جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/12/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5518

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

تغييرات پيشنهادي براي ساختار حق عضويت

1. مقدمه

اعضاي هيأت مديره، دراجلاس دسامبر2005، از دبيرخانه دعوت کردند که با خزانه دارIAU در موردتهيه يک ساختارحق عضويت جديد ومتفاوت که ظرفيت پرداخت حق عضويت مؤسسات را براساس سطح توسعه اقتصادي ملي مورد توجه قراردهد،کارکند. در ماه مي سال 2005، کميته اجرايي اين پيشنهاد را بيشتر مورد بحث قرار داده ودرخواست چندين گزينه به دقت مطالعه شده را براي بحث و تصويب درطول اجلاس شصت ونهم هيأت مديره کرده است.

2. اصول راهنما

پارامترهاي زيربراي تهيه سه گزينه پيشنهادي ضميمه بکار برده شده است:

i. هدف از ارائه يک کاهش معني دار درحق عضويت هاي ساليانه براي مؤسسات (يا سازمان ها) درکشورهاي کمترتوسعه يافته؛

ii. توافق براي بدست آوردن تفاوت هاي جاري در رابطه با بزرگي نهاد دانشجويي؛

iii. بررسي ريسک از دست دادن اعضا اگرمبلغ جبران کننده براي برخي از اعضا خيلي زياد افزايش يابد؛

iv. نياز به حفظ مجموعه اعضاي IAU، اگر افزايش آن مقدور نباشد؛

v. شرايط براي نگهداري مجموع درآمدهاي IAU ازحق عضويت، درسطح فعلي.

3. گروه هاي مبتني بردرآمد پيشنهادي

به عنوان اولين قدم، تصميم گرفته شد سه گروه از مؤسسات دررابطه با يک مجموع هدف از معيارها درسه گروه برپايه توسعه اقتصادي وثروت ملي صورت پذيرد.

چند گزينه موردبررسي قرار گرفت، جمله طبقه بندي جهاني بانک دررابطه با GNP،يا ضريب توسعه انساني. کاربردهرکدام ازاينها به تعدادي از محدوديت هاوانتخاب گروه هاي فهرست شده زير اشاره داردکه به نظر مي رسد بهترين ترکيب نيازمندي براي سادگي وبيطرفي باشد.

کشورهاي با درآمد پايين (کشورهاي کمترتوسعه يافته LDCs برحسب فهرست سازمان ملل)

کشورهاي بادرآمد بالا متوسط (سايرين)

کشورهاي بادرآمدبالا (اعضاي OECD)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته