جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/01/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3280


سهروردي و مکتب اشراق
استادان : دکتر احدي - دکتر مظاهري ----دانشجو : فريبا نبوي آل آقا ( قسمت اول )

افزايش وزن ناشي از بالا رفتن سن


سلامت در حوادث و بلايا


كوتاه و خواندني


مسواک زدن مداوم دندانها مي تواند از بروز حملات قلبي جلوگيري کند


 سهروردي و مکتب اشراق  
 استادان : دکتر احدي - دکتر مظاهري ----دانشجو : فريبا نبوي آل آقا ( قسمت اول )

 زندگي نامه
شهاب الدين يحيي بن اميرک ابولفتوح سهروردي که لقب شيخ اشراق و شيخ مقتول را هم گرفته  است در سال 549 هجري شمسي مطابق با 1153 ميلادي در سهرورد , دهکده اي در   حوالي زنجان کنوني به دنيا امد و در سال 587 هجري در سن 36 سالگي در حلب به قتل رسيد سهروردي در عنفوان جواني به مراغه رفت و در انجا  حکمت و اصول را نزد مجدالدين جيلي اموخت و از انجا به اصفهان سفر کرد و به تحصيل فلسفه نزد ظهير الدين قاري پرداخت وي از دانشمندان بزرگ زمان خود بود که در اصول تبحر داشت و در فروع به مذهب شافعي مي رفت. او پس از تحصيل براي ديدار مشايخ صوفي به سرزمينهاي اسلامي سفر مي کرد و در ضمن خود را به زهد و رياضت مشغول مي داشت و اوقات زيادي را در اعتکاف مي گذراند. سهروردي در ماردين از بلاد ترکيه به زيارت فخرالدين مارديني عارف و حکيم ( ملقب به صاحب طبقات الاطبا» ) نائل شد . استاد هميشه از او به  بزرگي ياد مي کرد و هوش و  استعداد او را مي  ستود و  چنين از او ياد مي کند: او در علوم فلسفي يگانه روز گارش بود و در علوم عقلي و اصول فقهي جامع بود تيز هوش و فصيح عبارت بود . ولي علم او زيادتر از عقل او بود و پس از قتل او به اصحاب خود چنين گفت: من در عمرم کسي را  به ذکا» و هوش و فراست شهاب الدين نديدم و ليکن به واسطه تهور و بي مبالاتي در سخن بر او بيمناک بودم و  انچه حدس مي زدم واقع شد.
طي گذار از اسياي صغير و سوريه , سهروردي در يکي از سفرهايش از دمشق, به حلب, با ملک ظاهر پسر صلاح الدين ايوبي ديدار  کرد و بين اين دو الفتي و دوستي ايجاد شد. گاهي شيخ در حضور ملک ظاهر با علماي حلب مناظره و مجادله مي کرد و انها را مجذوب مي کرد چون او مبلغ نوعي حکمت بود که با  ارا» فقهاي دين سازگار نبود, سرانجام انان از ملک ظاهر خواستند تا سهروردي را به اتهام داشتن اعتقاد به انديشه هاي ضد ديني به هلاکت برساند وقتي ملک ظاهر امتناع کرد, فقها عريضه اي امضا» کردند و پيش صلاح الدين فرستادند و او به پسرش دستور داد سهروردي را به  قتل برساند ملک ظاهر از سر بي ميلي فرمان پدر را به اجرا در اورد و سهروردي به سال 1208/587 کشته شد. در باب نحوه قتل سهروردي روايات مختلفي وجود دارد: شهر زوري مي نويسد: او را به زندان افکندند و خوردن و نوشيدن را از او دريغ کردند تا مرد , گروهي گويند او ان قدر روزه داشت تا به اصل خود پيوست, بعضي در اين عقيده اندکه او را خفه کردند و باز جمعي ديگر معتقدند او را با ضرب شمشير کشتند. کساني هم هستند که مي گويند وي را از ديوار قلعه فرو انداختند و سپس بسوختند مرگ سهروردي همان اندازه اسرار اميز بود که زندگيش به غير از شماري کتاب, چيز چنداني برجاي نگذاشت  که سرگذشت زندگي او را روشن کند. از جمله اثار او مطارحات, تلويحات , مقاومات , حکمته الاشراق, پرتونامه, هياکل النور , الواح عمادي, رساله  اطير , اواز پرجبرئيل , عقل سرخ , رساله في حقيقه العشق , رساله في حاله الطفويه روزي با جماعت صوفيان مي باشند.
اثار سهروردي که بناي اصل حکمت اشراق را تشکيل مي دهد گنجينه اي است مرکب از عقايد و حکمتهاي صوفيه و هر مسي و فلسفه هاي فيثاغوري ,    افلاطوني, ارسطويي و زرتشتي همراه با عناصر مختلف ديگر , به احتال قوي عقايد سهروردي تا حدود زيادي مرهون فلاسفه اسلامي به خصوص ابن سينا است شکي نيست که سهروردي تمايل زيادي به ايين زرتشتي داشته و حقايق ان مذهب در بارور شدن ارا» او تاثير تام داشته است اعتقاد به نور و ظلمت در اراي سهروردي بسيار نزديک به دو نيروي سپتامينو فرشته نيکي و انگره مينو فرشته بدي يا اهريمن در دين زرتشتي است و اين امر البته دليل ثنويت نيست زيرا زرتشت مظاهر نيکي و بد عالم را منسوب به اين دو قوه مي کند و در دين او اهورمزدا خداي واحد است.
معني اشراق
کلمات عربي اشراق به معني نوربخشي  ( پرتوافکني ) و مشرق به معني خاور ( محل برامدن افتاب) هردو ازنقطه نظر واژه شناسي از کلمه شرق به معني طلوع خورشيد مشتق شده اند.
وحدت ميان معني نوربخشي و شرق در واژه اشراق با رمز خورشيدکه طلوعش از شرق است و به همه چيز نور بخشيده و سرزمين را با نور بخشي و معرفت مي شناساند ارتباط پيدا مي کند. همچنانکه مغرب جايي است که  خورشيد افول مي کند و تاريکي حکم فرماست. مغرب سرزمين ماده, جهل يا افکار بحثي ( استدلال ) مي باشد که در دام ساختمان منطقي خود گرفتار است.
شرق برعکس سرزمين نور و هستي و سرزمين علم و نوربخشي است که انديشه بحثي و استدلالي را تعالي مي بخشد. سرزمين علمي است که از صفا و تقديس ترکيب يافته و انسان را از قيد خود و جهان رها مي سازد. به همين دليل سهروردي حکمت  اشراق را به شاه موبدان ايران باستان چون کيخسرو و حکماي يونان چون اسکلپيوس, فيثاغورث و افلاطون نسبت مي دهد, حکمايي که حکمت انها بر صفاي درون و الهام عقلاني و نه بر منطق بحثي , استوار است. با انکه سهروردي از ابن سينا بسيار پيروي کرده اما فلسفه مشائيان را که برهاني و استدلالي است رها کرد و به حکمت و فلسفه ذوقي روي اورده مقصود از حکمت ذوقي همان طور که خود شيخ مي گويد, حکمتي است که براساس يافت و کشف و شهود استوار است نه برمبناي برهان و استدلال زيرا از نظر شيخ استدلال و برهان ادمي را به حقيقت نمي رسانند او مي گويد: من مسائل حکمت  ذوقي را ابتدا از راه يافت و کشف  و شهود به دست اوردم و سپس در جستجوي برهان و دليل برامدم نه برعکس , در حاليکه در فلسفه بحثي , اساس براستدلال است بدون انکه مسائل و مباحث ان محقق شده باشد, حتي براي استدلال کننده , که او خود در  انچه اثبات مي کند. شک و ترديد دارد در حاليکه در حکمت ذوقي نخست دل مي پذيرد ان را باور مي کند و سپس به دنبال برهان مي رود. وي مي گويد: من خود انچه را يافته ام باور دارم و براي خود نيازي به برهان و استدلال ندارم و  اگر استدلال و برهاني اقامت کرده ام در مقام تعليم و اموزندگي مي باشد.
1 هستي شناختي در حکمت اشراق
تا انجا که به سلسله مراتب  حقيقت مربوط مي شود سهروردي به هستي شناسي سنتي اعتقاد داشت وي فکر سلسله مراتب وجود را حفظ کرد ولي چهارچوب هستي شناسي ابن سينا را از وجود به نور تبديل کرد. دقيقا همين تغيير بنيادي بود که به وي امکان داد تا بسياري از موضوعات سنتي فلسفي را, مخصوصا رابطه ميان ماهيت و وجود را ارائه کند.
بنابه نظر سهروردي , طبيعت نور امري بديهي است زيرا تمام اشيا» به کمک نور شناخته مي شوند. نور مرکب است از توالي نامحدودي از انوار ممکن وابسته و هر نور علت وجودي نوري است که پايين تر از ان قرار دارد. نور غايي , که همان واجب الوجود است از نظر سهروردي نورالانوار و علت نهايي همه اشيا» است. ( در مکتب اشراقي خداوند همان نورالانوار است که سطوح پايين تر نور , سلسله ملائک و مجردات از ان صادر مي شوند) بنابراين مرتبه وجودي همه موجودات بسته به درجه قرب انها به نور اعلي و درجه منور بودن انهاست. بنابه عقيده سهروردي , درست همان طور که نور را درجاتي از شدت و ضعف است, ظلمت هم درجات دارد.
ادامه دارد


 افزايش وزن ناشي از بالا رفتن سن  

اگر تولد 40 سالگيتان را جشن گرفته ايد، احتمالا شک کرده ايد که متابوليسم شما، آن طوري که سابقا به آن عادت داشتيد نيست. خبر بد اين است که شما حق داريد. ميزان سوزاندن کالري با افزايش سن کم مي شود. اما خبرهاي خوبي هم داريم.
چگونه از افزايش وزن ناشي از بالا رفتن سن زيرک تر باشيم
شما احتمالا بيشتر از آن چيزي که فکر مي کنيد مي سوزانيد. تحقيقات جديد، در مجله ي تغذيه ي کلينيکي آمريکا نشان مي دهد که روزانه چه قدر کالري به طور متوسط در مردان و زنان 40، 50 و 60 ساله مي سوزد. مردان 40 تا 69 ساله، حدود 2900 کالري مصرف مي کنند. زنان در همين سن روزانه 2300 کالري مي سوزانند. ( اين ميانگين متناسب با قد، وزن و فعاليت افراد تغيير مي کند).
به گزار محيا نيوز اگر شما اين اعداد را با رده بندي تغذيه ي درست مقايسه کنيد، شايد اين اعداد به نحو شگفت انگيزي بالا به نظر بيايند، زيرا رده بندي تغذيه  درست دلالت مي کند که انسان به طور متوسط به روزانه 2000 کالري نياز دارد. شباهت هايي ميان ميزان انرژي اي که افراد دراين سن مصرف مي کنند وجود دارد. دکتر جانت توز، استاديار دانشکده ي پزشکي دانشگاه ويک فورست و همکارانش براي تعيين کردن مصرف انرژي در يک مطالعه، بين 450 زن و مرد ميان سال، از آب دوبار نشان دار شده استفاده کردند، ماده اي که توليدات دي اکسيد کربن را اندازه مي گيرد. (يک شاخص حقيقي از کالري سوخته شده) شايد علت اين که مردم در سنين مختلف وانمود مي کنند که کالري کمتري نسبت به مقداري که واقعا مصرف مي کنند، مي سوزانند اين است که آن ها متوجه نيستند چقدر غذا مي خورند. توز مي گويد: "وقتي زمان تخمين زدن کالري ها مي شود مردم عموما حدود يک سوم کمتر از ميزان واقعي مصرفشان را گزارش مي دهند".
در حقيقت کاهش متابوليسم ناشي از افزايش سن بيشتر در 60 سالگي و بعد از آن مشخص مي شود. توز مي گويد: "ما متوجه شده ايم که مخصوصا در ميان خانم ها، در 60 سالگي کاهشي در ميزان ماهيچه اتفاق افتد. از آن جايي که ماهيچه يک مرکز براي سوزاندن کالري است از دست دادن ماهيچه برابر است با سوزاندن کمتر کالري در اين مطالعه ميزان سوزاندن کالري در زن ها و مرد ها در اوايل 50 سالگي به ترتيب 4 و 8 درصد بيشتر از بقيه ي مردم در 60 سالگي بوده است. (مردها در 60 سالگيشان هم چنان حدود 2700 کالري مي سوزاندند وزن ها 2200 کالري)
هم چنان که سن شما بيشتر مي شود، شما نياز داريد براي حفظ وزنتان هشيارتر باشيد. دکتر ميريام نلسون، مشاور تغذيه و مدير بخش فعاليت جسمي و تغذيه اي جان هانکک دانشگاه توفتس مي گويد: "همين طور که شما مسن تر مي شويد، ماهيچه هاي خود را از دست خواهيد داد اما با ورزش هاي توان بخشي شما مي توانيد به ميزان زيادي از آن ها حفاظت کنيد". نلسون مي گويد: "اگر شما وزن زياد مي کنيد، بايد تغييراتي را آغاز کنيد. دستور 28 روزه و برنامه ي رديابي کردن خود، کمک مي کند که وزن را با متناسب کردن کالري هاي مصرفي تان کم کنيد.
 يادآوري:
رديابي کردن کالري ها کليد مديريت وزنتان است حتي غذاهاي سالم مي توانند به سرعت وزنتان را اضافه کنند.ناهاري که به نظر شما متعادل مي آيد ممکن است 900 کالري داشته باشد.


 سلامت در حوادث و بلايا 

سازمان بهداشت جهاني، شعار روز جهاني بهداشت سال 2009 ميلادي را که مصادف با 18فروردين 88 است، "سلامت در حوادث و بلايا" اعلام کرد و وزارت بهداشت کشورمان نيز بر اين اساس اسامي روزهاي هفته سلامت را اعلام کرد.
به گزارش سلامت نيوز عباس زارع نژاد، مدير کل روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در يک نشست خبري اعلام کرد: سه شنبه 18فروردين اولين روز هفته سلامت به نام سلامت و همکاري هاي بين بخشي در حوادث و بلايا، 19فروردين به نام سلامت، گروه هاي در معرض خطر در حوادث و بلايا، 20 فروردين روز سلامت و پدافند غير عامل، 21فروردين روز سلامت و مشارکت هاي مردمي در حوادث و بلايا، 22 فروردين روز سلامت رواني و اجتماعي در حوادث و بلايا، 23 فروردين روز سلامت محيط در حوادث و بلايا و 24 فروردين روز سلامت، ارائه خدمات و تسهيلات در حوادث و بلايا نامگذاري شده است که به تناسب هر يک از نامها برنامه هاي خاصي در تهران و سراسر کشور برگزار مي شود. روابط عمومي وزارت بهداشت همچنين طي گزارشي اعلام کرد: همه ساله روز 18 فرودين (7 آوريل) به عنوان روز جهاني بهداشت در کشورهاي مختلف جهان گرامي داشته مي شود. در چنين روزي در سال 1984 ميلادي در نيويورک، نخستين اساسنامه کنفرانس بين المللي بهداشت از سوي سازمان بهداشت جهاني تدوين شد. در ژوئن همان سال نخستين مجمع عمومي سازمان بهداشت جهاني در ژنو با حضور نمايندگان بيش از 61 کشور جهان تشکيل شد. از آن سال به بعد همه ساله موضوع خاصي براي اين روز انتخاب مي شود که اولويت جهاني سلامت را مشخص مي کند و امسال نيز سازمان جهاني بهداشت، شعار "سلامت در حوادث و بلايا" را براي سال 2009 در نظر گرفته است. حوادث غير مترقبه نظير سيل، زمين  لرزه، تنش هاي نظامي از جمله بحران هايي است که همه کشورها را تهديد مي کند و در هنگام وقوع اين حوادث غير مترقبه، امکانات و تسهيلات بهداشتي دچار بيشترين خسارت مي  شوند.. به عنوان مثال، زماني که آسيا در سال 2007 دچار "بحران سونامي" گسترده شد. 61 درصد از امکانات بهداشتي تخريب شده، 7درصد از پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتي و 30درصد از ماماها کشته شدند. بر اساس اين گزارش اکنون تنشها و اختلافات در اتيوپي باعث اختلاف در کار امکانات و تسهيلات بهداشتي شده است که اين امر باعث عدم ارائه مراقبت بهداشتي اوليه (PHC) و ارائه خدمات به بيماران با بيماري HIV شده است. همچنين اين تنش ها باعث افزايش بيماري سو»تغذيه در ميان کودکان شده و بسياري از پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتي، به منظور محفوظ ماندن جان خود، محل کار خود را به طور دائم ترک کرده اند. جنگ اخير 22 روز غزه منجر به شهيد شدن 1350 نفر شامل (430 کودک، 108 زن، 118سالمند شد و بسياري از زير ساختهاي بهداشتي اين منطقه در اين جنگ از بين رفت. عمليات کمک رساني اورژانس مقامات فلسطيني متوقف شد به نحوي که مدير اجرايي يونيسف اخيرا به شدت از خشونت هاي جاري در منطقه غزه، که منجر به تعويق ارائه کمک هاي انسان دوستانه به اين منطقه شد، ابراز نگراني کرده است. زمين لرزه مخربي که در سال 2005 در پاکستان رخ داد نيز باعث تخريب 49درصد از امکانات و تحصيلات بهداشتي اين کشور شد. آنچه مسلم است اينکه زماني که امکانات و تسهيلات بهداشتي آمادگي لازم را براي مقابله با حوادث غير مترقبه را کسب نکرده اند، نمي توانند در مقابل خطرات مقاومت کنند. چرا که پرسنل ارائه دهنده خدمات بهداشتي و بيماران، کشته و مجروح مي شوند و خدمات بهداشتي اورژانس و خدمات بهداشتي عادي ارائه نمي شود، سرمايه هاي زيادي که براي بناي زيرساخت هاي بهداشتي هزينه شده، از بين مي رود و زمان زيادي براي بازسازي و بهبود سيستم هاي بهداشتي جوامع بحران زده لازم است.


 كوتاه و خواندني  

45 درصد کودکان تحت جراحي  ناهنجاري قلب، حاصل ازدواج  فاميلي هستند

يک فوق تخصص جراحي قلب با بيان اينکه، 45 درصد از بيماران نيازمند جراحي هاي ناهنجاري قلب کودکان، حاصل ازدواج هاي فاميلي هستند، توصيه کرد: بهتر است اين افراد در هفته شانزدهم تاهجدهم حاملگي، توسط پزشک قلب اطفال براي جنين خود اکوي جنيني انجام دهند. دکتر محمد علي نوابي شيرازي در گفت و گو باايسنا، گفت: پزشک قلب اطفال مي تواند در هفته شانزدهم تا هجدهم حاملگي با انجام اکوي قلب جنين يا حتي اکوي معمولي از روي شکم مادر، ناهنجاري احتمالي قلب جنين و نيز صعب العلاج يا قابل علاج بودن آن را تشخيص دهد. وي ادامه داد: در اين صورت پزشک نتيجه را با والدين درميان گذاشته و آنها مي توانند در مورد سقط يا نگهداشتن جنين تصميم بگيرند.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران بر انجام اکوي مذکور توسط پزشک قلب اطفال تاکيد کرد و با ابراز تاسف از متداول بودن اين گفته از سوي متخصصان زنان که" سونوگرافي سه بعدي انجام داده اند و جنين را سالم يافته اند"، گفت: اهميت فردي که که اکوي گفته شده را انجام مي دهد بيش از اهميت نوع دستگاه است چرا که اين متخصص قلب کودکان است که با ناهنجاري هاي قلب اطفال آشناست و تنها با گذاشتن پرو اکو روي شکم مادر در هفته شانزدهم تاهجدهم حاملگي، مي تواند ناهنجاري احتمالي قلب جنين و صعب العلاج يا قابل علاج بودن آن را تشخيص دهد.
اين عضو انجمن جراحان قلب اروپا، ازدواج فاميلي، سقط مکرر و داشتن طفلي با ناهنجاري قلب يا اندام هاي ديگر در خانواده را از عوامل شناخته شده اي عنوان کرد که زوج ها را مستعد داشتن طفلي با ناهنجاري قلب مي کند و به اين زوج ها توصيه کرد که با ملاحظات گفته شده، اکوي جنيني انجام دهند. وي اين عوامل را متفاوت از جوامع غربي عنوان کرد و در خصوص عوامل مشترک، به مصرف برخي داروها مانند داروهاي ضد تشنج، مجاورت مادر باردار با برخي بيماريهاي عفوني ويروسي و سن زياد يا کم مادر اشاره کرد.
تغذيه با شيرمادر خطر بروز بيماري هاي گوارشي و تنفسي را در نوزاد کاهش مي دهد

يک متخصص اطفال با بيان اين که شير مادر به علت دارا بودن ملين ها از بروز يرقان در نوزادان جلوگيري مي کند و با تاکيد بر عدم استفاده از آب قند و ساير مايعات در نوزادان گفت: کودکاني که از شير مادر استفاده مي کنند کمتر به انواع بيماري ها بويژه بيماري هاي گوارشي و تنفسي دچار مي شوند.
به گزارش ايسنا، دکتر محمدعلي منوچهري که در کارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر سخن مي گفت با بيان اين که شير مادر به علت دارا بودن مواد ملين فعاليت دستگاه گوارش نوزاد را افزايش داده و موجب جلوگيري از بروز يرقان در نوزاد مي شود، گفت: اين در حالي است که آب قند و ساير مايعات به داشتن کالري کمتر نسبت به شير مادر، تشديد يرقان در نوزاد را به دنبال دارد.
وي در ادامه با اشاره به نقش شير مادر در بروز بيماري هاي نوزادان، گفت: شير مادر درصد بروز بيماري را در نوزادان کاهش مي دهد. بنابراين لزومي براي قطع شيردهي در نوزاداني که دچار اسهال شدند وجود ندارد.
اين متخصص اطفال تاکيد کرد: مصرف شير خشک در نوزادان باعث ايجاد، تشديد و تداوم اسهال مي شود. به منظور بهبود استفراغ نوزادان نيز توصيه مي شود که دفعات شيردهي با حجم کمتر افزايش يابد.
وي تصريح کرد: استفاده از شيشه جهت دادن شير به نوزادان صحيح نيست; چرا که موجب افزايش شدت تنفس در نوزادان مي شود و اين امر مي تواند براي نوزاد خطر آفرين باشد.
دکتر منوچهري همچنين به کوليت نوزادان و خون ريزي گوارشي در آنان اشاره کرد و گفت: استفاده از شير گاو و يا شير خشک به جاي شير مادر امکان بروز اين مشکلات را نيز افزايش مي دهد. شير مادر به علت داشتن مواد ايمني و سالم منبعي سالم جهت تغذيه نوزادان به شمار مي رود و کودکاني که از شير مادر استفاده مي کنند کمتر به انواع بيماري ها بويژه بيماري هاي گوارشي و تنفسي دچار مي شوند. اين نوزادان همچنين ريتم تنفس منظم تري خواهند داشت.
اين متخصص اطفال با تاکيد بر اين که خونريزي هاي گوارشي نوزاد نبايد مانعي بر استفاده نوزاد از شير مادر باشد; گفت: بيماري هيپوتيروئيد و بيماري هاي قلبي در نوزادان نيز مانعي براي استفاده از شير مادر نيستند.
وي با اشاره به زمان شروع استفاده از غذاهاي کمکي گفت: چهار تا شش ماهگي به بعد بهترين زمان براي آغاز استفاده از غذاهاي کمکي به نوزادان است; چرا که در اين دوران شير مادر به تنهايي قادر به تامين نيازهاي بدن نوازد نيست. همچنين عمل جويدن در نوزاد تقويت شده و پذيرش غذاهاي نيمه جامد براي کودک تسهيل مي شود.
اين متخصص اطفال در پايان متذکر شد: غذاهاي نامناسب،  استفاده از شيرگاو و شير خشک با غلظت بالا موجب بروز عوارضي همچون اسهال پس از شش تا 12 ماهگي در نوزادان خواهد شد.
 
کمبود ويتامين D موجب ضعف
 ماهيچه اي مي شود

 آخرين تحقيقات نشان داده دختراني که دچار کمبود ويتامين D هستند بيشتر در معرض ضعف ماهيچه اي قرار دارند. پيش از اين مشخص شده بود که کمبود اين ويتامين منجر به مشکلات و عوارضي در سيستم اسکلتي و استخواني مي شود و اين عوارض در زنان به مراتب شديدتر از مردان است.به گزارش جام جم آنلاين اخيرا مشخص شده کمبود ويتامين D در دختران نوجوان 12 تا 14 ساله نقش قابل ملاحظه اي در وضعيت ماهيچه اي دارد.
محققان صدها نفر را مورد بررسي قرار داده اند و نتيجه اين بود که در حدود 75 درصد از افرادي که دچار ضعف عضلاني بوده اند دچار کمبود ويتامين D نيز بوده اند و اين امر در آزمايش خون آنها مشخص است.
متخصصان دليل آن را ارتباط اين ويتامين با جذب کلسيم بيان مي کنند و معتقدند کمبود ويتامين D جذب کلسيم را با اختلال مواجه مي کند و کمبود کلسيم نيز عوارض بسياري از جمله ضعف در سيستم اسکلتي و عضلاني به همراه دارد.
بسياري از دختران جوان از مواد غذايي مانند کره که سرشار از ويتامين D است به دليل ترس از افزايش وزن دوري مي کنند و عدم قرار گرفتن در مقابل نور خورشيد نيز اين کمبود را تشديد کرده و نهايتا دچار کمبود اين ويتامين مي گردند.


 مسواک زدن مداوم دندانها مي تواند از بروز حملات قلبي جلوگيري کند  

محققين آمريکايي مي گويند افرادي که جرمهاي بيشتري در دهان خود دارند بيشتر در معرض خطر حملات قلبي قرار خواهند گرفت و مسواک زدن از بروز حملات قلبي جلوگيري مي کند.   
به گزارش ايرنا نتايج تحقيقات اين محققان نشان مي دهد شمار باکتريهاي موجود در دهان بيماران قلبي و کساني که دچار حملات قلبي شده اند ,نسبت به افراد سالم بسيار بيشتر بوده است.
تعدادي از محققين دانشگاه بوفالوي ايالت نيويورک سعي داشتند تا گونه خاصي از باکتري را که منجر به حمله قلبي مي شود ,کشف کنند. آنان در مطالعاتي که روي بيش از 386 زن و مرد مبتلا به حمله قلبي و 840 فرد سالم داشته اند دريافتند که افراد بيمار دو نوع از انواع باکتري را بيشتر از گونه هاي ديگر آن در دهان خود داشته اند. پزشکان هنوز اطمينان ندارند که چگونه باکتريها منجر به ابتلا به بيماريهاي قلبي در افراد مي شوند ولي مطالعات مکررا رابطه بين بيماريهاي لثه و امراض قلبي را به اثبات رسانده است. پزشکان آمريکايي تصريح کرده اند به بهداشت دهان و دندانها بايد بيش از پيش توجه شود.


 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته