدحسين جوادي در نشست تخصصي بررسي ابعاد اجتماعي تصادفات رانندگي افزود: در سال 90، 51 هزار و 910 ميليارد تومان برآورد هزينه‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي در کشور بوده اين در حاليست که بودجه سازمان بهزيستي کشور حدود 1350 ميليارد تومان است يعني حدودا 40 برابر بودجه سازمان بهزيستي صرف هزينه‌هاي ناشي از تصادفات شده است.

وي با بيان اينکه سالانه حدود 5 ميليون نفر در دنيا جان خود را بر اثر تصافات رانندگي از دست داده و 10‌ها برابر آن معلوليت ايجاد مي‌شود ادامه داد: شرايط جوي، وسيله نقليه و جاده همواره عوامل موثر در تصادفات رانندگي هستند در حالي که انسان تنها 75 درصد تاثيرگذاري را در اين بين داشته و برخي پژوهش‌ها نيز اين تاثير را به 85 تا 90 درصد رسانده‌اند.

اين مددکار اجتماعي همچنين عنوان کرد: در سال 73 تعداد تصادفات در ايران 32 هزار و 505 مورد بود؛در حالي که همين رقم در سال 1390 به 117 هزار و 256 مورد افزايش پيدا کرد و بالاترين فراواني تصادفات رانندگي نيز در استان‌هاي فارس، تهران، خراسان رضوي و اصفهان رخ داده است. جوادي همچنين عنوان کرد: عموما بيش از 60 درصد تصادفات رانندگي جاده‌اي بوده در حالي که شاهد آن هستيم در تهران عمده تصادفات بر اثر سوانح بين شهري و در داخل شهر اتفاق مي‌افتد.

وي ادامه داد: در سال 84 و 85 حدود 27 هزار و 755 مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در کشور وجود داشت اما در حال حاضر در سال 93 اين آمار به 16 هزار و 872 نفر بر اساس آمار پزشکي قانوني کاهش يافته اما با اين حال وضعيت مناسبي در اين خصوص نداريم به طوري که ايران پس از کشور السالوادور دومين رتبه را در مرگ و مير بر اثر تصادفات رانندگي به خود اختصاص داده است.

اين مددکار ضمن بيان اينکه سومين علت بي‌سرپرستي زنان تحت پوشش سازمان بهزيستي نيز تصادفات رانندگي است گفت: در آخرين سرشماري سال 90 اعلام شد که 20 درصد پديده بي سرپرستي ناشي از تصادفات بوده و همچنين هزينه محاسبه شده جان افراد فوت شده و معلوليت‌هاي دائمي ناشي از تصادفات نيز حدود 0.3 تا 2.2 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است.


 حوادث‌ازهمه‌جا 

 يکي از شديدترين "ال نينيوها" در راه است

سازمان جهاني هواشناسي (WMO) اعلام کرد که پديده «ال نينيو»ي امسال (2015) شايد يکي از قوي‌ترين‌ها از زمان ثبت رکوردها باشد. به گزارش ايسنا اين پديده زماني اتفاق مي‌افتد که آب‌هاي اقيانوس آرام به طور غيرعادي گرم مي‌شوند و الگوهاي جوي در اطراف جهان را به هم مي‌زنند.

کارشناسان مطالعات جوي مي‌گويند که بخش‌هايي از اقيانوس آرام احتمالا 2 درجه گرمتر از معمول است. سازمان جهاني هواشناسي نيز تاکيد کرد که پديده امسال در حال شديدتر شدن است و تا پايان سال به اوج مي‌رسد. قوي‌ترين ال نينيوي ثبت شده در سال 98-1997 بوده اما در سال‌هاي 73-1972 و 10 سال بعد در 83-1982 هم ال نينيوهايي خيلي شديدتر از معمول رخ داد.

کارشناسان مي‌گويند که ال نينيوي کنوني باعث افزايش دماي اقيانوس آرام به اندازه‌اي شده که از اواخر دهه 1990 تاکنون ديده نشده است. اين سازمان در بيانيه‌اي گفت:‌ مدل‌ها و نظرات کارشناسي حاکيست که دماي سطح آب در بخش شرق مرکزي نواحي استوايي اقيانوس آرام احتمالا 2 درجه سانتيگراد از ميانگين آن فراتر خواهد رفت که به طور بالقوه اين ال نينيو را در ميان چهار پديده قوي مشابه از سال 1950 به اين سو قرار مي‌دهد. به گزارش بي‌بي‌سي،‌ اين پديده مي‌تواند الگوهاي ثابت آب و هوايي در بخش‌هاي مختلف جهان را به هم بزند، مثلا موجب خشکسالي شديد در بخش‌هايي از آسيا شود در حالي که گاه در بخش‌هايي از آمريکاي شمالي سيل‌هاي سنگين جاري مي‌کند يا مي‌تواند باعث افزايش سيل در شاخ آفريقا شود و همزمان جنوب آفريقا را خشک‌تر کند. اين رويدادها احتمالا موجب کاهش طوفان‌ها در اقيانوس اطلس و خليج مکزيک مي‌شود و هواي طوفاني در شرق اقيانوس آرام را تشديد مي‌کند.

يکي از نشانه‌هاي ال نينيوي امسال تاثير آن بر طوفان‌هاي استوايي جنوب آسياست که نسبت به سال هاي قبل کاهش يافته اما از طرف ديگر اقيانوس آرام شاهد افزايش طوفان‌هاي استوايي است و سه طوفان قوي در اطراف جزاير هاوايي در گردش هستند.

به رغم اينها، کارشناسان مي‌گويند که پيش بيني ابعاد اين پديده به خصوص در نيمکره شمالي دشوار است زيرا همزمان يک پديده گرمازاي قطبي در «جت استريم» در اطلس ديده مي‌شود. «ديود کارلسون»، مدير برنامه مطالعات آب و هواي جهاني، گفت: واقعيت اين است که نمي دانيم چه اتفاقي خواهد افتاد. آيا اين دو پديده همديگر را تقويت خواهند کرد؟‌ آيا همديگر را خنثي خواهند کرد؟ آيا يکي پس از ديگري وارد عمل خواهند شد؟ آيا منطقه‌اي خواهند بود؟ واقعا نمي‌دانيم.

گوشت هاي فاسد به رستوران هاي آستارا نرسيد

رييس شبکه دامپزشکي آستارا از شناسايي عاملان توزيع گوشت هاي فاسد پيش از توزيع در رستوران هاي اين شهرستان خبر داد.

بهرام پورضرب در گفت و گو با ايرنا افزود: 360 کيلوگرم انواع گوشت هاي فاسد گاو ، گوسفندي و خوراک دام از مبدا شهرستان اردبيل به مقصد شهرستان آستارا به صورت غيربهداشتي حمل مي شد که در ايست بازرسي سه راهي قلعه، کشف و به شبکه دامپزشکي شهرستان تحويل داده شد.

وي با اشاره به اين که اين مقدار گوشت از دو خودروي سواري پيکان و پرشيا کشف شد، اضافه کرد: متخلفان اين گوشت هاي فاسد را با هدف توزيع در رستوران ها و کبابي ها وارد اين شهرستان مي کردند که با هوشمندي نيروهاي مستقر در ايست بازرسي قلعه، محموله غيرمجاز و فاسد کشف و سپس توسط شبکه دامپزشکي معدوم شد.

پورضرب همچنين از کشف 150 کيلوگرم فيله مرغ عصر ديروز از يک خودروي سواري ديگر در ايست بازرسي قلعه خبر داد و افزود: راننده اين خودرو نيز از مبدا اردبيل با هدف توزيع محموله در واحدهاي صنفي آستارا قصد ورود به شهرستان را داشت که شناسايي و خوراک فاسد دام معدوم شد.

رييس شبکه دامپزشکي آستارا با تقدير از همکاري ماموران انتظامي آستارا افزود: ارزش پرونده هاي تخلف سه راننده حامل گوشت و خوراک دام فاسد 110 ميليون ريال بود که به اداره تعزيرات حکومتي معرفي شدند. وي با بيان اين که بازرسي و نظارت بر واحدهاي عرضه کننده فرآورده هاي خام دامي با جديت ادامه دارد، گفت: در مردادماه امسال در مجموع 472 کيلوگرم انواع گوشت قرمز، مرغ و ضمايم خوراک دامي فاسد و غيربهداشتي از واحدهاي صنفي کشف، ضبط و معدوم شد.

پورضرب افزود: در اين راستا هشت متخلف به اداره تعزيرات حکومتي معرفي شدند. شهرستان آستارا در 200 کيلومتري غرب مرکز استان گيلان واقع است و سالانه پذيراي بيش از شش ميليون مسافر است که حدود يک ميليون نفر از آنان، اتباع کشورهاي خارجي بويژه جمهوري آذربايجان هستند.

نجات 20 نفر از افراد گرفتار در سيل درازنو

مديرکل جمعيت هلال‌احمر استان گلستان از نجات جان 20 نفر از افراد گرفتار شده در سيل درازنو خبر داد.

مجتبي اکبري در گفت‎وگو با فارس در گرگان، در خصوص وقوع سيل در محور درازنو و گرفتار شدن تعدادي از مسافران و افراد محلي منطقه، گفت: به دليل بارش شديد باران، ساعاتي پيش 20 نفر از مسافران و افراد محلي منطقه درازنو به دليل بالا آمدن سطح آب رودخانه و جاري شدن سيلاب در برخي از نقاط اين منطقه، گرفتار شدند.

وي ادامه داد: اين واقعه در منطقه‌اي مابين درازنو و جهان‎نما به‌وقوع پيوست که بلافاصله پس از نخستين تماس مردم با جمعيت هلال‎احمر، نزديک‌ترين تيم حاضر در منطقه به محل مورد نظر اعزام شد. مديرکل جمعيت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: با راهنمايي‎ها و اقدامات عملياتي اين تيم، وضعيت کنترل شد که پس از درخواست نيروي کمکي دو تيم از شهرستان کردکوي و گرگان بلافاصله با تجهيزات حرفه‎اي و تخصصي به محل مورد نظر اعزام شدند.

اکبري بيان کرد: پس از ساعت‎ها اقدامات مراقبتي و عملياتي، در نهايت دقايق پاياني شامگاه (سه‌شنبه) با پايين‎آمدن سطح آب رودخانه، تمامي 20 نفر افراد گرفتار در منطقه با استفاده از خودروي آمبولانس حاضر در محل و خودروهاي کمک‎دار، بدون هيچ‌گونه آسيب‌ديدگي به محل امن منتقل شدند.


 پرواز انديشه 

 امشب آخرين شب است

روي تخت دراز کشيده؛ ثابت وُ سرد. راحت خوابيده و به سقف خيره مانده. چشمانش سفيد شده اند وُ پوستش سفيدتر؛ آنقدر سفيد که مي ترساند. روز پيش، صورتش را اصلاح کرده اند اما امروز ته ريش دارد.بالاي سرش هستم، او دراز کشيده و من نشسته ام. من جوانم و او خيلي پير. از روي چروک هاي زير چانه و روي گردنش مي توان فهميد. انگشتر الماس درشتي در دست دارد و کت و شلوار رسمي بر تن. انگار مي خواهد به مراسم عروسي برود که ديگر از آن بر نخواهد گشت. باراني که بيرون پنجره ي سالن مي بارد به زمين خيره مانده، يک ريز مي بارد.

آوريلِ اينجا سرد است اما گل‌هاي بنفشه را در حياط روبروي خانه کاشته اند، بنفش، زرد وُ سفيد؛ بنفش ها بيشترند و انگار چشمي درونشان باز مانده.خانه بزرگ و سنگين است، با نمايي از سنگ هاي گرانيت سياه. صداي باران و فرياد باد که از آنسوي خيابان به اين سو مي وزد و در گيسوان درختان خيابان و حياط هاي خانه ها مي پيچد، زمزمه اي به گوش پنجره ها مي خواند که بسته بمانند؛ شهر در تسخير باران است.شاهميران در شاخساران و بر شيرواني هاي خانه ها پاي مي کوبد و باران تند تر و خيره تر بر خاک و خيابان مي‌بارد.

سرما آرام آرام به درون رگ هاي شهر مي خزد و آفتاب به گوشه ي خيابان چهاردهم مي رسد. اين آخرين خيابان از بلوک بيستم شهر «سِرتا پليس» است. پير مردي که سرد شده و در خانه ي «لِترا» مرده است، شهردار شهر است که ديگر نيست و اکنون فقط دراز شده. مرد و پنجره ها سردند و شومينه اي که سمت راست من دورتر،در آتش مي سوزد، گرم است. در سالن بزرگ خانه، مرد بر روي يکي از دو ميز مهماني خوابانده شده است. ميزهايي هيولا وار ساخته شده از سنگ گرانيت خاکستري تيره با پايه هايي ستون مانند که انگار قرار است باري هزار تني را تاب آورند. من روي صندلي بزرگ و بي قواره اي دورتر از ميز سنگيکه مرد روي آن دراز شده است، نشسته ام. پشتم به پنجره هاي بزرگي است که سراسر سالن را گرفته اند تا نور بيشتري به سالن بتابد و درون را که انگار هرگز روشن نمي شود را نوراني کنند. نوري که از پنجره رد شده و درون پرده ها مي پيچيد، کم کم هيچ شده و حالا ديگر نور سالن به بيرون مي پاشد. من آن مرد که مرده است را مي نگرم و گاه نگاهم به شومينه پرت مي شود که آنسوي سالن و بر گوشه اي پناه گرفته و در خود فرو رفته. شومينه،بزرگ وُ آرام وُ چروکيده هم چون شب و مرد. گرماي شومينه از فاصله ي پانزده متري، صورتم را نوازش مي کند اما مرد دراز کشيده عميقا سرد است، بسان صخره ها در کوه هاي شمال شهر سرتا پليس در ابتداي ماه مارچ. در سالن به آرامي باز شده و بانويي سياه پوش وارد مي شود. بانو ميان سال وُ لاغر است، خستگي در چشمانش موج مي زند. آرام به جلو مي آيد، انگار به سختي خود را وادار مي کند راه برود. در سالن را نيمه باز مي گذارد تا نوري از بيرون سالن به داخل بتابد. نور مثل شمشيري ضخيم به داخل مي تازد و روي مردِ درازکشيده مي خوابد. کمي از ميز، سر و سينه مرد در روشنايي خفيفي قرار مي گيرد. زن پيش مي آيد اما در ده قدمي مي ايستد، انگار از چيزي ترسيده. دقايقي بعد درونش را جمع مي کند و به سوي ميز گام بر مي دارد. کنار ميز مي ايستد، نگاهش را نمي توانم ببينم چرا که نور شومينه سايه هايي روي صورتش ايجاد کرده و چشمانش در ظلمات فرو رفته انگار چشمي ندارد جز حفره هايي تهي و سياه. زن خم شد و در گوش مرد گفت: - بالاخره مُردي لعنتي! همه از دستت راحت شدن.

قامتش را سيخ کرد و دامن بلند و سياهش را که چين هاي زيادي داشت در مشت اش جمع کرد و برگشت و دور شد. چند گام جلو رفت و به يکباره ايستاد. باران بيرون خانه بند آمده بود و باد هياهوي شهر را در دست داشت. باد چنان گستاخانه خود را به پنجره ها و در هاي خانه ها مي کوبيد که هراس را در دل خانه ها و اهل خانه ها افکنده بود. زن به سرعت چرخيد و دوباره رو به ميز و مردِ دراز کش روي آن قرار گرفت. از پنجره هيچ نوري به داخل نمي آمد جز نور چراغ هاي خيابان و خانه هاي اعياني همسايگان. شهر نور داشت اما از حرکت باز ايستاده بود همچون ساعت سوئيسي که ديگر قابل تعمير نيست و تنها افتخاري پوچ از ساعتي اشرافي را همراه دارد. شهر از درون خاموش بود. زن لحظاتي مکث کرد و دوباره پيش آمد، به سرعت خم شد و در گوش شهردار مرده گفت:

- نفرين به تو! سباستين.

- هيچوقت در آرامش نخواهي بود.

سپس به آرامي به روي پير مرد تُف کرد. قامتش را سيخ کرد و «درد خنده» اي تلخ بر روي لبانش نقش بست. به تندي به سمت در سالن چرخيد و با شتابي ناگفتي سالن را ترک کرد. پشت سرش در سالن را محکم بست، آنگونه که در زندان هاي شهر «مونته آلوادوو» را به روي زندانيان حبس ابد مي بندد. نور بيرون سالن ديگر به درون نمي تابيد و تنها نور شومينه به روي ميز و بالاي سر مرد پراکنده مي شد. نور اندکي از پنجره هاي سرد و نمناک به داخل سرک مي کشيد و سالن را مي پاييد. پشت پنجره، درون حياط خانه، صداي خفيف دو نفر شنيده مي شد.

• پيرسگ مُرد؟

• آره! دست از سر همه برداشت.

• لعنت بهش!

شهر آرام وُ بي حرکت بود و باد، هياهو کنان به خيابان هايي که همچون مرده ماراني درازکش بودند مي تاخت. شهر درون شب فرو مي ريخت. روي سفيد مرد سياه شده بود و سفيدي چشمانش در نور شومينه و چراغ هايي که از پنجره به درون سالنمي تابيد، مي درخشيد. درخششي هول انگيز.

هيچ کس براي روشن کردن چراغ هاي سالن نيامد. چراغ هاي خيابان نيز کم کم خاموش شدند و شومينه ديگر در خود نمي پيچيد. سالن در زمان کوتاهي در يخبندان فرو رفت. همه چيز داشت منجمد مي شد و در خودش فرو ميرفت.کم کم صداي عجيبي از سقف شيرواني به گوش رسيد. صدا آرام آرام زياد شد آنقدر که دلهره اي در فضا پيچيد؛ انگار اسب هايي را فراري مي دادند تا از شهر بگريزند. آري! باران بود، سياه و يکريز مي باريد. سباستين آرام بود و کم کم همچون ميز سنگي سفت مي شد. شب آنقدر تنها شد که سباستين را درون خود بلعيد. من بالاي سرش نشسته ام و شهردار را مي نگرم که به هر قيمتي اينجا بود و مرا به اينجا رسانده است. درون خانه صداي پچ پچ هايي مي آيد اما اين صداي وحشي و تازنده باران بود که فضا را پر کرده بود و شنيده مي شد.

صندلي بي حرکت بود، ميز بي حرکت. مرد انگار به درون ميز فرو ميرفت. به يکباره همه ي صدا ها قطع شد. انگار هيچ چيز نيست. سرم را بر گرداندم؛ قطرات نم بر روي شيشه ي پنجره ها غلتيدند و پايين آمدند، نور بي جاني از خانه هاي همسايه ها روي قطرات مي تابيد.

زمان در سالن خانه به سرعت متوقف شده و همه چيز تمام شده است اما به چه قيمتي؟

نگارش: مهندس فرشيد خيرآبادي


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته