جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/10/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3215


تاريخ اصلاح اطلاعات ثبت نامي داوطلبان کنکورکارشناسي ارشد 88 اعلام شد


دايره المعارف آموزش عالي


امروزآخرين مهلت ثبت نام کنکورسراسري 88 دانشگاههاي دولتي


كوتاه و خواندني


  تاريخ اصلاح اطلاعات ثبت نامي داوطلبان کنکورکارشناسي ارشد 88 اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : امکان کنترل واصلاح اطلاعات ثبت نامي داوطلبان ثبت نام کننده درآزمون کارشناسي ارشد 88 فراهم شد.
به گزارش خبرنگار آفرينش ، اطلاعات ثبت نامي کليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون تحصيلات تکميلي سال 1388 از روز شنبه 7 تا  10 دي ماه 87 به مدت 4 روز بر روي پايگاه اينترنتي سازمان به نشاني www.sanjesh.orgبراي مشاهده داوطلبان و به منظور اطمينان از صحت اطلاعات وارده شده قرار داده خواهد شد.
کليه داوطلبان اين آزمون مي توانند در روزهاي فوق الذکر به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با استفاده از اطلاعات شخصي و محرمانه مندرج روي کارت اعتباري ثبت -نامي خود، اطلاعات ثبت نامي خود را مشاهده و در صورتي که نياز به اصلاح مورد يا مواردي باشد نسبت به اصلاح اطلاعات فردي خود (به جز سهميه - رشته امتحاني - زبان امتحاني - محل اقامت) در همان لحظه و مطابق دستورالعمل مندرج در سايت اقدام کنند.


 دايره المعارف آموزش عالي  

موانع گسترش فناوري
(قسمت ششم )

براي پاسخ به اين پرسش که موانع گسترش فناوري چيست ؟بايد گفت که ايجاد نظام حقوقي مناسب براي حمايت از اختراعات ،ابداعات و آفرينشهاي فکري ،مهم ترين مسئله به حساب مي آيد .همچنين بستر سازي اقتصادي مناسب براي بازار پذيري فناوري توليد شده در دانشگاه وتوليد در آمد اقتصادي براي نوآوران از اولويت هاي مهم محسوب مي شود .در غير اين صورت ،نه تنها ابداعات جديد به علت عدم  حمايت اقتصادي مورد استفاده آحاد مردم قرار نمي گيرد ومشکلي را برطرف نمي سازد ،بلکه موجب مي شود مسئله وابستگي مراکز دانشگاهي ودانشمندان به بودجه ها وسياستهاي متمرکز دولتي همچنان تداوم يابد .
در اين صورت استقلال دانشگاهها را مي توان در حدزيادي تابع ميزان قدرت آنها در بازار پذيري کردن فراورده هاي علمي آنها دانست . به طوري که بتواند خو را با نيازهاي رو به تزايد جامعه پيچيده امروز همراه سازند ودر عين حال تاثيري مستقيم بر مشکل گشايي معضلات اقتصادي ،اجتماعي وفني جامعه داشته باشند وسهم مشارکت خود در اين فرايند توسعه را از ني از جامعه دريافت نمايند . اين امر مستلزم تاسيس پزوهشکده هاي بوجود آمده مستقل از نيازهاي اجتماعي عمل نکنند و داراي راهبرد توليد فناوري نوين ،بومي سازي فناوري وارداتي وقدرت بازار يابي براي فناوريهاي خود باشند . تحقق اين امر را مي توان در کشورهايي مانند کره و تايوان مشاهده کرد .اين دوکشور در مسير توسعه توانمنديهاي علمي وصنعتي خود در زمينه کسب آموزشهاي پيشرفته وپژوهشهاي تخصصي ،به دانشگاههاي خود وابسته اند .طبق گزارش التباخ و همکارانش در کتاب توسعه علمي وآموزش عالي اين وابستگي نسبت به اولين انقلاب صنعتي در اروپا بيشتر شده است .
در اين راستا بادي به جهت گيري آموزش عالي در دو دهه گذشته در زمينه اشتغال گرايي اشاره کرد . در سراسر جهان اعتقاد بر اين است که برنامه هاي درسي دانشگاه بايدآموزش را مرتبط با مشاغل پيچيده کنوني ارائه دهند . توجه به اين امر گرايش جهاني ديگري را در آموزش عالي باعث وموجب  افزايش ارتباط نزديک بين دانشگاه وصنعت شده است . مراکز صنعتي به قرار گرفتن نيازهاي مهارتي آنان در برنامه هاي درسي تمايل دارند واز سوي ديگر ،مايل اند پژوهشهاي دانشگاهي را به سمت نيازهاي شرکت هاي صنعتي سوق دهند . دراين صورت بين صنايع ودانشگاهها ارتباط منطقي و مناسبي برقرار خواهد شد .
در برخي کشورها همچون سوئد ،نمايندگان صنايع در شوراهاي مديريت آموزش عالي حضور دارند .در امريکا بين دانشگاهها وشرکت هاي بزرگ توافق هاي رسمي برقرار مي شود تا هر دو طرف در نتايج پژوهشها سهيم باشند .در بسياري از کشورهاي صنعتي ،شرکتها براي کارمندان خود برنامه هاي آموزش هدفمند ارائه مي دهند .اين برنامه ها گاهي با کمک دانشگاهها وتهيه وتدوين مي شود در بسيازي از کشورها روابط بين دانشگاه وصنعت براي آموزش عالي سرنوشت ساز است .در اين خصوص طرح هاي فني از نظر حق انحصار ،محرمانه بودن يافته هاي پژوهشي وديگر مسائل مالي ،از اهميت بسياري برخوردارند .
تضاد بين استقلال دانشگاه در انجام تحقيقات پايه اي از يک سو ونيازهاي تحقيقات  کاربردي صنعت از سوي ديگر .از جمله مسائلي است که مورد نقد نقادان قرار گرفته است .د دو دهه گذشته چنين تضادي به نفع صنعت حل وفصل شده وبخش اعظم پژوهشها ي مراکز آموزش عالي جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه ،تحت فشار وارد شده از مراکز صنعتي وانتظار دولتها از کمک دانشگاهها به توسعه اقتصادي  ،به سمت تحقيقات کاربردي سوق يافته است . در اين خصوص براي اهميت بخشيدن به نقش دانشگاه در حل معضلات اقتصادي واجتماعي واژه مسئوليت پذير يا ماوريت گرا در مقابل استقلال استفاده شده است .به طوري که در دانشگاههاي انگلستان وهلند مسئله مسئوليت پذيري ،استقلال دانشگاهها را تحت شعاع قرار داده است ،ولي ر دانشگاههاي کشورهاي جهان سوم عوامل سياسي واقتصادي موجب کاهش استقلال شده اند . بديهي است برخي براين باورند که دانشگاهها که از بودجه دولتي وعمومي استفاده مي کنند بايد نسبت به حل معضلات جامعه نقشي تعيين کننده ايفا نمايند وعدم حرکت مراکز دانشگاهي را در اين جهت ناشي از مسئوليت گريزي آنان مي دانند .هم اکنون چالش اصلي مراکز آموزش عالي عبارت است از حل تضاد بين نيازهاي جامعه که دانشگاه را به سوي موضوعات کاربردي وسوداور سوق مي دهد و توجه به دانشگاهها به گرايشهاي سنتي وتمايل به پژوهشهاي پايه بنيادي که ماموريت گرا بودن دانشگاهها را نفي مي نمايند .
بررسي عوامل بازدارنده وپيش برنده گسترش علم در دانشگاهها
براي تبيين عوامل موثر در عدم گسترش علم وفناوري  در دانشگاهها مي توان از روش شناسي نظام مند استفاده کرد . عوامل متعددي در کاهش کارايي سرمايه گذاري در آموزش عالي موثر هستند .از ان جمله مي توان از اثرهاي متقابل شرايط اقتصادي ،الگوهاي فرهنگي واجتماعي وهمچنين عوامل رواني وانگيزشي در کاهش اثر بخشي وبهره وري نظام آموزش عالي نام برد . براي تبيين نظام مندي مسئله مورد بحث ،مي توان در الگوي زير نقش متقابل نيروهاي بازدارنده نظام و نيروهاي پيش برنده بيش از نيروي عوامل بازدارنده باشد ،همواره نظام به سمت جلو در حرکت خواهد بود . در اينجا نکته حائز اهميت آن است که  در طبقه بندي عوامل دو گروه پيش برنده و بازدارنده به عوامل سخت افزاري ونرم افزاري در هر گروه توجه ويژه اي مبذول مي شود .
(ادامه دارد ...)


  امروزآخرين مهلت ثبت نام کنکورسراسري 88 دانشگاههاي دولتي  

 گروه آزمون وسنجش : معاون سازمان سنجش آموزش کشورگفت: مهلت ثبت نام در کنکور88  امروز پايان مي يابد و اين زمان تمديد نخواهد شد. حسين توکلي در گفتگو با  خبرنگار آفرينش اعلام کرد : مهلت ثبت نام درکنکور سراسري 88 از لحاظ مراجعه به مراکز پستي ديروز و از لحاظ مراجعه به سايت سازمان سنجش امروز پايان مي يابد.
وي اظهار داشت: تاکنون بيش از يک ميليون نفر در اين آزمون ثبت نام کرده اند.
معاون سازمان سنجش بر درج کد پيگيري در فرم ثبت نام تاکيد کرد و اظهار داشت: داوطلبان با چک کردن اطلاعات دانش آموزي خود که بر روي سايت سازمان سنجش قرار دارد، صحت آن را تاييد کنند و کد پيگيري خود را از اين طريق دريافت کنند.
وي  در ادامه افزود: در صورت داشتن مغايرت در اطلاعات دانش آموزي داوطلبان بايد تا 30 بهمن ماه به آموزش و پرورش منطقه خود مراجعه کنند. سازمان سنجش مجددا اطلاعات دانش آموزي را که از آموزش و پرورش دريافت کرده است در نيمه فروردين ماه بر روي سايت قرار مي دهد.
توکلي اضافه کرد: اين آزمون در گروههاي آزمايشي علوم انساني، فني و رياضي، تجربي، هنر و زبانهاي خارجي از 4 تير ماه برگزار مي شود.


 كوتاه و خواندني  

عباسپور خبرداد :
قانون مجلس در تکميل ظرفيت کنکور اجرا نشد

گروه آزمون وسنجش : رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سازمان سنجش قانون افزايش 10 درصدي ظرفيت براي دانشگاههاي مادر را اجرا نکرده است، گفت: اجراي قانون و نحوه عملکرد آن در خصوص تکميل ظرفيت کنکور به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش مي شود.
علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با مهر افزود: "اعتراضات تکميل ظرفيت کنکور 87 و اجراي قانون در اين خصوص در کميسيون بررسي و به سازمان سنجش ارسال شده است."
وي با بيان اينکه معتقد هستيم قانون در اين خصوص اجرا نشده است گفت: "نحوه اي که وزارت علم در افزايش 10 درصدي اعمال کرده روش مد نظر قانونگذار نبوده است."
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: "از اين رو اجراي قانون و نحوه عملکرد آن را به رئيس مجلس شوراي اسلامي گزارش مي کنيم و به بخش حقوقي مجلس نيز ارجاع مي دهيم."
وي نحوه اجراي تکميل ظرفيت در کنکور 87 را جابجايي در ظرفيت ها و نه افزايش ظرفيت دانست و به مهر گفت: " در رشته اي مانند برق دانشگاه صنعتي شريف از 15  نفر 10 نفر با جابجايي در تکميل ظرفيت پذيرش شدند و ظرفيت ها از ساير داوطلبان پر نشده است در رشته هاي پزشکي نيز اين اتفاق افتاده است."
عباسپور اظهار داشت: "در رشته اي که افزايش ظرفيت آن جز قانون بوده کاهش ظرفيت صورت گرفته است به طوري که در مجموع افزايش ظرفيت بر اساس قانون اجرا نشده است."
وي گفت: "در يک رشته قبلا به ما تعداد پذيرش دانشجو را 110 نفر اعلام کرده بودند که اگر بر اساس قانون 10 درصد افزايش ظرفيت براي آن در نظر گرفته شده بود به اين تعداد 11 ظرفيت جديد ديگر افزوده مي شد اين در حالي است که آنچه اجرا شده تنها 5 نفر جابجايي را در اين رشته نشان مي دهد."رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: "به دليل اينکه سازمان سنجش ملاک پذيرش در تکميل ظرفيت کنکور را مردادماه در نظر گرفتند تنها 10 درصد جابجايي در پذيرش صورت گرفته است."
وي افزود: "در ليستي که در اختيار ما قرار گرفته است داوطلب جديدي در مرحله تکميل ظرفيت پذيرفته نشده است و تمامي اسامي گواه جابجايي داوطلبان است نه پذيرش جديد."

دکتر توکلي خبرداد :
 جزييات تاثيرسوابق تحصيلي درکنکور سراسري 88 

گروه آزمون وسنجش : جزييات و چگونگي تاثير سوابق تحصيلي در شرايط تطابق و عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي داوطلبان در کنکور 88 اعلام شد.
دکتر حسين توکلي  در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: بر اساس مصوبه پنجاه  و چهارمين جلسه کميته مطالعه و برنامه ريزي  کنکور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو، سوابق تحصيلي براي ديپلمه هاي نظام جديد متوسطه سالهاي 84 تا 87 که امتحانات آنان به صورت کتبي و سراسري برگزار شده است تا ميزان 15 درصد در گزينش نهايي کنکور اعمال خواهد شد.
سوابق تحصيلي تنها براي ديپلمه هاي 84تا87 اعمال مي شود
براي بقيه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون سراسري ملاک گزينش است . وي با بيان اينکه بر اساس اين مصوبه نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاک خواهد بود، گفت: همچنين سوابق تحصيلي فقط براي فارغ التحصيلان سال سوم دبيرستان رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي که در سالهاي 84 تا 87 امتحانات آنها به صورت نهايي و کشوري برگزار شده است اعمال مي شود و براي بقيه داوطلبان 100 درصد نمره آزمون سراسري ملاک گزينش خواهد بود .
وي با بيان اينکه داوطلبان از نظر تاثير سوابق تحصيلي به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي ثبت نامي تقسيم مي شود، تصريح کرد: براي اين داوطلبان ضرايب سوابق تحصيلي تا 15 درصد در نمره کل نهايي آنها اعمال خواهد شد. البته تاثير ميزان 15 درصد سوابق تحصيلي براي گروه آزمايشي علوم انساني بر اساس نمرات دروس موجود صورت مي گيرد.
درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروههاي آزمايشي مختلف خواهد بود
وي با اشاره به داوطلباني که گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق ندارد، اظهار کرد: تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه هاي غيرمرتبط با گروه آزمايشي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15 درصد خواهد بود. همچنين ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه هاي غير مرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروههاي آزمايشي مختلف با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زير گروههاي مربوط .
به گفته وي، درصد تاثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکيک نوع ديپلم و گروههاي آزمايشي مختلف خواهد بود .
ميزان تاثير سوابق تحصيلي در شرايط تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي
دکتر توکلي در اين رابطه تصريح کرد: براي داوطلباني که گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق دارد، ضرايب سوابق تحصيلي به ميزان 15درصد در نمره کلي نهايي آزمون سراسري آنها تاثير خواهد داشت، بر اين اساس در گروه علوم رياضي و فني، نمرات دروس ديپلم ميانگين وزني زبان فارسي 3 و ادبيات فارسي 3، عربي 3، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، ميانگين وزني جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان، فيزيک 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه به ميزان 15 درصد در نمره نهايي آزمون سراسري آنها اعمال خواهد شد.
وي افزود: در گروه آزمايشي علوم تجربي ميانگين وزني دروس زبان فارسي 3 و ادبيات فارسي 3، عربي 3، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، زمين شناسي، رياضي 3، زيست شناسي 2 و آزمايشگاه، فيزيک 3 و آزمايشگاه و شيمي 3 و آزمايشگاه تاثير خواهد داشت. همچنين در گروه آزمايشي علوم انساني نمرات دروس زبان فارسي تخصصي، عربي 3 ويژه علوم انساني، تعليمات ديني و قرآن 3، زبان خارجي 3، ميانگين وزني دروس ادبيات فارسي تخصصي و آرايه هاي ادبي، ميانگين وزني دروس ايران و جهان 2 و جغرافياي 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق در نمره کل آزمون سراسري آنان اعمال خواهد شد.
دکتر توکلي ادامه داد: در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه هاي علوم و معارف اسلامي ، نمرات دروس زبان فارسي تخصصي، عربي 3 ويژه علوم معارف، ميانگين وزني دروس اصول و عقايد 2، تفسير علوم قرآني 2 و اخلاق 2، زبان خارجي 3، ادبيات فارسي تخصصي، تاريخ اسلام 2، تاريخ اسلام 2، جامعه شناسي 2 و فلسفه و منطق اعمال خواهد شد.
ميزان تاثير سوابق تحصيلي در شرايط عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي
معاون سازمان سنجش با اشاره به داوطلباني که گروه آزمايشي آنها با نوع ديپلم اخذ شده تطابق ندارد، خاطرنشان کرد:  تاثير سوابق تحصيلي ديپلمه هاي غير مرتبط با گروه آزمايشي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15 درصد خواهد بود.
دکتر توکلي ادامه داد: بر اين اساس در گروه آزمايشي علوم تجربي براي ديپلمه هاي رياضي و فيزيک تاثير نمرات دروس ديپلم بين 10 تا 12 درصد ، در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني براي ديپلمه هاي علوم تجربي تاثير نمرات دروس ديپلم بين 10 تا 11 درصد، در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه هاي رياضي و فيزيک تاثير نمرات دروس ديپلم بين 4 تا 6 درصد، در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني براي ديپلمه هاي علوم انساني تاثير نمرات دروس ديپلم تا 4 درصد، در گروه آزمايشي علوم انساني براي ديپلمه هاي علوم تجربي تاثير نمرات دروس ديپلم از 4 تا 6 درصد، در گروه آزمايشي علوم تجربي براي ديپلمه هاي علوم انساني تاثير نمرات دروس ديپلم از 3 تا 4 درصد، در گروه آزمايشي هنر براي کليه ديپلمه هاي رياضي، تجربي و انساني تاثير نمرات دروس ديپلم بين 4 تا 5 درصد و در گروه آزمايشي زبان تاثير نمرات دروس ديپلم براي کليه ديپلمه هاي رياضي، تجربي و انساني بين 5 تا 15 درصد در نمرات کل آزمون سراسري آنان اعمال خواهد شد.
معاون سازمان سنجش در خاتمه خاطرنشان کرد: براي اين دسته از داوطلبان باقي نمره کل از طريق درصد تاثير نمرات آزمون سراسري داوطلب تعيين خواهد شد.

مهلت ثبت نام آزمون تافل دانشگاه تربيت مدرس تمديد شد

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام اينترنتي آزمون زبان عمومي دکتراي تخصصي دانشگاه تربيت مدرس تا 7 دي 87 تمديد شد. به گزارش ايسنا، آزمون زبان عمومي دانشگاه تربيت مدرس براي داوطلبان ادامه تحصيل در دوره هاي دکتراي تخصصي 17 و 18 بهمن 87 برگزار مي شود. داوطلبان براي شرکت در اين آزمون بايد هزينه ثبت نام آزمون به مبلغ 175 هزار ريال واريز کنند. همچنين کارت ورود به جلسه و راهنماي آزمون از 28 دي ماه تا 4 بهمن ماه از طريق نشاني اينترنتي   .www  ir.ac.mobares.bu    eبا ارائه شماره درخواست و شماره ملي قابل دريافت است. گفتني است، داوطلبان در جلسه آزمون بايد مجوز، رسيد بانکي و کارت ملي خود را همراه داشته باشند و در غير اين صورت نمره آزمون داوطلب اعلام نخواهد شد. بر اساس اين گزارش، مدت اعتبار قبولي زبان حداقل 2 سال بوده و براي داوطلبان پذيرش در رشته زبان انگليسي، قبولي داوطلباني که حداقل 90 درصد امتياز را کسب نمايند، اعتبار دائم خواهد داشت. نتايج آزمون نيز 14اسفند 87 از طريق سايت معاونت آموزشي ارائه مي شود.


ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله تکميل ظرفيت آزمون کارشناسي ناپيوسته87 از شنبه آغاز مي شود

گروه آزمون وسنجش : ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله تکميل ظرفيت آزمون کارشناسي ناپيوسته 87 از شنبه آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا، کليه پذيرفته شدگان نهايي مرحله تکميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي متمرکز دوره هاي روزانه، شبانه و موسسات غيرانتفاعي آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 87 که اسامي آنان در سايت سازمان سنجش به نشاني org.sanjesh.www اعلام شده، بايد منحصرا در يکي از روزهاي شنبه 7 و يکشنبه 8 دي ماه با همراه داشتن مدارک براي ثبت نام به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوطه مراجعه کنند.
همچنين، کليه معرفي شدگان  چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي نيمه متمرکز مرحله تکميل ظرفيت لازم است با همراه داشتن مدارک مورد نياز و با توجه به برنامه هاي زماني قيد شده، در مراحل مصاحبه، معاينه، آزمون عملي و ساير مراحل گزينش به نشانيهاي مربوط مراجعه کنند.
تشکيل کلاس در کليه رشته ها منوط به حدنصاب رسيدن تعداد پذيرفته شدگان در اولين نيم سال تحصيلي ممکن، خواهد بود.
پذيرفته شدگان  رشته هاي  تحصيلي  دوره  روزانه  اين آزمون  خواه  در موسسه  آموزش  عالي  ذيربط ثبت نام کنند يا خير، حتي  با دادن  انصراف  قطعي  از تحصيل  مجاز به  ثبت  نام  و شرکت  در آزمون  کارداني  به  کارشناسي ناپيوسته  سال88   نمي باشند. به گزارش ايسنا، پذيرفتگان  دوره هاي  روزانه  و نوبت دوم (شبانه ) هريک  از رشته هاي  تحصيلي  ذيربط که  اسامي  آنان  در سايت اين  سازمان  منتشر شده ، در صورتي  که  در رديف  پذيرفتگان  نهايي  آزمون  سراسري  سال1387   نيز بوده باشند، مي توانند از دو رشته  قبولي  اعلام  شده  يکي  را به  دلخواه  انتخاب  و براساس  ضوابط مربوط در آن  رشته  ثبت نام  نموده و به  تحصيل  ادامه دهند. بديهي  است  در اين  صورت  قبولي  آنان  در رشته  ديگر لغو خواهد شد. شايان ذکر است، کليه  پذيرفته شدگان  بايد در تاريخهاي  تعيين  شده  براي ثبت نام  به  موسسه آموزش  عالي  ذيربط مراجعه نمايند. بديهي  است  عدم  ثبت نام  در تاريخهاي  مقرربه منزله  انصراف  از رشته  مربوط تلقي  شده و قبولي  آنان  لغو مي شود.

قائم مقام معاونت دانشجويي وزارت علوم:
سال آينده 200 نفر به بورس بلند مدت اعزام مي شوند

گروه آزمون وسنجش : قائم مقام معاونت دانشجويي وزارت علوم با بيان اين که تا پايان سال 200 نفر به بورس بلند مدت اعزام مي شوند، گفت: سال آينده فقط در رشته هاي اولويت دار و مورد نياز کشور 200 نفر به بورس بلند مدت اعزام مي شوند.حسن مسلمي در گفت وگو با فارس با بيان اين که تا کنون بيش از 70 نفر به بورس بلند مدت اعزام شده اند، افزود: امسال تاکنون بيش از 600 دانشجو به بورس کوتاه مدت اعزام شده اند، بورسيه هاي کوتاه مدت 6 ماهه و مختص دانشگاه هاي کشور است. وي گفت: دانشجوياني در بورس کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام مي شوند که بورسيه دانشگاه ها باشند و پس از فارغ التحصيلي در يکي از دانشگاه هاي کشور مشغول شوند. قائم مقام معاونت دانشجويي وزارت علوم گفت: ارزشيابي مدارک و کميسيون موارد خاص به دانشگاه هاي منتخب استان ها واگذار شده است. وي با بيان اين که آئين نامه واگذاري بخشي از فعاليت هاي معاونت دانشجويي همچون ارزشيابي مدارک، کميسيون موارد خاص و غيره به دانشگاه هاي منتخب استان نوشته شده است، اظهار داشت: آئين نامه واگذاري بخشي از فعاليت هاي معاونت دانشجويي به دانشگاه هاي منتخب استان ها در حال نهايي شدن است.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته