جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/11/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5208

معاون رئيس جمهور در امور زنان:
چالش اساسي دولت "ايجاد توازن بين کار و زندگي زنان" است

معاون معاونت توسعه امور روستايي و مناطق محروم:
34هزار پارچه آبادي تخليه شده است


وقايع


خبرها و سخن‌ها


ضرب المثل ها


پنجـــره


 معاون رئيس جمهور در امور زنان:
 چالش اساسي دولت "ايجاد توازن بين کار و زندگي زنان" است 

 
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به افزايش ميزان حضور درعرصه‌هاي اجتماعي زنان، گفت: زنان امروز در صدد تثبيت و ارتقاء موقعيت خود در جامعه و خانواده هستند؛ اما براي ايفاي نقش موثر در تحقق اعتدال بايد به نقطه تعادل در مناسبات اجتماعي و عملکرد اجتماعي خود دست يابند و بر سر دوراهي کار و زندگي خود قرار نگيرند و چالش اساسي دولت اعتدال در اين خصوص ايجاد توازن بين کار و زندگي زنان است.

به گزارش ايسنا، شهيندخت مولاوردي درهمايش ملي "اعتدال، زنان و توسعه" که امروز يکشنبه با حضور رئيس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: براي رسيدن به اعتدال هنوز در پاره‌اي از موارد چتري از عدم تعادل‌ها و تعارض‌ها بر حوزه زنان و خانواده سايه انداخته است و هنگامي که زنان قصد دارند برتحقق عدالت در جامعه ايران نقش آفريني کنند گرفتار انواع عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌ها مي‌شوند.

وي در ادامه گفت:‌ زنان بايد برعدم تعادل‌هاي حاکم بر وضعيت اجتماعي خود نايل شوند و عدم موازنه‌ها را در جهان زيست خود برطرف کنند و در اين ميان عدم توازن موجود ميان دسترسي زنان و مردان به فرصت‌ها و منابع ارزشمند جامعه قابل ذکر است.

به گفته مولاوردي، زنان به فرصت‌هاي اجتماعي و فرهنگي دسترسي بيشتري دارند؛ در حالي که مردان به ميزان بسيار زيادي به منابع و فرصت‌هاي اقتصادي و سياسي دسترسي دارند. با توجه به منابع عيني سرمايه گذاري در زمينه ارتقاي نرخ مشارکت اقتصادي و سياسي، سياست‌هاي دولت اعتدال بايد ناظر بر گذار از اين عدم توازن‌ها باشد.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده يکي ديگر از چالش‌هايي که جامعه ايران اکنون و آينده با آن روبروست تغييرات و آسيب‌هايي دانست که نهاد خانواده در ايران تجربه مي‌کند و گفت: اگر اعتدال همانا کاربست عَدل و عِدل در حوزه‌هاي مختلف زندگي انساني باشد، بايد پاسخگوي سوالات و چالش‌هاي اساسي پيش روي حوزه زنان و خانواده بوده و در اين ميان با تکيه بر مباني ديني و ارزش‌هاي الهي و اسلامي حتي از ظرفيت‌هاي بالقوه گفتمان‌هاي ديگر استفاده کند تا بتواند با قرائتي نو در رفع ناسازگاري‌ها و تعارض ميان هنجارهاي رسمي و قانوني با واقعيت‌هاي زندگي راه جديدي را به روي زنان و خانواده‌هاي ايراني بگشايد. راهي که در 150 سال اخير از دغدغه‌هاي مهم جريان‌هاي موسوم به احياگري اسلامي در جهان اسلام است تا روزنه‌اي به صورت تغيير و اصلاح قوانين ناعادلانه و تبعيض آميز منتسب به دين و مذهب بگشايد و به تعرضات و ناسازگاري‌هاي موجود خاتمه دهد و متناسب با تغييرات بنيادين در ساختار خانواده و جوامع بتواند از منظر ديگري به حقوق زنان در اسلام معاصر و در جهان معاصر بنگرد.

وي اضافه کرد: اعتدال يعني نقد آگاهانه شرايط موجود جهان و شناخت جايگاه خود و ديگري در ارتباط با سنت و تجدد و تلاش مستمر بر اصلاح امور. اعتدال از روبرو با دشمني به نام افراطي گري در مبارزه مواجه است و از پشت سر با دشنه تفريط مورد حمله قرار مي‌گيرد؛ لذا گفتمان رويکرد اعتدال حرکت در مسيري دشوار است و اين حرکت در حوزه زنان و خانواده به مراتب دشوارتر و زنان در کشاکش افراط و تفريط اين بار چشم به رويکردي دوخته‌اند که عدالت و توازن جنسيتي را براي آنان به ارمغان آورد.

مولاوردي اضافه کرد: اين رويکرد در جاي جاي برنامه‌هاي توسعه کشور بايد ساري و جاري باشد تا با بهره مندي ازعقلانيت و با تکيه بر تمامي ظرفيت‌، سرمايه و منابع انساني کشور توسعه انساني پايدار، همه جانبه و فراگير را نتيجه دهد. توسعه‌اي که متوازن است و همه چيز و همه کس را در خود جاي مي‌دهد.

مولاوردي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهارکرد: مهمترين چالش گفتمان اعتدال اين است که به کلي گويي در نظر، مصلحت گرايي و کنار گذاشتن الزامات و برنامه‌هاي مشخص در عمل گرفتار شود. چون داراي مباني نظري منقح و داراي مرز بندي از پيش تعيين شده‌اي نيست و چه بسا درعمل از استلزامات گفتماني خود خارج شود. بر اين اساس تکميل صورت بندي گفتمان اعتدال و استقرار استمرار آن يکي از اولويت‌هاي انديشمندان بايد قرار گيرد.

وي در ادامه گفت:‌ با اين نگاه عدم شکل گيري کامل صورت بندي گفتمان اعتدالي و نخبه گرايي افراطي از جمله چالش‌هايي است که مي‌تواند به ابهامات و تناقضات دامن زده و در نهايت به دوري توده مردم بيانجامد.

رئيس دومين همايش اعتدال، زنان و توسعه اظهار کرد: رابطه و نسبت اعتدال با زنان و توسعه پايدار موضوع دومين همايش ملي اعتدال است تا با واکاوي آن در تکميل صورت بندي گفتمان اعتدال قدم ديگري برداشته شود. البته پيش از اين 10 همايش استاني با مشارکت فرهيختگان، مراکز پژوهشي و دانشگاهي در سال 94 برگزار شد. وي اضافه کرد: واقعيت‌ها و مستندات تاريخي نشان مي‌دهد که يک قرن پيش درهنگام برتري مناسبات و ساختارهاي سنتي، کمترطرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ايران ديده مي‌شد. به تدريج صورت بندي مسائل زنان در گذار جامعه ايران از تغييرات ساختار و فرهنگ معطوف به توسعه يافتگي اتفاق افتاد. اين تغييرات در عرصه‌هاي متفاوتي از زندگي روزمره بروز کردند و بر بستري از واقعيت‌هاي عيني جامعه قرار گرفتند از طرف گروه‌هاي مختلف اجتماعي به گونه‌هاي متفاوتي بروز کردند.

وي گفت: در نهايت تعارض‌ها و چالش‌هاي شکل گرفته به بروز شکاف‌هاي اجتماعي، سياسي و پراکندگي در صفوف فعالان و صاحب نظران اين حوزه منجر شده است و حاصل تعارض‌ها و ناهمسويي‌ها،‌ناپايداري نتايج به دست آمده از اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه مسايل زنان بوده است و به همين دليل نيز دست يابي به اهداف پيش بيني شده دشوار است.

مولاوردي تاکيد کرد: مجموع اين شرايط ، زنان ايران را با ضرورت اتخاذ رويکردي روبرو کرده که امکان تجميع نيروها،‌اجماع آرا و همسويي فعاليت‌ها را ممکن کند. از اين منظر اعتدال براي حوزه زنان به منزله وضعيتي متعادل،‌هماهنگ و ترکيب يافته از عناصر گرايش‌ها و هويت‌هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت است.

مولاوردي گفت: نگاهي عميق تر به عملکرد تاريخي زنان ايراني نشان مي‌دهد که رويکرد اعتدال گرايانه به ميزان زيادي با ماهيت و هويت زنان ايراني همسو است و بر همين اساس رويکرد اعتدال و دولت اعتدال را مي‌توان فرصتي تاريخي براي تحقق نقش واقعي زن ايراني در جامعه و افزايش ظرفيت جامعه براي کاستن از انواع شکاف‌هاي ساختاري قلمداد کرد.

وي اين مهم را در دو محور قابل بررسي دانست و خاطر نشان کرد: نخست نقشي که زنان در تحقق و نهادينه سازي رويکرد اعتدال در جامعه ايران دارند و دوم نقش و تاثير رويکرد اعتدال در تحقق مطالبات و حقوق انساني زنان ايراني.

به گزارش ايسنا در ابتداي اين نشست محمد امين قانعي راد دبير همايش زنان،‌اعتدال و توسعه نيز اظهار کرد: مفهوم و مشي اعتدال بايد از سوي دانشمندان علوم انساني شناسايي و بررسي مي‌شد. بنابراين تلاش شده است که در اين همايش به رابطه اعتدال و زنان پرداخته شود.

وي اضافه کرد:‌ اين همايش تلاش مي‌کند نقش خط مشي و گفتمان اعتدال و نقش زنان در اين زمينه را مورد مطالعه قرار دهد و مقالات رسيده به اين جشنواره در چهار جلد منتشر مي‌شود.


 معاون معاونت توسعه امور روستايي و مناطق محروم:
 34هزار پارچه آبادي تخليه شده است 

 
معاون معاونت توسعه امور روستايي و مناطق محروم گفت: 34 هزار پارچه آبادي کشور از 50 سال قبل تاکنون تخليه‌شده و روستاييان آن کوچ کرده اند. به گزارش مهر، ناصر زرگر در حاشيه افتتاح نمايشگاه توانمندي‌هاي بانوان مازندران در ساري يادآور شد: از قبل از انقلاب تاکنون 34 هزار پارچه آبادي تخليه‌شده و اين به آن دليل است که عليرغم کمک‌هايي که بعد از انقلاب در روستاها درزمينه احداث جاده، برق و غيره شده اما اقتصاد و معيشت روستا موردتوجه قرار نگرفته است.

وي بيان داشت: اين اختلاف و عدم توازن بين جامعه روستايي و شهري سبب شده تا مردم براي تأمين آينده فرزندان خود کوچ کنند و کساني که تا ديروز توليدکننده بودند اکنون حاشيه‌نشين شده‌اند. وي شمار افراد حاشيه‌نشين شهرها در کشور را 11 ميليون نفر اعلام و به طرح حمايتي دولت از روستاييان اشاره و اضافه کرد: طرح‌هاي مشارکتي روستاييان در دولت تهيه‌شده است تا با ارائه تسهيلات به روستاييان و در کنار هم قرار گرفتن بتوانند ظرفيت‌هاي روستا مانند گردشگري، دامداري و غيره را تقويت کنند و دولت براي تأسيس شرکت‌هاي سهامي يا تعاوني تسهيلات ارائه مي‌شود.

زرگر نرخ سود تسهيلات را سه درصد بيان کرد و گفت: در حال حاضر 200 پروژه مشارکتي در سراسر کشور در حال شکل‌گيري است اما در مازندران شش پروژه روستايي تهيه‌شده است و از اين تعداد دو طرح تصويب و بقيه در دست بررسي است و اميدواريم تا پايان سال عملياتي شود.

معاون سرمايه گذاري معاونت توسعه امور روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور بابيان اينکه هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي مشارکتي تسهيلات در نظر گرفته‌شده است گفت: علاوه بر اين، از طرح‌هاي غير مشارکتي مانند شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي بالا بردن اقتصاد روستايي حمايت مي‌شود.

وي بابيان اينکه طرح‌هاي مشارکتي محدوديت جنسيتي ندارد گفت: غالب طرح‌هاي ما در سال‌هاي اخير از سوي شرکت‌هاي اجرايي مي‌شود که بيشتر اعضاي آن را زنان تشکيل مي‌دهند.نمايشگاه توانمندي‌هاي بانوان مازندران به همت اداره کل امور بانوان و استانداري مازندران در مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامي استان افتتاح‌شده است.


 وقايع 

 تصادف 2 هواپيماي سبک در لس آنجلس

شبکه خبري سي.ان.ان از برخورد دو فروند هواپيماي سبک در سواحل لس آنجلس آمريکا و سقوط آنها به آب هاي اين منطقه خبر داد.سي.ان.ان گزارش داد: در جريان اين سانحه سه سرنشين از دو هواپيماي ياد شده ناپديد شده اند.

گارد ساحلي لس آنجلس گزارش داد: 'بر اساس تصاوير رادارها دو فروند هواپيما به وقت محلي (روز گذشته به وقت تهران) احتمالا پس از تصادم در آسمان، در آب هاي ساحلي سقوط کردند.در حالي که شاهدان عيني از سقوط يک فروند هواپيما به درون آب هاي ساحلي خبر داده بودند، مقامات هوانوردي آمريکا گزارش دادند که در لحظه دريافت اين گزارش دو فروند هواپيما در اين منطقه از صفحه رادار محو شدند.

به گفته مقامات هوانوردي لس آنجلس يکي از دو هواپيماي سانحه ديده يک سرنشين (خلبان زن 72ساله) و ديگري داراي دو سرنشين مرد 61 و 81 ساله بوده است.

نوع اين هواپيماها 'بيچ کرافت' و 'سوپر دکاتلون' (Decathlon) گزارش شده است.

حريق در بازار

واژگوني مرگبار سواري پرشيا در بزرگراه جلال آل احمد و حريق يک کارگاه کفاشي در محدوده بازار تهران به عنوان دو حادثه بامدادي امروز بودند که سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران به تشريح آن پرداخته است.

سيد جلال ملکي در گفت و گو با ايسنا، درباره حادثه بامدادي روز گذشته گفت: در ساعت 1:37 امروز يک مورد حادثه حريق در کارگاه کفاشي به سامانه 125 اطلاع داده شد و به دنبال آن با موافقت ستاد فرماندهي آتش نشانان چهار ايستگاه به همراه خودروي حامل تجهيزات تنفسي به محل حادثه واقع در چهارراه گلوبندک اعزام شدند.

وي با بيان اينکه محل حادثه يک ساختمان دو طبقه به مساحت حدود 230 متر مربع بود گفت: از اين ساختمان به عنوان محلي براي چند کارگاه توليدي استفاده شده بود که عمده اين کارگاه‌ها در حوزه کيف و کفش فعاليت داشتند.

ملکي با بيان اينکه حريق در يکي از کارگاه‌هاي واقع در طبقه دوم رخ داده بود، خاطر نشان کرد: پس از حضور عوامل آتش نشاني در محل حادثه، عمليات مهار و اطفاي حريق در دستور کار قرار گرفت و در حالي که شعله‌هاي آتش در حال سرايت به کارگاه‌ها و ساختمان‌هاي مجاور بود آتش نشان‌ها موفق شدند از توسعه آن جلوگيري کنند.

هشت فروند لنج در اروند رود آتش گرفت

تعداد هشت فروند لنج در رودخانه اروند رود، در محدوده بندر صيادي آبادان، بامداد يکشنبه طعمه آتش شد.

رئيس اداره آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري آبادان به ايرنا گفت: اين آتش سوزي حدود ساعت 4:15 دقيقه سحرگاه روزگذشته، حوالي اسکله بندر آبادان به وقوع پيوست.

مجيد فرحاني پور اضافه کرد: هم اکنون 16 گروه عملياتي مهار آتش به محل حادثه اعزام شده اند.

وي ادامه داد: تعداد پنج فروند لنج آتش گرفته، وسط رودخانه اروندرود قرار دارد و دسترسي به آنها مشکل است.

اروندرود، رودخانه پهناوري در جنوب غربي ايران و در مرز ايران و عراق است که از همريزش رودهاي دجله، فرات و سپس کارون پديد آمده است.


 خبرها و سخن‌ها 

 قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري:

185 کارگاه توليد شيشه منهدم شد

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري به کشف و ضبط يک هزار و 560 کيلو گرم شيشه در 10 ماه گذشته اشاره کرد و گفت: در اين مدت تعداد 185 کارگاه توليد شيشه منهدم شده است. به گزارش مهر، عليرضا جزيني در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبي اظهار کرد: برابر با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه ششم توسعه بايد اعتياد در کشور کاهش پيدا کند که براي رسيدن به اين امر مهم بايد همه سازمان‌ها همکاري کنند. قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري، تهديدات کشورهاي هم‌جوار را يکي از مهم‌ترين مسائل در حوزه مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: با توجه به اينکه در 14 ولايت کشور افغانستان کشت خشخاش افزايش پيداکرده است و داعش نيز نقش فعالي در قاچاق مواد مخدر پيداکرده از اين‌رو تهديدات زيادي از اين طريق متوجه کشور است.

وي با انتقاد از اينکه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر متناسب با حجم تهديد نيست، بيان کرد: به‌عنوان مثال در حوزه پيشگيري تفاهم نامه‌اي با وزارت خانه‌هاي آموزشي داريم که برنامه‌هاي پيشگيرانه را اجرا کنيم اما به دليل کمبود اعتبار اين وزارتخانه‌ها نتوانسته‌اند پوشش لازم را داشته باشند. قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري اضافه کرد: به همين دليل کمبود اعتبار در حوزه آموزش‌وپرورش در سطح کشور 10 درصد مدارس را تحت پوشش برنامه‌هاي پيشگيرانه قرار داده‌اند که اين خيلي رقم پاييني است. جزيني با بيان اينکه در حوزه مبارزه نيز خلا مرزي داريم و انسداد مرزي اعتبار کلان مي‌خواهد، عنوان داشت: در زمينه اعتبارات درماني نيز چه در مراکز اقامتي کوتاه‌مدت و بلندمدت اعتبارات زيادي نياز داريم.


 ضرب المثل ها 

 ما اين ور جو شما آن ور جو!

سخن هرچند باشد نرم و نيكو

اثر در تو ندارد آتشين خو!

منم آب و تويي آتش بفرما!

تو آن ور باش من هم اين ور جو!

برگرفته ازكتاب :عجب دسته گلي برآب دادي

نويسنده:محمدرضاسهرابي نژاد


 پنجـــره 

 تلاش براي بهبود چالش هاي زندگي به چه قيمتي

الهام فراهاني

اين روزها كه همه افراد در زندگي روزمره خود مشكلات دغدغه هايي دارند و جدا از مسائل و موانعي كه در گوشه كنار كه چه عرض كنم در بطن خود جامعه ما رخ مي دهد كم نيست با وجود تمام مسائل اقتصادي اجتماعي فرهنگي و هزار مورد ديگر در اين ميان براي تك تك افراد در زمان ها ي مختلف اتفاقاتي رخ مي دهد كه به مشاور و كسي كه بتوانيم با او صلاح و مشورت بگيريم مي گرديم در اين ميان بعضي‌ها كه خود را علامه دهر مي دانند خود را عالم به همه چيز مي دانند و مشكلات خود را حل مي كنند به ظاهر ولي در اصل به خرابكاري كشيده مي شود اما در اين ميان هستند تعدادي كه براي حل تعارضات مسائل و مشكلات اجتماعي، كاري، روحي به متخصص درآن زمينه مراجعه مي كنندمثل مشاوران اما متاسفانه به جز حاشيه هاي خاص خود مشكل اساسي اين عده هزينه هاي مشاوراني هست كه از مراجعين گرفته مي شود و گاهي اوقات غير منطقي و زير نظر تعرفه اي سازماني هم نيست و در اين ميان افرادي كه براي حل مشكلات خود به متخصص مراجعه مي كنند هزينه هايي را بايد تقبل كنند كه در حد توان و عرف منطقي نيست و بنابراين مجبورند كه براي حل مشكلاتشان بيخيال مشورت و مراجعه به مشاور شوند و اين امرپيامدي جز اينكه مسائل و. تعارضات بدون اينكه حل شود رها شده و درآينده به صورتي مخرب باعث آسيب هايي شديد در جامعه نمود مي كند كه امري ناگوار است به اميد آن روز كه بتوانيم با همدلي و كنار آمدن به كمك يگديگر قدمي برداشته باشيم هركس به زعم خود و در تخصصي كه دارد...


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته