جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/06/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2849


تاريخ، شرايط و مدارک لا زم براي ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي


اطلاعيه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ و محل توزيع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون کارداني پيوسته سال 1386


آشنايي با دانشگاه ها


كوتاه وخواندني


  تاريخ، شرايط و مدارک لا زم براي ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي  

گروه آزمون وسنجش: اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد. داوطلبان مي توانند با مراجعه به پايگاه الکترونيکي مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني net.moonza.www مراجعه و از نتيجه آزمون مطلع گردند. ضمنا اسامي پذيرفته شدگان اين آزمون در ويژه نامه فرهيختگان منتشر شد. درادامه شرايط و نحوه  ثبت نام هر يک از خواهران و برادراني که در ازمون ورودي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته (فوق ليسانس) سال1386پذيرفته شده اند ذکر مي گردد.
قبول شدگان نهايي کليه رشته ها لازم است از روز شنبه 86/6/17تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 86/6/19 با دردست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام  به واحد هاي ذيربط که نشاني و تلفن انها  در ويژه نامه اعلام اسامي نشريه فرهيختگان منتشر شده و در پايگاه الکترونيکي مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي نيز درج شده است، مراجعه نمايند.
همچنين زمان ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته کارگرداني نمايش در هنگام اعلام اسامي نهايي اين رشته به اطلاع داوطلبان مذکور خواهد رسيد.

  مدارک لازم براي ثبت نام
1- اصل مدرک کارشناسي (ليسانس) صادره از دانشگاه ازاد اسلامي يا ساير دانشگاههاي معتبر داخل و خارج کشور که مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکي باشد به انضمام ريز نمرات دوره کارشناسي با قيد معدل.
تبصره: پذيرفته شدگاني که به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسي (ليسانس) خود نمي باشند،بايد اصل گواهي تاييد شده دال بر فراغت از تحصيل را که توسط دانشگاه محل تحصيل با قيد معدل صادر شده باشد ،به همراه ريز نمرات تاييد شده ارائه نمايند.
 2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپي خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه براي تطبيق مي باشد)
 3- اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي .(ارائه اصل کارت جهت برابر با اصل بودن تصوير کارت مي باشد)
 4- شش قطعه عکس 3در4تمام رخ (از يک نگاتيو) که اخيرا تهيه شده باشد.(براي برادران مشمول 12 قطعه)
 5- مدرکي که وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد.تذکر:افرادي که از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شرايط ثبت نام نيستند (از جمله داراي دفترچه اعزام به خدمت يا غيبت مي باشند و يا با غيبت به خدمت اعزام شده اند) مجاز به ثبت نام نمي باشند .پذيرفته شدگان (اعم از مشمول وظيفه عمومي و غير مشمول) بايستي در زمان ثبت نام مدارک لازم را به طور کامل ارائه نمايند .در غير اين صورت دانشگاه از ثبت نام انان معذور است.
 6- تکميل و ارائه ساير فرمهاي ثبت نام که توسط واحد هاي دانشگاهي در اختيار پذيرفته شدگان قرار داده مي شود.

  ميزان شهريه
شهريه کليه ثبت نام شدگان دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته از دو بخش شهريه ثابت ومتغير تشکيل شده که در هر نيمسال تحصيلي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي دانشگاه ودر از ارائه 8 تا حد اکثر 14 واحد درسي از دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دريافت مي گردد .علاوه بر دو مورد فوق الذکر دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه  و در نيمسال اول بايد مبلغ 500000ريال به عنوان هزينه  خدمات اموزشي(مطابق سال گذشته) جهت برگزاري مسابقات ورزشي ،سمينارهاي منطقه اي ،دبير خانه مناطق، تهيه کارت دانشجويي و کمک به صندوق رفاه دانشجويي به حساب 1595 دانشگاه ازاد اسلامي نزد بانک ملي ايران شعبه زبر چد تهران واقع در خيابان پاسداران (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي در سراسر کشور) واريز نموده، رسيد ان را تحويل واحد دانشگاهي دهند اين مبلغ فقط يک بار در طول دوره از هر پذيرفته شده دريافت ميشود .حق بيمه حوادث دانشجويي مبلغ 500 ريال مي باشد که هر پذيرفته شده بايد آن را به حسابي که دانشگاه مشخص مي نمايد واريز نموده و رسيد ان را به واحد تحويل دهد . 


  تذکرات مهم
در فهرست اسامي براي بعضي از پذيرفته شدگان در ستون کد سهميه يکي از اعداد 1 الي 8 قيد شده است. اين افراد کساني هستند که با توجه به شرايط اعلام شده در دفترچه راهنماي ازمون سال86 و مندرجات کارت درخواست  ثبت نام، خود را واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و ايثار گران انقلاب اسلامي معرفي نموده اند و مدارک آنان مورد تائيد ارگان مربوط قرار گرفته است.
با توجه به مفاد تذکر ذيل ماده 36 بخش چهارم دفترچه راهنماي ازمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال86برخي از رشته هاي اين آزمون در بيش از يک واحد دانشگاهي در تهران داير مي باشد، بنابراين داوطلباني که يکي از اين رشته ها را انتخاب نموده اند با الويت نمره کل، رعايت حد نصاب قبولي و درجه ظرفيت پذيرش ،ابتدا در واحد دانشگاهي  انتخابي و در صورت عدم پذيرش در ديگر واحد هاي دانشگاهي مستقر در تهران گزينش شده اند. داوطلباني که به علت تکميل ظرفيت واحد دانشگاهي انتخابي در واحد ديگري از تهران پذيرفته شده اند در کنار کد واحد دانشگاهي محل پذيرش انها حرف ( ت) درج شده است.
سنوات تحصيل در دوره کارشناسي ارشد نا پيوسته به ويژه براي مشمولين 3 سال است و به هيچ وجه قابل افزايش نمي باشد.
مشمولان خدمت وظيفه عمومي بايستي بر اساس مقرراتي که از سوي سازمان وظيفه  عمومي اعلام گرديده و همچنين مندجات دفترچه راهنما ي آزمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 86 ضوابط مربوطه را رعايت و وظايف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشکده در قبال عدم رعايت ان مسئوليتي ندارد.

  آزمون عملي رشته کارگرداني نمايش
اعلام شدگان کتبي رشته کارگرداني نمايش لازم است جهت ازمون عملي در روزهاي86/6/21(خواهران)و86/6/22 (برادران) به دانشکده هنر و معماري واحد تهران مرکزي واقع در خيابان انقلاب ،چهار راه فلسطين مراجعه نمايند.دعوت به ازمون عملي به مفهوم پذيرش قطعي تلقي نمي گردد و حقي براي داوطلب ايجاد نميکند .عدم شرکت در ازمون عملي به منزله انصراف تلقي شده و بعدا هيچگونه عذري پذيرفته نخواهد شد. نتيجه نهايي ازمون اين رشته پس از ازمون عملي و انجام گزينش نهايي متعاقبا اعلام خواهد شد .


 اطلاعيه مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ و محل توزيع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون کارداني پيوسته سال 1386  

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و آرزوي توفيق براي داوطلبان آزمون کارداني پيوسته سال 86 بدين وسيله به اطلاع  مي رساند که کارت ورود به جلسه آزمون در روزهاي سه شنبه 86/6/13 و چهارشنبه 86/6/14 طبق جدول شماره 1 و 2 (شهر تهران) و جدول شماره 3 (شهرستان ها) مندرج در اين اطلاعيه با رعايت نکات زير توزيع خواهد شد.
1- کارت ورود به جلسه، فقط در حوزه اي که داوطلب، آن محل را براي امتحان در کارت درخواست ثبت نام خود اعلام نموده است، در قبال دريافت رسيد پستي، تحويل مي گردد.
2- داوطلبان به هنگام دريافت کارت ورود به جلسه، علاوه بر برگ راهنما، کروکي و نشاني محل برگزاري آزمون را نيز از متصدي توزيع کارت دريافت نمايند. کروکي و نشاني محل برگزاري آزمون آن دسته از داوطلباني که محل برگزاري آزمون آنها شهر تهران مي باشد برروي کارت ورود به جلسه درج شده است. برگ راهنما به کليه داوطلبان اعم از تهران و شهرستانها تحويل مي گردد.
3- پس از دريافت کارت، بلافاصله عکس و مشخصات مندرج در آن را با مشخصات خود تطبيق و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت، به باجه هاي رفع نقص مراجعه نموده و فرم رفع نقص را تکميل و به متصدي باجه اعاده نماييد تا نسبت به اصلاح مشخصات اقدام گردد. در غيراينصورت مسووليت هر نوع اشکال در مشخصات به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
4- براي آن دسته از داوطلباني که مدارک ارسالي آنها ناقص بوده است برگه اي با درج مشخصات و نوع نقص صادر شده است. اينگونه داوطلبان بايد بلافاصله پس از اطلاع از وضعيت پرونده خود مدارک لازم را به ضميمه رسيد پرداخت مبلغ 24000 ريال بابت هزينه رفع نقص و تکميل پرونده که به حساب جاري شماره 1576 بانک ملي ايران شعبه زبرجد تهران (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي) واريز شده باشد به متصدي باجه رفع نقص تحويل داده و کارت خود را دريافت نمايند.
5- آزمون کليه رشته هاي کارداني پيوسته به طور همزمان در واحدهاي دانشگاهي راس ساعت8 صبح روز جمعه 86/6/16 برگزار خواهد شد.
6- در کارت ورود به جلسه، نوع سهميه رزمندگان و ايثارگران انقلاب اسلامي درج و در مورد بقيه نوع سهميه عادي ذکر شده است. داوطلباني که درخواست استفاده از اين سهميه را نموده اند، چنانچه به هر عنوان مايل به استفاده از امتياز مزبور در اين آزمون نباشند، مي توانند با تکميل فرم رفع نقص و ارائه درخواست کتبي، تقاضاي حذف استفاده از سهميه را نمايند.
مدارک لازم براي دريافت کارت ورود به جلسه :
1- رسيد پست سفارشي ارسال مدارک که در آن تاريخ ارسال، وجه ثبت نام در آزمون و هزينه پست سفارشي قيد شده باشد.
2- اصل شناسنامه عکس دار يا کارت شناسايي معتبر عکس دار. (ارائه اصل شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر جهت احراز هويت بوده و به داوطلب مسترد مي گردد.)


 آشنايي با دانشگاه ها 


دانشگاه امام صادق(ع)

قسمت آخر
مرکز تحقيقات دانشگاه
مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام با هدف ارتقاي جايگاه پژوهشي دانشگاه در سطح جامعه علمي، پيوندآموزشي و پژوهش، فراهم آوردن زمينه مناسب براي شکل  گيري مکتب فکري مبتني به آموزه هاي اصيل ديني در حوزه  هاي مرتبط با فعاليت دانشگاه در سال 1377 تاسيس شد. حوزه اصلي فعاليت پژوهشي مرکز را اولويت هاي پژوهشي اول دانشگاه و موضوعات بين رشته  اي شکل مي دهد. مرکز از حيث سازمان علمي داراي دو بخش اصلي به شرح زير است:
 1- گروههاي علمي: ساختار پژوهشي مرکز بر پايه تاسيس گروههاي علمي با حضور اعضاي هيات علمي ويژه مرکز تحقيقات قراردارد. تاکنون دو گروه علمي در مرکز تحقيقات تاسيس و راه اندازي شده است:
       1-1   گروه علمي "انديشه سياسي تشيع"
       2-1   گروه علمي "نظام مالي اسلامي"
.2دفتر نشريات علمي: مرکز تحقيقات براي ارايه نتايج يافته  هاي پژوهشي خود دو نشريه را منتشر مي کند:
       2-1 فصلنامه پژوهشي دانشگاه
       2-2 فصلنامه انديشه صادق
اين مرکز تاکنون 4 کتاب، 40 طرح تحقيقاتي، بيش از 10 نشست علمي، 19 شماره فصلنامه پژوهشي و 12 شماره انديشه صادق را به انجام رسانيده و عرضه داشته است.
اداره کل روابط عمومي و بين الملل
فعاليت هاي اين اداره به دو بخش کلي به شرح زير قابل تقسيم است:
ارتباطات داخلي
1-انجام امور مربوط به تبليغات گزينش دانشجو در سيماي جمهوري اسلامي ايران، روزنامه  هاي کثير الانتشار و ...
 2- تهيه بروشور معرفي دانشگاه
 3- ارتباط با بسياري از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات اجرايي، پژوهشي، آموزشي و همکاري با آنها در ابعاد مختلف
4-ايجاد ارتباط با بسياري از دانشگاه هاي داخلي و موسسات پژوهشي و تحقيقي درتهران، قم، مشهد، اصفهان و اطلاع رساني متقابل و همکاري به منظور اجراي طرح هاي مشترک مانند دانشگاه ها تهران، علامه طباطبايي، فردوسي مشهد، واحد هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي، پيام نور و ...
 5- همکاري و مشارکت فعال در برگزاري مراسم مختلف دانشگاه از جمله جشن سالانه دانشگاه، برگزاري سمينارها و کنفرانس ها و شرکت در نمايشگاه هايي مانند نمايشگاه حوزه و دانشگاه، نمايشگاه مطبوعات و ...
 6- دعوت از شخصيت هاي برجسته و هيات هاي خارجي به منظور تبادل نظر و تجربه.
7- انتشار نشريه خبري، اطلاع رساني و فرهنگي دانشگاه با عنوان "پيام صادق" که تا بحال بيش از 50 شماره از آن منتشر شده و با حضور فعال در عرصه مطبوعات و جشنواره هاي کشوري و استاني موفق به کسب عناوين برتر نيز شده است.
بخش زبان هاي خارجي
الف) بخش زبان عربي: بخش عربي دانشگاه امام صادق (عليه السلام) يکي از بخش هاي مهم دانشگاه است که از آغاز تاسيس دانشگاه تاکنون فعاليت هاي چشمگيري در تقويت بنيه علمي و کاربردي دانشجويان در زمينه  هاي مختلف از قبيل مکالمه عربي، قواعد صرف و نحو عربي، علوم بلاغي (معاني، بيان و بديع) داشته است.
ب) بخش زبان انگليسي و فرانسه : موسسان دانشگاه امام صادق (عليه االسلام) از روز نخست برفراگيري زبان خارجي (انگليسي يا فرانسه) اهتمام جدي داشته  اند،چرا که فراگيري علوم و ارتباط با مردم جهان، در گرو دانستن زبان خارجي است.دانشجويان اين دانشگاه با پشتوانه زبان خارجي توانسته اند موفقيت  هاي زيادي از جمله پذيرفنه  شدن در آزمون دکتراي اعزام به خارج و دکتراي دانشگاه هاي داخلي کسب نمايند.
 کتابخانه مرکز اطلاع رساني
کتابخانه و مرکز اطلاع رساني دانشگاه امام صادق عليه السلام همزمان با تشکيل دانشگاه در سال 1361 با هدف پشتيباني فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي استادان، دانشجويان و ساير کاربران و ارتقا» سطح علمي جامعه استفاده کننده، فعاليت خود را در سطح رشته  هاي موجود در دانشگاه آغاز نمود. در حال حاضر کتابخانه با حضور کارشناسان کتابداري و رايانه در فضايي به وسعت 2600 متر مربع خدمات گسترده و مفيدي را به اعضاي هيات علمي، دانشجويان و ديگر مراجعان عرضه مي کند.
دانشگاه امام صادق عليه السلام - نشاني : تهران - بزرگراه شهيد چمران - پل مديريت
صندوق پستي: 14655 - 159 -تلفن: 8094001 دورنگار: 8093484
پايگاه اينترنتي دانشگاه: ir.ac.isu.www -پست الکترونيکي دانشگاه: ir.ac.isuisu


 كوتاه وخواندني 


 امکان ادامه تحصيل بدون کنکور دانشجويان نخبه پزشکي در آزمون دستياري

گروه آزمون وسنجش: دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي از تدوين آيين نامه اجرايي ضوابط عمومي و تخصصي و شرايط تسهيل ادامه تحصيل براي مصاديق استعدادهاي درخشان و نخبگان در گروه علوم پزشکي در رشته هاي تخصصي خبر داد.دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با مهر با اشاره به جزئيات ادامه تحصيل مستقيم دانشجويان نخبه پزشکي در دوره دستياري افزود: تسهيل ادامه تحصيل نخبگان و استعدادهاي درخشان يکي از مصوبات نشست 66 شوراي آموزش پزشکي و تخصصي است که بر اساس اين مصوبه دبيرخانه موظف شد آئين نامه اجرايي اين تسهيلات را تدوين کند.وي ياد آور شد: اين آئين نامه اجرايي از سوي دبيرخانه تدوين شده و مراحل نهايي بررسي کلي را طي مي کند و از سال تحصيلي جاري 86 - 87 قابليت اجرا خواهد داشت.دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي اظهار داشت: اين آئين نامه تحت شرايطي که بر اساس تمام مستندات آئين نامه هاي ناظر بر امور نخبگي و استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت جاري است، تدوين شده و تلاش شده است پذيرش به صورت رقابتي و ظرفيت مازاد بر ظرفيت هاي معمول موجود در دوره هاي دستياري صورت گيرد.وي تاکيد کرد: در واقع حقوق افرادي که به صورت عادي در آزمون هاي دوره دستياري شرکت مي کنند تحت الشعاع قرار نمي گيرد تا دانشگاه ها بتوانند دانشجويان نخبه و برتر خود را وارد دوره تخصصي دستياري کنند.محققي در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: براي بيشتر افرادي که مصداق استعدادهاي درخشان هستند شرکت در آزمون ورودي دوره دستياري الزامي است اما براي افرادي که بر اساس اين آئين نامه در سطح عالي ارزيابي مي شوند و شرايط نخبگي ممتاز و منحصر بفرد را دارند، ورود به دوره تخصصي پزشکي بدون شرکت در آزمون پيش بيني شده است.دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي افزود: در حال حاضر يک نفر به عنوان مسئول هماهنگي ارتقا» علمي استعدادهاي درخشان و نخبگان گروه علوم پزشکي در دبيرخانه نيز تعيين شده است.وي در پاسخ به اين پرسش که چه راهکارهايي براي جلوگيري از شائبه هاي خاص در زمينه پذيرش اين دانشجويان، طراحي شده است، گفت: دانشگاه هاي علوم پزشکي و وزارت بهداشت به همراه هم اين کار را انجام خواهند داد و در واقع با ايجاد يک نظام امتيازبندي ترجيحي اين کار انجام مي گيرد.دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي اظهار داشت: در اين نظام سطح بندي همه موارد به صورت شفاف بيان شده است و تنها به استناد مستندات روشن و بدون ابهام اين امتيازات ترجيحي به افراد تعلق مي گيرد.وي در ادامه به مهر گفت: سطح بندي کشوري و دانشگاهي وجود دارد و تعامل ميان دانشگاهها و وزارت بهداشت براي اين موضوع ضروري است و نتايج نيز به صورت روشن اعلام مي شود و فضاي کافي براي بررسي و اعتراضات احتمالي هم وجود دارد. 
 
 اعلام نتايج آزمون پايان دوره دانش پذيري فراگير پيام نور در نيمه اول مهر ماه

 گروه آزمون وسنجش: معاون دانشگاه پيام نور از اعلام نتايج آزمون پايان دوره دانش پذيري دوره هاي فراگير مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در نيمه اول مهر ماه خبر داد. دکتر اصغر ابولحسني در گفتگو با مهر با بيان اين خبر افزود : داوطلباني که در اين آزمون پذيرفته مي شوند نيمسال دوم تحصيل خود در دانشگاه پيام نور را از مهر ماه شروع مي کنند.

نتايج آزمون کارشناسي ارشد حوزه هاي علميه خواهران اعلام شد

گروه آزمون وسنجش: نتايج آزمون ورودي سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه هاي علميه خواهران سراسر کشور اعلام شد.
مدير پذيرش مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در گفتگو با مهر با بيان اين خبر گفت: اسامي 356 نفر از پذيرفته شدگان آزمون سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه هاي علميه خواهران در دو رشته فقه و اصول و تفسير و علوم قرآن روز  گذشته 10 شهريور به مدارس علميه اعلام شد. مصاحبه علمي پذيرفته شدگان از 12 شهريور تا 2 مهر ماه برگزار مي شود.حجت الاسلام محسن محدث افزود: 17 مهر ماه نتايج نهايي پذيرفته شدگان اعلام و از 22 مهر کلاس هاي سطح سه (کارشناسي ارشد) آغاز خواهد شد. به گزارش مهر، در اين آزمون نزديک به يک هزار و 200 نفر در 15 حوزه امتحاني در سراسر کشور شرکت کردند.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته