جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/08/23 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2907

با همکاري ستاد آب، خاک و کشاورزي کرج:
تاپايان امسال 30 هزارهکتاراز اراضي ملي سنددارمي شود


ايران در گذر زمان


کوتاه و خواندني ايران زمين و گل گشت


  با همکاري ستاد آب، خاک و کشاورزي کرج:
 تاپايان امسال 30 هزارهکتاراز اراضي ملي سنددارمي شود 

کرج - خبرنگار آفرنش
جلسه کارگروه آب ، خاک و کشاورزي با حضورمهندس مهدي مهديزاده معاون برنامه ريزي اداري مالي فرماندارکرج ، مهندس غلامرضا ترکاشوند مديرجهاد کشاورزي و اعضاي اين کارگروه درمحل فرمانداري شهرستان کرج تشکيل شد. دراين جلسه مهندس مهديزاده با اشاره به پافشاري دولت براجراي برنامه توسعه چهارم، سنددار کردن 30 هزارهکتاراز اراضي ملي را که متولي آن منابع طبيعي خواهد بود ، ازجمله وظايف ستاد آب ، خاک و کشاورزي کرج دانست و براجراي اين مصوبه تا پايان سال 86 تاکيد کرد. مديرسيلوي کرج نيزضمن بيان اين نکته که شرکت غله و خدمات بازرگاني بازوي اجرايي شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران است ، گفت: درسال 77 شرکت سهامي قند و شکرمنحل شد و وظايف و نيروهاي آن دردل شرکت گسترش خدمات بازرگاني قرارگرفتند که مسئوليت تهيه و توزيع قند و شکرو برنج و روغن و ... را برعهده داشت. درسال 80 سازمان گسترش با شرکت بازرگاني دولتي ايران ادغام شد و و با نام اين شرکت به کارخود ادامه داد که براي انجام کارهاي اجرايي آن 14 شرکت زيرمجموعه درنظرگرفته شد. درسال 81 اين شرکت با سازمان غله ادغام شد و تحت عنوان "شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران" با 14 شرکت زيرمجموعه به فعاليت پرداخت که يکي ازاين شرکت ها ، شرکت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1 مي باشد. اين شرکت داراي ظرفيت سردخانه داري عظيمي حدود 45 هزارتن دررباط کريم و 10 هزارتن سردخانه تمام اتوماتيک درمجموعه شهرقدس است و انبارهاي وسيعي دراختياردارد.
وي با اشاره به اينکه درحال حاضر 252 هزارتن گندم درمجموعه سيلوي کرج ذخيره شده است، ظرفيت سيلو را تکميل ارزيابي کرد و بيان داشت: درمنطقه غرب استان تهران حرکت هاي خوب درراستاي سيلو انجام گرفته و به منظورايجاد سيلوي استاندارد نزديک به 31 مجوزصادرشده است و اين امرنويد خوبي است براي اينکه درسال آينده ازجهت ذخيره سازي با ظرفيت بهتري مواجه باشيم. نوفيلي افزود: درمنطقه کرج براي ذخيره سازي ازظرفيت کارخانجات آردسازي هم استفاده مي شود و ازاين جهت کرج نسبت به تهران وضعيت بهتري دارد. تعداد 19 کارخانه مدرن آرد با ظرفيت بسياربالايي درمنطقه کرج وجود دارد که تنها حدود 50 درصد اين کارخانجات مورد استفاده قرارمي گيرد. درغرب استان تهران هرماه بالغ بر 70 هزارتن آرد توليد مي شود که سهميه شهرتهران ازاين مقدار، کمتراز 30 هزارتن مي باشد. وي تصريح کرد: ابتداي امسال با توجه به شرايط مطلوبي که وجود داشت ، 4 ميليون تن ذخيره گندم داشتيم که با خريدهايي که تاکنون صورت گرفته اين ميزان ازمرز11 ميليون و 250 هزار تن گذشته و گندم خريداري شده درواقع مازاد برنيازکشاورزان بوده است. با توجه به اينکه امسال براي اولين بارمسئوليت خريد گندم برعهده شرکت غله و خدمات بازرگاني قرارداده شد، در خصوص مراکزخريد درمناطقي که کشاورزان به عرضه گندم مي پردازند، اطلاع رساني هاي لازم انجام شد. درمنطقه غرب استان تهران 3 مرکزخريد گندم درکردان ، ماهدشت و سيلوي کرج وجود دارد که نيروهاي خود را دراين 3 مرکزمستقرکرديم و با نظارت خوبي که انجام شد ، خريد امسال صورت گرفت و براي منطقه 1 بالغ بر107 هزارتن گندم دراين سه مرکزخريداري شد. با توجه به مصوبه اي که دراسفند ماه 85 مبني بررعايت ضوابط گندم استاندارد ازسوي مراکز ذيصلاح ابلاغ شده ، سعي کرديم گندمي را خريداري کنيم که ميزان سن زدگي آن بيش از2 درصد نباشد.وبنابراين درغرب استان تهران حدود 13 هزارتن گندم به دليل عدم انطباق با ضوابط به کشاورزان برگردانده شد. ضمن اينکه اقدام بخش خصوصي ازجمله کارخانجات آرد درخريد گندم ازکشاورزان نيزدرکاهش خريد گندم امسال درمنطقه موثربوده است. نوفيلي هزينه خريداري گندم و حمل آن را درسال جاري بالغ بر230 ميليارد ريال اعلام کرد و اظهارداشت: ازاين ميزان 7 ميليارد و 499 ميليون ريال مربوط به کرايه حمل گندم بوده که به کشاورزپرداخت شده است. ضمن اينکه درمجموعه سيلوي کرج 682 هزارتن واردات و 539 هزارتن صادرات گندم صورت گرفته که مجموع عمليات واردات و صادرات بالغ بريک ميليون و 200 هزارتن برآورد شده است. وي همچنين درخصوص واحدهاي نانوايي غرب استان تهران گفت: درمنطقه غرب استان تهران 2 هزارو200 واحد نانوايي وجود دارد که براي بهداشتي کردن اين واحدها تسهيلات خوبي درنظرگرفته شده است. دراين راستا 215 واحد براي دريافت تسهيلات با کارمزد 4 درصد به بانک تجارت معرفي شده اند. نوفيلي ادامه داد: با بهره برداري ازتاسيسات ذخيره سازي گندم و دراختيارداشتن مراکزخريد بيشترخواهيم توانست به خريد خود سرعت بيشتري ببخشيم. سيد حمزه ميرسليمي کارشناس مسئول زراعت مديريت جهاد کشاورزي کرج نيزدراظهارات خود بيان داشت: درراستاي واگذاري سيلو به بخش خصوصي ، توليد گندم و جو نيزبه شرکت هاي خصوصي واگذار و درسال جاري 7 کارشناس براي نظارت برمزارع گندم درنظرگرفته شده است که ازمرحله آماده سازي تا برداشت بر1400 هکتارزمين زيرکشت گندم نظارت مي کنند. وي ميزان بذرگندم توزيع شده ميان کشاورزان را درسال جاري 50 تن و سطح قرارداد کشت را 123 هزارهکتاربا 253 بهره برداراعلام کرد و درخصوص جو آبي گفت: 58 تن بذرجو آبي مورد نيازکشاورزان را با همکاري جهاد کشاورزي دراختيارآنها قرارداديم و قرارداد آن را براي 701 هکتارزمين با 154 بهره بردار منعقد کرديم. دراين خصوص 14/5 تن بذراصلاح شده ازشرکت هاي خصوصي تامين شده و دراختيارکشاورزان قرارگرفته است. دربحث دانه هاي روغني نيزاز 59/5 هکتارسطح زيرکشت و 8 بهره بردار ، 280 کيلوگرم بذرتحويل کشاورزان شده است.
ميرسليمي همچنين با اشاره به برآورد اداره جهاد کشاورزي کرج ازقراردادهاي منعقد شده بيان داشت: براساس اين برآورد تاکنون 170 هکتارگندم ، 120 هکتارجو و 59 هکتارکلزا کشت شده است و با توجه به اينکه درحال حاضردربسياري ازاراضي کشت ذرت انجام مي شود ، پس ازبرداشت ذرت ، اين زمين ها براي کشت گندم آماده مي گردد و اين درحالي است که براي کشت 1500 هکتارگندم آبي و 1400 هکتارجو آبي فقط تا 15 آبان ماه فرصت باقي است که به دليل تاخير دربرداشت محصولات تابستانه ، عملا دراين مدت کوتاه برداشت ما نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. درادامه دکترحسيني عضوهيئت علمي دانشگاه با مطرح کردن بحثي پيرامون زراعت پايداربيان داشت: يکي ازمباحثي که امروزجهان را متوجه خود کرده است ، بحث توسعه پايدارو ازطرفي کشاورزي پايدارمي باشد که يکي ازارکان اين توسعه محسوب مي شود. يک قرن گذشته ازجميع جهات و به خصوص کشاورزي تاسف بارترين تاريخ جهان به شمارمي رود. زيرا درطول تاريخ به اندازه قرن اخيردربهره برداري ازعلم و دانش به جهان خدشه وارد نشده است. پس ازانقلاب صنعتي ، بهره گيري ازصنعت و گسترش سريع مکانيزسيون نيزاتفاق افتاد. درکشاورزي نوين مصرف بي رويه سموم به شدت به محيط زيست آسيب زد. کود شيميايي درآبهاي سطحي باعث افزايش نيترات شده و اين آبها و پس ازان آبهاي زيرزميني را به شدت آلوده کرده است.
وي افزود: دراين خصوص سازمان ملل متحد 3 کنفرانس جهاني برگزارکرد که يکي ازآنها درسال 1972 تشکيل شد و درآن مباحثي چون بحران زيست محيطي و آلودگي ناشي ازآن ، آلودگي هوا، فقرو گرسنگي که دردنيا بيداد مي کرد ، تخريب لايه ازون و افزايش گازهاي گلخانه اي بررسي شد. درسال 1992 نيزدريک کنفرانس بين المللي به مباحثي چون خطرانقراض تنوع زيستي گونه هاي گياهي و جانوري، آلودگي درياها و اقيانوس ها و تخريب جنگل ها پرداخته شد. دراين سال 1600 دانشمند اخطاريه اي را با عنوان: تداوم فعاليت هاي مخرب انساني ممکن است به گونه اي محيط زيست را تغييردهد که پايداري خود را براي ادامه حيات ازدست دهد، به بشريت صادرکردند.
دکترحسيني با اشاره به اينکه کشاورزي پايداربايد درجهت منافع انسان و با محيط زيست درتوازن باشد، گفت: پس ازجنگ جهاني دوم تحقيقات بين المللي درخصوص کشاورزي پايدار انجام شده است. دراين راستا ازاهدافي که مراکزتحقيقات بين المللي براي خود تعريف کرده اند ، مي توان به مديريت منابع طبيعي براي کشاورزي پايدار، افزايش توليد محصولات زراعي در سيستم هاي پيشرفته توليد ، بهبود توليد و ثبات اکولوژيکي سيستم هاي توليد ، بهبود تکنولوژي بعد ازبرداشت براي استفاده کاملترازمحصولات کشاورزي ، افزايش بهداشت و سطح درآمد مردم ازطريق بهبود کيفيت غذا ، دسترسي عادلانه به غذا و مديريت منابع ، اطمينان ازسياست هاي منطقي کشاورزي و درنتيجه افزايش توليد غذا ، افزايش تحقيقات کشاورزي درکشورهاي درحال توسعه به منظور سازگارکردن تکنولوژي ها با شرايط اين کشورها اشاره کرد.وي ادامه داد: درايران 89/5 ميليارد مترمکعب آب استحصالي وجود دارد که 83/5 ميليارد مترمکعب آن دربخش کشاورزي مورد استفاده قرارمي گيرد. اما درمجموع با توجه به اينکه کشورما درجرگه کشورهاي خشک قراردارد بايد ازآب استفاده بهينه کرده و سيستم ها را تغيير دهيم.


 ايران در گذر زمان 


  دولت جديد و برنامه آن

روزنامه اطلاعات 1330/2/12 خبري درج کرد که در آن خبر  اسامي وزرا» معرفي شده  توسط دکتر مصدق  را عنوان کرده که آشنايي با اسامي وزرا» آن دولت و مهم ترين برنامه آن خالي از لطف نيست که به نظر خوانندگان ايران در گذر زمان ميرسد:
دولت جديد و برنامه هاي آن
امروز آقاي دکتر مصدق نخست وزير هيات دولت  را به شرح زير به مجلس شوراي ملي معرفي کرد:
آقاي حکيم الدوله وزير بهداري
آقاي يوسف مشار وزير پست و تلگراف
آقاي باقر کاظمي وزير خارجه
آقاي جواد بوشهري وزير راه
آقاي  محمد علي وارسته وزير دارايي
آقاي علي هيئت وزير دادگستري
آقاي ضيا» الملک فرمند وزير کشاورزي
آقاي تيمسار سپهبد نقدي وزير جنگ
تيمسار سر لشکر زاهدي وزير کشور
آقاي امير تيمور کلاني وزير کار
دکتر سنجابي وزير فرهنگ
وزير اقتصاد بعدا تعيين خواهد شد.
برنامه دولت جديد اجراي قانون ملي شدن  نفت در کشور  و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداري هاست.


 کوتاه و خواندني ايران زمين و گل گشت 


استاندار گيلان در کنفرانس مطبوعاتي گفت:
 رسانه هاي گروهي با نور افکن همه را زير نظر دارند

روح الله قهرماني چابک در اولين نشست مطبوعاتي خود با رسانه هاي گروهي گفت: من به کنفرانس هاي مطبوعاتي بسيار اهميت ميدهم  و نبايد از مطبوعات فقط انتظار تعريف و تمجيد داشته باشيم بلکه بايد به انتقادات توجه کنيم  چون مطبوعات زبان گوياي مردم هستند و خبرنگاران کساني هستند که با يک نور افکن همه را زير نظر دارند.استاندار گيلان  در پايان به برگزاري انتخابات توجه کرد  و گفت بايد سعي نماييم  تا انتخاباتي سالم و با حضور اکثريت مردم برگزار شود  و همچنين حقوق مردم گيلان در انتخابات کاملا رعايت شود.

معاون توانبخشي سازمان بهزيستي کشور
اجراي کامل قانون جامع معلولين در کشور نيازمند تامين منابع مالي است

گيلان  - خبرنگار آفرينش
 
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي کشور خواستار تامين اعتبارات قانون جامع حمايت از معلولان شد. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي خاطرنشان کرد: قانون جامع معلولين با توجه به جوان بودن، قابليت اجرايي شدن را دارد و تاکنون 30 درصد اين قانون اجرا شده است و تازماني که اعتبارات اين قانون تصويب و تامين نشود، نمي توان به اجرايي بودن آن اميدوار شد. وي متذکر شد: يک ميليون معلول در کشور شناسايي شدند که 500 هزار نفر از آنان تحت پوشش بهزيستي و به دليل محدوديت منابع مالي 500 هزار نفر ديگر در نوبت هستند. نظم ده با بيان اينکه با نياز واقعي معلول فاصله داريم، گفت: در راستاي تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به فرد معلول، بايد آگاهسازي و فرهنگسازي صورت بگيرد، ضمن اينکه مطالبات معلولين ريشه در تاريخ دارد و نمي شود يک ساله آن را حل کرد.

مدير کل ارشاداستان يزد:
هنر تئاتر در صورتي که نتواند پاسخگوي نياز هاي جامعه باشد ارزش خود را از دست خواهد داد

يزد - خبرنگار آفرينش
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد  با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري  مبني بر اينکه تئاتر هنري است که برابري ميکند با 10 سخنراني، اظهار داشت: تئاتر هنري است که عمق و جان مردم را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.حجت الاسلام و المسلمين احمد عجمين تاکيد کرد: در صورتي که هنر نتواند پاسخگوي نياز هاي جامعه باشد ارزش خود را از دست خواهد داد.وي افزود هنرمند شان بالايي دارد  بنا بر اين خادمين اين عرصه از باب وظيفه بايد در خدمت اصحاب فرهنگ و هنر باشند.مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد  درپايان متذکر شد: تقويت و آموزش در فعاليت هاي فرهنگي نيز بايد تقويت شود.

چاپ کتاب خاطرات پدر جغرافياي نوين ايران 

بيرجند - خبرنگار آفرينش
با همکاري کارگاه ميراث فرهنگ شهر تاريخي بيرجند  کتاب خاطرات و ديدگاه هاي پروفسر گنجي به چاپ رسيد.به گزارش خبرنگار ما کتاب  به سان رود   در بر گيرنده خاطرات  وديدگاه هاي  پروفسر محمد حسن گنجي  از مشاهير و مفاخر علمي کشور  درراستاي  پاسداشت   مقام علمي و فرهنگي مشاهير  شهرستان بيرجند از سوي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي بيرجند به چاپ رسيد. وي از نخستين دانش آموختگان  جغرافيا در ايران است  که آموزش و کاربرد جغرافيا را در ايران دگر گون کرد و به حق ميتوان پروفسر گنجي را پدر جغرافياي نوين ايران  دانست.

بارش نخستين برف پاييزي ارتفاعات خوي را
سفيد پوش کرد
اروميه- خبرنگار آفرينش
بارش برف در ارتفاعات خوي باعث کاهش دما در اين شهرستان شد به طوري که مردم به استفاده از وسايل گرمازا با لباس هاي زمستاني روي آوردند.بارش برف در ارتفاعات بخش صفائيه خوي نمود بيشتري دارد و سرماي ناگهاني روستائيان اين منطقه را غافلگير کرده است.
 
پرداخت 811 ميليارد ريال تسهيلات از سوي بانک کشاورزي استان گلستان

گلستان - خبرنگار افرينش
مهندس علي نژاد مدير بانک کشاورزي استان عملکرد 7 ماهه اين بانک را تشريح نمودند.
وي در اين خصوص گفت: تا پايان مهر ماه 21500 فقره تسهيلات درسطح 42 شعبه بانک کشاورزي  در سطح استان  به مبلغ 800 ميليارد ريال پرداخت شد که کليه اين تسهيلات  در بخش کشاورزي پرداخت شده است.وي افزود: بيشترين حجم تسهيلات پرداختي مربوط به سلف  بخش کشاورزي بوده که 38 درصد پرداختي را به خود اختصاص داده است.همچنين مانده تسهيلات اين بانک   در حال حاضر نزد مردم استان بالغ بر 3600 ميليارد ريال است.
 
25 تعاوني حمايت از زنان بي سرپرست در کرمان مشغول به کار هستند

کرمان - خبرنگار آفرينش
مدير کل دفتر امور بانوان استاندار کرمان اظهار داشت: براي حمايت مالي از زنان سرپرست خانوار از ابتداي سال جاري تا کنون  بيش از 25 تعاوني در کرمان احداث شده است. رويا ديوان بيگي تصريح کرد: در اين تعاوني ها زنان سرپرست خانوار در رشته هاي مختلف صنايع دستي عضويت دارند و در سال جاري تعاوني نمونه کشوري شناخته شده است.وي تصريح کرد:  فعاليت هاي اين تعاوني شامل توليد فرش دستبافت، فرش ابريشم، مشبک کاري  و معرق کاري، کار روي چوب و پته دوزي است.
 
نخستين کتابخانه عمومي سيار در شهرستان پاکدشت راه اندازي شد

پاکدشت - خبرنگار آفرينش
حميد رضا شيخ ويسي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان پاکدشت گفت: اين پروژه فرهنگي با هدف توليد  و گسترش دانايي  و نيز دسترسي آسان اهالي مناطق محروم به تازه هاي کتاب راه اندازي شد.دبير انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان پاکدشت خاطر نشان کرد: طرح کتابخانه  سيار از مهر 85 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از تصويب در شوراي فرهنگ عمومي شهرستان با حمايت شهرداري  وشوراي اسلامي شهر پاکدشت  و اهدا» يک دستگاه اتوبوس اين کتابخانه آماده بهره برداري گرديد.


مدير کل امورشهري استانداري اردبيل:
 357 پروژه شهرداري دراستان اردبيل دردست
 اجرا است 

اردبيل - خبرنگار آفرينش
مدير کل دفتر امور شهري استانداري اردبيل گفت: دراستان اردبيل 357 پروژه شهرداري با اعتبار 34 ميليارد و 818 ميليون تومان دردست اجرا است.
بهروز قرباني درجلسه همايش يکروزه شهرداران استان اردبيل گفت: 87 پروژه ديگر هم دردهه فجر با اعتبار 20 ميليارد تومان افتتاح خواهد شد .مدير کل دفتر امور شهري استانداري اردبيل دربخش ديگري درسخنان خود بااشاره به بودجه مصوب شهرداريها درسالجاري گفت : 63 ميليارد 651 ميليون تومان بودجه براي شهرداريها درسالجاري مصوب شده است.
قرباني تصريح کرد پيش بيني شده بود شهرداريها 40 ميليارد و 821 ميليون تومان درآمد محلي کسب کنند اما با توجه به گزارشهاي ماهانه حدود 20 ميليارد و 623 ميليون تومان تا هفت ماهه سالجاري درآمد محلي کسب شده است وي افزود : 4الي 5ميليون تومان هم به شهرداريها ي استان اردبيل تاآخر سال از بابت بودجه تجميع عوارض پرداخت مي شود.
مدير کل دفتر امور شهر استانداري اردبيل درخصوص ايجاد فضاي سبز گفت : 164 هزارو 240 اصله نهال ،يک ميليون 192 هزارو 489 بوته درختچه کاشته شده و 94 هزارو 264 متر مربع چمن کاري و 6ميليون و 320 هزارمتر مربع گلکاري درشهرداري اردبيل و 53 هزارو 295 متر مربع هم درشهرهاي ديگر کاشته شده است.

    کنگره بزرگداشت شيخ افضل الدين مرقي کاشاني برگزار مي شود

کاشان - خبرنگار آفرينش
کنگره بزرگداشت شيخ افضل الدين محمد بن حسن مرقي کاشاني معروف به باباافضل کاشاني ارديبهشت ماه سال آينده در کاشان برگزار مي شود.
بخشدار برزک با اعلام اين خبر، اعتبارات هزينه شده اين کنگره از سوي بخشداري برزک را تا سقف 4 ميليون تومان عنوان کرد.
علي محمد قاضي افزود: برپايي نمايشگاه کتاب، فراخوان و اطلاع رساني درباره اين مراسم از جمله موارد مهم اين کنگره است که همزمان با روز تولد يا روز وفات اين عارف بزرگ برگزار خواهد شد. محسن عبداللهي، دبير کنگره و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي کاشان نيز هزينه پيش بيني شده براي برگزاري اين کنگره را 30 ميليون تومان برآورد کرد و گفت: برپايي نمايشگاه، برگزاري شب شعر و ارائه مقاله از ديگر برنامه هاي اين کنگره است. افضل الدين محمد بن حسن مرقي کاشاني معروف به باباافضل از عرفا، حکما، نويسندگان و شاعران قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري است که در نگارش نثر فارسي دستي قوي داشته و در سرودن رباعي هاي عارفانه استاد بود. وي مردي پرانديشه و صاحب طبع مستقيم و ذوق سليم و وسعت مشرب و سعه صدر و در نثر و نظم، خاصه در نثر از جمله رجال مشهور و معروف تاريخ ايران است. اهميت خواجه در نثر پارسي بسيار است زيرا او از جمله افراد نادري است که ميان علما و حکماي ايران توانسته است مطالب حکمي و عرفاني را در سطوح بالا با رواني کلام و سادگي آن و در همان حال با اصطلاحات و عبارات فارسي ساده و قابل فهم به نگارش درآورد. از اين راه خواجه توفيق يافته است که به جاي بسياري از تعبيرات و اصطلاحات عربي مفردات و ترکيبات پارسي به کاربرد اما در اين باره تعصبي هم نورزيد و هرجا که احساس دشواري و صعوبتي در اين باره کرد از تعبيرات متداول در ميان علما استفاده و نتيجه اين کار فراهم آمدن مقدار زيادي از اصطلاحات علمي و فلسفي پارسي يا متداول در پارسي است که در کمال سهولت و رسايي معني است. آرامگاه باباافضل در روستاي مرق کاشان واقع است.

دومين کوهپيمايي پاييزي و پاک سازي تيزآب

رودهن - خبرنگار آفرينش
تعداد زيادي از علاقه مندان به کوهنوردي و طبيعت دو هفته پيش گردهم آمدند تا ضمن يک کوهپيمايي به پاکسازي محيط منطقه تيزآب هم کمک کنند.
هيات کوهنوردي دماوند اطلاعيه داده بود که آخرين جمعه مهر ماه دومين کوهپيمايي پاييزي آنها به همراه پاکسازي تيزآب انجام مي شود . اين برنامه که به مناسبت هفته تربيت بدني پيشنهاد و برگزار مي شد با استقبال وسيع علاقه مندان رو به رشد به طوري که با حضوربيش از 250 نفر از خانم ها و آقايان اين برنامه اجرا شد. پيش از اين و در سال هاي گذشته هيات کوهنوردي برنامه هايي اين چنين را معمولا در شهريور ماه و به منظور پاکسازي درياچه برگزار مي کرد . آن برنامه ها هم به طور معمول با استقبال خوبي رو به رو مي شد که از برنامه هاي معمول و هفتگي ديگر هيات کوهنوردي بسيار شلوغ تر بود . شايد يکي از مهمترين و بهترين دلايلش اين است که با وجهه اي که هيات کوهنوردي دماوند در بين ديگر هيات هاي کوهنوردي اين شهرستان دارد و پيشکسوت بودن مرجعيت آن در بين کوهنوردان و علاقه مندان منطقه ، اين هيات قابليت دارد بقيه گروه ها و علاقه مندان را در هم جمع کند و به اين گونه کارهاي طبيعت دوستانه و سبز هدايت کند. طبق برنامه ريزي قبلي امکاناتي جهت پاکسازي و جمع آوري زباله ها و اشيا» ريخته شده در حاشيه و اطراف منطقه تيزآب و مسير رودخانه آن در نظر گرفته بود و گروه در مسير برگشت به پاکسازي اين مسير اقدام کردند . مقدار زيادي زباله جمع آوري و در نقطه اي انباشته شد قرار شد که شهرداري دماوند و کارگران جمع زباله شهرداري اين زباله ها را به محل تخليه زباله ها ببرند.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته