جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175


پردازش اطلاعات
استاد: جناب دکتر حسن احدي ----دانشجو: گيتي همتي را د ( قسمت ششم )

اسيد فوليک يا ويتامين B9


توليد اولين گل رز آبي رنگ در جهان


مصرف ذرت مي تواند موجب تقويت قلب شود


توصيه به دانش آموزان در شروع فصل سرما


كوتاه و خواندني


  پردازش اطلاعات  
  استاد: جناب دکتر حسن احدي ----دانشجو: گيتي همتي را د ( قسمت ششم )

 ميلرو دسي مون دريافتند که فعاليت مرحله يادسپاري در سلولهاي پراکنده قشر گيجگاهي تحتاني در اثر حواس پرتي تضعيف  مي شود, اما فعاليت سلول هاي قشر پيشاني جانبي تحت تاثير قرار نمي گيرد . نتيجه اي مشابه در مرود حافظه فضايي در قشر آهيانه اي فوقاني نسبت به قشر پيشاني ثبت شده است. نکته اي جالب در مورد جايگاه هاي خلفي فعاليت در اين مطالعات به چشم ميخورد و آن اين که اين جايگاه ها دقيقا همانهايي هستند که در هنگام ادراک فعال مي شوند. مسير عصبي که اطلاعات فضايي را پردازش مي کند, يعني مسير پشتي در قشر آهيانه اي قرار دارد و مسير عصبي که به پردازش اطلاعات مربوط به هويت اشيا» مي پردازند, يعني مسير شکمي در قشر گيجگاهي جاي دارد . به  اين ترتيب , مطالعات مورد بحث در زمينه حافظه فعال ميمونها به اين ديدگاه مي انجامد که يک ايستگاه ميان راهي مهم در حافظه فعال, قشر خلفي است و نيز جايگاه هاي خلفي با اهميت در حافظه فعال بر جايگاه هاي مربوط به  اعمال ادراکي منطبق اند.
مطالعه روي بيماران ضايعات مغزي که دچار اختلال حافظه فعال شده اند اين نظريه را تاييد مي کند. اختلال حافظه فعال کلامي , ناشي از ضايعات خلفي و بيشتر قشر خلفي چپ است و ضايعات قشر خلفي راست سبب نقايص حافظه فعال فضايي مي شوند. به اين ترتيب ظاهرا قشر خلفي نسبت به قشر قدامي در ذخيره اطلاعات در حافظه فعال, اهميت بيشتري دارد. مروري که دسپوزيتو و پوستل روي 11 مطالعه مربوط به بيماران ضايعه قشر پيشاني انجام داده اند, اين يافته را تاييد مي کند. اين بيماران هيچ نقيصه اي از لحاظ آزمايه هاي کلامي يا فضايي ( مثلا آزمايه هايي که درآن از بيمار خواسته مي شود که مجموعه اي از اقلام کلامي يا اشکال فضايي را به خاط بسپارند و سپس به ترتيب به خاطر بياورد) نداشتند.
در ضمن شواهدي هرچند محدود نشان مي دهند که ضايعات خلفي نواحي قشر گيجگاهي وآهيانه اي در عملکرد کلامي و فضايي اختلال ايجاد مي کنند. دسپوزيتو و پوستل هم چنين دريافتند که در بيماران مبتلا به ضايعات قشر پيشاني بيشتر احتمال دارد که در آزمايه هاي پاسخ تاخيري که در زمان يادسپاري , محرکي براي پرت شدن حواس ارايه شود, دچار اشکال شوند.
به اين ترتيب شواهد حاصل از مطالعات روي ميمون ها و انسان ها با هم همخواني دارد. اهميت قشر پيشاني درذخيره سازي هنگامي برجسته مي شود که محرکي سبب حواس پرتي شود. درغير اين حالت, قشر خلفي, اولين جايگاه ذخيره سازي حافظه فعال خواهد بود.
ما معتقديم که مکان هاي ذخيره سازي در قشر خلفي ممکن است همان هايي باشند که اطلاعات در آنجا براي اولين باررمز گذاري مي شوند. شايد بهترين شاهد اين مدعا حاصل افتراق بين مسيرهاي عصبي پشتي و شکمي پردازش بينايي باشد. چنانکه قبلا گفتيم , ثبت اطلاعات سلول منفرد در ميمون ها, فعاليت حساس به تاخير را در نورون هاي قشر آهيانه اي نسبت به محرک هاي  فضايي و در نورون هاي قشر گيجگاهي نسبت به اشيا نشان مي دهد. مطالعات تصوير برداري عصبي درزمينه ذخيره سازي محرک هاي بصري و فضايي درانسان با اين الگو هماهنگ است, چرا که ذخيره سازي مربوط به محک هاي فضايي در قشر آهيانه اي پشتي و ذخيره سازي مربوط به محرک هاي فضايي در قشر آهيانه اي  پشتي و ذخيره سازي مربوط به محرک هاي شيئي در قشر گيجگاهي شکمي رخ مي  دهد.
با جمع بندي اين اطلاعات, روشن ميشود که رابطه اي موازي بين سازو کارهاي رمز گذار محرک هاي  فضايي و بصري و نيز سازو کارهاي ذخيره ساز اين محرک ها در حافظه فعال وجود دار. مورد مشابهي در مورد سازو کارهاي رمز گذار گفتار و سازو کارهاي ذخيره کننده اطلاعات گفتاري درحافظه فعال وجوددارد, اگرچه سازو کارهاي ذخيره سازي در اين زمينه شامل قشر پيشاني خلفي و تحتاني مي باشد. در کل , شواهد شامل قشر پيشاني خلفي و تحتاني مي باشد. درکل , شواهد موجود در زمينه  ذخيره سازي درحافظه فعال با اين نظريه موجود در زمينه ذخيره سازي درحافظه فعال بااين نظريه هماهنگ است که ذخيره سازي , اطلاعات درک شده را جمع بندي و بازيابي مي کند. اگر چنين باشد, مي توان پيش بيني کرد که تمرين هاي ذهني بر روي اطلاعات ذخيره شده, نيازمند سازوکاري است که موارد ذخيره شده را فعال نگاه دارد. در بخش هاي بعدي به مرور شواهدي در زمينه  اين فرضيه مي پردازيم.
فرا حافظه :
فرا حافظه به معني دانش يا فعاليت شناختي است که بر هرچيز مرتبط با يادسپاري اشراف دارد: بنابراين نوعي فراشناخت است. که اقدامات حافظه را به عنوان هدف خود در نظر مي گيرد. دو طبقه عمده فرا حافظه از هم تميز داده شد.
1- دانش فراشناختي درباره حافظه
2- تجارب فراشناختي درباره حافظه
اين مورد را مي توان به دانش در مورد يادسپاري اشخاص, تکاليف و راهبردهاي تقسيم کرد.
الف) درمورد يادسپاري اشخاص:
کودکان مي آموزند چنين تجاربي رابه عنوان تجارب يادآوري کننده يا فراموش زا شناسايي کنند, آنها رااز ديگر تجارب ذهني تميز دهند, توانمندي ها, محدوديت ها و انديشه هاي فردي سيستم حافظه آدمي را تشخيص دهند و مفهوم نشانه دهي شناختي و دانش را در مورد ماهيت و استفاده از نشانه هاي بازيابي کسب کنند.
ب) تکليف :
هم چنين شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد کودک درباره آنچه برخي تکاليف حافظه را نسبت به ديگر تکاليف آسانتر مي کند, بسيارمي آموزد. او در مي يابد که مجموعه اي از مواد را زماني مي توان بهتربه يادآورد که تعدادشان کم باشد, آشنا باشند و باهم ربط معنايي داشته باشند- براي مثال:
قابل طبقه بندي باشند. همين طور او به اين واقعيت پي مي برد که برخي شرايط درآزمونهاي بازيابي, بيش از ديگرشرايط به تلاش نياز دارند. به عنوان مثال : ياداوري يک داستان به صورت کلمه به کلمه دشوارتر از بازگويي آن در قالب عبارتهاي خود است.
ج) راهبردهاي فراحافظه:
هم چنين کودکان در تفکر درباره راهبردهاي محتمل اندوزش و راهبردهاي بازيابي براي پاسخ به مسائل فرضي حافظه توانمندتر مي شوند. کودکان بزرگتر و خردسالتر هردو تمايل بيشتر ي دارند که در عوض صرف حافظه دروني از کمک حافظه هاي بيروني استفاده کنند . براي مثال:  آنها فکر مي کنند يادداشت برداري و کمک گرفتن از ديگر اشخاص , ياديارهاي مهمي به شمار ميآيند. ديگر طبقه مهم فرا حافظه  تجارب فراشناختي درباره حافظه , شامل داوري ها يا احساس هاي فرد( احساسات حافظه اي ) درباره اين است که اندوزش يا بازيابي چيزي تا چه حد مشکل و وقت بر است و اينکه موقعيت فعلي موقعيتي است که به طور ملموس متضمن تلاش هاي اندوزش يا بازيابي است ومانند اينها. احتمال مي رود که سالها تجربه در يادآوري و فراموشي, بسياري از بزرگسالان را نسبت به آن دسته از الگوهاي تحريک بيروني و دروني حساس کند که دلالتي براي عمل و موفقيت شکست اقدامات حافظه آنها دارد. انها اين الگوهارا به طور خود به خود و ناهشيارانه رديابي مي کنند و به آن پاسخ مي دهند. در مورد نحوه  پديد آيي اين مهارت هاي بازشناسي الگو يا بازبيني حافظه چندان نمي دانيم , اما  مطالعات اخير دال بر آن است که برخي از آنها در اوان کودکي نيز ابراز مي شوند . مسايل, سئوالات و مشکلات پژوهشي بسياري گريبان دانشجويان رشد حافظه را گرفته است.
نوزاد يا کودک خردسال داراي کدام شايستگي هاي مربوط به حافظه است؟ آيا رشد دانش دريک حيطه به نفع استفاده از راهبرد حافظه و فرا حافظه درآن حيطه است؟ اگر چنين است, چطور ؟ مطلوب ترين شيوه علمي براي درک عميق فرا حافظه و ارتباط آن با استفاده از راهبردکدام است؟ با اينکه اين مسايل و سايل مربوط ديگر در باره استفاده از راهبرد و فراحافظه هنوز حل ناشده باقي است, اما همين مسايل محرک طرح ايده هاي نو و جهت گير هاي پژوهشي جديد بوده اند.
ادامه دارد


  اسيد فوليک يا ويتامين B9  

  اسيد فوليک يا ويتامين B9  جزو ويتامين هاي گروه B است. اين ويتامين در بيماران دچار کمبود اسيد فوليک و نيز بيماران مبتلا به نوعي کم خوني بکار مي رود. به علاوه اسيد فوليک، براي پيشگيري از بروز برخي نقايص لوله عصبي در زنان باردار استفاده مي شود.اسيد فوليک براي مادران شيرده نيز تجويز مي شود. بدن ما با کمک اسيد فوليک گلبول هاي قرمز توليد مي کند.به گزارش جام جم آنلاين از اين رو، کمبود اسيد فوليک باعث بروز انواع خاصي از کم خوني مي شود. گفته مي شود مکمل هاي اسيد فوليک ممکن است قدرت مغز را در سالمندان تقويت کند و دمانس (زوال عقل) را کاهش دهد.  اسيد فوليک يک داروي بدون نسخه و به شکل قرص و تزريق در دسترس است. شکل تزريقي اسيد فوليک فقط در بيماراني که به دليلي مثل افراد دچار استفراغ يا سو»جذب قادر به مصرف انواع خوراکي دارو نيستند، استفاده مي شود.
مصرف صحيح
 اگر پزشک اسيد فوليک را براي شما تجويز کرده است، آن را دقيقا مطابق با دستور وي مصرف و از تغيير خودسرانه دوز دارو پرهيز کنيد. هرگز مصرف اسيد فوليک را بدون مشورت با پزشک، قطع نکنيد. قرص ها را همراه آب ببلعيد و از جويدن يا خرد کردن آنها خودداري نماييد.
اسيد فوليک طبيعي
جگر، کاهو، سيب زميني، ميوه جات و سبزيجات با برگ سبز مثل اسفناج، گل کلم و لوبيا سبز منابع طبيعي اسيد فوليک محسوب مي شود و شما مي توانيد از آنها استفاده نماييد. بهتر است سبزيجات و ميوه جات تازه و نپخته استفاده شود زيرا گرما مقدار اسيد فوليک، را کاهش مي دهد. اگر قصد پختن اين گونه مواد غذايي را داريد، توصيه مي شود آنها را به مدت کوتاهي بپزيد.
10 فرمان
1- در صورت فراموش کردن يک دوز اسيد فوليک، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را ميل کنيد. اما اگر تقريبا زمان نوبت بعدي رسيده است، نوبت فراموش شده را رها کرده طبق برنامه منظم خود عمل کنيد. مقدار دارو را دو برابر نکنيد.
2-  اسيد فوليک را در بسته مخصوص آن، کاملا پوشيده و دور از دسترس اطفال نگهداريد.
3- دارو بايد در دماي اتاق، دور از نور مستقيم، حرارت زياد و رطوبت نگهداري شود.
4-  با گذشتن از تاريخ اعتبار يا نياز به دارو، آن را دور بريزيد.
5-  اگر اسيد فوليک را براي درمان کم خوني استفاده مي کنيد، بسيار مهم است که در فواصل منظم با پزشک خود در تماس باشيد. زيرا لازم است پاسخ به درمان با انجام آزمايش خون بررسي شود.
6 - اگر اسيد فوليک را براي درمان کمبود آن مصرف مي نماييد، با شروع درمان به سرعت احساس بهبودي خواهيد کرد. اما مصرف دارو را تا پايان آخرين دوز ادامه دهيد.
7- ممکن است ادرار شما به رنگ زرد پررنگ تغيير يابد، اين مساله مشکلي براي شما ايجاد نمي کند.
8- اسيد فوليک مکمل بي خطري است. اما اگر دچار بثورات جلدي، کهير، خارش يا  تنفس مشکل شديد بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهيد.
9- در صورت بارداري يا شيردهي، حتما با پزشک خود درخصوص ميزان مناسب دارو مشورت نماييد.
10- اگر دچار کمبود ويتامين B 12 هستيد حتما به پزشک خود اطلاع دهيد زيرا اسيد فوليک نبايد در بيماران دچار کمبود همزمان ويتامين B 12 به تنهايي استفاده شود.


 توليد اولين گل رز آبي رنگ در جهان  

محققان با ايجاد تغييرات ژنتيکي در گل رز موفق به توليد اولين رز آبي رنگ در جهان شدند.
به گزارش مهر، محققان با استفاده از تغييرات ژنتيکي و انجام سالها تحقيقات بر روي گياهان موفق به توليد اولين گل رز آبي در جهان شدند.
محققان با القاي ژني که در نتيجه فتوسنتز در گياه ايجاد رنگدانه آبي مي کند موفق به انجام اين کار شدند. اين گلها که در نمايشگاه بين المللي گل در توکيو به نمايش گذاشته شد تا فصل پاييز به منظور فروش تجاري در دسترس قرار خواهد گرفت.
به گفته محققان رزهاي آبي که امروزه در مناطق مختلف وجود دارد حاصل اعمال شيوه هاي متفاوت رنگ آميزي رزهاي سفيد بوده و اين نوع از گل به صورت طبيعي وجود ندارد.
براي توليد اين نوع گل، محققان از القاي ژن توليد کننده دلفينيدين  رنگدانه ابتدايي گياهي که ايجاد رنگ آبي مي کند  استفاده کرده و موفق به توليد اين گل شدند.
به گفته مسئولان موسسه سانتوري  موسسه توليد کننده رز آبي  اولين رز آبي جهان در حدود چهار سال پيش در آزمايشگاه توليد شده و محققان در طول اين مدت در تلاش براي مقاوم سازي اين گياه براي رشد در محيط طبيعي بوده اند. بر اساس گزارش زي نيوز، شرکت ژاپني سانتوري تا به حال بالغ بر بيليون ها ين ژاپن را صرف توليد گلهاي آبي رنگ از جمله رز آبي رنگ کرده و قصد دارد اين گياه غير عادي را در طي سال آينده در سراسر جهان به فروش برساند.


  مصرف ذرت مي تواند موجب تقويت قلب شود  

محققان در تازه ترين بررسي هاي خود دريافتند: مصرف ذرت مي تواند به تقويت قلب و تنظيم عمل هضم کمک کند. به گزارش ايسنا، بررسي ها نشان مي دهد; دم کرده کامل ذرت و چاي تهيه شده از آن براي کاهش فشار خون، درمان امراضي نظير سنگ کيسه صفرا، سنگ کليه و عفونت هاي ادراري موثر است.
گفتني است، ذرت منبع سرشاري از کربوهيدرات ها بوده و حاوي مواد معدني پتاسيم و منيزيم مي باشد و در صورتي که به همراه حبوبات مصرف شود منبع خوبي براي پروتئين است.


  توصيه به دانش آموزان در شروع فصل سرما 

 مهناز تسليمي معاون سلامت و پيشگيري وزارت آموزش و پرورش گفت که با توجه به فرا رسيدن سرما، دانش آموزان بايد براي حفظ سلامت جسمي، مراقبت هاي بيشتري از خود داشته باشند. تسليمي در گفتگو با ايرنا همچنين از اولياي دانش  آموزان خواست در فصل سرما از فرزندان خود مراقبت بيشتري کنند و پوشيدن لباس هاي گرم و مناسب را به فرزندان تاکيد کنند.
وي با اشاره به ابتلاي دانش آموزان در فصل سرما به بيماري هاي عفوني گفت: در فصل سرما دانش آموزان بيشتر به عفونت هاي تنفسي مبتلا مي شوند و اين بيماري عامل اصلي غيبت دانش آموزان در مدرسه است.
معاون سلامت و پيشگيري وزارت آموزش و پرورش گفت: بيماري هاي شايع در مدارس با توجه به شرايط اقليمي و فصول سال متغير است، در فصل سرما، عفونت هاي تنفسي بيش از هر بيماري ديگر در ميان دانش آموزان مشاهده مي شود.
تسليمي با بيان اين که بيماري هاي تنفسي، سبب آلودگي چرکين گلو مي شود، در خصوص راهکارهاي پيشگيري از اين نوع بيماري ها گفت: لازم است با توجه به فصل سرما، در خصوص بهسازي سيستم هاي گرمايشي مدارس اقدامات لازم صورت گيرد.
وي افزود: استفاده از لوازم شخصي، مصرف ميوه و سبزيجات تازه، مصرف شير و لبنيات و رعايت بهداشت فردي مهم ترين راهکار پيشگيري از اين نوع بيماري هاست.
معاون سلامت و پيشگيري وزارت آموزش و پرورش، از دانش آموزان خواست در صورت ابتلا به اين بيماري و جلوگيري از انتقال آن به ساير دانش آموزان، از حضور در مدرسه در دوره بيماري خودداري کنند و در طول مدت بيماري نيز از ماسک مخصوص استفاده کنند.


 كوتاه و خواندني  

کاهش کلسترول خون با رژيم غذايي گياهي

رعايت يک رژيم غذايي گياه خواري سخت مي تواند به اندازه داروهايي مثل استاتين ها، کلسترول خون را کاهش دهد. به گزارش ايسنا، رژيم غذايي حاوي استرول هاي طبيعي گياهي که در گياهان، سبزيجات، ميوه و بادام و روغنهاي نباتي يافت مي شود و نيز الياف لعاب دار که در جو و جوي دو سر وجود دارد، به مدت 4هفته ميزان کلسترول بد خون را کاهش مي دهد. بر اين اساس، بهتر است بيماران داراي کلسترول خون بالا، قبل از مصرف دارو، 6 تا 12 هفته رژيم غذايي خود را تغيير دهند. گفتني است، کلسترول بالا يک عامل شناخته شده خطر در بروز بيماري قلبي و عروقي است و استاتين ها خطر مرگ و مير ناشي از بيماري هاي قلبي را تا يک سوم کاهش مي دهند.

 رژيم غذايي حاوي سبزيجات وميوه جات اسانترين راه حفظ سلامت قلب است

کارشناسان مي گويند استفاده از رژيم غذايي حاوي سبزيجات و ميوه جات، آسانترين راه حفظ سلامت قلب است. به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه تلويزيوني العربيه ،کارشناسان مي گويند براي انکه سلامت قلب انسان حفظ شود حد اقل روزانه بايد دو وعده از سبزيجات خام يا پخته استفاده شود زيرا سبزيجات سرشار از ويتامين هاي " E , C , A " است که ضد اکسيده شدن هستند.
اين ويتامينها در سبزيجات سبز رنگ مانند گل کلم و اسفناج وجود دارد.  همچنين خوردن سه بار ميوه تازه در روز به سلامت قلب کمک مي کند.  کارشناسان مي گويند نوشيدن سه ليوان اب پرتقال ميزان کلسترول مضر را شانزده درصد کاهش مي دهد. انها مي افزايند خوردن روزانه دو سيب به مدت سه هفته به کاهش کلسترول مضر خون به ميزان بيس و يک درصد کمک مي کند. اما اب انار به ميزان ده درصد به فعاليت انزيم ضد اکسيده شدن کمک مي کند. سبزيجات و ميوه جات مي توانند سي درصد به کاهش سکته هاي قلبي کمک کنند.  کارشناسان همچنين توصيه مي کنند افراد از غذاهاي سرشار از الياف مانند عدس و لوبيا و ديگر حبوبات استفاده مي کنند چرا که حبوبات جلوي تصلب شرائين را مي گيرند.  در مقابل بايد از نمک ، غذاهاي سرشار از شيريني و چربي مانند گوشتهاي قرمز و کره پرهيز شود زيرا فشار خون را کاهش و کلسترول مضر در خون را افزايش مي دهند.  کارشناسان توصيه مي کنند به جاي اين غذاها از چربي هاي امگاسه که براي قلب مفيد است و به ويژه در ماهي ها يافت مي شود استفاده شود. تحقيقات نشان مي دهد مصرف سه وعده ماهي در هفته ،خطر مرگهاي ناگهاني ناشي از سکته هاي قلبي را هشتاد و يک درصد کاهش مي دهد.

  بين 30 تا 45 درصد افراد از
 بي خوابي رنج مي برند 

دبير همايش پزشکي خواب گفت: بي خوابي مهمترين مشکل مرتبط با خواب است، بطوري که بررسي هاي مختلف نشان مي دهد بين 30 تا 45 درصد افراد بزرگسال از بي خوابي رنج مي برند.   
دکتر "ميرفرهاد قلعه بندي" روان پزشک و فلوشيب خواب در آستانه برگزاري چهارمين همايش سراسري پزشکي خواب در گفت و گو با ايرنا با بيان اين مطلب افزود: کم خوابي شبانه باعث ايجاد مشکلاتي مانند پرخاشگري، تحريک پذيري ، مشکل در توجه و تمرکز و به دنبال آن مشکلات يادگيري و افت کارکردهاي آموزشي مي شود. وي در خصوص مشکلات خواب در کودکان گفت: بين 20 تا 30 درصد کودکان دچار مشکلات خواب هستند ، 3 تا 12 درصد آنها خرخر مي کنند و 1 تا 3 درصد کودکان نيز دچار آپنه انسدادي خواب هستند.
دبير علمي همايش پزشکي خواب يادآور شد : در حالي که نياز خواب در نوجوانان حدود 8/5 تا 9/5 ساعت خواب شبانه است، اما بررسي ها نشان داده است نوجوانان بطور متوسط 7 ساعت مي خوابند و خواب کافي مورد نياز آنها تامين نمي شود.
وي ادامه داد: تماشاي تلويزيون، استفاده از اينترنت و تمايل ذاتي نوجوانان به دير خوابيدن و دير بيدار شدن باعث مي شود خواب مورد نياز نوجوانان تامين نشود.
اين روان پزشک هم چنين اظهار داشت: با توجه به اينکه شروع فعاليت هاي آموزشي قبل از ساعت 8 است، محروميت از خواب مشکلاتي را براي نوجوانان به دنبال دارد.
قلعه بندي با بيان اينکه شايع ترين علت خواب آلودگي در کليه دوره هاي سني محروميت از خواب شبانه است، گفت: براي عملکرد مناسب کودکان خواب کافي شبانه ضروري است، زيرا بي خوابي تمامي حوزه هاي فعاليت هاي جسماني ، هيجاني ، شناختي و رشدي کودکان را متاثر مي کند.
دبير همايش اختلالات خواب اضافه کرد:عدم تامين خواب کافي و مناسب شبانه در کودک به هر دليل ، تغييرات خلقي، اختلال در توجه ، بيش فعالي ، تحريک پذيري و افزايش رفتارهاي پرخطر را به دنبال دارد. وي با بيان اينکه محروميت از خواب شبانه و بطور کلي کم خوابي و بد خوابي مهمترين عامل خواب آلودگي در روز است افزود: خواب آلودگي يکي از علت هاي مهم حوادث شغلي و ترافيکي است.
به گفته وي در ايران آماري که نشانگر اين باشد که چه ميزان از تصادفات داخل کشور ناشي از خواب آلودگي است وجود ندارد، اما در آمريکا بيش از 50 درصد حوادث ترافيکي اتوبان هاي آمريکا ناشي از خواب آلودگي راننده هاست. در چهارمين همايش پزشکي خواب مسايل مختلفي از جمله بهداشت خواب، روشهاي تشخيصي و درماني در پزشکي خواب، استانداردهاي مراکز خواب، خواب و حوادث ترافيکي و پزشکي خواب در کودکان مورد بررسي قرار مي گيرد. اين همايش 21 تا 23 آبان ماه در سالن همايش هاي بيمارستان ميلاد برگزار مي شود.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته