جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/08/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران شنبه نسخه شماره 2892


نامه دانشوران


رشد شناختي: مرحله ميانسالي
استاد:جناب دکتر حسن احدي داتشجوي دکتري روانشناسي : علي زينالي قسمت دوم

شجره ژنتيکي خود را با يک کليک پيدا کنيد!


کورتکس مغز تا سالها اندام هاي خيالي را زنده نگه مي دارد


کوتاه و خواندني


 نامه دانشوران 


 چکيده رساله هاي دکتري دانشکده الهيات و فلسفه
واحد علوم و تحقيقات
فقه و مباني حقوق اسلامي
 مقدمه
ضرورت مطالعه پيشينه تحقيق به عنوان نخستين گام در تهيه و تدوين طرح هاي پژوهشي، به ويژه رساله هاي دانشگاهي، امري است بديهي که در کتاب هاي روش تحقيق بر آن تاکيد بسيار شده است. از جمله راه هاي دستيابي به سوابق تحقيق، علاوه بر مراجعه به کتاب شناسي هاي تخصصي و فهرست مقالات، مراجعه به چکيده پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي است که عموما ازسوي دانشگاه ها و موسسات علمي در دسترس پژوهشگران و دانشجويان قرار مي گيرد. تهيه چکيده براي اينگونه پژوهش ها با دو هدف صورت ميگيرد:
1. ارائه اجمالي نتايج و دستاوردهاي پژوهش
 2. اطلاع رساني به منظور جلوگيري از دوباره کاري و تکرار در موسسات پژوهشي در جهت نيل به اهداف مذکور، مديريت پژوهش دانشکده الهيات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، مجموعه اي از چکيده رساله هاي دکتري تا پايان 1383 را فراهم آورده است. اين مجموعه مشتمل بر چکيده رساله هاي دکتري از بدو تاسيس تا پايان 1383 است  .
ستون« نامه دانشوران» اختصاص به معرفي هر يک از اين چکيده ها خواهد داشت.

بررسي احکام ثروتهاي عمومي در اسلام
 
آيتي، سيد محمدرضا; بررسي احکام ثروتهاي عمومي در اسلام;راهنما: عليرضا فيض; مشاور: هادي عالمزاده; تاريخ دفاع:/06/24.72
کليدواژه ها: احکام اقتصادي، ثروتها (انفال)، حکم عقل، نظام اقتصادي.

چکيده
يکي از مسائلي که در طول تاريخ علوم اسلامي و تکامل آنها خصوصا در ميان فقها» شيعه از کمترين بهره هاي پژوهشي و تحقيقي برخوردار بوده بحث انفال است. پس از گذشت اندک زماني از فقدان رسول گرامي اسلام، مسلمانان در برخورد با مسائل جديد و بدست آوردن ديدگاه و نگرش اسلام نسبت به آنها تحقيقات خود را در چهارچوب پي بردن به نگرش و ديدگاه اسلام در ابعاد مختلف آغاز نمودند.
از اينجا طليعه پيدايش علوم اسلامي نمودار گرديد و در اثر برخورد آرا» و تفکرات موافق و مخالف، سير تکاملي خود را به نحو احسن طي نمود. ما در ميان کتب متعدد فقهي که فقها» يکي پس از ديگري، پيرامون آن به بحث و اجتهاد ميپرداخته اند، هرگز به کتابي به نام نظام اقتصادي اسلام که در آن، ديدگاه هاي اسلام و مباني فقهي ارائه شده باشد برخورد نميکنيم.
شايد يکي از علتهايي که اين حرمان تحقيقي را در روند گسترش تحقيقات علمي فقها»، نصيب اين علم ساخته است، جدائي فقها» و خصوصا فقها» شيعه از حکومتهاي حاکم بر آنها بوده است. علتهاي زياد ديگري هم بر سبيل احتمال به ذهن انسان خطور ميکند، که بررسي آنها شايد تاثير زيادي در اصل بحث نداشته باشد.
مسلم است که (بدون شک) تدوين ديدگاه و نگرش اسلام نسبت به اقتصاد جامعه اسلامي بلکه تمام جوامع بشري و برخوردهاي مالي آنها که با پيدايش پول بانکها و ساير پارامترهاي اقتصادي در قرون اخير از پيچيدگيهاي خاصي هم برخوردار شده امري اجتناب ناپذير است. ما در اين رساله مختصر با هدف بررسي پيرامون يکي از اجزا» نظام اقتصادي اسلام به نام انفال که در لسان مترجمين و متاخرين ثروتهاي عمومي خوانده ميشود، خواسته ايم قسمتي از اين وظيفه مهم و خطير را انجام داده باشيم.
لذا در اين تحقيق، بر اساس يک نگرش جديد به روايات اسلامي که هماهنگ با مقتضيات زمان و مکان و سيره و عملکرد عقلا» و حکم عقل ميباشد، احکام خصوص ثروتهاي عمومي را بررسي نمودهايم.


  رشد شناختي: مرحله ميانسالي 
  استاد:جناب دکتر حسن احدي داتشجوي دکتري روانشناسي : علي زينالي قسمت دوم

 *حافظه
حافظه براي تمامي جنبه هاي  پردازش اطلاعات، اهميت حياتي دارد وبه همين دليل است که ما براي حافظه خوب درميانسالي و اواخر بزرگي، ارزش زيادي قايل هستيم. از 20تا30 سالگي الي 60تا70 سالگي، مقدار اطلاعاتي که افراد مي توانند در حافظه فعال  نگهدارند، کاهش مي يابد.
اين تغيير عمدتا به علت کاهش استفاده از راهبردهاي حافظه دراين گونه تکاليف است. افراد مسن کمتر از جوانان، مرور ذهني مي کنند وتصور مي شود اين اختلاف به علت سرعت کمتر تفکر باشد.افراد مسن نمي توانند به سرعت افراد جوان، اطلاعات جديد را در ذهن خودشان تکرار کنند.
راهبردهاي حافظه سازمان دهي وگسترش (بسط) نيز با افزايش سن، کمتر به نحو ناکارآمدتري به کار گرفته مي شوند. اين دو راهبرد ايجاب مي کنند که افراد، اطلاعات وارده به اطلاعات ازپيش اندوخته شده، متصل کنند. دليل اينکه افراد مسن از سازمان دهي وگسترش کمتر استفاده مي کنند اين است که بازيابي اطلاعات از حافظه بلند مدت، که به يادآوي آنها کمک مي کند، برايشان دشوار است.
اما وقتي که انواع مهارتهاي حافظه اي که درزندگي روزمره به کار مي بريم درنظر بگيريم، معلوم مي شود کاهش هاي يادشده ازنظر ادامه دامنه، محدود هستند. دانش عمومي مبتني بر واقعيت (مانند رويدادهاي تاريخي)، دانش طرزکار( مانند نحوه رانندگي کردن، دوچرخه سواري، يا حل کردن مسائل رياضي) ودانش مربوط به حرفه شخص، يا بدون تغيير ويا درميانسالي افزايش  مي يابند. افراد ميانسالي که يادآوري چيزي مشکل دارند، اغلب براي به حداکثررساندن  عملکرد، از دهها سال دانش فراشناختي انباشته خود کمک مي گيرند، قبل از يک سخنراني مهم، نکات عمده آن را مرور مي کنند. يادداشت هايي را ترتيب مي دهند تا بتوانند اطلاعات را به سرعت پيدا کنند واتومبيل خود راهرروز درهمان قسمت پارکينگ، پارک مي کنند. درمجموع، هنگاميکه افراد توانايي هاي شناختي خود رابراي برآوردن نيازمنديهاي روزمره خويش به کار مي برند، تغييرات سني در حافظه با توجه به نوع تکاليف و تفاوتهاي فردي، متنوع است. اين شايد نظريه هوش سه جزئي استرنبرگ را به ياد شما آورد مخصوصا خرده نظريه موقعيتي او. اين خرده نظريه مي گويد افراد مهارتهاي پردازش اطلاعات خود را طوري تنظيم مي کنند که با اميال شخصي و ضروريات محيط شان متناسب باشد.
مسئله گشايي عملي وکارداني
افراد ميانسال براي نشان دادن رشد شناختي در قلمرو مسئله گشايي عملي که افراد را ملزم مي دارد موقعيتهاي دنياي واقعي را ارزيابي نموده و نحوه رسيدن به اهدافي را بررسي مي کنند که بسيارنامطمئن هستند، فرصت هاي استثنايي دارند. افزايش کارداني - دانش اجرايي بسيار سازمان يافته و منسجمي که مي توان آن را براي کمک به عملکرد عالي به کار گرفت -  به ما کمک مي کند تا بفهميم چرا مسئله گشايي عملي، ناگهان افزايش مي يابد.
پرورش کارداني در جواني نيز جريان دارد، ولي در ميانسالي به اوج مي رسد وبه روشهاي بسيار کارآمد وموثر براي حل کردن مسايلي مي انجامد که پيرامون اصول انتزاعي و قضاوتهاي شهودي متمرکز هستند. فرد کاردان که سرشاراز تجربه است،  به صورت شهودي احساس مي کند چه موقعي يک راه حل براي يک مسئله نتيجه بخش و چه موقعي بي نتيجه است. اين کاربرد سريع  وتلويحي دانش، حاصل سالها يادگيري وتجربه است. بعيد است که اين نوع کاربرد دانش در تکاليف آزمايشگاهي ظاهر شود که پردازش اساسي را ارزيابي مي کنند، ولي به سراغ اين دانش نمي روند.
خلاقيت
خلاقيت نيز مانند مسئله گشايي مي تواند با افزايش سن تغيير يابد. چند پژوهشگر معتقدند که خلاقيت از تمرکز برايجاد دستاوردهاي غيرعادي (تفکرواگرا) به تاکيد بر ادغام کردن تجربه ودانش در شيوه هاي منحصر به فرد تفکر وعمل ايجاد مي شود. بررسي هنرمندان تجسمي مشهور 60ساله ومسن تر معلوم کرد که آنها کيفيت کار خود را به اين صورت ارزيابي کردند که همواره در 40تا60 سالگي بهتر شده است.
خلاقيت درميانسالي مي تواند بيانگر انتقال از علاقه خودمحور به ابراز وجود، به سمت اهداف نوع دوستانه نيز باشد. بعدازاينکه افراد ميانسال بر توهم جواني که زندگي مي تواند مادام العمر باشد، غلبه مي کنند، ميل کمک کردن به بشريت وپرمايه کردن زندگي ديگران، بيشتر مي شود.
 رشد شناختي : مرحله پيري
تضعيف پردازش اطلاعات که سرتاسر سالهاي بزرگسالي جريان دارد، جنبه هاي متعدد شناخت را درسن پيري تحت تاثير قرارمي دهد.
کاهش کاررآيي تفکر، به توجه، مقدار اطلاعاتي که مي توان در حافظه فعال نگه داشت، استفاده از راهبردهاي حافظه، و بازيابي اطلاعات از حافظه بلند مدت،  لطمه مي زند. اين ضعف ها درچند دهه آخر زندگي ادامه مي يابند.
درسن پيري، کاهش هوش سيال در نهايت آنچه را که افراد مي توانند با کمک مساعدتهاي فرهنگي انجام دهند، از جمله تجربيات اندوخته شده، آگاهي از نحوه يادآوري وحل کردن مسايل وزندگي روزمره تحريک کننده، محدود مي کند، در نتيجه هوش متبلور نيز شروع به تنزل مي کند.
چگونه سالخوردگان مي توانند از حداکثر تواناييهاي شناختي خود استفاده کنند؟
طبق يک ديدگاه، سالخوردگاني که حداکثر عملکرد شناختي خود را حفظ مي کنند از روش به حداکثر رساندن گزينشي همراه با جبران، استفاده مي کنند. يعني، آنها هدفهاي خود را محدود مي کنند، فعاليتهايي را که براي آنها ارزش دارد، انتخاب مي کنند، وبه اين طريق، ازحداکثر انرژي خود استفاده مي کنند.
حافظه
در صورتيکه سالخوردگان، اطلاعات را کندتر درک کنند، وبه کاربردن راهبردها وبازيابي اطلاعات از حافظه درازمدت براي آنها سخت تر باشد، احتمال نارسايي حافظه آنها بيشتر مي شود. کاهش توانايي نگهداشتن اطلاعات در حافظه فعال به معني آن است که مشکلات حافظه مخصوصا در تکاليف دشوار، بديهي است.
حافظه عمدي در برابر خودکار
حافظه بازشناسي در مقايسه با يادآوري، دراواخر بزرگسالي خيلي کمتر صدمه مي بيند، زيرا نشان هاي محيطي زيادي براي بازشناسي وجود دارد. چون يادآوري بيشتراز بازشناسي کاهش مي يابد، پس اگر نشانه هاي بيشتري براي يادآوري فراهم آوريم، مي توانيم عملکرد سالخوردگان را بهبود بخشيم.
ضعف حافظه مرتبط با سن، عمدتا به تکاليفي محدود مي شود که نيازمند پردازش عمدي هستند از آنجايي که بازشناسي نوع خودکار حافظه است که به تلاش ذهني کمي نياز دارد. درسن پيري، زياد تغيير نمي کند. نوع ديگري از حافظه خودکار را که حافظه آشکار يا حافظه بدون آگاهي هشيار ناميده مي شود، درنظر بگيريد. در تکليف حافظه ناآشکار، از شما مي خواهند بعداز ديدن فهرستي از کلمات، جاي خالي کلمه اي مانند (ت --- ف) را پرکنيد، احتمالا شما ازاين زنجيره را با کلمه اي که به تازگي ديده ايد(تکليف) کامل مي کنيد نه با کلمات (تضعيف يا تعريف). توجه کنيد که شماه به يادآوري پرداخته ايد بدون اينکه تلاشي درجهت آن به خرج داده باشيد.
تفاوتهاي سني در حافظه ناآشکار، خيلي کمتر از حافظه آشکار يا عمدي است. درصورتيکه حافظه، به جاي استفاده هشيار از راهبردها، به آشنايي بستگي داشته باشد، درسن پيري دچارضعف نمي شود. مشکلات حافظه اي که افراد سالخورده گزارش مي دهند - درمورد اسامي، مکانهايي که چيزهايي مهمي را گذاشته اند، مسيرهايي براي رفتن به يک محل و قرار ملاقاتها وجدول زماني براي مصرف داروها-    همگي فشار زيادي به حافظه فعال محدود آنها وارد مي آورند.
حافظه دور
گرچه سالخوردگان معمولا مي گويند حافظه دور، يا يادآوري بسيار درازمدت آنها روشن تر از حافظه رويدادهاي اخير است، اما پژوهش ازاين نتيجه گيري حمايت نمي کند. در چندين تحقيق از افراد 20تا70 سال خواستند اسامي معلمان دبستان وهمکلاسي هاي دبيرستاني و واژگان آمريکاي لاتين را که در دبيرستان آموخته بودند، به ياد آورند. حافظه رويدادهاي 3تا6 سال اول شديدا افت کرده بود، درحاليکه حافظه رويدادهاي 20سال بعد تغيير کمي يافته بود.
حافظه زندگي نامه شخصي: يا حافظه رويدادهايي که اهميت شخصي دارند، مانند در اولين قرار ملاقات خود چه کرديد؟ يا فارغ التحصيلي از دانشگاه را چگونه جشن گرفتيد؟ چه تغييري مي کند؟ پژوهشگران براي بررسي کردن اين نوع حافظه، معمولا مجموعه اي ازکلمات مانند، کتاب، ماشين، تاسف، شگفت زده را به آزمودن يها ارائه مي دهند واز آنها مي خواهند خاطره شخصي خود را در رابطه با هريک از آنها بيان کنند. افراد 50تا 90 ساله، هم رويدادهاي دور ونزديک را بيشتر از رويدادهاي مابين آنها به ياد مي آورند، بطوري که رويدادهاي نزديک بيشتر بيان مي شوند. ازبين رويدادهاي دوري که يادآوري مي شوند، بيشتر آنها بين 10تا30 سالگي اتفاق افتاده اند.
چرا افراد سالخورده، تجربيات نوجواني و اوايل بزرگسالي را راحت تر از تجربيات ميانسالي خود به ياد مي آورند؟ شايد رويدادهاي دوران جواني به اين علت بهتر يادآوري مي شوند که در دوره تغيير سريع زندگي اتفاق افتاده اند. در مقاطع تغيير سريع، افراد، تجربه هاي تازه به مراتب بيشتري دارند. نوجواني و اوايل بزرگسالي دوران تحول هويت نيز هستند، بطوريکه تجربيات مهمي دراين دوران روي مي دهند. اين رويدادها، جزئي ازداستان زندگي فرد مي شوند ودوام طولاني دارند.
ادامه دارد


  شجره ژنتيکي خود را با يک کليک پيدا کنيد!  

يک وب سايت جديد با عنوان com.GeneTree راه اندازي شده است که با استفاده از فناوري اشتراک گذاري اطلاعات و ترکيب اطلاعات مربوط به DNA مي تواند شجره نامه ژنتيکي افراد را شناسايي کند.
به گزارش  مهر، وب سايت com.GeneTree با استفاده از فناوري اشترک گذاري اطلاعات در سايت هاي معروف " com.MySpace "شرکت "نيوز کورپوريشن" و "يوتيوب" شرکت گوگل مي تواند اطلاعات DNA را بررسي کرده و به سوال "من کي هستم؟" کاربران پاسخ دهد.
اين سايت که از روز گذشته فعاليت خود را آغاز کرد به کاربران خود قول داده است که ابزارهايي را براي ساخت يک شجره ژنتيکي در اختيار آنها بگذارد.
در اين خصوص جيمز لي سورنسون مدير سايت GeneTree توضيح داد: "GeneTree به روشي بسيار سرگرم کننده با دوستان و خانواده افراد ارتباط برقرار مي کند و به اطلاعات ژنتيکي آنها براي ساختن شجره ژنتيکي کاربران دست مي يابد."
اين سايت در يک سري از شرکت هايي که توسط ميلياردر آمريکايي "اوتاه جيمز لي ووي سورنسون" تاسيس شده اند، ريشه دارد.
GeneTree حق امتياز استفاده از آرشيو ميراث ژنتيکي "بنياد تبارشناسي مولکولي سورنسون" را دارد. اين بنياد قرار است تا پايان سال جاري درحدود 100 هزار نفر و حدود 6 ميليون تبار را در تمام دنيا شناسايي کند.
اين سايت همچنين به آرشيو فيلم هاي ديجيتالي و نرم افزار رمزگرداني سايت " سورنسون مديا" نيز دسترسي دارد.
کاربراني که مي خواهند در اين سايت آزمايش ژنتيکي دهند، مي توانند بين انواع مختلف آزمايشات DNA ميتوکندريال که از 99 تا 149 دلار قيمت دارد، يکي را انتخاب کنند.
به گفته اسکات وودوارد، مدير بنياد تبارشناسي مولکولي سورنسون توضيح داد: "پس از آنکه کاربر نوع آزمايش ژنتيکي را انتخاب کرد، "سورنسون ژنوميکس" آزمايشات DNA ميتوکندريال را انجام مي دهد."


 کورتکس مغز تا سالها اندام هاي خيالي را زنده نگه مي دارد 

دانشمندان ايتاليايي در بررسي هاي خود نشان دادند مغز افرادي که از ناحيه دست و يا بازو دچار نقص عضو مي شوند تا سالها اندام خيالي را حفظ مي کند.
به گزارش  مهر، محققان بنياد سانتا لوچيا در رم که نتايج تحقيقات خود را در مجله Neurophysiology Clinical منتشر کرده اند، با بررسي مغز افرادي که دچار نقص عضو شده اند، کشف کردند که اين افراد تا سالها اندام خيالي خود را حفظ مي کنند. در حقيقت در اين افراد حضور بخشي از بدن که ديگر وجود ندارد تا سالها در کورتکس مغز زنده باقي مي ماند.
اين پديده که با عنوان "اندام خيالي" (limd phantom) شناخته مي شود، در رفتارهاي روحي رواني افراد بسيار تاثيرگذار است. به طوريکه اين احساس مجازي باعث مي شود مغز فردي که دچار نقص عضو شده همچنان به کنترل اندام هاي قطع شده را ادامه دهد.
تاکنون علم درخصوص تغييرات کورتکس حرکتي در بيماراني که دچار نقص عضو در ناحيه دست و يا بازو شده اند تحقيقات زيادي انجام داده است اما اين اولين بار است که تغغيرات فضايي از مغز که مسئول کنترل پاها است، مورد بررسي قرار مي گيرد.
با انجام اين تحقيقات دانشمندان موفق شدند به اطلاعات جديدي درخصوص پديده "اندام خيالي" دست يابند.
همچنين اين تحقيق امکان ارائه پروتکل هاي فعال سازي دوباره جديدي را فراهم مي کند که با استفاده از "تجسم حرکتي" مي توانند تغييرات کورتکس را براي بهبود توانايي کنترل اندام هاي خيالي کاهش دهند.
به گفته اين دانشمندان، در مغز نقشه هايي وجود دارند که جزئيات بدن را نشان مي دهند . اين نقشه ها به خاطر پديده هاي شکل پذيري کورتکس اجازه تغييرات مختلف را درپي قطع عضو مي دهند.
اين دانشمندان با استفاده از شبيه سازي مغناطيسي بيماران شرکت کننده در اين تحقيق توانستند از فضاهاي کورتکسي که بازو و دست را نشان مي دهند نقشه برداري کنند. اين نقشه برداري در حالي انجام شد که پاي اين افراد قطع شده بود و بيماران تصور مي کردند که روي پاي قطع شده راه مي روند.
درحقيقت تحقيقات گذشته نشان مي داد که تجسم يک حرکت باعث مي شود که فضاهاي کورتکس که مسئول حرکت اين اندام ها هستند، حتي اگر اندام هاي واقعي وجود نداشته باشند، بطور عادي فعال شوند.
اين تحقيقات امکان مشاهده تغييرات روابط طبيعي موجود ميان اندام هاي بالايي و پاييني بدن که براي انجام  حرکات روزانه مورد نياز هستند را فراهم مي کنند. در اين تغييرات فضاهايي از کورتکس که مسئول کنترل دست و يا بازو هستند مي توانند تنها با تجسم حرکت پا به همکاري عادي خود با فضاهايي که مسئول حرکت پا هستند ادامه دهند و فضاهاي کنترل کننده حرکت پا نيز تا سالها به فعاليت خود ادامه مي دهند و تصور مي کنند که اندام تحت کنترل خود بصورت واقعي وجود دارد.
براساس فرضيه اي که اين محققان مطرح کردند، کورتکس حرکتي توانايي تغيير اتصالات داخلي خود را براي نشان دادن اندام ها دارد.


 کوتاه و خواندني 


بررسي کبد چرب و ديابت در کودکان چاق

محققان به متخصصان اطفال توصيه مي کنند در معاينات خود از کودکان مبتلا به چاقي مفرط به بيماري هايي مانند کبد چرب و ديابت که تا به حال کمتر در اين سنين مورد توجه قرار مي گرفتند، توجه کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آلمان به گفته کارشناسان متابوليسم دانشگاه اوام آلمان 30 درصد از کودکان مبتلا به چاقي مفرط داراي کبد چرب و فشارخون بالا و چربي خون هستند و شش تا هفت درصد آنها از اختلال در متابوليسم قند رنج مي برند.بنابراين گزارش بروز مشکلات مفصلي و سنگ مثانه نيز در اين کودکان بسيار شايع است و همه اين علائم و بيماري هايي است که متخصصان اطفال کمتر به آنها توجه مي کنند.براساس اين گزارش، يک ميليون و نهصد هزار کودک و نوجوان آلماني چاق و 800 هزار تن دچار چاقي مفرط هستند.ياد آور مي شود، کارشناسان تاکيد کردند کم تحرکي و مصرف غذاهاي چرب و شيرين از عوامل اصلي افزايش شيوع چاقي در کودکان نسل امروز است.

هواي سرد و خشک مهمترين عوامل
 انتقال ويرويس آنفولانزا

تحقيقات نشان مي دهد درجه حرارت پائين و کم بودن ميزان رطوبت هوا براي سرايت بيماريها از طريق ذرات کوچک مناسب است.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري  آلمان محققان دانشکده پزشکي مونت سيناي نيويورک در تحقيقات خود بر بروي بررسي علل افزايش خطر انتقال و سرايت بيشتر ويروس آنفولانزا در فصل زمستان دريافتند خشکي هوا در فضاي داخل خانه ها و هواي سرد بيرون از خانه در زمستان باعث تکثير و انتقال ويروس هاي آنفولانزا مي شوند.بنابراين گزارش،به گفته اين ميکروبيولوژيست ها اين موضوع که سيستم ايمني در فصل سرد سال ضعيف مي شود که اين امر باعث افزايش خطر ابتلا  به سرماخوردگي و آنفولانزاست در تحقيقات ثابت شد و صحت ندارد.براساس اين گزارش، با رطوبت هواي 20 تا 35 درصد خطر سرايت ويروسها زياد و در رطوبت هواي 80 درصد هيچ گونه خطر انتقال ويروسي وجود ندارد.اين گزارش مي افزايد خطر سرايت ويروس ها در درجه حرات پنج درجه سليسوس بيشتر از درجه حرارت 20 درجه سليسوس است.
براين اساس، با نگهداشتن دماي خانه و رطوبت آن به ميزان لازم خطر سرايت ويروس سرماخوردگي و آنفولانزا بسيار کاهش مي يابد.

پاپايا نادرترين ميوه گرمسيري
پاپايا يا خربزه درختي از نادرترين ميوه هايست که با شرايط آب و هوايي جنوب سيستان و بلوچستان خصوصا شهرستان سرباز سازگاري دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پاپايا درختي بدون شاخه است که ميوه آن مستقيما روي ساقه مي رويد .
دانه هاي اين ميوه با ارزشتر از خربزه است وبه عنوان چاشني معطر غذا در بعضي از کشورها استفاده مي شود. پاپايا خوش طعم و بسيار مقوي و با ارزش غذايي بالاست شايد بي دليل نباشد که هنگاميکه يک گروه مطالعاتي در سال 1992 پنجاه ميوه را از نظر اثر سلامت بخش با هم مقايسه کردند دريافتند خربزه درختي بهترين امتياز را در مقايسه باساير ميوه هادارد و پس از آن طالبي ، توت فرنگي ، پرتقال و نارنگي در رده هاي بعدي قرار دارند.معمولا خربزه درختي را پيش از اينکه کاملا برسد مي چينند و در 5 تا 7 روز هنگام حمل و نقل و در مسير بازار مصرف مي رسد. خربزه درختي درصد بالايي ويتامين دارد که در کنار ساير ترکيبات موجود در آن سبب شده درصنايع آرايشي و بهداشتي به عنوان ماده ضد پيري استفاده شود به گونه اي که متخصصان پاپايا را براي افراد مستعد پيري زودرس خصوصا سيگاريها توصيه مي کنند.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته