جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/02/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5544

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 شصت ونهمين اجلاس هيأت مديره

اسکندريه- 12تا13 نوامبر 2005

د‌كتر عبد‌الله جاسبي

سري چهارم -260

کتابخانه اسکندريه، اسکندريه، مصر

بودجه 2006

بودجه پيشنهادي براي سال 2006(ستون 5 در جدول2) يکبار ديگر طراحي شده است تا تعادل برقرارشود. با درنظرگرفتن بودجه سال هاي 2005 تا 2008 ، بودجه سال 2006 آماده شده است که به کنفرانس عمومي در سائوپولو ارائه گرديده و مورد تصويب واقع شده است. تا زماني که هيأت مديره اين بودجه را تصويب ننمايد، برخي از پيشنهادها که درآن گنجانده شده است پياده نميگردد. اين موضوع به خصوص درمورد افزايش حقوق کارکنان صدق ميکند اگرچه مقدار تصويب شده آن درطول کنفرانس عمومي در بودجه پيشنهادي مورد احترام است.

علي ايحال تعدادي از انحرافات مي تواند تذکر داده شود. اول اينکه هيچ افزايش حق عضويتي حتي اگر 5درصد در سائوپولو به تصويب رسيده باشد اعلام نميگردد. اين واقعيت که هيچ افزايشي اعلام نشده است در نامه درخواست حق عضويت براي سال 2005-2006 که دبيرخانه در ابتداي اکتبر 2005 براي سال بعد ارسال نموده است مورد تأکيد قرار گرفته است. دراين نامه مابه اعضا هشدار داديم که سال آينده حق عضويت تغييرخواهدکرد. عليرغم اين واقعيت که حق عضويت ها براي چهارسال تاکنون بدون تغيير مانده است، IAU به تلاش خود براي افزايش درآمدهاي حق عضويت به تنهايي ادامه مي دهد. در پرتو اين واقعيت وکمترازميزان انتظار درسال 2005 بودجه سال 2006 نيز محافظه کارانه است. به گونه اي يک افزايش در درآمد مبتني بر طرح انگيزش که اخيراً با حمايت مالي Sida معرفي کرده ايم را انتظار داريم.

خط «قراردادها و کمک هاي» بودجه IAU دريک روش بيشتر عمومي به صورت ملايم افزايش ميابد، اگرچه چنين قراردادهايي اغلب هزينه هاي افزايش يافته رانيز دربر دارد ولذا روي تعادل کلي بودجه تأثيرناچيزي دارد.در سال 2006، مهمترين درآمد اضافي ما از SIDA بدست مي آيد وبرنامه انتشارات ما، پروژه تصحيح براي دقت، EFA که در گزارش فعاليت ها (دستورکار موضوع4) يادآوري شده است، وطرح حمايت از عضويت براي مؤسسات از کشورهاي کمترتوسعه يافته LDCs را پوشش مي دهد. دومين قراردادجديد ما مربوط به موافقت ما با بنيادآسيايي اروپايي ASEF است که در گزارش فعاليت ها نيز توضيح داده شده است. دراين مورد، درآمد حداقل به صورت بخشي هزينه هاي اضافي را جبران مي کند.

دربرنامه، درميان هزينه ها ازجمله اتمام (مشاور) وچاپ وبررسي جهاني درمورد بين المللي شدن II است. همچنين، برخي از هزينه هاي غيرپرسنلي براي پياده کردن پروژه EFA وهزينه کمک به نمايندگان از مؤسسات LDC براي اشتراک درکنفرانسها و فعاليت هاي IAU است.

هزينه هاي انتشارات شامل خريدهاي کتاب هاي مرجع، هزينه اشتراک راهبرد آموزش عالي، انتظار بيرون آمدن دوکتاب درموضوعات سريال آموزش عالي، همچنين توليد افق هاي IAU مي باشد.

سرانجام، برحسب هزينه هاي پرسنلي وبالادستي ها تکميل پرسنل ثابت IAU يکسان باقي ميماند. کاربرد مشاورين بيشتر وهزينه هاي بالاتر اجتماعي (5درصد) حجم اصلي افزايش را به وجود مي آورد. پيشنهاد شده است تا افزايش حقوق ها به طور متوسط 3درصد صورت گيرد. هزينه هاي بالاسري دربودجه مجدداً مثل سطح آن درسال 2005 انجام شده است.

1. EFA: Edited for Accuracy

2. LDCs :Least Developed Countries

3. ASEF: Asia –Europe Fundation


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته