جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/08/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2891

رشد شناختي: مرحله ميانسالي
استاد:جناب دکتر حسن احدي داتشجوي دکتري روانشناسي : علي زينالي قسمت اول


کلم بروکلي به جاي کرم ضد آفتاب!


نامه دانشوران


کوتاه و خواندني


  رشد شناختي: مرحله ميانسالي
  استاد:جناب دکتر حسن احدي داتشجوي دکتري روانشناسي : علي زينالي قسمت اول 

درميانسالي، ضروريات شناختي زندگي روزمره به موقعيتهاي جديد وآگاهي چالش انگيزتري گسترش مي يابد. نظريه شاي ميانسالي را مرحله مسئوليت ناميد. دوره اي که مسئوليت ها درکار، جامعه وخانه بيشتر مي شود. افراد ميانسال براي هماهنگ کردن نقشهاي گوناگون خود وعملکرد کارآمد، به تواناييهاي عقلاني، از جمله دانش ، فصاحت کلام، حافظه، تحليل سريع اطلاعات ، استدلال، مسئله گشايي، ومهارت درحوزه تخصصي شان متکي هستند. در ميانسالي، تفکرچه تغييراتي مي کند؟ چگونه زندگي شغلي - مهمترين حوزه اي که شناخت درآن ابراز مي شود - برمهارتهاي عقلاني تاثير مي گذارد؟
هوش متبلور وسيال
بررسي هاي متعدد، از روند با ثبات دو توانايي ذهني گسترده خبر مي دهند. هريک از اين تواناييها مجموعه گوناگوني از عوامل عقلاني را دربر دارند که آزمونهاي هوش آنها را بررسي مي کنند.
يکي از توانايي هاي گسترده، هوش متبلور ناميده مي شود، اين نوع هوش به مهارت هايي اشاره دارد که به آگاهي و تجربه انباشته، قضاوت درست وتسلط برآداب اجتماعي وابسته هستند. اين توانايي ها به اين علت فراگيري شده اند که فرهنگ فرد براي آنها ارزش قايل است.
درآزمون هاي هوش ، مواد مربوط به واژگان، اطلاعات عمومي، قياس کلامي واستدلال منطقي، هوش متبلور را اندازه مي گيرند.درمقابل هوش سيال، قويا به مهارت هاي پردازش  اطلاعات متکي است. يعني، سرعتي که مي توانيم اطلاعات را پردازش کنيم، ظرفيت حافظه فعال، وتوانايي پي بردن به روابط بين محرکها. هوش سيال براي کمک به استدلال کارآمد، انتزاع و مسئله گشايي، معمولا با هوش متبلور همکاري مي کند. اما تصور مي شود که هوش سيال کمتر تحت تاثير فرهنگ قرار دارد و شرايط موجود در مغز ويادگيري منحصر به فرد، تاثيربيشتري برآن دارند. مواد آزمون هوش که تواناييهاي سيال را نشان مي دهند، سري اعداد، تجسم فضايي، ماتريسهاي شکلي، وسري تصاوير را شامل مي شوند.
پژوهش نشان مي دهد که هوش متبلور تا اواخر بزرگسالي (پيري) افزايش مي يابد، درحاليکه هوش سيال در اواخر 20 تا30 سالگي يا اوايل 40 سالگي روبه کاهش مي رود.
بررسي طولي سياتل نشان داد که از اوايل تا اواسط ميانسالي، پنج توانايي عقلاني افزايش مي يابد وتا 50 الي60 سالگي اين روند حفظ مي شود وبعد از آن، عملکرد به تدريج افت مي کند. اين پنج توانايي - توانايي کلامي، استدلال استقرايي، حافظه کلامي، موقعيت يابي فضايي - وتوانايي عددي - از مهارت هاي متبلور وسيال استفاده مي کنند. مسير تغيير آنها نشان مي دهد که ميانسالي دوره اوج عملکرد دربرخي از توانايي هاي عقلاني بسيار پيچيده است. افراد ميانسال، برخلاف پندارهاي قالبي، از لحاظ عقلاني در «بهار زندگي» هستند نه در« اوج پيري.»
تغييرات هوش متبلور وسيال درطول عمر
بررسي هاي ميان فرهنگي نشان مي دهند که هوش متبلور تا اواخر بزرگسالي افزايش مي يابد، درحاليکه هوش سيال در اواخر 30-20 سالگي رو به کاهش مي رود. پژوهش طولي تصوير خوشبيانه تري از توانايي هاي سيال ارائه مي دهد. بااين حال اين پژوهش تاييد مي کند که تواناييهاي سيال سريعتر و زودتر از توانايي هاي متبلور، کاهش مي يابد.
اما توانايي ششمي هم وجود دارد: سرعت ادراک. سرعت ادراک مهارت سيالي است که به موجب آن، آزمودنيها بايد براي مثال، دريک زمان، محدود تشخيص دهند کداميک از پنج شکل با مدل همانند هستند يا يک جفت عدد چند رقمي همسان هستند يا متفاوت. سرعت ادراک از 20تا30 سالگي اواخر80 سالگي افت مي کند واين يافته با پژوهش هاي زيادي که نشان مي دهند پردازش شناختي با افزايش سن کند مي شود، همخوان است. ضمنا توجه داشته باشيد که در اواخر زندگي، عوال سيال (موقعيت يابي فضايي، توانايي عددي وسرعت ادراک) بيشتر از عوامل متبلور(توانايي کلامي، استدلال استقرار يابي وحافظه کلامي) کاهش مي يابند.چند نظريه پرداز معتقدند زيربناي تقريبا همه افت هاي عملکرد شناختي مرتبط با سن، کند شدن فعاليت دستگاه عصبي مرکزي است. تعدادي از پژوهشگران اين نظريه را آزمايش کرده وتا اندازه اي آن را درست مي دانند. آنها به تغييرات مهم ديگري در پردازش اطلاعات پي برده اند که برخي از آنها توسط کاهش سرعت ايجاد مي شوند.
تفاوت هاي فردي وگروهي
در پس گرايشهاي سني، تفاوتهاي فردي زيادي نهفته است. برخي افراد به دليل بيماري يا محيط هاي بسيار نامساعد، در چهل سالگي از لحاظ عقلاني روبه زوال مي روند. تعداد معدودي درسن بسيار بالا، عملکرد کامل خود را حفظ مي کنند.
به نظر مي رسد به کارگيري مهارت هاي عقلاني بر درجه اي که اين مهارت ها نگهداري مي شوند، تاثير مي گذارد، در بررسي طولي سياتل، افت شناختي افرادي که تحصيلات بالاتر از متوسطه داشتند، مشاغل آنها بسيار پيچيده بود ودراوقات فراغت فعاليت هاي تحريک کننده اي مانند مطالعه،  مسافرت ومشارکت در رويدادهاي فرهنگي داشتند ودر کلوبها وسازمان هاي حرفه اي شرکت مي کردند، به تعويق افتاد. افراد داراي شخصيت انعطاف پذير، آنهايي که زندگي زناشويي با دوامي داشتند ( مخصوصا باهمسري که از لحاظ شناختي قوي بود) وبه بيماريهاي قلبي - عروقي وساير بيماري هاي مزمن مبتلا نبودند نيز توانايي هاي عقلاني خود را تا اواخر بزرگسالي حفظ کردند. و وضعيت مالي مرفه نيز با رشد شناختي مطلوب ارتباط داشت، زيرا مرتبه اجتماعي، اقتصادي بدون ترديد با خيلي از عواملي که گفته شد، رابطه دارد.تفاوتهاي  جنسيت نيز مشاهده شد، زنان در سرعت ادراک زودتر از مردان تنزل کردند، بطوريکه به جاي 30تا40 سالگي، در20تا30 سالگي اين تنزل را آغاز کردند، اما زنان در توانايي هاي عقلاني اي که تا ميانسالي افزايش مي يابد، طولاني تر از مردان به افزايش اين تواناييها ادامه دادند، بطوريکه به جاي اوايل 50 سالگي در اوايل 60 سالگي به اوج عملکرد رسيدند.
پردازش اطلاعات
پژوهشگران پردازش اطلاعات به رشد بزرگسالي علاقه مند هستند. زماني که سرعت پردازش کند مي شود، برخي از جنبه هاي توجه و حافظه کاهش مي يابند. چون بزرگسالان دانش گسترده وتجربه زندگي خود را در حل کردن مسائل روزمره زندگي به کار مي گيرند، ميانسالي دوره گسترش کارايي شناختي نيز هست.
سرعت پردازش
در تکاليف  ساده زمان واکنش (فشردن شستي در پاسخ به يک چراغ) وتکاليف دشوار زمان واکنش (فشردن شستي سمت چپ در پاسخ به چراغ آبي وفشردن شستي سمت راست در پاسخ به چراغ زرد) زمان پاسخدهي از اوايل بيست سالگي تا نود سالگي افزايش مي يابد. وقتي موقعيتهايي که به پاسخدهي سريع نياز دارند دشوارتر مي شوند، افراد مسن به طور فزاينده اي ضعف نشان مي دهند. اين کاهش ناچيزاست ودر اغلب تحقيقات کمتراز 1 ثانيه است، ولي بااين حال، اهميت کاربردي دارد. به دلايل نامعلومي، زمان واکنش در زنان ، سريعتر از مردان کند مي شود.
علت کند شدن پردازش شناختي درافراد مسن چيست؟ با اينکه پژوهشگران قبول دارند که احتمالا تغييرات درمغز مسبب آن است، ولي درمورد توجيه دقيق آن اختلاف نظر دارند. طبق ديدگاه شبکه عصبي، هنگامي که نورونهاي مغز مي ميرند، در شبکه هاي عصبي گسيختگي هايي روي مي دهد. مغز با تشکيل باي پاسها با اين وضعيت سازگار مي شود، به اين صورت که اتصالات سيناپسي تازه اي مناطق گسيخته را دور مي زنند، ولي کارآيي کمتري دارند. فرضيه دوم که ديدگاه از دست رفتن اطلاعات ناميده مي شود، مي گويد افراد مسن ازنظر سرعت از دست رفتن اطلاعات هنگامي که درسيستم شناختي جابه جا مي شود،با جوانان تفاوت دارند.
 توجه
تحقيقات درباره توجه،  روي اين موضوع تمرکز مي کنند که بزرگسالان دريک لحظه چه مقدار اطلاعات را مي توانند در سيستم ذهني خود جذب کنند، تا چه اندازه مي توانند به صورت گزينشي توجه کنند، اطلاعات نامربوط را ناديده بگيرند، ودرصورتي که شرايط ايجاب کند، با چه سهولتي مي توانند توجه خود را ازيک تکليف به تکليف ديگر، جابه جا کنند.
پژوهش آزمايشگاهي نيزنشان مي دهد که انجام دادن دو تکليف دشوار دريک لحظه، با افزايش سن، دشوارتر مي شود. کاهش توجه مرتبط با سن، در توانايي توجه کردن به اطلاعات مربوط وجابه جا شدن در عمليات ذهني نيز مشاهده مي شود. مثل قضاوت کردن دراين باره که يک جفت عدد دربرخي آزمايشها «زوج هستند يافرد» ودر کوشش هاي ديگر« بيشتر هستند يا کمتر.» اين کاهشها درتوجه ممکن است به علت کندشدن پردازش اطلاعات باشند که قبلا شرح داديم، زيرا کند شدن پردازش اطلاعات، مقدار اطلاعاتي را که فرد مي تواند دريک لحظه مورد توجه قرار دهد، محدود مي کند. کاهش سرعت پردازش در يافته مربوطه ديگري نيز دخالت دارد: کاهش توانايي ترکيب کردن چندين قطعه اطلاعات ديداري دريک طرح با معني. وقتي که ذهن محرک ها را به کندي وارسي مي کند، اين محرکها به احتمال زياد جدا از هم و پراکنده مي مانند. اين مشکل به نوبه خود مي تواند مشکلات توجه را تشديد کند. بدون يک الگوي منسجم که وظيفه راهنما را برعهده داشته باشد، بازداري شناختي که جلوگيري کردن از تداخل اطلاعات است، دشوارتر مي شود. درنتيجه، گاهي افراد مسن حواسپرت به نظر مي رسند، يعني به طرز نامناسبي تحت سلطه افکار و ويژگي هاي محيط قرار مي گيرند ونمي توانند به تکليف دردست انجام برگردند. اما بارديگر، بزرگسالان اين تغييرات را مي توانند جبران کنند. تمرين مي تواند توانايي تقسيم کردن توجه بين دوتکليف، تمرکز گزينشي روي اطلاعات مربوط، و جابه جا شدن در عمليات ذهني را بهبود بخشد. در صورتيکه افراد مسن در اين مهارتها آموزش ببيند، عملکرد آنها به اندازه جوانان بهبود مي يابد، هرچند که آموزش، اختلاف بين گروه هاي سني را برطرف نمي کند.


 کلم بروکلي به جاي کرم ضد آفتاب!  

گروهي از دانشمندان آمريکايي کشف کردند که کلم بروکلي به دليل برخورداري از يک ماده گوگردي مي تواند پوست را از آسيب هاي اشعه فرابنفش خورشيد و ابتلا به سرطان پوست محافظت کند.  به گزارش  مهر، دانشمندان دانشگاه جان هاپکينز آمريکا که نتايج تحقيقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمي ملي علوم" (Pnas) منتشر کرده اند، کشف کردند که جوانه ها و برگ هاي تازه کلم بروکلي مي تواند تاحد قابل توجهي پوست را از صدمات تابش اشعه فرابنفش خورشيد محافظت کند. اشعه فرابنفش خورشيد يکي از دلايل محيطي ابتلا به سرطان پوست است. به گفته اين دانشمندان مي توان با ماليدن يک لايه نازک از برگ هاي تازه اين کلم، پوست را درمقابل اين تابش ها محافظت کرد. در حقيقت در برگ هاي جوان کلم بروکلي يک ترکيب شيميايي با عنوان "سولفورافان" وجود دارد که قرمزي و التهاب پوست که نشان دهنده آسيب هاي ناشي از تابش اشعه فرابنفش به سلولهاي بافت پوست است را کاهش مي دهد.گروهي از دانشمندان 15 سال قبل ماده سولفورافان را کشف کردند و نشان دادند که اين ماده از توسعه سرطان در حيواناتي که با مواد شيميايي خطرناکي که مي توانند منجر به بروز سرطان شوند، آزمايش مي شدند پيش گيري مي کند.اکنون دانشمندان جان هاپکينز اظهار داشته اند که ماده سولفورافان سلولهاي پوست را براي توليد آنزيم هاي محافظتي فعال مي کند. اين آنزيم ها از سلولها در مقابل آسيب هاي اشعه هاي مضر آفتاب محافظت مي کنند. عملکرد حفاظتي اين ماده در اولين آزمايشات روي مدل هاي حيواني و سپس روي شش داوطلب سالم انجام شد. در اين آزمايش لايه نازکي از پوست بدن داوطلبان به قطر حدود يک سانتي متر تحت درمان با سولفورافان قرار گرفت و پس از آن اشعه فرابنفش به اين لايه تابيده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که قرمزي و التهاب پوست بطور متوسط تا 37 درصد کاهش يافت که اين رقم در افراد مختلف بين 8 تا 78 درصد متغير بود.به گفته اين محققان، اين ترکيب شيميايي حتي اگر سه روز قبل از  دربرابر تابش اشعه فرابنفش روي پوست ماليده شود، مي تواند از آسيب هاي اين اشعه مضر آفتاب محافظت کند.


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه واحد علوم و تحقيقات
فقه و مباني حقوق اسلامي
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

بررسي تطبيقي نظرات محقق اول و ثاني در احکام بيع
   آقاجاني قناد، محمدرضا; بررسي تطبيقي نظرات محقق اول و ثاني در احکام بيع; راهنما: عليرضا فيض; مشاور: هادي عالمزاده; تاريخ دفاع: 555/12/06 ;77ص.
کليدواژه ها: احکام، بيع، معاطات، آرا» محقق اول، آرا» محقق ثاني.

چکيده
محقق اول و ثاني، دو فقيه فرزانه در قرنهاي هفتم و دهم هجري بوده و هر يک، توانسته اند نقش به سزائي در تحول فقه و استحکام آن، ايفا کنند. محقق حلي(م676هق) با تبويب و چهارچوب دادن به فقه پر محتوائي که از شيخ طوسي در قرن پنجم به او رسيده بود، بناي محکمي از خود باقي گذارد. محقق کرکي (م940هق) که از او با نام محقق ثاني ياد ميکنيم استدلال محکم فقهي را وارد اين بناي باشکوه کرد و در شرح به فقه حکومتي که بتواند در عصر غيبت، اداره کنند جامعه باشد نگاه تازهاي کرد و نظرات خاص او در معاطات، اراضي خراجيه، نماز جمعه، احتکار و چند مساله ديگر، منشا بحثهاي تازه و دقيق ميان فقيهان معاصر و متاخر از وي شد. اين رساله در هفت بخش عرضه شده است: بخش اول، شامل «مروري بر زندگاني محقق اول و ثاني» است. بخش دوم شامل سه فصل است، فصل اول درباره تعريف بيع ميباشد که محقق اول آنرا با «عقد بيع» يکي دانسته ولي محقق ثاني ميان آن دو تقاوت قائل شده و بيع را غايت و مقصود و مدلول عقد بيع قرار داده و آنرا به «نقل ملک از مالکي به مالک ديگر به کمک ضيغه مخصوص» تعريف کرده است. فصل دوم، رابط عقد بيع و معاطات را مورد بررسي قرار داده است. محق اول، معاطات را بيع بدون لفظ ميداند که البته همراه با امارات دلالت کننده بر اراد بيع است. محقق ثاني هم معاطات را عبارت از بيع ميداند، ولي با ايجاب و قبول فعلي به به جاي ايجاب و قبول لفظي. فصل سوم، اثر معاطات را از ديدگاه فقيهان مورد بررسي قرار ميدهد.
عموم فقيهان معاصر، طرفدار لزوم مطلق هستند. محقق ثاني، مبتکر و مدافع سرسخت ملکيت متزلزل و محقق حلي به همراه مشهور متقدمين، طرفدار اباح مطلق ميباشند.
بخش سوم، شامل سه فصل است. فصل اول تقدم ايجاب بر قبول در عقد بيع را مورد بررسي قرار ميدهد که محقق حلي آنرا اجازه داده و ايجاب و قبول را در اظهار رضايت، مساوي دانسته است. در حالي که محقق ثاني با استناد به اص عدم انتقال ملک و اتکا» قبول بر ايجاب، تقدم قبول را جائز نميداند.فصل دوم، پيرامون شرائط خريدار و فروشنده از ديدگاه محقق اول و ثاني است که در هم شرائط به جز شرط «قصد» اتفاق دارند. محقق اول، تنها به بلوغ عقل، در اختيار و مالکيت اشاره کرده، ولي محقق ثاني، «قصد» را هم به عنوان شرط پنجم به آنها افزوده است. فصل سوم، اين مساله را مورد بررسي قرار ميدهد که آيا يک نفر به عنوان وکيل يا وصي خريدار، ميتواند مال خود را، به آنها بفروشد و ايجاب و قبول را تنها خودش به عهده بگيرد؟ يا ميتواند وکيل خريدار و فروشنده باشد و به نيابت از آن دو صيغه خريد و فروش را جاري کند؟
بخش چهارم: شرائط کالا و بها را از ديدگاه دو محقق بررسي ميکند. محقق اول به پنج شرط در اين زمينه تصريح کرده که عبارت است از: مملوک بودن، طلق بودن، مقدوربودن، معلوم بودن ثمن و معلوم بودن مبيع. ولي محقق ثاني شرط چهارم و پنجم را تحت عنوان «معلوم بودن» يکي دانسته و سه شرط ديگر به آنها افزوده است: طهارت، مغايرت با متعاقدين، صلاحيت انتفاع.
بخش پنجم: اين بخش به موضوع «احتکار» پرداخته و در سه گفتار، «تعريف» و «حکم» و «مصاديق» آنرا بررسي ميکند. محقق اول احتکار را مکروه ميداند و به دلائلي چون قاعده تسليط، قصور نصوص تحريم، روايات ظاهر در کراهت و عدم قبح عقلي احتکار استناد ميکند. اما محقق ثاني قائل به حرمت شده و رواياتي همچون روايت ابن قداح و ابن ابي زياد از امام صادق ديدگاه خود قرار داده است.
بخش ششم: پيرامون «ضمان مقبوض به عقد فاسد است. اگر کالائي از طريق عقد فاسد به دست مشتري برسد و تلف شود، مشتري ضامن پرداخت مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن است. ليکن در مبناي محاسبه قيمت، ميان محقق اول و ثاني اختلاف است. محقق اول، قائل به قيمت «يوم القبض» و محقق ثاني معتقد به قيمت نيوم التلف» است.
بخش هفتم: اين بخش در دو فصل مطرح شده است. فصل اول، موضوع «خيار مجلس براي عاقد واحد» را مورد بحث قرار ميدهد. اگر خريدار و فروشنده در يک شخص تجلي يابد، مثلا ولي طفل ، مال او را طبق مصلحت، بخ خودش بفروشد، آيا از خيار مجلس برخوردار است؟ محقق اول، حق خيار را براي چنين شخي ثابت دانسته و مفارقت وي از مجلس عقد را موجب سقوط خيار ميداند. محقق ثاني پس از آنکه سه ديدگاه را در اين زمينه مطرح ميکند، هيچيک از آنها را نپذيرفته قائل به «توقف» ميشود.فصل دوم: به موضوع «معامله نقد و نسيه با تفاضل قيمت» اختصاص دارد. اگر فروشنده، کالائي را به صورت نقدي با قيمت بيشتر بفروشد و هيچکدام را تعيين نکند يعني ترديد ميان دو قيمت را در متن معامله باقي گذارد, حکم معامله چيست؟ محقق اول در شرايع، ديدگاه صريحي ندارد و محقق ثاني با صراحت، معامله را باطل ميداند.
در پايان رساله، نتيجه گيري کلي از مباحث مورد اختلاف دو محقق به عمل آمده و پيشنهاد شده که اين مقايسه ميان آرا» و نظرات بزرگان ديگري همچون علامه حلي و شيخ طوسي، محقق نراقي و محقق ثاني، شهيد ثاني و محقق اردبيلي صورت پذيرد.فهرست تفصيلي موارد اختلاف دو محقق که بالغ بر 70 مورد است به رساله ضميمه گرديده است.


 کوتاه و خواندني 


اضافه وزن خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي دهد

پژوهشگران ميگويند زناني که در هر مرحله اي از دوران بزرگسالي دچار افزايش شديد وزن  شوند با خطرابتلا به سرطان سينه مواجه مي شوند. به گزارش باشگاه خبر نگاران به نقل  از رويترز، پژوهشگران مي گويند انباشته شدن هورمون استروژن در چربي هاي اندوخته شده بدن احتمالاايجاد تومور ميکند. در اين پژوهش مشخص شد خطر ابتلا به سرطان سينه در زناني که اضافه وزن دارند  1/4 برابر اين خطر در زناني است که وزن متعادل يا کم دارند. "جيونگ آن" از پژوهشگران "موسسه ملي سرطان" آمريکا اعلام کرد: "يافته- هاي کنوني نشان مي دهند ارتباط بين افزايش وزن بزرگسالان با ابتلا به سرطان سينه در تمام دوران بزرگسالي وجود دارد و محدود به يک دوره خاص نيست." آن افزود: اين يافته ها مويد اين است که زنان در طول دوران بزرگسالي براي پيشگيري از سرطان سينه بهتر است وزن خود را در حد متعادل و مناسب حفظ کنند.

هورمون سروتونين باعث کاهش توليد
 شير مي شود

دانشمندان دريافتند هورمون "سروتونين" در غده هاي شيري پستانداران با پر شدن اين غده ها توليد شده و از توليد شير جلوگيري مي کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري "ساينس ديلي"، با توجه به اينکه هر سال ميزان تقاضا براي مصرف شير افزايش مي يابد دانستن اين مسئله به صنايع دامي براي توليد شير بيشتر کمک مي کند. اين گزارش حاکيست، در پستانداران شيرده توليد و ترشح شير با پرشدن غده هاي شيري به تدريج کاهش پيدا کرده و در نهايت متوقف شده و با خالي شدن مجدد غده هاي پستاني شيردهي از سر گرفته مي شود. يادآور مي شود: احتمال مي رود با کشف اين مکانيسم بتوان 15 درصد توليد شير را افزايش داد.

تاثير احساسات مثبت بر سرطان

محققان آمريکايي گفتند: قدرت بالاي حافظه و احساسات به جنگ سرطان مي آيد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري بي بي سي، محققان تاثير احساسات مثبت و منفي را در پيشرفت و بقا بيماري سرطان پيدا کردند. اين مطالعات بر روي 1000 نفر که به سرطان سر  و زانو مبتلا بودند انجام گرفت. بنابراين گزارش، يک منظره مثبت مي تواند به بيماران سرطاني کشنده کمک کند و  حمايت از احساسات آنها ممکن است براي بيماران سرطاني مثبت باشد. همچنين، محققان گفتند: اگر بيماران سرطاني بخواهند روان درماني شوند بايد به آنها فرصت داده شود. يادآور مي شود، محققان اميدوارند که بتوانند به وسيله تاثير احساسات به جنگ سرطان بروند.

دستگاه افزايش ديد کم بينايان ساخته شد

گروهي از دانشمندان اسپانيايي ابزاري جهاني را براي افراد کم بينا به خصوص اشخاصي با اشکالي از کم بينايي کند و پيشرفته، ساختند. به گزارش  مهر، تيم تحقيقاتي دانشگاه گرانادا و دانشگاه مورسيا در اسپانيا دستگاهي را با عنوان "سربا"، مخفف عبارت (Visin Baja para ayuba be Reconfiguradle ptico-Electro Sistema) ساخته اند که مي تواند به افراد کم بينا به خصوص افرادي که از کم بينايي کند و يا پيشرفته رنج مي برند، مي تواند بسيار مفيد باشد. درحقيقت اين اولين سکوي الکترواپتيکي قابل حمل است که امکان انجام حداکثر فعاليت ها، حتي رانندگي را براي افراد با مشکلات بينايي حاد فراهم مي کند. اين درحالي است که تاکنون کم بينايان براي انجام فعاليت هاي مختلف به يک سري از ابزارها نياز داشتند. سکوي "سربا" برپايه يک سيستم ويديويي استوار است که توانايي تهيه تعداد زيادي از تصاوير را در کوتاهترين زمان ممکن دارد و اين تصاوير را روي يک ميکرو نمايشگر نزديک به چشم بيمار منتقل مي کند و نمايش مي دهد. اين تصاوير بازتوليد شده لحظه به لحظه و براساس مشکلات مختلف بينايي بازبيني مي شوند.  اين سيستم بسيار اقتصادي بوده و بارگذاري آن از طريق اينترنت ميسر است و کم بينايان نيازي به خريد نرم افزار اين سيستم ندارند. اين دستگاه برپايه دستگاه هاي ديجيتالي Fpga (دروازه رديف بندي زمينه قابل برنامه ريزي) قرار دارد. اين ويژگي به راحتي امکان برنامه ريزي ابزارهاي ديجيتالي را فراهم مي کند. اين سيستم روي هشت بيمار مبتلا به بيماري کاهش ميدان ديد و شش بيمار با آسيب هاي بينايي مختلف آزمايش شده است. اين دانمشمندان سه برنامه مختلف را براي آزمايش اين سکو توسعه داده اند که شامل برنامه بهبود ميدان ديد، برنامه شبيه سازي سه نوع مختلف لنز زوم و برنامه افزايش قدرت بينايي است.


گياهان توليدي با روش مهندسي ژنتيک باعث آلودگي اکوسيستم آبي مي شوند

سموم توليد شده از نوعي ذرت که با روش مهندسي ژنتيک توليد مي شود باعث بر هم زدن اکوسيستم آبي مي شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سموم توليد شده در ساير قسمت ها در اين گياه با بخار پز کردن در آب حل مي شود و اين سموم باعث کاهش رشد حشرات آبي و جانداران داخل آب مي شوند. بنابراين گزارش، اين جانداران منابع غذايي موجوداتي مثل ماهي ها و دوزيستان هستند و براي حفظ سلامتي، بايد از تمامي قسمت هاي اکوسيستم آبي محافظت شود زيرا سلامتي انسان رابطه مستقيمي با حفظ منابع آبي دارد. يادآور مي شود، ذرت اصلاح شده ژنتيکي ذرتي است که حاوي ژن نوعي باکتري باسيلوس است.

درخت "اکاليپتوس" عامل پاکسازي خاک از آلاينده هاي شيميايي

رييس مرکز تحقيقات کشاورزي ورامين گفت : تحقيقات نشان مي دهد کشت درختان صنعتي مانند " اکاليپتوس" و "صنوبر" سبب پاکسازي خاک از مواد شيميايي ناشي از آبياري پساب ها مي شود. دکتر محسن بيگدلي در گفت و گو با ايرنا در خصوص نحوه عملکرد درخت اکاليپتوس در پاکسازي خاک افزود:اين درخت به صورت زه کش عمل مي کند و چون شدت مکندگي آن زياد است آلودگي را از خاک گرفته و به داخل آوندهاي خود کشيده و ذخيره مي کند. به گفته وي مصرف اين درخت هم چون صنعتي است بنابراين در خصوص عوارض آن، جاي هيچ گونه نگراني نيست. وي اظهار داشت:  500 گونه اکاليپتوس در دنيا وجود دارد که  50 گونه آن در ايران زيست مي کنند. بيگدلي ادامه داد:براي انجام تحقيقات و مطالعات در خصوص نحوه پاکسازي خاک توسط اين درختان ،  10 گونه انتخاب و مورد تحقيق و آزمايش قرار گرفتند که از اين تعداد دو گونه نتيجه بسيار خوبي داشت که کشت آنرا به کشاورزان توصيه مي کنيم. رييس مرکز تحقيقات کشاورزي ورامين درخصوص درخت صنور نيز گفت: صنوبر هم درختي سريع الرشد با ميزان آبدوستي بسيار بالا است که در فرايند رشد به صورت پمپاژ عمل و عناصر سنگين را جذب مي کند. وي تصريح کرد: مشکل پساب به خصوص در مزارع جنوب تهران بسيار مشهود است و کاشت درختان صنعتي راه حل مناسبي براي از بين بردن آلودگي خاک مزارع است.


مصرف انواع غلات در درمان نارسايي قلب موثر است

خوردن انواع غلات منجر به کاهش فشار خون و از بين رفتن حملات قلبي مي شود.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي دانشگاه هاروارد، محققان آمريکايي دريافتند، افرادي که روزانه انواع غلات به همراه شير را مصرف مي کنند حدود 28 درصد کمتر از افراد ديگرکمتر در معرض ابتلا به بيماري هاي قلبي قرار دارند، همچنين خوردن اين محصولات مي تواند در کاهش فشار خون، ديابت و حملات قلبي نيز موثر باشد. طبق گزارشات 5 ميليون نفر در آمريکا با بيماري هاي قلبي مواجه هستند و هر سال نيز 550 هزار نفر به اين آمار افزوده مي شود که 287 هزار نفر آن ها بر اثر اين بيماري جان خود را از دست مي دهند. محققان بر اين باورند که غلات به دليل وجود فيبر، نارسايي قلب را که بر اثر بسته شدن رگ هاي خوني به وجود مي آيد را درمان مي کند.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته