جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/06/06 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4232

 باحضور وزير کشور:
 تقاطع غير همسطح بلوار بهشت همدان افتتاح شد 

 
چهارمين تقاطع غيرهمسطح شهرهمدان باحضور وزير کشور وبرخي از مسئولين استاني چون شهرداران مناطق چهارگانه ،استاندار ومعاونين او،فرماندار،اعضاي شوراي شهر ونماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شوراي اسلامي به بهره برداري رسيد.شهردارهمدان دراين مراسم باقدرداني از زحمات مسئولين استاني ،اعضاي شوراي اسلامي شهر وپليس راهور استان که دراجراي هرچه سريعتر پروژه هاي شهري همدان شهرداري راهمراهي کردند،گفت:باهمراهي وهمکاري مسئولين وهمچنين صبر وشکيبايي شهروندان ماموفق شديم که درسال 90-91 چهارتقاطع غير همسطح رادرهمدان احداث وافتتاح کنيم تاشهروندان باآرامش خاطربيشتري از معابر شهري ترددوعبورومرورداشته باشند .

سيد مسعودعسگريان هدف از اجراي پروژه بلوار بهشت را تسهيل درعبورومرور درتقاطع بلوارهاي امام خميني (ره) وخوزستان به خصوص انتقال ترافيک موجود دربلوار امام خميني (ره) به سطح فوقاني تقاطع وعدم نياز به توقف قبل از چراغ راهنمايي دررابطه باوسايل نقليه عبوري از محور مذکور است .عسگريان به بيان مشخصات اين پروژه پرداخت وافزود:پروژه روگذز بهشت به طول تجمعي 672متروطول عرشه 244متروعرض مفيد پل18متر دردوخط رفت وبرگشت احداث شده است .

وي بيان کرد:ارتفاع نهايي پل از سطح زمين 6/5متراست واز ويژگي هاي بارز عرشه اجراي سه دهنه به طول 96متر از نوع پيش تنيده است .شهردارهمدان اعتبارصرف شده اين پروژه را پنج ونيم ميليارد تومان اعلام کردوافزود:اين اعتبار از منابع داخلي شهرداري وبخشي هم از اعتبارات استاني هزينه شده است .عسگريان ادامه داد:پيمانکار اين پروژه شرکت جهاد نصر اصفهان ومهندسين مشاور هگزا بوده است واين پروژه باماهيت طرح وساخت به پيمانکارواگذارشده بود.

وي ادامه داد:درسال 91شهرداري همدان احداث سه تقاطع غير همسطح ديگر را آغاز کرده که درحال حاضر سه پروژه فعال است .عسگريان به احداث تقاطع غير همسطح آيت ا...نجفي درمحل ميدان بار همدان اشاره کردوگفت:بااحداث وبهره برداري از اين تقاطع پيش بيني مي شود که شهروندان رينگ دوم شهر به فاصله 27کيلومتر درطي مدت12دقيقه ترددکنند.

وي ضمن اشاره به اعتبار تقاطع غير همسطح آيت ا..نجفي گفت:براي اين پروژه نزديک 30ميليارد تومان پيش بيني شده است که 10ميليار تومان آن از محل اعتبارات شهرداري و10ميليارد تومان ديگرتوسط وزيرراه وشهرسازي و10ميليارد تومان باقي مانده نيز باحمايت هاي وزير کشور از محل اعتبارات ملي واستاني تامين خواهد شد.

شهردار همدان ضمن تشکر از شهروندان همداني وکسبه اطراف بلوار بهشت که درمدت يک سال گذشته باصبر وشکيبايي خود باشهرداري همدان همکاري داشته اند ،اظهاراميدواري کرد:که شهروندان بااحداث اين سه پروژه درزمان مقرر شهروندان بتوانند ازبرکات احداث اين پروژه ها بهره مند شوند .شهردارهمد ان درادامه از معاونين فني – عمراني شهرداري ،معاونين خدمات شهري شهرداري ،معاونت حمل ونقل شهرداري ، مديران مناطق چهارگانه شهرداري همدان وپليس راهور استان به دليل همکاري آنان دراجراي هر چه سريعتر پروژه هاي شهرداري تشکر کرد .

رييس شوراي اسلامي شهر همدان نيز دراين مراسم از شهردار همدان ، مديران مناطق چهارگانه شهرداري ،استاندار سابق همدان ومعاونان استاندار همدان که دراجراي پروژه هاي شهري شوراي شهر را همراهي کرده اند تشکر کردوگفت:همدان نياز مبرم به احداث کارخانه دارد چرا که يکي از مشکلات اصلي در همدان بحث اشتغال است ودرحال حاضر تعداد کثيري از جوانان همدان تحصيل کرده وچه تحصيل نکرده بيکار هستند .

سيد احمد حسني حلم افزود:اعتياد درشهر همدان بيداد مي کند ودليل اصلي آن هم بحث بيکاري است که خوشبختانه استاندار جديد اولويت اصلي خود رادرهمدان بحث اشتغال قرارداده اند.حسني حلم افزود:اميد است بااولويت قراردادن اين امر مهم به جايي برسيم که عنوان دارالمومنين به معناي واقعي کلمه زيبنده اين شهر باشد .وي به احداث قطار شهري در همدان اشاره کردوگفت:طرح جامع ترافيک دراستان همدان تصويب شده ودرتهران نيز براي پيگيري موضوع جلسه اي برگزار گرديد اما جلسه دوم که براي تصميم گيري نهايي بوده به تعويق افتاده است که اميدواريم بادستور وزير کشور اين جلسه برگزارشود وطرح درهيئت دولت به تصويب برسد واين خواسته شوراي اسلامي شهر همدان است .رييس شوراي اسلامي شهر همدان درادامه به احداث سه تقاطع غير همسطح جديد اشاره کردوگفت:عرشه هاي تقاطع غير همسطح آيت ا... نجفي ،چهار راه تختي وچهارراه شريعتي درماشين سازي اراک درحال ساخت است که پس از نصب پايه هاي پل دراين چهارراه به همدان وبه محل احداث پل ها منتقل مي شوند .

حسني حلم افزود:خيزش بعدي شهرداري وشوراي اسلامي شهرهمدان جهاد براي ساخت پارکينگ هاي عمومي درسطح است که مااز تمامي مسئولان وبه ويژه از نمايندگان استان تقاضا مي کنيم که با پيگيري جذب حمايت ها واعتبارات ملي اجراي اين پروژه ها رادراستان سرعت ببخشد .وزير کشور نيز دراين مراسم ضمن قدرداني از زحمات فراوان شهردار همدان واعضاي شوراي شهر همدان دراجراي پروژه روگذر بهشت گفت:درطي کمتر از 2سال بااتکاءبه متخصصين داخلي چهارتقاطع غير همسطح در همدان احداث شده است که نقطه عطفي وتحول عظيمي درعمران شهري در عبور ومرور است.مصطفي محمد نجار احداث سه تقا طع غير همسطح جديد درسال 91رانشان از همت شهرداري همدان وديگر مسئولان استان به خدمات رساني به مردم دانست واظهار کرد:يکي از راهبردهاي اساسي دولت نهم ودهم درکار عمراني بحث تسريح درايجاد معابر وتسهيل در ترددوعبور ومرور درتمام نقاط کشور است .محمد نجار افزود:به همين دليل درحال حاضر باحمايت هاي شهرداران واعضاي شوراي اسلامي شهرشاهد تحول عظيمي دربحث عمران شهري وروستايي درتمام نقاط کشور هستيم .

وي ادامه داد:بحث فضاي سبز،عمراني شهري ،حملونقل شهري ،ترويج ورزش ومسائل اين چنيني درتغيير چهره وايجاد روحيه نشاط وشادابي دربين شهروندان موثر است وبه همين دليل دردولت خدمتگزار مورد توجه جدي قرار گرفته است .محمدنجار افزود:ميزان کمک هايي که دردولت نهم ودهم درتامين اتوبوس وميني بوس شهري واحداث تقاطع هاي غير همسطح داشته است نسبت به دولت هاي قبل چندين برابر افزايش داشته است .وزير کشور ضمن موافقت باايجاد قطارشهري در همدان اظهار داشت: اين امر در همدان بايد تسريع شود ومسئولين همداني بايد پيگيري هاي لازم راانجام دهند تااحداث قطار شهري در همدان باسرعت بيشتري به نتيجه برسد .وي به احداث سه تقاطع غير همسطح درسطح شهر همدان درآينده نزديک اشاره کردوبيان داشت:ماآمادگي کمک به تسريع انجام اين پروژه از محل اعتبارات عمراني راداريم ، همچنين مذاکراتي باوزير راه وشهرسازي انجام خواهيم داد که اين پروژه ها باسرعت بيشتري به بهره برداري برسد .

محمد نجارهمچنين به تجربيات ارزشمند مهندس علي محمد آزاد ،استاندار جديد همدان اشاره کردوگفت:علي محمد آزاد ازابتداي دولت نهم تجربه استاندار بودن رادارد وپس از سه سال خدمت دراستانداري ايلام وچهارسال دراستانداري سيستان وبلوچستان تجربيات بسيار ارزشمندي کسب کرده است ،که اميدواريم باحمايت مسئولين استان وشخص رييس جمهور، استاندار جديد همدان بتواند ازتجربيات ارزشمند خوددرراستاي توسعه وپيشرفت همدان استفاده کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
گزارش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته