جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/04/22 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4196

 از سوي وزارت علوم؛
 شرايط ورود بدون کنکور ممتازان به مقاطع بالاي دانشگاهي اعلام شد  

گروه آزمون و سنجش: آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر از سوي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ و جايگزين آيين نامه مشابه شد در اين آيين نامه جزئيات شرايط ورود بدون آزمون به مقاطع بالاتر اعلام شده است. به گزارش مهر، تمام مصوبات مربوط به پذيرش بدون آزمون و با آزمون برگزيدگان علمي بر اساس اين آيين نامه و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 92-91 قابل اجرا اعلام شده که به برخي از اين موارد اشاره مي شود.

ورود بدون آزمون در کارشناسي(پيوسته و ناپيوسته)

بر اساس آيين نامه اصلاح شده، دارندگان نشان طلاي کشوري المپيادهاي دانش آموزي در رشته مرتبط با معرفي دبيرخانه المپياد و دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارداني با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم به شرطي که به لحاظ ميانگين کل همتراز 15 درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند (براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته) امکان استفاده از تسهيلات ورود به دوره بالاتر تحصيلي را دارند.

همچنين برگزيدگان رتبه هاي نخست تا سوم جشنواره هاي معتبر علمي در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتکاري خود يا زمينه اي که در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يک از جشنواره ها با مشارکت حداقل 35 درصد و دانشجوي رتبه نخست دوره کارداني ناپيوسته با معدل کتبي نهايي دوره متوسطه حداقل 17 به شرطي که در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل پس از سه نيسمال تحصيلي داراي ميانگين کل حداق 18 باشد و حداکثر ظرف 4 نيمسال دانش آموخته شود(براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته) مي توانند به عنوان دانشجوي ممتاز در مقطع بالاتر تحصيل کنند.

تبصره: پذيرش دانشجويان رتبه نخست دوره کارداني پيوسته از طريق دانشگاه فني و حرفه اي انجام مي شود.

رتبه هاي نخست تا سوم مرحله کشوري مسابقات دانشجويي آموزشکده هاي فني و حرفه اي که به لحاظ ميانگين کل دوره کارداني جزء 10 درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته مهارتي – کاربردي در آموزشکده هاي فني و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي کاربردي و ساير دانشگاههاي مجري دوره کارشناسي ناپيوسته با معرفي دبيرخانه اين مسابقه ها مشمول آيين نامه جديد مي شوند.

دوره کارشناسي ارشد

بر اساس مواردي که براي ورود ممتازان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته به مقطع کارشناسي ارشد اعلام شده است، برگزيدگان رتبه هاي نخست تا پانزدهم نهايي الميپادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده با رشته هاي مرتبط با معرفي دبيرخانه المپياد حق استفاده از اين آيين نامه را دارند.تبصره: سازمان سنجش موظف است حداکثر 20 درصد از ظرفيت دوره کارشناسي ارشد در هر يک از رشته ها را بر اساس اولويت علمي و نتايج کسب شده در المپيادها به برگزيدگان اختصاص دهد.

دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم به شرطي که به لحاظ ميانگين کل همتراز 15 درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه متقاضي باشند و برگزيدگان رتبه هاي نخست تا سوم جشنواره هاي معتبر علمي در رشته يا گروه آموزشي مرتبط با طرح ابتکاري خود يا زمينه اي که در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يک از جشنواره ها با مشارکت حداقل 35 درصد مي توانند به مقطع کارشناسي ارشد و با استفاده از تسهيلات آيين نامه جديد ورود يابند.

دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته که پس از گذراندن 6 نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل 100 واحد درسي به لحاظ ميانگين کل جزء 10 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداکثر در مدت 8 نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند و دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته که پس از گذراندن 6 نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل 100 واحد درسي به لحاظ ميانگين کل جزء 20 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود بوده و حداکثر در مدت 8 نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند و داراي رتبه هاي کشوري زير 100 در گروه رياضي و فيزيک، رتبه زير 100 در گروه علوم تجربي، رتبه زير 50 در گروه علوم انساني و رتبه زير 20 در گروههاي هنر و زبان باشند، حق ورود به کارشناسي ارشد را دارند.

همچنين دانشجوي رتبه نخست دوره کارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل که پس از 3 نيسمال تحصيلي داراي ميانگين کل حداقل 17 باشد و حداکثر در 4 نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود و در دوره کارداني به لحاظ ميانگين کل جز 10 درصد برتر باشد نيز امکان استفاده از اين آيين نامه را دارند.

دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

آيين نامه جديد ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر شامل دارندگان نشان طلا، نقره و برنز کشور المپيادهاي دانش آموزي با معرفي مراجع ذيربط و کسب حد نصاب علمي برابر 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده و دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارداني با معرفي معاونت دانشجويي وزارت و کسب حد نصاب برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته همچنين رتبه هاي نخست تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي با مشارکت حداقل 30 درصد و کسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده براي ورود به دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دانش آموخته رتبه نخست دوره کارداني ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي پس از چهار نيمسال تحصيلي و کسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته)
مي شود.

دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته

برگزيدگان رتبه هاي نخست تا سوم المپيادهاي علمي دانشجويي با معرفي دبيرخانه المپياد و کسب حد نصاب علمي برابر 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در همان رشته آزمون و دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي با معرفي معاونت دانشجويي وزارت و کسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده حق بهره گيري از اين آيين نامه و ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر را دارند.

علاوه بر اين، رتبه هاي نخست تا سوم نهايي جشنواره هاي معتبر علمي در دوره کارشناسي پيوسته و ناپيوسته با مشارکت حداقل 20 درصد و کسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده و دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسي پيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي ظرف مدت حداکثر 8 نيمسال تحصيلي و کسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده هم مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

اين آيين نامه دانش آموخته رتبه نخست دوره کارشناسي ناپيوسته در بين داشجويان هم رشته و هم ورودي ظرف مدت 4 نيمسال تحصيلي و کسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده و دانش آموخته رتبه اول کارشناسي دوره هاي نيمه حضوري و مجازي در صورتيکه از طريق آزمون سراسري پذيرفته شده باشند در بين دانشجويان هم رشه و هم ورودي ظرف مدت حداکثر 4 سال نيمسال تحصيلي براي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته و هشت نيمسال تحصيلي براي دوره کارشناسي پيوسته و کسب حدنصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده خواهد شد.دانش آموختگان دوره کارشناسي ارشد بدون شرکت در آزمون نيمه متمرکز دوره دکتراي تحصصي و از دو طريق مي توانند به دانشگاهها معرفي شوند که جزئيات آن در آيين نامه جديد قيد شده است.

برخي تفاوتهاي 2 آيين نامه قديم و جديد

با مقايسه آيين نامه هاي مصوب سالهاي 86 و 91 برخي موارد حذف يا افزوده شده که به برخي از اين موارد اشاره مي شود.دوره کارداني به عنوان يک مقطع در آيين نامه جديد حدف و زير مجموعه مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته قرار گرفت.

در آيين نامه جديد براي معرفي دانشجويان نمونه کشوري مقطع کارداني که از سوي معاونت دانشجويي معرفي مي شوند شرط معدل همتراز 15 درصد دانشجويان هم رشته در نظر گرفته شد که به اين مورد در آيين نامه سال 86 اشاره اي نشده بود.قيد داشتن معدل کتبي نهايي 17 دوره متوسطه براي ورود دانشجويان دوره کارداني ناپيوسته براي ورود به دوره کارشناسي ناپيوسته افزوده شده که اين مورد در آيين نامه پيشين ذکر نشده بود.به ورود رتبه هاي اول تا سوم مسابقات جهاني مهارت براي ورود به دوره کارشناسي با معرفي مراجع ذيربط در آيين نامه جديد همچنين به قيد "براي دانشجويان دوره ها ي کارشناسي پيام نور طول مدت تحصيل ده نيمسال در نظر گرفته مي شود" براي ورود به مقطع کارشناسي ارشد اشاره نشده است.اين آيين نامه در 10 ماده و 15 تبصره از سوي کامران دانشجو ابلاغ شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته