جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/03/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5288

 انجمن بين المللي دانشگاه‌ها 

 شصت و پنجمين اجلاس هيأت مديره IAU

دكتر عبدالله جاسبي

سري سوم -121

اجلاس کميته اجرايي IAU

I Rue Miollis,paris,France

جمعه،10 ژانويه 2003، ساعت 19 تا17

ادامه مطلب

يادداشت ها

5. مرور اقدامات صورت گرفته

• گروه کاري بين المللي کردن: EC توصيه کرده است که IAU يک کمک کمي از يونسکو دريافت کرده است و گزارش سابقه اين موضوع را براي جلسه 5+ WCHE در جون 2003 تهيه مي نمايد. کار به خاطر کمبود منابع در IAU خيلي کند پيش مي رود.

• وضعيت وابستگي وسايرموضوعات عضويت: رئيس IAU از دبيرخانه خواست تا امکان سه دسته از عضويت را بررسي نمايد. اين موضوع نيز يادآوري شد که برخي موضوعات در رابطه با عضويت سازمان مبهم باقي ميماند- به عنوان مثل انتخاب آنها و نمايندگي در هيأت مديرهIAU . درحال حاضر، وضعيت عضو همکار همانطورکه درسند سابقه کار به هيأت مديره تقديم شده است ودرسپتامبر مورد بحث قرار گرفته است، غيرفعال باقي ميماند. سؤال بدون پاسخ ديگردر رابطه با افراد به عنوان عضوIAU است که مانده است. چه منافعي براي آنها وجود دارد؟ چه کساني بايددراين دسته قرار گيرد؟ اين تصميمات چه تأثيري در بحث هاي يک همکاري نزديک تر يا حتي يک ترکيب احتمالي با IAUP دارد؟ اين مطلب مورد تأکيد قرار گرفته بود که حتي اگر يک چنين ترکيبي دراين مرحله انتظار نمي رود، دبيرخانه دعوت شده است که بحث اين وضعيت را ، به خصوص در رابطه با درگيري افراد نهايي کند. ازجمله منافعي که به افراد ارائه ميگردد اضافه کردن نام آنها به فهرست خبرنامه، IAU مي باشد؛ يک امکان براي افراد تا مشترک HEP و/ يا موضوعات ديگربا يک قيمت کمترشوند و........بايستي يک پيشنهاد قطعي به هيأت مديره براي تصويب در اجلاس بعدي داده شود به طوري که دوازدهمين کنفرانس عمومي در سائوپولو بتواند درصورت لزوم تغييرات اساسنامه را به تصويب برساند. يک حق عضويت براي 150 نفر در اروپا در سال پيشنهاد شده است که درآن افرادبايستي خبرنامه دريافت کنند. موضوع نمايندگي عضويت افراد در هيأت مديره همچنين حق راي آنها مطرح شده است. يک نماينده در هيأت مديره مي تواند از طريق هيأت انتخاب کننده انتخاب گردد به خصوص اگريک فرد مشابه براي اعضاي سازمان ها اختصاص يافته باشد.

• توجه EC به اين واقعيت که اولين جلسه سازمان هاي عضو IAU براي 15و16 ژانويه در پاريس تشکيل خواهد شد جلب شده است ودستور جلسه و فهرست شرکت کنندگان براي همه ارسال شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته