جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/11/28 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5495

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

گزارش فعاليت هاي 2005، طرح ها وپروژه ها

3. اعضاي IAU

1.3 اسکندريه، مصر، نوامبر 2005- آموزش عالي بدون مرکز

رويداد اسکندريه در واقع سه اجلاس مختلف را ترکيب کرده بود، که هرکدام از آنها بادستور کار، سخنراني ها وشرکت کنندگان مربوط به خود بودند. ترکيب يک اجلاس هيأت مديره با يک کنفرانس بين المللي ساليانه اکنون يک بخشي از برنامه سنتي است. اگرچه دراين سال علاوه بريک کنفرانس آزاد،IAU اولين اجلاس جهاني انجمن هارا هم، که رؤساي آنها نشست يک روزونيمي از نمايندگان وبحث آن را داشتند تشکيل داده بود. درمقابل يک اجلاس از انجمنهاي قبلي که در ژانويه2003 تشکيل شده بود، اجلاس جهاني دراسکندريه به روي سازمان هاي غيرعضو IAU و اعضاي وابسته به IAU هم بازبود.

انتظار مير فت که يکي ازنتايج اين گردهمايي داشتن يک توافق براي گردهمايي يک چنين اجلاسي ازانجمن ها هردوسال يک بارباشد. اين بايستي به معني هدف گزاري براي اجلاس ها در سال 2007 باشد.

هنوز، IAU اساسا يک انجمن ازدانشگاه ها و همچنين مؤسسات آموزش عالي است، بدين ترتيب يک کنفرانس بين المللي اجازه مي دهد تا اعضاي مؤسساتي ما دريک بخش مهمي از خدمات رساني به عضويت هاي ماجمع گردند واين براي پايداري ما ضروري مي باشد. بدين ترتيب در اسکندريه، رويداد سوم يک کنفرانس بين المللي باز مي باشد.

از آنجاييکه آموزش عالي بدون مرز يک پديده نسبتا جديد اما درزمان فعلي با تعدادي از مفاهيمي که آن را پوشش ميدهد و اهميتي که ممکن است درارتباط با اشکال بين المللي کردن داشته باشد خيلي جدال برانگيز است، IAU تلاش هاي زيادي رابراي زمينه هاي محکم ومادي اين رويدادها اختصاص داده است. اين برنامه ومقدمات که در اسکندريه توزيع خواهد شد، زمينه جامع واطلاعات مربوط به فهرست کتب رادر اختيار شرکت کنندگان مي گذارد. هدف آن نشان دادن راهبردIAU است که روي اين موضوع نگرش عميقي اتخاذ شده است.

انتظار ميرودکه رويدادهاي اسکندريه هدايت گر اقداماتي باشد، مثل ترويج بيانيه راهبرد درحال انجام به نمايندگي ازطرف مؤسسات آموزش عالي درسطح جهان، جمع آوري اسرار تجربه خوب، مثال هايي ازاقدام خوب در طراحي آموزش بدون مرز، امکان تعميق اصول اساسي مشارکت که درجهت آموزش بدون مرز بايستي هدايت گردد، وغيره. درحاليکه هيچ انتشار چاپ شده اي براي ضبط اين رويدادهاطراحي نشده است،تمام صفحات موجودروي وب سايت گذارده خواهدشد ويک گزارش هم ممکن است ازيک موضوع آينده به نام افق هاي IAU در آن گنجانده شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته