جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/10/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3215


جزئيات اجراي قانون مديريت خدمات کشوري اعلام شد


افزايش نرخ بيکاري در فصل پاييز


كوتاه و خواندني


کاهش قيمت خودرو طي سه ماه آينده!


  جزئيات اجراي قانون مديريت خدمات کشوري اعلام شد 

جزئيات کامل اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از سوي سازمان بازنشستگي کشور اعلام شد.
به گزارش فارس، قانون مديريت خدمات کشوري در راستاي تغييرات عمده در سياست هاي اداري و يکسان سازي قوانين مختلف استخدامي به خصوص قانون استخدام کشوري که به مرور زمان شامل اصلاحات متعددي شد و شايد يک از مهمترين عوامل ايجاد تبعيض در سيستم اداري کشور بود و با اصول و اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هم خواني نداشت تدوين شود.
اين قانون به منظور برقراري ارتباط مستقيم و مناسب بين خدمات کارکنان، ويژگي هاي شاغلين با ميزان حقوق و مزاياي دريافتي آنها و رعايت عدالت در پرداخت هاي کارکنان در جلسه مورخ هشتم مهرماه سال 1386 هجري شمسي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در تاريخ 1386/7/18 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
 امتياز ويژه براي بازنشستگاني مناطق جنگ زده
تعيين حقوق بازنشستگان در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري شامل بازنشستگاني است که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت  اداري بوده اند که به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (125 امتياز) در نظر گرفته مي شود. (بند 2 ماده 68)،  بازنشستگاني که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند بين 5 تا 25 درصد به امتياز حقوق آنان اضافه مي شود. (تبصره 1 ماده 109)،  بازنشستگان و وظيفه بگيران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها بيش از 30 سال است به ازا» هر سال (تا 10 سال) 2/5 درصد به ارقام جداول امتياز مربوط اضافه مي گردد و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها کمتر از 30 سال است (تا پانزده سال) به ازا» هر سال 2/5 درصد از ارقام جداول امتياز مربوط کسر مي  شود. مشروط به اينکه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي کمتر نگردد. (تبصره 2 ماده 109) همچنين بازنشستگان و وظيفه بگيران ،  چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فعلي (پس از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري) دريافت مي نمايند همان ارقام قبلي ملاک پرداخت است.(تبصره 5 ماده 109)
 حقوق بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت کارمندان کشوري
حقوق بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت کارمندان کشوري بر اساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوطه در ضريب ريالي فوق الذکر و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 109) است که امتياز مربوط به تعيين حقوق بازنشستگي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها که بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تصدي مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند که مشمولان بند "الف و ب" ماده (109) را که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند درصدهاي زير برحسب مورد و بر اساس جدول بند "الف" ماده (109) به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد (حداقل 5 درصد و حداکثر 25 درصد).
 حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضا» هيئت علمي
حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضا» هيئت علمي بر اساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام (بند الف ماده 110) است که براي بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتياز در نظر گرفته مي شود. (بند 2 ماده 68)،  براي بازنشستگي که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند بين 5 تا 25 درصد به امتياز حقوق آنان اضافه مي شود. (تبصره يک ماده 109)،  براي بازنشستگان و وظيفه بگيران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها بيش از 30 سال است به ازا» هر سال (تا 10 سال) 2/5 درصد به ارقام جداول امتياز مربوط اضافه مي  شود و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها کمتر از 30 سال است (تا 15 سال) به ازا» هر سال 2/5 درصد از ارقام جداول امتياز مربوط کسر مي  شود. مشروطبه اينکه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي کمتر نشود. (تبصره 2 ماده 109) و براي هر کدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فعلي (پس از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري) دريافت مي  کنند همان ارقام قبلي ملاک پرداخت است (تبصره 5 ماده 109).
 حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات
حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات بر اساس امتياز رديف آخرين گروه و بر اساس 30 سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام اينگونه است که در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضايي با کمتر از مدرک ليسانس و معادل آن (مووضع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي کساني که 3 سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به کار قضايي داشته اند) 5 درصد از امتياز گروه شغلي آنان کسر خواهد شد،  در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضايي در صورت داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات 5 درصد و براي مدرک تحصيلي دکترا يا معادل آن در همان رشته ها 10 درصد به امتياز شغلي آنان اضافه مي گردد که علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسئوليت هاي زير حداقل به مدت 2 سال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه و براي سنوات کمتر از 2 سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران دادستان ها
دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران)، رييس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رييس دادگاه حقوقي 2 مستقل به ماخذ 5 درصد،  مديران کل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مرکز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس کل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به ماخذ 10 درصد،  معاونان رييس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي کل کشور، دادستان انتظامي قضات، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رييس کل دادگستري استان به ماخذ 15 درصد حقوق مبنا،  رييس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور به ماخذ 20 درصد،
همچنين براي بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت  اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتياز در نظرگرفته مي شود و براي بازنشستگاني که در طول دوران خدمت حداقل به مدت 2 سال داراي سمت هاي مديريتي بوده اند بين 5 تا 25 درصد به امتياز حقوق آنان اضافه و براي بازنشستگان و وظيفه بگيران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها بيش از 30 سال است به ازاي هر سال (تا 10 سال) 2/5 درصد به ارقام جداول امتياز مربوط اضافه مي  شود و افرادي که سابقه پرداخت کسور بازنشستگي آنها کمتر از 30 سال است (تا 15 سال) به ازا» هر سال 2/5 درصد از ارقام جداول امتياز مربوط کسر مي  شود مشروط به اينکه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي کمتر نشود.
گفتني است هر کدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه بر اساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فعلي (پس از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري) دريافت مي نمايند همان ارقام قبلي ملاک پرداخت است. مشاغل تخصصي در مورد کارکناني که مدرک تحصيلي کمتر از کارشناسي ارشد دارند تعريف نشده است.
 اقدامات اجرايي پس از ابلاغ قانون در سازمان بازنشستگي کشوري
صدور بخشنامه شماره 250/22305 مورخ 1387/02/04 به دستگاه هاي اجرايي جهت ارسال اطلاعات مربوط به سمت هاي مديريتي و خدمت در مناطق جنگ زده بازنشستگان از طريق سامانه اينترنتي سازمان به نشاني ir.cspf.www تحت عنوان "سيستم جمع آوري اطلاعات قانون مديريت خدمات کشوري."  تشکيل جلسات توجيهي کارشناسي جهت مسئولان امور اداري دستگاه هاي اجرايي و کانون هاي بازنشستگي در خصوص قانون و چگونگي تطبيق حقوق بازنشستگان،  بازنگري و تطبيق پايگاه اطلاعاتي بازنشستگان و اصلاح سيستم عملياتي مکانيزه احکام بازنشستگان با تغييرات قانون مديريت خدمات کشوري،  صدور احکام جديد حدود 800 هزار نفر از بازنشستگان مشمول و فراهم آوردن مقدمات پرداخت حقوق بر مبناي احکام جديد از مهر 1387، ازجمله اقدامات اجرايي پس از ابلاغ قانون در سازمان بازنشستگي کشوري است.
 شرايط جديد براي جانبازان و معلولان
براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان حداقل سن و سابقه خدمت 5 سال کاهش دارد. (براي مردان) همچنين در مورد قانون پيش از موعد مصوب 1386/5/6 که به استناد ماده 127 قانون مديريت خدمات کشوري قابليت اجرايي دارد، آقايان با حداقل 25 سال خدمت و 5 سال ارفاق و خانم ها با حداقل 20 سال خدمت و 5 سال ارفاق به صورت توافقي (توافق دستگاه و مستخدم) بازنشسته مي شوند.
 تغييرات حقوق بازنشستگان
بازنشستگاني که آمار آنها هيچگونه تغييري نداشته اند مربوط به بازنشستگان جديد است که از فوق العاده ويژه و همترازي هيئت علمي استفاده نموده اند و يا جزو رسته مقامات، قضات و هيئت علمي بوده اند.
افزايش بيش از 100 درصد،  عمدتا مربوط به بازنشستگان داراي خدمات مازاد بر 30 سال، مناطق جنگ زده و پستهاي مديريتي و بازنشستگان قديمي مربوط به سنوات قبل از سال 1354 است.
افرادي که فاقد کد ملي يا دستگاه هاي مانند سازمان انرژي اتمي بوده که تکليف آنها مشخص نشده است و يا مربوط به افرادي است که اطلاعات ارايه شده آنها توسط دستگاه ذي نفع در سايت سازمان مغايرت کلي با بانک اطلاعاتي احکام بازنشستگان دارند که متعاقبا با تکميل و اصلاح اطلاعات نسبت به صدور احکام افزايش حقوق آنها اقدام خواهد شد. پرونده هاي راکدي که در حال حاضر پرداختي به آنها صورت نمي گيرد با توجه به قوانين و مقررات فعلي، احتمال فعال شدن آنها وجود دارد.


 افزايش نرخ بيکاري در فصل پاييز  

وزير کار از کتبي  شدن قراردادهاي کارگراني که بيش از يک ماه بخواهند در واحدي کار کنند، افزايش نرخ بيکاري در فصل پاييز و اجراي بيمه کارگران ساختماني در امسال با ماهي 15 هزار تومان خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي اظهار کرد: جديدا مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسانده که اگر کارگراني بيش از يک ماه در جايي بخواهند کار کنند بايد قرارداد کتبي داشته باشند که اين موضوع هم برنامه ريزي و هم لازم الاجرا شده و اين قرارداد بايد در فرمي که وزارت کار در اختيار کارفرمايان و کارگران قرار مي دهد، تنظيم شود. وي در مورد نرخ بيکاري فصل پاييز نيز اظهار کرد: آخرين آمار گرفته شده ولي هنوز جمع بندي نشده و هنوز اعلام نشده است.


 كوتاه و خواندني  

اکونوميست پيش بيني کرد;
قيمت نفت در سال  200935دلار

نشريه اقتصادي اکونوميست با پيش بيني تداوم بحران اقتصادي جهان در سال 2009 ميانگين قيمت نفت برنت در اين سال را 35 دلار براي هر بشکه تخمين زد.به گزارش فارس به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست تحليل ها حاکي از آن است که بحران بازارهاي مالي در چهارگوشه جهان ادامه طرح هاي توسعه در منطقه خاورميانه را نيز با مشکلات جدي روبرو سازد.

ميزان افزايش حقوق بيمه شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي اعلام شد

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي کشور از ارائه لايحه اجراي نظام هماهنگ پرداخت حقوق بيمه شدگان و مستمري بگيران اين سازمان خبر داد. به گزارش شبکه خبر، حسينعلي ضيايي گفت: بر اساس اين لايحه، حقوق بيمه شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي از 5 تا 80 درصد افزايش مي يابد. وي گفت: افزايش حقوق بيمه شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي بر اساس پايه و رتبه حقوقي و با توجه به سال بازنشستگي آنان اعمال خواهد شد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي کشور افزود: کساني که در سال هاي قبل بازنشسته شدند و بالاترين پرداخت را داشته اند و به عبارتي با 30 سال سابقه کار، بازنشسته شده اند به ازاي هر سال، حداقل حقوق سال 86 به آنها افزوده مي شود. ضيايي گفت: براي هر سال معادل يک روز حقوق افراد افزوده خواهد شد و قرار است ميان حقوق بازنشستگان کشوري و تامين اجتماعي تعادل برقرار کنيم. وي افزود: بر اساس اين لايحه بيمه  شدگان بازنشسته به ازاي هر سال خدمت بالاي 10 سال، معادل يک روز حقوق سال 86 به حقوق آنان افزوده مي  شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي کشور گفت: کساني که سال هاي دور (حدود 15 سال قبل) بازنشسته شدند، بيشترين افزايش حقوق خواهند داشت و کساني که سال هاي اخير بازنشسته شده اند کمترين افزايش حقوق را خواهند داشت.

  
  آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات کشوري تصويب نشده اند

نايب رييس کميسيون بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري با ابراز بي اطلاعي از تدوين آيين نامه هاي قانون خدمات کشوري با توجه به گذشت مهلت تصويب آن توسط دولت گفت: دولت خبري مبني بر پايان کار تصويب آيين نامه هاي اجرايي به مجلس ارائه نکرده است. موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با مهر، با ابراز بي اطلاعي از اتمام کار تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون خدمات کشوري در دولت گفت: مقرر بود تا 15 آذر سال جاري دولت تمام آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را به تصويب برساند که تدوين نهايي آنها را تا اين تاريخ بعيد مي دانم.وي تاکيد کرد: دولت در جريان تصويب اين قانون به علت کسري بودجه همواره مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود بنابراين در شرايط فعلي که هزينه ها افزايش داشته تدوين آيين نامه ها و تصويب آن را در تاريخ تعيين شده دور از ذهن مي دانم. از سوي ديگر دولت هم خبري مبني بر پايان کار تدوين آيين نامه هاي اجرايي به مجلس ارائه نکرده است.عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: در صورت اجرايي نشدن اين مصوبه جامعه کارمندي بايد خواسته خود را از دولت مطالبه کند.وي خاطرنشان کرد: البته اگر تاخير دولت در اجرا طولاني مدت شود مطمئنا رييس مجلس نسبت به آن تذکر خواهد داد.ثروتي پيش از اين در جمع خبرنگاران تاکيد کرده بود دولت تا پانزدهم آذرماه سال جاري فرصت دارد تا آيين نامه پانزده فصلي قانون خدمات مديريت کشور را تدوين و تصويب کند.

بانک ملت اين ماه واگذار مي شود

مديرعامل سازمان خصوصي سازي با اعلام اينکه برنامه واگذاري سهام شرکت هاي دولتي طبق برنامه زمانبندي قبلي ادامه مي يابد، در عين حال تاکيد کرد: وضعيت و کشش بازار و تقاضا بر عرضه سهام شرکت هاي دولتي تاثيرگذار خواهد بود. غلامرضا حيدري کردزنگنه در گفت وگو با مهر درباره روند واگذاري سهام شرکت هاي دولتي با تاکيد بر اينکه عرضه سهام شرکت هاي دولتي کند نشده است، افزود: در آذر ماه سال جاري حدود 15 شرکت دولتي در بورس عرضه شد و اين عرضه ها به طور مرتب ادامه دارد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در چند روز آينده نيز آگهي هاي جديدي براي عرضه سهام خواهيم داشت، تصريح کرد: البته وضعيت و کشش بازار و تقاضا بر عرضه سهام شرکت هاي دولتي تاثير گذار است. کردزنگنه گفت: در دي ماه جاري 5 درصد سهام بانک ملت را براي کشف قيمت به عنوان سهام اولين بانکي که عرضه خواهد شد، وارد بورس مي کنيم. البته اين امر بستگي به وضعيت بورس نيز دارد.


 کاهش قيمت خودرو طي سه ماه آينده! 

دبير انجمن توليد کنندگان خودرو گفت: با کاهش قيمت جهاني مواد اوليه توليد خودرو، امکان کاهش قيمت خودرو طي سه  تا چهار ماه آينده وجود دارد.احمد نعمت بخش در گفت وگو با فارس در مورد امکان کاهش قيمت توليد خودرو در داخل در پي پايين آمدن قيمت جهاني مواد اوليه اظهار داشت: در خودروهايي که ميزان ساخت داخل آنها بالاست مي توان چنين امري را متصور شد ولي در مورد خودروهايي که به صورت سي.کي.دي توليد مي شوند بايد ديد شرکت خارجي طرف قرارداد حاضر به کاهش قيمت قطعات تحويلي خود است يا خير؟ وي با اشاره به توليد زانتيا از طريق واردات قطعات به صورت سي.کي.دي تصريح کرد: تيراژ توليد اين خودرو در حد پاييني است و بعيد مي دانم فرانسوي ها حاضر به کاهش قيمت قطعات شوند و از موضع قبلي خود عقب نشيني کنند. 


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته