جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5346

 انجمن بين المللي دانشگاه‌ها 

 شصت و ششمين اجلاس هيأت مديره IAU

دكتر عبدالله جاسبي

سري سوم -179

اصلاحات پيشنهادي براي روشها درانتخابات بصورت متن برجسته وزيرآن خط کشيده آورده شده است. بطوربسياراختصاصي مواد1تا10،همچنين اظهار نظر درمورد ماده12 راملاحظه نماييد، بعلاوه بايديادآوري شودکه درحال حاضردر موردنيازبه مشارکت درکنفرانس عمومي براي شرکت درانتخابات وجود ندارد.

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي

روش هاي پيشنهادي براي انتخابات

ادامه مطالب

10. دبيرکل فهرست جزئيات نام وحرفه کانديداها را براي انتخاب به مقام رئيسIAU / براي انتخابات هيأت مديره روي وب سايت IAU به محض دريافت تاييديه به دست آمده توسط کميته انتخابات بعداز دريافت آن توسط IAU ارسال مي دارند. تمام آنها به سايت کنفرانس تا ساعت 18 عصر روز سوم روز دوم کنفرانس ارسال خواهد شد، اجازه داده مي شود کانديداهاي بيشتر هم روي سايت نامزد شوند.

دبيرکل نام کانديداها رابراي انتخابات تاساعت6 بعدازظهر روز دوم کنفرانس به مقام رئيس IAU ارسال خواهد
نمود.

11. اگر تعداد کانديداهاي هيأت مديره کمترازتعداد موردنياز براي اعضا ومعاونت اعضا باشد، زمان دريافت نامزدها تا ساعت 1 بعدازظهر 9 صبح روز سوم کنفرانس تمديد خواهد شد.

کميته انتخابات

12. کميته انتخابات ترکيبي است بيش از ده عضوکه توسط هيأت مديره منصوب ميگردند، وبايستي نامزدها را بررسي وپيشنهاد دهند. (براي اينکه درخواست مکتوب نامزدها بررسي شود، ممکن است لازم باشد که اعضاي کميته قبلا منصوب گردند.)

13 . کميته انتخابات براي انتخاب مقام رياست، ازميان داوطلبان معتبر، نام نامزدي را که پيشنهادآنها براي انتخاب است به کنفرانس تقديم مي نمايند.

14 . کميته انتخابات براي انتخاب هيأت مديره از ميان داوطلبان معتبر، با توجه به مقررات اساسنامه، براي ملاحظه هيأت مديره که به صورت گسترده نماينده تنوع جغرافيايي و فرهنگي عضويت در انجمن باشند، همچنين نياز به تعادل نژادي و جامعه اي که درجهت فعاليت هاي انجمن باشد براي انتخاب پيشنهاد خواهند داد:

(i) يک فهرستي از نامزدها ازکشورهاي مختلف براي حفظ مسئوليت بعنوان اعضاي هيأت مديره که در ميان آنها بيش از نصف اعضاي فعلي هيأت مديره درفهرست نباشند.

(ii) يک فهرستي از نامزدها براي حفظ مسئوليت معاونت اعضاي هيأت مديره،هرنامزدي از همان گروه جغرافيايي يا فرهنگي که نامزدي معاونت او را مي پذيرد.

انتخابات

15. در روز چهارم سوم، توسط کنفرانس عمومي ابتدا رئيس انجمن وسپس اعضا ومعاون اعضاي هيأت مديره انتخاب مي گردند.

16. راي گيري با ورقه کتبي صورت خواهدگرفت. هرعضو با شرايط خوب در پرداخت بدهي هاي خودکه شامل سال تشکيل کنفرانس نيز ميشود، با داشتن شرايط يک نماينده معتبر وبه صورت واقعي حاضردراجلاس، يک راي خواهدداشت اما آنهايي که بيش ازيک نماينده معرفي ميکنند تنها يک نماينده ممکن است داشته باشند( مقررات روش کنفرانس، ماده 21).

17 . قبلا از اقدامات براي انتخاب رئيس IAU کنفرانس يک گزارشي از رياست کميته انتخابات دريافت مي کند که درآن نام نامزد پيشنهادي کميته براي انتخاب ارائه شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته