جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/01 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2866


مراحل رشد کودک
استاد :جناب دکتر حسن احدي دانشجو:محسن جديدي قسمت پاياني

چاقي شکمي بيماري قرن 21


مصرف سيب باعث کاهش کلسترول مي شود


نامه دانشوران


کوتاه و خواندني


نگراني سازمان بهداشت جهاني ازشيوع بيماري وبا در عراق


 مراحل رشد کودک 
 استاد :جناب دکتر حسن احدي دانشجو:محسن جديدي قسمت پاياني

  رشد اجتماعي
رشداجتماعي تکامل روابط اجتماعي است و مستلزم هماهنگي با گروه اجتماعي و پيروي از هنجارها وسنت هاي آن است. احساس وحدت با گروه اجتماعي، درک روابط متقابل ميان اعضاي آن وهمکاري با ديگران از ديگر ملزومات رشد اجتماعي است. بقاي کودک در ابتدا وابسته به ديگران و تماس آنان با وي است. کودک پس از تولد ودر سال هاي نخست زندگي کاملا متکي به ديگران است. با افزايش سن، ميزان اتکاي کودک به ديگران کاهش مي يابد. اما با اين وجود، اين نيازها همچنان باقي است وکودک بدون تماس با ديگران قادر به ادامه زندگي نيست. رشد اجتماعي کودک چه از حيث نوع رفتار اجتماعي وچه ازحيث نوع معاشرتي که براي خود انتخاب مي کند، فرايند منظم و پيوسته است. براي نمونه کودکان  درسن مشخصي از بيگانگان خجالت مي کشند، يادر سني ديگر تمايل شديدي به آميزش با کودکان ديگر از خود نشان مي دهند ودر مرحله ديگري از زندگي، علاقه ي خاصي به معاشرت با کودکان جنس مخالف خود دارند. کودک 2ساله درعين حال به تنهايي به بازي مي پردازد، تمايل شديدي به تقليد از بزرگتران را دارد. کودک 2 تا5 ساله نه تنها مانع از دست زدن ديگر بچه ها به اسباب بازي هايش مي شود، بلکه خود بازيچه هاي آنان را مي ربايد واز معاشرت با آنان خودداري مي کند. در 3 سالگي کودک به تدريج به بازي هاي گروهي علاقه مند مي شوند، در 4 سالگي رفته رفته تحت تاثير گروه قرار مي گيرد. اين کيفيت به شکل آگاهي از عقايد ديگران وخود نمايي است.
کودک خردسال در ابتدا فاقد احساسات اجتماعي است، اما در مرحله بعد براثر سازگاري اجتماعي، مقام خود را درميان گروه بيشتر کرده و به بازي هاي گروهي کم وبيش منظم مي پردازد. در مرحله سوم از رشد اجتماعي، کودک با برقراري روابط گروهي، از زندگي اجتماعي لذت مي برد. دراين مرحله کودکان با تشکيل گروه هاي مستقل و انتخاب نام براي آنها، از دخالت وسرپرستي بزرگتران آزاد مي شوند. دراين دوره از 6 سالگي تا نزديکي هاي نوجواني، مقدار مراودات اجتماعي گروه افزايش مي يابد.
پژوهش هاي انجام شده درباره سازگاري اجتماعي کودکان، برخي عوامل موثر در شيوه  رفتار اجتماعي را مشخص ساخته است. براي نمونه فرزندان خانواده هاي مرفه که از شرايط مساعدي براي رشد جسمي وذهني برخوردارند در سازگاري اجتماعي موفق تر از فرزندان خانواده هاي فقير هستند. لازم به ذکر است که شيوه هاي برخورد کودک با گروه هايي که در آينده با آنها سروکار خواهد داشت به طور مستقيم به تجارب اخذ شده از محيط اجتماعي  خانوادگي بستگي دارد.
 رشد عاطفي
درباره تحول عاطفي در کودکي مي توان اظهار داشت که به موازات  پديدار شدن عملکردهاي رمزي، امکانات تجسم کردن نظام رمزها ونشانه ها و همچنين مبادلات فکري بين فردي ازطريق زبان - شکل اجتماعي شده ي کنش رمزي - جنبه هاي عواطف اجتماعي وشهودي درشکل احساسات اجتماعي ابتدايي ونخستين احساس هاي اخلاقي متجلي مي شوند. ازنظر تحول عاطفي بايد به اين نکته اشاره کرد که بين کنش هاي عاطفي وعملکرد شناختي همگامي يا توازن تنگاتنگي وجود دارد.
جدا کردن رشد عاطفي و اجتماعي دراين دوره از زندگي، کار آساني نيست و روان شناسان براي سهولت اين کار را انجام مي دهند. حالات عاطفي کودک ابتدا به احساس آسايش و عدم آسايش محدود مي شود، يعني زماني که تغذيه ي کودک با تاخير روي مي دهد يا خيس باشد، برانگيخته مي شود و واکنش هاي عاطفي در کودک مشخص مي شود. از زماني که کودک درمي يابد وجود مادر براي ارضاي نيازهايش ضروري است، اولين زمينه هاي آگاهي از عوامل اجتماعي نيز شکل مي گيرد. به اين ترتيب کمتر مي تواند زمينه هاي عاطفي را به طور جداگانه مورد بررسي قرار داد.
در3 يا 4 ماهگي هيجان هاي خوشايند کودک به صورت شادي، خنده و صداهاي مخصوص در مقابل محرک هاي مطبوع ديده مي شود. يک کودک طبيعي 3 تا  6 ماهه در مقابل چهره مادر يا افراد غريبه ويا حتي ماسک ومترسک لبخند مي زند. در اواخر سال اول زندگي، پاسخ عاطفي ترس گاه به صورت اضطراب کلي وگاه به صورت وحشت از غريبه، ترس از جدا شدن از مادر وترس از صداي بلند به وضوح ديده مي شود که به تدريج ازبين مي رود. دراين مرحله از رشد وجود مادر نه فقط به عنوان يک پرستار، بلکه ازاين نظرکه در رشد همه جانبه کودک در ابعاد مختلف جسمي، عاطفي و فکري موثر است، اهميت پيدا مي کند.اگر نيازهاي کودک به موقع برطرف شود و والدين عواطف واقعي خود را به کودک نشان دهند وکودک دريابد که صميمانه دوستش دارند واز او حمايت مي کنند، احساس امنيت، آرامش واطمينان پيدا مي کند. تحقيقات مختلف انجام شده در مورد حيوانات وانسان مويد اين مساله است.
 رشد شناختي (ذهني)
حدود پايان 2 سالگي، مرحله جديدي در رشد ذهني کودک آغاز مي شود که ويژگي هاي عمده آن تسلط بر نمادهاست، يعني کودک مي تواند از اين به بعد از نمادها به جاي اشيا استفاده کند که ازاين طريق توانايي انجام دادن عمليات ذهني بعد فراهم مي شود. از گونه اي استفاده از نمادها استفاده از کلمات به جاي اشيا و گسترش زبان است. تکلم کودک دراين مرحله کاملا خودمدار است، زيرا کيفيت استفاده از نمادها بستگي به تجارب شخصي کودک دارد. کودکان مختلف بسته به شناختي که از اشيا دارند، معاني گوناگوني از آنها به دست مي آورند. تسلط بر نمادها به کودک اجازه مي دهد تا آنچه را قبلا به صورت حسي وحرکتي انجام مي داده است، اکنون به طور ذهني بکار برد.
بايد دانست که براساس نظام پياژه دراين سطح با کودکي سروکار داريم که در مرحله ي پيش عملياتي است، يعني دراو شکل گيري عمليات منطقي عيني گام بر مي دارد، بي آنکه بتواند از عهده ي انجام دادن آن به طور کامل برآيد. اما به موازات اين فعاليت، کنش نمادي يا رمزي در کودک گسترش مي يابد و امکان تجسم اشخاص غايب و مکان و رويدادهاي دوراز نظر را براي وي فراهم مي سازد وکودک مي تواند برمبناي اين تجسم ها به استدلال بپردازد.
کنش نمادي در شکل زبان، در شکل تقليد در غياب الگو ودر شکل بازي رمزي متجلي مي گردد و فکر کودک را از انعطاف بيشتري برخوردار مي سازد.
در مجموع گسترده پيش عملياتي را بايدازيک سو فرصت شکل گيري ابزارهاي جديد ذهني يعني ظرفيت تجسم وشکل گيري تصوير ذهني و بروز ظرفيت هاي مبتني بر کنش نمادي يعني زبان، تقليد معوق وبازي رمزي دانست واز سوي ديگر پيشرفت درجهت کسب ظرفيت هاي شناختي مقدماتي.
بررسي هايي که درباره تحول حافظه کودک به عمل آمده اند نشان مي دهند که دراين سطح بازشناسي درکودک خوب ولي يادآوري از تحول کمتري برخوردار است.
در قلمرو زبان خزانه لغات کودک از آغاز اين دوره به سرعت غني تر مي شود وبه رعايت دستور زبان بهبود قابل ملاحظه اي برخوردار مي گردد.
فکر رمزي در قالب بازي هاي رمزي در گستره فکر تجسمي ودرکنار شکل گيري زبان به شکل روان بندي رمزي آغاز مي شود وامکان بيان آسان و دلخواه افکار وخواسته هاي کودک را فراهم مي آورد، بازي رمزي دراين سطح گسترش مي يابد وبه قله مي رسد.
از 6 تا 12 سالگي دگرگوني هاي شناختي مهمي به وقوع مي پيوندد، ظرفيت تمرکز ذهني کودک مدام از استحکام بيشتري برخوردار مي گردد. کودک مطمئن تر، پايدارتر وگزينشي تر به امور مي نگرد. کودکان دراين سنين توانايي آن را دارند که بخش هاي مهم تر يک تکليف را درک کرده ويا در موقعيت هاي دوپهلو امکاناتي را برگزينند که به حل مشکل کمک مي کنند.
بايد خاطر نشان ساخت که دراين سطح  منطقي که کودک به آن دست مي يابد منطقي است که از چارچوب عيني خود جدا شدني نيست، يعني منطق عيني است وبه حضور مادي اشيايي که درباره آنها اعمال مي شود وابسته است. به عبارت ديگر، کودک نه تنها تا زمانيکه اشيا را لمس نکند ودرآنها دخل وتصرف نکند نمي تواند به صورت منطقي استدلال کند، بلکه در برابر قضاياي ساده ي لفظي، حتي درسطح عيني، هنوز به طور کلي در استدلال در مي ماند.


  چاقي شکمي بيماري قرن 21 

چاقي موضعي به خصوص چاقي شکمي يکي از بيماري هاي افراد در قرن 21 به حساب مي آيد. منيره دادخواه کارشناس ارشد تغذيه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد چاقي هاي شکمي افزود: جمع شدن چربي در اندام بدن و فعاليت و تحرک نداشتن فرد به پديده اي منجر مي شودکه کمترين آسيب آن از فرم خارج شدن بدن است و جمع شدن چربي زير پوست شکم يکي از شايع ترين چاقي هاي اندامي به خصوص در قرن 21 است. وي ادامه داد: چاقي هاي شکمي نتيجه نشستن هاي طولاني مدت، رساندن بيش از حد انرژي به بدن و مصرف غذاهاي آماده و روغن هاي جامد است. چاقي شکمي ارتباط بيشتري با عوارض چاقي همچون ديابت، فشارخون بالا، ناراحتي هاي قلبي و عروقي و بالارفتن چربي خون و قندخون دارد. شاهد اين مدعا ظهور بيشتر ديابت، فشارخون بالا وناراحتي هاي قلبي و عروقي در افرادي است که نسبت دور کمر به لگن در آن ها بيشتر از هم سالانشان است. وي تصريح کرد:راه کاهش چربي در ناحيه شکم و نواحي ديگر بدن ورزش و دريافت کالري به ميزان اندگ است . نکته قابل ذکر اين است که تماشاي تلويزيون و بازي هاي رايانه اي براي  کودکاني که افزايش وزن دارند در هفته 10 ساعت توصيه مي شود و بهتر است که کودکان و افراد بزرگسال در حين تماشاي تلويزيون کمتر از موادقندي وپرچرب مثل چيپس و پفک استفاده کنند.
وي تاکيد کرد:با آموزش تغذيه صحيح وافزايش آگاهي افراد براي کاهش چاقي که يکي از عوامل خطرزاي ابتلا به بيماري هاي غير واگير دار است مي توان گام مهمي در اين زمينه برداشت.


 مصرف سيب باعث کاهش کلسترول مي شود 

مصرف سيب علاوه بر تامين ويتامين بدن باعث کاهش کلسترول خون مي شود. دکتر محمدي متخصص تغذيه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:در داخل گوشت و پوست سيب ماده پکتين قرار دارد که در کنترل و کاهش کلسترول خون بدن نقش بسزايي دارد و مي تواند از رسوب چربي درجدار عروق جلوگيري کند.
وي گفت: بهتر است سيب به صورت تازه و طبيعي مصرف و تاحد امکان کمتر از کمپوت سيب استفاده شود چرا که درهنگام کمپوت کردن سيب مقدار زياد از ويتامين موجود در داخل سيب از بين مي رود و نمي تواند در تامين اين ويتامين براي بدن کمک کند. اين متخصص تغذيه با تاکيد بر اينکه ميوه طبيعي مفيدتر از آب سيب است ادامه داد: در تبديل ميوه به آب ميوه فيبر موجود در داخل ميوه که نقش موثري در تنظيم چربي و قند دارد، حذف مي شود بنابراين توصيه مي شود از ميوه استفاده شود.


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه واحد علوم و تحقيقات
علوم قرآن و حديث
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

نقد و بررسي اعجاز علمي قرآن
 
رضائي، محمدعلي; نقد و بررسي اعجاز علمي قرآن; راهنما: محمد هادي معرفت; مشاور: سيدمحمدباقر حجتي; تاريخ دفاع: 590/07/17 ;78ص.
کليدواژه ها: اعجاز قرآن، اعجاز علمي قرآن، قرآن و پزشکي، قرآن و زيست شناسي، قرآن و علوم طبيعي، قرآن و کيهان شناسي، اعجاز عددي قرآن.

چکيده
قرآن کريم کتاب جاويدان حضرت محمد (ص) است که از جهات مختلفي معجزه است و يکي از آنها اعجاز علمي قرآن است.
مفسران و صاحب نظران در مورد اعجاز علمي قرآن بيش از 300 آيه را مورد استناد قرار داده اند. و با انطباق قرآن با علوم تجربي کوشش کرده اند اعجاز اين کتاب مقدس را اثبات کنند.
ما در اين نوشتار اين موارد را نقد و بررسي کرده ايم. و اشکالات علمي و تفسيري آنها را بيان کرديم. و در نهايت 6 مورد را به عنوان اعجاز علمي قرآن پذيرفتيم. که عبارتند از : حرکت خورشيد نيروي جاذبه لقاح ابرها زوجيت ترتيب مراحل خلقت ممنوعيت شربخواري.
مطالب عمدهاي که در اين رساله آمده است عبارت است از:
بخش اول: کليات (تاريخچه معيارهاي انطباق قرآن با علوم تجربي اعجاز قرآن).
بخش دوم: قرآن و علوم کيهان شناسي (آغاز و پايان و گسترش جهان نيروي جاذبه حرکت خورشيد و زمين).
بخش سوم: قرآن و علوم زيست شناسي (پيدايش حيات لقاح زوجيت).
بخش چهارم: قرآن و علوم پزشکي( بهداشت درمان بيماريها اسرار خلقت).
بخش پنجم: اعجاز عددي قرآن.


 کوتاه و خواندني 


کشف غار بر روي سطح مريخ

 فضاپيماي ناسا 7 غار بر روي سطح مريخ پيدا کرده است. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، آژانس فضايي آمريکا "ناسا" اعلام کرد که فضاپيماي ناسا بر روي سياره مريخ 7 غار پيدا کرده است و دانشمندان بر اين باورند که در داخل اين چاله هاي زيرزميني مي تواند نشان از حيات و اسراري از سياره مريخ که تاکنون براي دانشمندان ناشناخته مانده، وجود داشته باشد. در اين گزارش آمده است که ارتفاع اين حفره هاي زيرزميني بسيار زياد است و به همين دليل امکان زندگي در آن ها وجود ندارد اما وجود غارهاي ديگري در سطح اين سياره مي تواند محيط مناسبي براي زندگي و يا پناهگاهي براي فضانورداني که به اين سياره سفر خواهند کرد، باشد. در تصاويري که مدارگرد "اوديسه" ناسا از سطح مريخ تهيه کرده، 7 نقطه سياه ديده مي شود که وسعت اين نقطه هاي سياره بين 100 متر (328 فوت) تا 250 متر (820 فوت) است و اين نقطه هاي سياره در نزديکي بلندترين قله مريخ قرار گرفته اند. محققان اين مناطق را در طول روز و شب مورد مطالعه و بررسي قرار دادند و آنان بر اين باورند که اين حفره ها پنجره اي براي مطالعه سطح زيرين مريخ هستند. گلن کوشينگ يکي از محققان دانشگاه شمال آريزونا گفت: دماي اين حفره ها در طول روز سردتر از سطح مريخ و در طول شب گرم تر است. جزئيات اين کشفيات در مجله آن لاين تحقيقاتي ژئوفيزيکال منتشر شده است. فضاپيماي اوديسه از سال 2001 تاکنون در مدار سياره مريخ قرار دارد و به عکسبرداري از سطح اين سياره مي پردازد.


 زبان هاي زمين پس از گياهان و حيوانات
در معرض انقراض هستند

زبانشناسان هشدار داده اند که در حدود نيمي از هفت هزار زباني که در زمين به آنها صحبت مي شود روبه انقراض هستند و بخش زيادي از اين زبان ها تا پايان اين قرن نابود مي شوند. به گزارش  مهر، زبانشناسان شرکت کننده در پروژه "آواي بادوام" به سازماندهي انجمن " Geographic National" و بخش زبان هاي در معرض خطر موسسه زبان هاي زنده در بررسي هاي خود نشان دادند که در کنار خطر انقراض گياهان و جانوران، زبان هاي دنيا نيز به سرعت در معرض نابودي قرار دارند. در حقيقت به طور متوسط هر دو هفته يک بار يک زبان در نقطه اي از زمين منقرض مي شود. به اين تريب تا پايان قرن نيمي از زبان ها و گويش هاي رايج در دنيا مي توانند نابود شده و با اين نابودي فرهنگ جامعه زباني خود را هم از بين ببرند. براساس گزارش نيوساينتيست، محققان اين پروژه نقشه اي از نقاط مختلف دنيا را که به سرعت در معرض خطر انقراض زبان خود قرار دارند ترسيم کرده اند. براساس اين نقشه، پنج منطقه زمين که زبان در خطر جدي نابودي قرار دارد، مناطقي از شمال استراليا، مناطق مرکزي آمريکاي جنوبي (اکوادور، کلمبيا، پرو، برزيل و بوليوي)، منطقه ساحلي اقيانوس آرام در آمريکاي شمالي (واشنگتن و اورگان در آمريکا و بريتيش کلمبيا در کانادا)، شرق سبيري، اوکلاهما و ديگر ايالات جنوب غربي آمريکا (تکزاس و نيومکزيوکو) هستند. به گفته اين دانشمندان، برخي از زبان ها در فرهنگ هاي دو زبانه رواج دارند و بنابراين در بيشتر اين موارد اين زبان ها تنها از سوي مردم بومي صحبت مي شوند. اين دانشمندان در پايان گزارش خود اعلام کرده اند که درحال حاضر از مجموع هفت هزار زبان زنده، تنها 83 زبان در فراسوي مرزهاي ملي گسترده شده اند و تقريبا 80 درصد از مردم دنيا به اين زبان هاي صحبت مي کنند.
 
   استفاده از داروي سرطان سينه براي درمان فيبروئيد 

محققان علوم پزشکي در دانشگاه ارسطو در شهر سالونيکاي يونان اعلام کردند بررسيهاي انان نشان مي دهد زناني که در دوران پيش از يائسگي فيبروئيد رحم دارند مي توانند با استفاده از داروي اناستروزول که مخصوص درمان سرطان سينه است ، از حجم تومور فيبروئيد خود بکاهند. به گزارش واحد مرکزي خبربه نقل ازخبرگزاري رويترز از نيويورک ، دکتر فوتيوس کي وارلاس و همکارانش با بررسي سي و پنج زن که تومور فيروئيد داشتند و تحت درمان با دوز بسيار پايين اين دارو ، يعني يک ميلي گرم در هر روز براي سه سيکل متوالي که هر يک بيست و هشت روزه ، قرار گرفته بودند دريافتند مقادير ياد شده براي کنترل حجم تومور و کاهش ان در سه سيکل کافي است. محققان دريافتند بعد از مصرف اين دارو به روش ياد شده ، حجم تومورها تا بيش از پنجاه و شش درصد کاهش يافت.

مصرف زياد سوسيس و کالباس باعث پوکي استخوان مي شود
مصرف زياد سوسيس و کالباس مي تواند منجر به بروز بيماري هاي چون فشار خون و پوکي استخوان مي شود. دکتر احساني متخصص تغذيه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: در اغلب فرآورده هاي گوشتي نظير سوسيس و کالباس مواد مغذي چون پروتئين خالص وجود ندارد اما مواد مضري چون فسفات نيترات، نمک و چربي در آنها به وفور يافت مي شود. وي در خصوص مضرات اين مواد گفت: نيترات پس از وارد شدن به دستگاه گوارش به نيتريت و نيتروآمين تبديل مي شود که سرطان زاست همچنين با فسفات بالايي که دارد بااختلال در جذب کلسيم توسط بدن، احتمال ابتلا به پوکي استخوان را در افراد به ويژه زنان يائسه و سالمندان افزايش مي دهد. وي با اشاره به اينکه مصرف زياد اين فرآورده ها احتمال بروز فشار خون را هم افزايش مي دهد، افزود: ميزان نمک موجود در اين نوع فرآورده هاي گوشتي تا 3 درصد است و به همين دليل مصرف اين مواد مي تواند فشار خون را افزايش دهد.


  نگراني سازمان بهداشت جهاني ازشيوع بيماري وبا در عراق  

سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد دستکم هزارو پانصد نفر در عراق به بيماري وبا مبتلا شدند و اين بيماري کشنده که در ابتدا در شمال عراق شيوع پيدا کرده بود هم اکنون به پايتخت اين کشور نيز سرايت کرد. به گزارش  واحد مرکزي خبربه نقل از خبرگزاري رويترز از ژنو; فضيله شايب سخنگوي سازمان بهداشت جهاني تاکيد کرد مقامات عراقي از ابتلاي دستکم هزارو پانصد عراقي به بيماري وبا خبر دادند. به گفته  مقامات بهداشتي عراق بيست و نه هزار نفر نيز به بيماري اسهال مبتلا شدند . مقامات بهداشتي ياداور شدند تاکنون دستکم ده نفر بر اثر ابتلا به بيماري وبا در عراق جان خود را از دست داده اند . همه اين ده نفر در شمال عراق بر اثر بيماري وبا جان باختند. سخنگوي سازمان بهداشت جهاني خاطر نشان کرد بيماري وبا در بغداد مشاهد شده است . به گفته مسئولان بهداشتي عراق يک زن بيست و پنج ساله در بغداد به بيماري وبا مبتلا شده است . فضيله شابت در کنفرانس مطبوعاتي گفت تاکنون تنها يک مورد از ابتلا به بيماري وبا در بغداد مشاهده شده است و احتمال اينکه افراد ديگري در بغداد به اين بيماري مبتلا شوند ، بسيار زياد است . وي در اين کنفرانس مطبوعاتي خاطر نشان کرد زن بيست و پنج ساله که در بغداد  به بيماري وبا مبتلا شد هم اکنون در بيمارستان بستري است . سخنگوي سازمان بهداشت جهاني تصريح کرد تحقيقات درباره دو مورد مشکوک به بيماري وبا در بغداد ادامه دارد.  ليرليز شاينات يکي از مسئولان بررسي بيماري وبا در سازمان بهداشت جهاني اعلام کرد اوضاع نامساعد بهداشتي از علل اصلي شيوع اين بيماري در بغداد است . بغداد هفت ميليون نفر جمعيت دارد .  يک کار شناس بهداشتي سوئيسي نيز به خبرگزاري رويترز گفت بيماري وبا عملا در شمال عراق شيوع پيدا کرده است . اين کارشناس سوئيسي شيوع اين بيماري را در عراق بسيار خطرناک و نگران کننده دانست . وي افزود مناطق مختلف بغداد با وضعيت نابسامان شبکه هاي آب رساني و تصفيه خانه هاي آب به علت خشونتها و درگيريها روبرو هستند. اين کارشناس بهداشتي سوئيس خاطر نشان کرد پيگيريها و نظارتهاي دقيق امري بسيار مهم در مبارزه با بيماري وبا است . اين بيماري با اسهال شديد همراه است . اب و مواد غذايي الوده از علل اصلي شيوع بيماري وبا است . سخنگوي سازمان بهداشت جهاني اظهار داشت پخش پيامهاي کوتاه هشدار دهنده درباره اهميت نظافت شخصي و استفاد از اب سالم و شستن دستها در مناطق که بيماري وبا شيوع پيدا کرده است ، از اقدامات بسيار مهم براي پيشگيري ومقابله با اين بيماري بشمار مي رود.
وزارت بهداشت عراق پيشتر با انتشار اماري از ابتلاي دستکم هزارو چهار صد و شانزده عراقي به بيمار وبا در برخي شهرهاي عراق از جمله در بغداد خبر داد ه بود . روزنامه دولتي الصباح اعلام کرده بود بر اساس امار وزارت بهداشت عراق تاکنون دستکم چهار صدو نود نفر در سليمانيه ، هشتصدو پنجاه و هفت نفر در شهر کرکوک ، شصت و شش نفر در شهر اربيل و دو نفر در شهر بصره و يک تن ديگر در موصل به بيماري وبا مبتلا شده اند . رييس بهداشت بغداد نيز از ابتلاي يک عراقي در بغداد به بيماري وبا خبر داد .  جليل الشمري به روزنامه الصباح گفت اولين مورد ابتلا به بيماري وبا در بغداد مشخص شده است .  اين مسئول بهداشتي عراق ياداور شد سه عراقي در شهر يعقوبه نيز به بيماري وبا مبتلا شدند .  وزارت بهداشت عراق تدابير و اقدامات لازم را براي جلوگيري از شيوع بيماري در ديگر استانهاي عراق اتخاذ کرده است . 


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته