جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/06/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5082

از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد:
آيين‌نامه نرخ خوراک گاز مايع پتروشيمي‌ها

رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت:
کارت‌هاي سوخت حذف يا دست کاري مي‌شوند

پوتين: کاهش قيمت نفت اتفاق فاجعه باري نيست
دلايل سقوط آزاد قيمت جهاني نفت از زبان وزير نفت


معادلات انرژي


شهرستان ها


 از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد:
 آيين‌نامه نرخ خوراک گاز مايع پتروشيمي‌ها 

 
هيأت وزيران آيين‌نامه خوراک گاز پتروشيمي‌ها را به امضاي اسحاق جهانگيري به 3 وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.

به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه 14 مرداد 94 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي ودارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها - مصوب 1388 - موضوع جز (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دلت (2) - مصوب 1393-، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره اصلاحي بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوع جز (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌- مصوب 1393 -

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف - خوراک گاز: گاز طبيعي، ترش، غني و اتان.

ب- خوراک مايع: نفتا، مايعات گازي (NGL) و گاز مايع.

ج - صنايع/ واحدهاي توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي: واحدهايي که با استفاده از هيدرو کربورهاي دريافتي از شرکت‌هاي توليدکننده نفت و گاز و يا پالايشگاه‌هاي نفت و گاز، به توليد محصولاتي مانند اروماتيک‌ها، اولفين‌ها، متانول و آمونياک مي‌پردازند.

د - محصولات مياني و نهايي: محصولاتي که با استفاده از فرآورده‌هاي توليدي در واحدهاي توليدکننده مواد پايه پتروشيمي (به عنوان ماده اوليه)‌در صنايع تکميلي و پايين‌دستي پتروشيمي توليد مي‌شوند و زنجيره ارزش را در مراحل سه‌گانه زير افزايش مي‌دهند:

1- مرحله اول: توليد اوره، اولفين از متانول و نظاير- پلي‌اتيلن و پلي پروپيلن از اولفين توليدي واحدهاي پايه.

2- مرحله دوم: توليد پلي پروپيلن - پلي اتلين از اولفين توليدي در مرحله اول - کريستال ملامين و نظاير.

3- مرحله سوم: صنايع متعارف استفاده کننده از خوراک‌هاي تولد شده در مرحله دوم.

هـ - قرارداد بلندمدت: قراردادي که براي تأمين خوراک گاز و يا مايع بين مصرف‌کننده و شرکت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت براي مدت ده سال پي‌ديري‌پي شمسي پس از بهره‌برداري تجاري از واحد، منعقد شده و به تأييد اين وزارتخانه‌ نيز مي‌رسد.

و- قيمت مصوب خوراک قيمت‌هايي که براساس تکليف مقرر در جز (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) تعيين و ابلاغ مي‌شود.

ز- مناطق کمتر توسعه يافته: مناطق موضوع تصويب‌نامه شماره 76254/ت36095 هـ مورخ 1388.4.10 و اصلاحات بعدي آن.

ماده 2- صنايع مشمول تخفيف پلکاني موضوع اين آيين‌نامه عبارتند از واحدهاي توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي داخلي که با هدف ايجاد ارزش افزوده و تکميل زنجيره توليد در محصولات مياني و نهايي (مراحل اول تا سوم ياد شده در بند (ج) ماده (1) اين آيين‌نامه)، سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را همراه با تأمين مواد اوليه مورد نياز اين واحدها انجام مي‌دهند.

ماده 3- تخفيف پلکاني به معناي اعمال تخفيف در قيمت خوراک‌هاي گاز و مايع مصرفي صنايع توليدکننده مواد پايه (بالادستي) پتروشيمي به شرط سرمايه‌گذاري آنها در توليد محصولات مياني و نهايي و به منظور توسعه زنجيره ارزش مي‌باشد. اين صنايع در صورتي که در مراحل اول تا سوم ياد شده در بند (د) ماده (1) اين آيين‌»امه سرمايه‌گذاري نمايند، به نسبت ميزان سهم خود در کل سرمايه‌گذاري انجام شده و برحسب اينکه سرمايه‌گذاري در مناطق عادي يا کمتر توسعه يافته صورت گيرد، از تخفيف پلکاني در قيمت مصوب خوراک گاز و خوراک مايع براساس جدول زير برخوردار خواهند شد:

ماده 4- ملاک استفاده از امتياز مناطق کمتر توسعه يافته، واقع شدن محل سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق کمتر توسعه يافته در زمان تنفيذ قرارداد بلندمدت تأمين خوراک واحد بالادستي پتروشيمي با شرکت تابعه‌ ذي‌ربط وزارت نفت مي‌باشد.

ماده 5- در تنظيم قراردادهاي بلندمدت ميان واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميايي با شرکت‌هاي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، بايد موضوع و مدت قرارداد، کميت و کيفيت خوراک تحويلي، زمان‌بندي ماهانه تحويل خوراک، فرمول قيمت خوراک، الزام خريدار در برداشت حداقلي خوراک،نحوه پرداخت و تضامين لازم براي حصول اطمينان از پرداخت بهاي خوراک دريافتي، ميزان برخورداري طرف قرارداد از تخفيف‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، قوه قاهره (قورس ماژور) نحوه رفع اختلاف، تعهدات فروشنده براي اطمينان خريدار از کيفيت و کميت خوراکي تحويلي، نحوه برآورد و جبران خسارت خريدار در صورت قطع و يا کاهش خوراک (يا رعايت ماده (6) اين آيين‌نامه) و نيز نحوه رسيدگي به اختلاف بين طرفين در مورد ميزان خسارت وارده، ديگر تعهدات طرفين قرارداد و تأکيد بر الزامات خريدار در رعايت مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي (مقررات تنظيمي (رگولاتوري) به صراحت در متن قراردادهاي تصريح شود.

تبصره 1- عقد قرارداد درازمدت با شرکت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و تعهد تأمين خوراک گاز و مايع توسط وزارت نفت، منوط به امکان تخصيص خوراک، شرايط شبکه گاز و اجراي تعهدات قراردادي توسط طرف قرارداد خواهد بود.

تبصره 2- قانون حاکم بر همه قراردادها، قانون جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ماده 6- در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيميايي با اراده دولت و خارج از مفاد و شرايط قرارداد فيمابين، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار - مصوب 1390- خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحويلي جبران کند.

ماده 7- تخفيف‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به مدت ده سال پس از بهره‌برداري از هر واحد، اعمال خواهد شد.

تبصره - تخفيف‌‌هاي ياد شده براي واحدهاي قابل اعمال است که نسبت به عقد اجرايي شدن آن اقدام نمايند.

ماده 8- در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل خواهد بود و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف‌کنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد و در هر حال اعمال قيمت‌هاي يارانه‌اي مصوب براي اينگونه محصولات پتروشيمي نبايد موجب ايجاد بار مالي براي واحدهاي پتروشيمي توليد کننده شود.


 رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت:
 کارت‌هاي سوخت حذف يا دست کاري مي‌شوند 

 حاج محمدرضا با بيان اينکه آمار مربوط به خودروها ديگر کارايي ندارد، تصريح کرد: سيستم کارتي سوخت 8 سال است که کار مي کند و به سمت فاسد شدن مي رود زيرا کارتها جايگزين ويا دستکاري مي شوند و حتي از کارت هاي متعدد استفاده مي شود لذا بايد عطاي طرح را به لقايش بخشيد.

بيژن حاج محمدرضا، رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به لزوم حذف کارت‌هاي سوخت همزمان با حذف سوخت هاي سهميه اي، گفت: با توجه به اينکه قيمت بنزين آزاد شده بايد نسبت به تحويل سوخت در جايگاه ها نيز سرعت بيشتري داده شود.

وي افزود: در حال حاضر دولت مهلت استفاده از بنزين سهميه اي را تا پايان آبان ماه تمديد کرد تا حقي از مردم ضايع نشود اما بعد از اين بايد کارتها از مردم گرفته و يا ابطال شود. حاج محمدرضا با اشاره به اينکه سيستم توزيع کارتي سوخت و محدوديت عرضه مشکلات فراواني بر آن مترتب است، تصريح کرد: با توجه به قديمي شدن اين نوع سيستم ادامه آن معنا ندارد ضمن اينکه وقتي لفظ آزاد استفاده مي شود نبايد محدوديت اعمال شود.

وي ادامه داد: در حال حاضر بسياري از وسايط نقليه از سوخت آزاد استفاده مي کنند و تعداد قليلي باقي مي مانند که از سهميه استفاده کنند.

رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت اظهار داشت: قبل از اجراي طرح حذف سهميه ها 2 ميليارد و 400 ميليون ليتر ذخيره در کارتها داشتيم و بايد بدانيم که علت ذخيره اين ميزان سوخت در کارت‌ها چيست. وي با اشاره به اينکه ميزان سوخت ذخيره شده در کارتها بيش از مصرف يک سال بود، ادامه داد: با اين شرايط لازم بود سوخت آزاد شود و آزادي سوخت فراهم نمي شد مگر اينکه سيستم جمع آوري و رجعت به سال قبل از 86 داشته باشيم.

حاج محمدرضا يادآور شد: با حذف کارتها اولا به توزيع سوخت سرعت داده شده و همچنين جلوي هزينه ها و ريخت و پاشها گرفته مي شود و واقعا مشخص مي شود که مردم چقدر صرفه جويي مي کنند.

وي همچنين گفت: اگر مي خواستيم رويه قبل سال 86 و توزيع بنزين بدون کارت را ادامه دهيم الان بالاي 110 ميليون ليتر توزيع روزانه داشتيم در حالي که الان روزانه 73 تا 76 ميليون ليتر توزيع روزانه داريم يعني به اندازه کافي 30 تا 35 درصد افت مصرف بنزين کمک مي کند به صرفه جويي در مصرف سوخت و حتي الامکان از وسيله نقليه عمومي به جاي وسايل نقليه شخصي استفاده شود.

رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت خاطرنشان کرد: يکي از دلايل استفاده از کارت سوخت کنترل خودروهاي فرسوده اعلام شده که تاکنون اين اقدام صورت گرفته ضمن اينکه جهت کنترل مصرف سوخت نيز تمامي جايگاه ها مجهز به دوربين هستند و ديگر نيازي به کارت سوخت نيست و حساب ده روزه پس مي دهند.

وي اظهار داشت: دولت قبل مدعي بود که آمار خودرويي ندارد ولي از سال 86 تاکنون اين آمار خودرويي بايد حاصل شده باشد و خودروي فرسوده و نو مشخص شده و روال ورود خودروي نو به شبکه حمل و نقل مشخص شده است.

حاج محمدرضا با بيان اينکه آمار مربوط به خودروها ديگر کارايي ندارد، تصريح کرد: سيستم کارتي سوخت 8 سال است که کار مي کند و به سمت فاسد شدن مي رود زيرا کارتها جايگزين و يا دستکاري مي شوند و حتي از کارت هاي متعدد استفاده مي شود لذا بايد عطاي طرح را به لقايش بخشيد!

وي گفت: حتي استفاده از کارت آزاد نيز توقف بين 8 تا 10 دقيقه اي را منجر مي شود چون به تعداد تلمبه ها و مراجعين کارت آزاد نداريم هر سکويي نهايتا به کارت آزاد دارد سه تلمبه در يک سکو همزمان از کارت آزاد استفاده کند مدت زمان زيادي تلف مي شود و مدت زمان تاخير و توقف در جايگاه ها بالا مي رود.


 پوتين: کاهش قيمت نفت اتفاق فاجعه باري نيست
 دلايل سقوط آزاد قيمت جهاني نفت از زبان وزير نفت 

 بيژن زنگنه درباره مهمترين دلايل سقوط آزاد قيمت جهاني نفت گفت: به اعتقاد ايران و بسياري از کشورهاي عضو اوپک، در شرايط فعلي نفت به بشکه اي 70 تا 80 دلار يک قيمت مناسب به شمار مي رود و براي افزايش قيمت نفت تا سطوح بشکه اي 70 تا 80 دلار برنامه ريزي و اقدام مي کنيم. وزير نفت با اعلام اينکه تمامي تصميمات سازمان اوپک براساس اجماع به تصويب مي‌رسد و حتي پس از تصويب آن هم اجراي تصميمات داوطلبانه است و الزامي در کار نيست، تصريح کرد: هم اکنون قيمت نفت در محدوده بشکه اي 50 دلار معامله مي شود که پيشي گرفتن عرضه از تقاضا مهمترين عامل کاهش قيمت نفت است.

اين عضو کابينه دولت با بيان اينکه در طول يک سال گذشته برخي کشورهاي عضو اوپک سعي کردند تا با پايين نگه داشتن قيمت جهاني نفت شيراويل‌ها را از بازار خارج کنند، بيان کرد: اين سياست تاکنون جواب نداده و به منظور تصويب قيمت نفت بايد تمامي کشورهاي اوپک و غير اوپک با يکديگر همکاري کنند.

زنگنه از تقويت ارزش دلار در مقايسه با يورو، پيشي گرفتن عرضه از تقاضا و بحران اقتصادي در چين به عنوان سه عامل کاهش قيمت نفت ياد کرد و افزود: چين به تنهايي و با در اختيار داشتن يک اقتصاد چند هزار ميليارد دلاري تاثير قابل توجهي در افزايش تقاضاي نفت در بازار جهاني دارد.

وي با بيان اينکه کوچکترين نوساني در اقتصاد چين به تمامي بازارهاي از جمله بازار نفت ضربه مي زند، تصريح کرد: ايران در طول چند سال گذشته تاکنون در برابر رويدادهايي همچون تحريم و کاهش قيمت نفت مقابله کرده و شرايط اقتصاد کشور در دوره نفت ارزان را مي‌دانيم.

زنگنه در ادامه با اعلام اينکه با لغو تحريم‌ها صادرات نفت ايران دو برابر مي شود، تاکيد کرد: قطعا با افزايش توليد و صادرات نفت حتي در صورت سقوط جهاني طلاي سياه زياني نمي‌بينيم. در همين رابطه ،رئيس جمهوري روسيه گفت: هيچ چيز فاجعه باري در قضيه کاهش قيمت نفت وجود ندارد و اين نوسانات پيش از اين پيش بيني شده بود.

به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه گفت، هيچ چيز فاجعه باري در قضيه کاهش قيمت نفت وجود ندارد و اين نوسانات پيش از اين پيش بيني شده بود. پوتين که در حاشيه نشست مجمع اقتصادي شرقي با خبرنگاران سخن مي گفت اظهار داشت، هدر ندادن ذخاير ارزي همچنان اولويت بانک مرکزي روسيه است.

کاهش قيمت نفت ، اصلي ترين کالاي صادراتي روسيه، اخيرا موجب کاهش شديد ارزش روبل شده است.

در همين حال، خبرگزاري رويترز روز جمعه به نقل از الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه نوشت، روسيه و ونزوئلا در مورد اقدامات مربوط به حمايت از قيمت جهاني نفت به توافق نرسيدند.


 معادلات انرژي 

 وزيرنفت:

بسياري از شب‌ها از نگراني اينکه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين کنيم، خوابم نمي‌‌برد

وزيرنفت پرداخت يارانه‌ نقدي را «عذاب آور» خواند و گفت: بسياري از شب‌ها از نگراني اينکه چطور بايد پول يارانه نقدي را تامين کنيم، خوابم نمي‌‌برد.

به گزارش مهر،وزير نفت در پاسخ به اين سئوال که از وي پرسيد احساس خود را درباره واژه هدفمندي يارانه ها بگوييد، گفت: خيلي عذاب آور است.

وي از پرداخت يارانه نقدي همچون وزير اقتصاد به عنوان يک مصيبت بزرگ ياد کرد و با اشاره به اينکه تقريبا 80 تا 90 درصد درآمد ناشي از فروش شرکت گاز و 80 درصد درآمد شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از محل فروش فرآورده ها به هدفمندي يارانه‌ها اختصاص مي‌يابد، اظهارداشت: جمع کردن پول هدفمندي و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب اليمي» است و همان طور که آقاي طيب نيا وزير اقتصاد نيز گفته‌اند، واقعا عذاب آور است.وزير نفت تصريح کرد: برهمين اساس، بسياري از شب‌ها از نگراني اينکه چطور بايد پول هدفمندي يارانه‌ها را تامين کنيم، خوابم نمي‌برد.

زنگنه ادامه داد: آنچه در طول سال‌هاي گذشته درباره هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد، خلاف قانون بود و پرداخت يارانه‌ها اصلا طبق قانون اجرا نشد، ضمن اينکه اگر هدفمندي يارانه‌ها براساس قانون اجرا مي‌شد، ديگر مشکلي نداشتيم؛ منتها آنچه که اجرا شد، اصلا با نص قانون متفاوت بود.

هيات نفتي ايران ماه آينده به آفريقاي جنوبي مي رود

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اشاره علاقه مندي آفريقاي جنوبي براي توسعه همکاريها با ايران گفت: ماه آينده هياتي از سوي وزارت نفت براي ادامه مذاکرات به اين کشور اعزام خواهد شد.

عباس شعري مقدم در گفتگو با شانا از احتمال سفر هياتي از وزارت نفت در ماه اکتبر به آفريقاي جنوبي به منظور مذاکره در زمينه فروش فرآورده هاي هيدورکربوري و سرمايه گذاريهاي مشترک دو کشور در صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي خبرداد و گفت: خوشبختانه صنعت پتروشيمي ايران در مسير توسعه قرار دارد و بدون ترديد سرمايه گذاريهاي جديد مي تواند جان تازه اي به اين صنعت ببخشد.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي به نياز آفريقاي جنوبي به فرآورده هاي هيدروکربوري و پتروشيمي همچون ال ان جي، نفتا، گاز مايع و نفت خام اشاره کرد و گفت: اين کشور در مذاکرات خود اين موضوع را بارها اعلام کرده است.

وي افزود: خارجيها علاقه مند به حضور دوباره در صنعت پتروشيمي ايران هستند و مي توان گفت که ايران سرزمين فرصت‌ها براي آنهاست، در خارج از ايران بهره پول بسيار پايين است و برآوردها نشان مي دهد که صنعت پتروشيمي نرخ حداقل 20‌ درصدي بازگشت سرمايه را دارد.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي ادامه داد: سرمايه گذاران خارجي بيشتر به سرمايه گذاري در بخش بالا‌دست علاقه دارند، زيرا در صورت مساعد شدن فضاي کسب ‌و‌ کار، سرمايه‌گذاران ايراني به خوبي مي‌ توانند در صنايع پايين ‌دست فعاليت کنند، از سوي ديگر نيز بايد در نظر داشت که بخش بالا‌دست پتروشيمي به سرمايه ‌و تکنولوژي ‌روز احتياج دارد.

وي با اشاره به مذاکرات اخير خود با مسئولان وزارت انرژي آفريقاي جنوبي در خصوص سرمايه گذاري و مشارکت اين کشور در صنعت پتروشيمي ايران گفت: مسئولان اين کشور توانايي ايجاد رقيب براي غول پتروشيمي آفريقاي جنوبي يعني ساسول را دارند.

صرفه جويي 4 ميليارد ليتري در مصرف بنزين با توقف توليد پيکان

رئيس امور فناوري خودرو در شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: صرفه جويي در مصرف بنزين يک دهه پس از پايان توليد خودروي پيکان، بيش از چهار ميليارد ليتر بوده است.به گزارش ايلنا از شبکه اطلاع رساني نفت وانرژي، کامبيز باباپور به پايان فعاليت توليد خودرو پيکان که با حمايت شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در سال 1383 محقق شد، اشاره کرد و افزود: مجموع سرمايه گذاري ارزي و ريالي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در اين طرح 79 ميليون دلار و يا 690 ميليارد ريال بوده است.وي با مقايسه اينکه اگر توليد پيکان با تيراژ ثابت سالانه 400 هزار دستگاه ادامه پيدا مي کرد، گفت: سود حاصل از اين صرفه جويي که عايد کشور شده از نظر ارزي بيش از 40 برابر و از نظر ريالي بيش از 25 برابر مبلغ هزينه شده بوده که اين ميزان بدون در نظر گرفتن ارزش کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و ساير آلاينده هاي زيست محيطي است.رئيس امور فناوري خودرو در شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تصريح کرد: در حال حاضر براساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي و آيين نامه اجرايي آن، فرصت و زمينه مناسبي براي تحقق همزمان صرفه جويي مصرف سوخت در شبکه حمل و نقل کشور و ارتقاي فناوري محصولات توليدي صنايع خودروسازي داخلي فراهم شده است.

وي ادامه داد: شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در اجراي طرحهاي تعريف شده در چارچوب قانون رفع موانع توليد، هدف تامين منافع ملي را در اولويت قرار داده و سيستم مکانيزه، دقيق و کارآمدي را براي مديريت طرحها و همچنين سنجش و صحه گذاري ميزان تحقق اهداف صرفه جويي به کار مي بندد.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با بيان آنکه سهم بنزين وارداتي کمتر از 9 درصد نياز داخل بوده است، گفت: در 160 روز نخست سال جاري (تا 7 شهريورماه) 2 هزار تن سوخت جت به افغانستان صادر شده است.سجادي ادامه داد: در حال حاضر توليدات پالايشگاه اراک داراي استاندارد يورو 4 است که در داخل کشور مصرف مي شود و محصولات پالايشگاه ستاره خليج فارس نيز به طور کامل يورو 4 خواهند بود.


 شهرستان ها 

 لاريجاني با جمعي از فرهيختگان ساکن آمريکا :

ميدان‌هاي مشترک اولويت سرمايه گذاري نفتي با کشورهاي همسايه است

رئيس مجلس شوراي اسلامي با برشمردن اولويتهاي توسعه کشور پس از توافق گفت: در زمينه هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيازمند سرمايه گذاري جديد به ويژه در ميدانهاي مشترک با کشورهاي همسايه هستيم.

به گزارش شانا، دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه ديدارهاي خود در نيويورک با جمعي از ايرانيان فرهيخته و برگزيده ساکن آمريکا در نيويورک ديدار و گفت وگو کرد.

رئيس مجلس در بخشي از سخنان خود با برشمردن اولويتهاي پس از توافق در دوره جديد توسعه فعاليتهاي اقتصادي و توجه به توسعه کشور را پراهميت توصيف و تاکيد کرد: در زمينه هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيازمند سرمايه گذاري جديد به ويژه در ميدانهاي مشترک با کشورهاي همسايه هستيم.وي از ايرانيان خارج از کشور و بازرگانان و تجار ايراني مقيم خارج از کشور خواست سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف صنعت و بازرگاني را مورد توجه قرار دهند.

پيشرفت فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي به مرز 80 درصد رسيد

سرپرست فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي از پيشرفت 80 درصدي اين فازها خبر داد و گفت: هم اکنون در حال انجام مراحل راه اندازي يوتيليتي پالايشگاه خشکي اين فاز تا مهرماه هستيم.

عليرضا عبادي در گفتگو با شانا با بيان اين‌که هم‌اکنون فازهاي 20 و21 از پيشرفت 80 درصدي برخوردار هستند، تصريح کرد: حفاري چاههاي فازهاي 20 و 21 به موازات هم در حال انجام است، به نحوي که در موقعيت فاز 21 در حال انجام عمليات تکميلي چاه چهارم و در موقعيت فاز 20 نيز در حال عمليات تکميلي چاه سوم هستيم.

سرپرست فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي درباره عمليات لوله‌گذاري اين فازها نيز تصريح کرد: لوله‌گذاري فاز 21 به پايان رسيده است و در حال حاضر 40 کيلومتر از فاز 20 لوله‌گذاري شده است.

وي متوسط عمليات لوله‌گذاري فاز 20 را 2,5 کيلومتر در روز اعلام کرد و افزود: اگر با همين سرعت پيش رويم تا سه هفته آينده عمليات لوله‌گذاري فاز 20 نيز به پايان مي‌رسد.عبادي درباره پالايشگاه خشکي نيز گفت: هم‌اکنون در حال انجام مراحل راه‌اندازي يوتيليتي پالايشگاه خشکي هستيم تا بتوانيم اين واحد را تا مهرماه وارد مدار کنيم.

به گفته وي با راه اندازي واحد يوتيليتي پالايشگاه خشکي، ساير واحدهاي فرايندي پالايشگاه نيز به ترتيب وارد مدار مي‌شوند.

سرپرست فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي تصريح کرد: براساس برنامه ريزي انجام شده گاز فاز 21پارس جنوبي امسال وارد شبکه سراسري خواهد شد.

احتمال سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در صنعت پتروشيمي ايران قوت گرفت

معاون مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي با بيان اينکه با پيشرفت‌هاي ايران در ساخت تجهيزات نفتي، خواسته‌هاي متفاوتي از خارجي‌ها داريم، گفت: در شرايط فعلي که ژاپني‌ها ابر قدرتي ايران را حس مي‌کنند احتمال اينکه ژاپني‌ها وارد سرمايه‌گذاري در پتروشيمي ايران شوند وجود دارد.محمدحسن پيوندي در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينکه در مذاکرات اخير با هيات‌هاي خارجي يعني هم اروپايي‌ها و هم توابع آمريکا در شرق يعني ژاپن و کره مباحث کلي مطرح شد، اضافه کرد: تاکيد آقاي وزير اين بود که کشور ما با 10 يا 15 سال گذشته تفاوت زيادي کرده و توان ساخت تجهيزات و ملزومات صنعت نفت و پتروشيمي در داخل به شدت افزايش يافته است؛ بنابراين ديگر شرايط به گونه‌اي نيست که ما فقط دانش فني يا فاينانس طرح‌ها را بخواهيم، بلکه ترجيح ما اين است که در بحث تجهيزات پيچيده که آنها تبحر بيشتري در ساخت آن دارند، با شرکت‌هاي ايراني مشارکت کنند.

وي در پاسخ به پرسشي درباره امکان سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در صنعت پتروشيمي ايران گفت: اگر نظر شخصي من را بخواهيد ژاپني‌ها از زمان پروژه پتروشيمي ايران- ژاپن و بندر امام خميني فعلي اصطلاحاً چشمشان ترسيده است و فقط مذاکره مي‌کنند و حرف مي‌زنند و مي‌روند. معاون مديرعامل شرکت ملي پتروشيمي تصريح کرد: اما الان با شرايطي که ايران توانسته است مقابل 1+5 تا اين حد ايستادگي کند که بتواند به يک جمع‌بندي برسد، احتمال تغيير در استراتژي ژاپني‌ها در ورود به سرمايه‌گذاري در حوزه پتروشيمي ايران را جدي مي‌بينم. وي با بيان اينکه ژاپني‌ها از مواردي مانند جنگ تحميلي مي‌ترسند، افزود: دليل اينکه ژاپني‌ها از پروژه ايران- ژاپن خارج شدند و حتي پول خوبي هم از طريق بيمه به ايران پرداخت کردند، آن است که تا دلتان بخواهد ترسو و محتاط هستند و اين خاصيت آنها است؛ ضمن اينکه در عين حال دقت بسيار بالايي هم در کار دارند.

پيوندي تاکيد کرد: در شرايط فعلي که ژاپني‌ها ابر قدرتي ايران را حس مي‌کنند، احتمال اينکه ژاپني‌ها وارد سرمايه‌گذاري در ايجاد مجتمع‌هاي جديد پتروشيمي در ايران شوند، وجود دارد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته