جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/11/28 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5495


انتشار اصلاحات دفترچه ثبت‌نام و منابع آزمون کارشناسي ارشد پزشکي


شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در 7 دوره دانشگاهي اعلام شد


خبر


انتصابات


يادداشت


ميز خبر


 انتشار اصلاحات دفترچه ثبت‌نام و منابع آزمون کارشناسي ارشد پزشکي  

 
اصلاحات دفترچه راهنما و منابع آزمون کارشناسي ارشد رشته‌هاي گروه پزشکي سال 96 از سوي مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور جديدترين اصلاحات انجام شده در دو دفترچه راهنما و منابع براساس اعلام در اطلاعيه ثبت‌نام را منتشر کرده است.

براساس اين اصلاحات، دفترچه راهنماي ثبت‌نام در جدول شماره جدول ضرايب مجموعه علوم آزمايشگاهي تصحيح شد و تکراري بودن دو رشته فيزيک پزشکي و راديوبيولوژي در اين جدول که موارد تکراري حذف شد و فقط مجموعه پزشکي باقي
ماند.همچنين در دفترچه منابع نيز براساس اعلام مراجع مربوطه، منابع دو رشته اقتصاد بهداشت و مديريت خدمات بهداشتي تصحيح شد.مرکز سنجش آموزش پزشکي اعلام کرده است که منابع رشته‌هاي داروسازي در انتهاي دفترچه ثبت‌نام درج شد.


 شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو در 7 دوره دانشگاهي اعلام شد 

 شرايط و ضوابط اختصاصي پذيرش دانشجو در دوره‎هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي پذيرش در کنکور سراسري 96 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يک از رشته‌هاي تحصيلي در دوره‌‎هاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يکسان بوده و مطابق با مندرجات بخش آزمونهاي عمومي و اختصاصي و جداول زيرگروهها در دفترچه ثبت‌نام کنکور سراسري 96 است.

داوطلبان متقاضي تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي تمامي دوره‎هاي اعلام شده لازم است واجد شرايط عمـومي و اختصاصـي مندرج در دفترچه راهنما باشند.

از تمام پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي غير روزانه شامل دوره‌هاي شبانه (نوبت دوم)، نيمه‌حضوري، مجازي، ظرفيت مازاد، پرديس خودگردان، پيام نور و غيرانتفـاعي شـهريه دريافت مي‌شود که شامل دو قسمت شهريه ثابت و متغير است.

شهريه دوره‌هاي مختلف تحصيلي هر يک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در زمان انتخاب رشته در پايگاه اطلاع‌رساني مؤسسات ذيربط درج خواهد شد.

الف) دوره‌هاي روزانه:

تحصيل در اين دوره‌ها به استثناء موارد برشمرده شده رايگـان بـوده و امکانات رفاهي و تسهيلات آموزشي براي اکثر دانشجويان مهيا است. پذيرفته شدن در اين دوره‌ها به عنوان يک نوبت از حـداکثر دو نوبـت قبولي تلقي مي‌شـود و پذيرفته‌شدگان اين دوره‌ها مجاز به ثبت‌نام و شرکت در آزمون سال بعد نيستند.

شرايط و ضوابط تحصيل در ايـن دوره‎ها تابع مقـررات آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي است.

ب) دوره‌هاي نوبت دوم يا شبانه:

در اين دوره دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين مسکن، خوابگاه و وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان ندارد. مقـررات آموزشـي همانند دوره روزانه است مگر در مواردي که در آيين‌نامه طرح ايجاد دوره نوبت دوم (شبانه) مستثني شده باشد.

هرگونه تغيير رشته و انتقال دانشجويان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي‌پذيرد و از پذيرفته‌شدگان برابر مقررات مربـوط شـهريه اخـذ مي‌شود.

مقررات دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) گروه هاي آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و براساس ضوابط براي اين دوره نيز از طريق آزمون سراسري سال 1396 دانشجو پذيرفته مي‎شود و لازم اسـت داوطلبان در آزمون سراسري 96 ثبت‌نام و برابر ضوابط در امتحانات شرکت کنند.

داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه مي‌شوند مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصـيلي دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نيز هستند.

دانشجويان اين دوره‎ها در صورت تمايل مي‌توانند بـا سـپردن تعهـد محضـري بـه منظور تعيين بازپرداخت بدهي، از تسهيلات رفاهي استفاده کنند. طول دوره تحصيلي در مقاطع تحصيلي کارداني و کارشناسي برابر ضوابط مربوط خواهد بود.

پذيرفته شدن در دوره‎هاي نوبت دوم به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‌شود.

ج) دوره‎هاي نيمه حضوري:

در اين دوره به هيچ وجه تأمين خوابگاه، وام تحصيلي و ساير امور رفاهي به دانشجويان تعلق نمي‎گيرد. مقررات آموزشي دوره نيمه حضوري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همانند دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاه پيام نور است.

از پذيرفته‌شدگان برابر مقررات مربوط شهريه اخذ مي‌شود و مدرک تحصيلي دانشجويان دوره نيمه‌حضوري با جمله «آموزش اين دوره به طريق نيمه حضـوري بـوده اسـت» اعطا مي‌شود. هرگونـه تغيير رشته و انتقال دانشجويان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي‌پذيرد.

پذيرفتـه شـدن در دوره‎هاي نيمـه حضوري دانشـگاههـا و مؤسسات آموزش عالي به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‎شود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجري دوره‎هاي نيمه حضوري به هـيچ وجه امکـان تـأمين خوابگـاه، وام تحصـيلي و سـاير امـور رفـاهي بـه دانشجويان را نخواهند داشت.

د) دوره‎هاي پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد:

به منظور گسترش آموزش عالي کشور در سطح بين‌المللي و فراهم کردن شرايط لازم براي ادامه تحصيل در داخل کشور به جاي خارج از کشـور، برخي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل با توجه به ضوابط ذيل مبادرت به پذيرش دانشجو مي‌کنند.

پذيرفته شدن در رشته‌هاي تحصـيلي دوره‌هاي فوق به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي مجاز در آزمون سراسري محسوب نمي‌شود. پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصـيلي ايـن دوره‌ها به روش گزينش کشوري است.

پذيرفتـه‌شـدگان در دوره‌هـاي دکتري عمومي رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي و يا مقطع کارشناسي در پرديس خودگردان و ظرفيت مازاد دانشـگاههـاي علـوم پزشـکي، حتي در صورتي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهريه در مقطع قبولي هستند.

هـ ) دوره‌هاي مجازي:

آموزش مجازي يا آموزش الکترونيکي به طور کلي بهره‌گيري از سيستمهاي الکترونيکي مثل کامپيوتر، اينترنت، ديسکهاي چندرسانه‎اي، نشريه‎هاي الکترونيکي و خبرنامه‎هاي مجازي و نظاير اينهاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه‎جويي در وقت و هزينه و در ضمن يادگيري بهتـر و آسانتر صورت مي‌گيرد.

در دوره‎هاي مجازي دروس و برنامه‎هاي آموزشي از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي‎شود و دانشجو با استفاده از تکنولوژي اينترنت، نيازي به حضور در کلاسهاي درس سنتي ندارد. براي اين آموزش محدوديت مکاني و يا زماني وجود ندارد. امتحانات يک نيمسال شامل ميان ترم و پايان ترم است که به صورت کتبـي برگـزار مي‌شود.

دانشجويان بعد از فارغ‌التحصيلي مدرک رسمي خود را که مورد تاييد وزارت علوم و مراکز استخدامي است از دانشگاه دريافت مي‌کنند. داوطلبـاني کـه در اين دوره‌ها پذيرفته مي‌شوند حداقل بايد داراي يک دستگاه کامپيوتر بوده و امکان دسترسي به اينترنت پرسرعت داشته باشند.

و) دوره‌هاي غيردولتي ـ غيرانتفاعي:

در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي نظام درسي، نظام واحدي و براساس نظام آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود و به فارغ‌التحصيلان مدرک مربوط، برابر ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطا خواهد شد.

از پذيرفته‌شدگان شهريه اخذ خواهد شد و اين مؤسسـات هيچ گونه تعهدي در قبال تهيه و تأمين مسکن، خوابگاه و غذاي دانشجويان ندارند.

داوطلباني که هم‌اکنون مشغول خدمت هستند درصـورت پذيرفتـه شدن در مقطع کارشناسي يا بالاتر و نداشتن غيبت قبل از اعزام به خدمت، ترخيص خواهند شد. دانشجويان اين مؤسسات به شرط نداشتن مشکل نظام وظيفه، مي‌توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري ثبت‌نام و شرکت کنندکه در صورت قبولي به هنگام ثبتنام بايد انصراف قطعي خـود را به محل قبولي جديد ارائه کنند.

هرگونه تغيير رشته و انتقال دانشجويان مطابق ضوابط آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي صورت مي‌پذيرد.

پذيرش براي موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي از بين داوطلبان گروههاي آزمايشي پنجگانه از طريق آزمون سراسري سال 1396 دانشجو پذيرفته مي‌شود.

متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي لازم اسـت در آزمون سراسري سال 1396 ثبت‌نام و برابر ضوابط مربوط در امتحانات شرکت کنند. داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي اين موسسات بايد با علامتگذاري بند 40 تقاضـانامه ثبت‎نام اينترنتي، علاقه‌مندي خود را مشخص کنند.

ضوابط تحصيل در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي براساس نظام آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواهد بود و به فارغ‌التحصيلان مدرک مربوط برابر ضـوابط وزارت علوم اعطا مي‌شود.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي هيچگونه تعهدي در قبال تهيه و تأمين مسـکن، خوابگـاه و غذاي دانشجويان ندارند. دانشجويان مي‌توانند از وام تحصيلي مطابق با آيين‌نامه وزارت علوم و درصـورت تخصـيص بودجـه استفاده کنند.

پذيرفته شدن در دانشگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‎شود و هرگونه تغيير رشته و انتقـال دانشـجويان مطابق ضوابط صورت مي‎پذيرد.

ز) دوره‎هاي پيام نور (آموزش باز و از راه دور)

هر يک از داوطلبان ديپلم نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه در آزمون سراسري سـال 1396 کـه علاقـه‎‌منـد بـه تحصـيل در رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور در گروههاي آزمايشي ذيربط باشند براساس کارنامه آزمون، مي‎توانند رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه خـود را از جداول مربوط استخراج و در فرم انتخاب رشته درج کنند.

مواد امتحاني و ضرايب دروس هر يک از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور همانند مواد امتحاني و ضرايب رشته‌هاي مربـوط در دوره‎هـاي روزانـه آزمون سراسري هستند.حداکثر طول مدت تحصيل مجاز در مقطع کارشناسي براي دانشجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي که از معافيت تحصيلي استفاده مي‌کننـد و اتبـاع غيرايراني 5 سال و براي ساير دانشجويان 10سال خواهد بود.پذيرش دانشجو در تمام رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور، براساس دسته‎بندي نواحي بومي کشور و رشته‌هاي تحصيلي براي مقطع کارشناسي انجام مي‎پذيرد.حضور دانشجو در کلاسهاي دروس نظري دانشگاه پيام نور اختياري و امکان اشتغال دانشجو همزمان با تحصيل ميسر است. امکان تغيير رشته و انتقال دانشجو (به صورت مهمان و مهمان دائم دانشجو) در دانشگاه پيام نور مطابق ضوابط دانشگاه امکانپذير است.

پذيرفته شدن در اين دانشگاه به عنوان يک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري محسوب نمي‌شود. دانشجويان فعلي دانشگاه پيام نور که در رديف پذيرفته‌شدگان قرار مي‌گيرند نيازي به انصراف براي دانشگاه پيام نور ندارند.


 خبر 

 مشاور سازمان سنجش خبر داد؛

امروز؛ آخرين فرصت ثبت‌نام در کنکور 96

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آخرين فرصت ثبت‌نام در کنکور سراسري سال 96 گفت: داوطلبان تا امروز پنجشنبه 28 بهمن فرصت دارند در آزمون ثبت‌نام کنند.

دکتر حسين توکلي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون بيش از 433 هزار و 490 نفر در آزمون ثبت‌نام کرده‎اند و توصيه مي‎شود ساير داوطلبان نيز زودتر به سايت سازمان سنجش مراجعه کرده و در آزمون ثبت‌نام کنند.

وي گفت: ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1396 براي‌ پذيرش در دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور (آموزش‌ از راه‌ دور) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ و همچنين کدرشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي صورت مي‎‌گيرد.

توکلي افزود: ثبت‌نام‌ براي‌ شرکت‌ در آزمونهاي تمام دوره‌هاي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي سال 1396 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از کدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد که پذيرش در رشته‌هاي مذکور براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور امکان‌پذير است.

وي اظهار داشت: هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي‌تواند متقاضي شرکت در يکي از گروه‌هاي پنجگانه آزمايشي شامل گروه آزمايشي يک (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) شود.

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان بايد به وسيله کارت‌هاي عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونيکي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 200 هزار ريال (20 هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، نسبت به دريافت اطلاعات کارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام کنند.

وي اظهار داشت: درصورت علاقمندي به انتخاب رشته در دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و همچنين شرکت در دو يا سه گروه آزمايشي داوطلب بايد کارت اعتباري مربوط به آنها را جداگانه خريداري کند.

توکلي يادآور شد: آزمون سراسري سال 96 در روزهاي پنجشنبه پانزدهم و جمعه شانزدهم تيرماه 96 در حوزه‎هاي امتحاني برگزار خواهد شد.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت خبر داد؛

اعطاي تسهيلات به دانشجويان نخبه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، با اشاره به ارائه 22 نوع وام به دانشجويان علوم پزشکي از اعطاي تسهيلات به دانشجويان نمونه و نخبه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر مجيد مشکيني با بيان اين مطلب افزود: از جمله اين وامها مي‌توان به وام تحصيلي براي دانشجويان مجرد و متاهل، تحصيلي سه برابر مجرد، تحصيلي سه برابر متاهل، مسکن مجرد، مسکن متاهل، ضروري براي دکتري عمومي، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته، وام ضروري دوبرابر و سه برابر، وديعه مسکن نخبگان تهران و ساير شهرها، وام بنياد علوي براي دانشجويان مجرد و متاهل و حق اولاد اشاره کرد.

وي در توضيح وام تحصيلي و ضروري سه برابر گفت: اين وام شامل برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم کنکور سراسري، برگزيدگان رتبه‎هاي اول تا سوم آزمون کارشناسي ارشد و تخصصي، برگزيدگان رتبه‎هاي اول تا سوم المپيادهاي علمي، برگزيدگان جشنواره خوارزمي- رازي است.

مشکيني يادآور شد: وام ضروري دو برابر به نفرات اول تا سوم المپيادهاي علمي، ورزشي، فرهنگي، قرآني، پژوهشي و امتحانات جامع تعلق مي‌گيرد.

وي با اشاره به مهم ترين اقدامات و تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، گفت: پرداخت تسهيلات مختلف به دانشجويان و انعقاد تفاهمنامه ميان صندوق رفاه دانشجويان با بنياد علوي، بنياد ملي نخبگان جهت ارايه تسهيلات از ديگر اقدامات اين صندوق است که براساس قرارداد فيمابين و با اعتبار سازمان هاي مذکور از طريق صندوق رفاه به دانشجويان حائز شرايط پرداخت مي‎شود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت درباره امکان تامين معيشت حداقلي تسهيلات اعطايي براي دانشجويان با تسهيلات صندوق رفاه گفت: سرانه وامهاي صندوق رفاه براساس ميزان اعتبارات تعيين شده در بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي و نه براساس نرخ تورم صورت مي‎گيرد.وي درباره تسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت براي کمک هزينه سفر به عتبات عاليات و حج، گفت: طي سال گذشته و سال جاري به علت برگزار نشدن مراسم حج، هيچ گونه وامي تحت عنوان حج پرداخت نشده اما با درخواست براي موضوع عتبات عاليات، درخواست فوق بررسي و پرداخت شده است.

مشکيني با تاکيد بر اينکه اين صندوق شرايط ويژه‌اي درراستاي اعطاي تسهيلات براي دانشجويان نمونه و نخبه دارد، اظهار داشت: تسهيلات صندوق رفاه براي دانشجويان نخبه شامل وامهاي دو برابر ضروري و سه برابر ضروري و تحصيلي است؛ ضمن اينکه وديعه مسکن بنياد نخبگان نيز از طريق صندوق رفاه اقدام مي‌شود.


 انتصابات 

 دبير همايش دانش‌آموختگان ايراني خارج از کشور منصوب شد

معاون علمي رئيس جمهور به عنوان دبير علمي چهارمين همايش دانش‎آموختگان ايراني خارج از کشور منصوب شد.

نادر آذري، مدير اجرايي چهارمين همايش دانش‌آموختگان ايراني خارج از کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دکتر سورنا ستاري معاون علمي رئيس جمهور به عنوان دبير علمي چهارمين همايش دانش‎آموختگان ايراني خارج از کشور منصوب شد.

مدير اجرايي چهارمين همايش دانش‎آموختگان ايراني خارج از کشور ادامه داد: اين همايش داراي کارگروههاي تخصصي علوم پزشکي، فني و مهندسي، علوم انساني و علوم پايه و داراي دبيرخانه دايم است و با موضوع توانمنديها و تجارب، فرصتها و تهديدها براي دانش‌آموختگان خارج از کشور، توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در امور دانش‎آموختگان خارج در روز 5 اسفند در دانشگاه تربيت مدرس برگزارمي‎شود.


 يادداشت 

 اهميت استقامت در رسيدن به اهداف

زهرا كيان‌بخت

بسياري از مواقع، در مسير رسيدن به يك هدف، ممكن است دچار شك و ترديدهايي شويم و رسيدن به هدفمان را غيرممكن و بسيار دور از دسترس بدانيم. در اين گونه مواقع، فكر كردن به كساني كه در مسير دستيابي به هدفشان، محدوديتها و موانعي بسيار بيشتر از ما را در پيش رو داشته‌اند، باعث مي‌شود طرز فكرمان تغيير كند و انگيزه و انرژي‌مان براي رسيدن به هدف، به ما بازگردد. به همين دليل است كه استقامت، مداومت و تلاش در رسيدن به اهداف، اهميت زيادي در راه موفقيت دارد.

در ادامه، مطالبي را در اين خصوص از كتاب آخرين راز شاد زيستن نوشته اندرو متيوس با هم مي‌خوانيم؛

«اگر آرزوهاي من دست‌نيافتني باشند چه؟

درمجموع، انسان كارهاي باورنكردني زيادي انجام مي‌دهد. راجر كرافورد را در نظر بگيريد. زمانيكه او در امريكا به دنيا آمد، تنها يك پا و دو بازوي بدون دست داشت. راجر در حال حاضر تنيس‌باز حرفه‌اي است و از راه تدريس تنيس، امرار معاش مي‌كند. مي‌توانيد داستان زندگي او را با مطالعه كتابش به نام بازي از صميم قلب، بخوانيد. داستان راجر به شما مي‌آموزد كه محدوديتهاي خود را از زاويه ديگري ببينيد.

ديجيتال دان يك نجار امريكايي بود كه به سرطان حلق دچار شد و حنجره‌اش را برداشتند. زمانيكه ديگر قادر به سخن گفتن نبود، مجري برنامه موسيقي در راديو شد. او حرفهاي خود را در يك رايانه تايپ مي‌كرد و رايانه به جاي او صحبت مي‌نمود.

تمام افرادي كه به آرزوهايشان رسيده‌اند يك الگوي مشترك دارند. آنها راه بسيار طولاني‌ را طي كرده‌اند. آيا تاكنون شنيده‌ايد فردي كه دچار آسم شديد بوده، قهرمان دو و ميداني شده باشد؟

زماني كه خود را با اين نمونه‌ها مقايسه مي‌كنيد، اراده‌تان بيشتر مي‌شود و نيرويي كه به دست مي‌آوريد سلاحي اسرارآميز براي موفقيت در زندگي‌تان مي‌شود.»


 ميز خبر 

 اختتاميه نخستين فستيوال بين‌المللي «جايزه بزرگ اختراعات ايران» اول اسفندماه برگزار مي‌شود

مراسم اختتاميه نخستين فستيوال بين‌المللي «جايزه بزرگ اختراعات ايران» اول اسفندماه در برج ميلاد برگزار مي‌شود.

در نشست خبري جايزه بزرگ اختراعات ايران، پيمان سرحدي دبير فستيوال گفت: دبيرخانه دائمي جايزه بزرگ اختراعات ايران در سال 1393 تاسيس شد، در خرداد ماه 94 فراخوان ارسال اختراعات منتشر شد و 1823 نفر در جايزه بزرگ اختراعات ايران ثبت‌نام اوليه کردند و 1129 اختراع به دبيرخانه جايزه ارسال شد و در چند مرحله مورد داوري قرار گرفت. اختراعات به مرحله بعدي رسيدند و 389 اختراع نيز به مرحله داوري حضوري رسيد و در مرداد ماه سال جاري در تهران مورد قضاوت 200 داور قرار گرفت، درنهايت 80 اختراع به عنوان کانديد و از ميان آنها 20 اختراع تجاريسازي شدند و قراردادهاي آن منعقد شده استکمپين «برمي‎گرديم» درجهت بازگشت نخبگان و فرهيختگان به ايرانکمپين «برمي‎گرديم» با محوريت بازگشت نخبگان و فرهيختگان مورد حمايت دبيرخانه فستيوال بين‌المللي جايزه بزرگ اختراعات ايران قرار گرفته است، در اين کمپين نخبگان ايراني مقيم خارج از کشور با انتشار کليپ هاي يک دقيقه‎اي علاقه خود را به بازگشت به کشور اعلام مي‎کنند.

ظرفيت تجاريسازي ايده‎هاي نو در مناطق آزاد

در اين نشست، مصطفي حسني دبير شوراي سياستگذاري فستيوال گفت: طرحها و ايده‌هاي جديد که قابليت تجاريسازي و توليد داشته باشند؛ مورد حمايت مناطق آزاد کشور قرار مي‌گيرند و اجرايي مي‌شوند.

درطول سال جاري برنامه‎هاي بازديد از مناطق آزاد براي نخبگان تدارک ديده شد و آنها با ظرفيتهاي توليدي، صنعتي و سرمايه‎گذاري اين مناطق آشنا شدند.مناطق آزاد کشور ظرفيت تجاريسازي ايده‌هاي نو و حمايت از نخبگان را به واسطه موقعيتهاي تجاري، صنعتي و اقتصادي دارند.

رييس شوراي سياستگذاري جايزه بزرگ اختراعات ايران به موضوعات کارگاههايي که در حاشيه اين مراسم برگزار مي‌شود نيز اشاره کرد و گفت: آشنايي با فرايند تجاريسازي، پژوهش و فناوري از ايده تا محصول، بررسي مدلهاي ذهني کارآفرينان برتر دنيا، آماده‎سازي طرح کسب و کار و ارائه استارت‎آپهاي جهت جذب سرمايه‎گذاري داخلي و خارجي، ديجيتال مارکتينگ، چگونگي راه‏اندازي شهرکهاي نوپا، همچنين مطالعه موردي شرکتهاي موفق در اروپا و آمريکا، چگونگي جذب سرمايه‎گذاري و تسهيلات بانکي خارجي، گريز از اشتباهات رايج در تجاريسازي اختراعات و پايگاه طراحي مدل کسب و کار و محصول نهايي از جمله موضوعاتي است که در اين کارگاهها به آنها پرداخته مي‎شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته