جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/10/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5746

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

انجمن بين المللي دانشگاه ها

سيزدهمين کنفرانس عمومي

قواعد روش براي انتخابات

بخش II- کميته انتخابات

13. يک کميته انتخابات مرکب از حدقل پنج وحداکثر هفت عضو، که توسط هيأت مديره منصوب ميگردند،نامزدهارابررسي ميکنند،ودرصورت استحقاق، آنهاراتأييدوپيشنهاد لازم راارائه ميدهند.

14. براي انتخاب رئيسIAU ، کميته انتخابات، ازميان کانديداها، ترجيحاً يک نفرکانديدا رابراي انتخاب به کنفرانس تقديم مينمايد. اگرچه ممکن است به صورت مساوي بيش ازيک کانديدا پيشنهاد دهد، که دراين صورت الزاماً با رأي مخفي رأي گيري به عمل مي آيد.

15. براي هيأت مديره کميته انتخابات، ازميان کانديداهاي معتبر، باتوجه به مواداساسنامه، تذکراً نياز هيأت مديره به گستردگي نمايندگان اعضاازنظرجغرافيايي وتنوع فرهنگي، وطبيعت دوگانه عضويت انجمن، همچنين نيازبراي تعادل نژادي وادامه هدايت انجمن، براي اعضاي هيأت مديره پيشنهاد ارائه مي دهند:

(i) يک فهرست از کانديداها ازکشورهاي مختلف موجود است تا به عنوان موقعيت نامزدي اعضاي هيأت مديره محفوظ بماندکه ازآنها دونفراز اعضاي سازمان هاي عضو خواهد بود، ونبايد بيش از نصف اعضا ازميان اعضايي باشندکه دوره اول آنها به پايان رسيده است.

(ii) يک فهرست نيزاز کانديداهايي است که مسئوليت معاونت اعضا را به عهده ميگيرند،دراين مورد نيزهرکانديدا از همان گروه جغرافيايي يا فرهنگي وارائه يک دسته بندي مشابه( مؤسسه يا سازمان) بعنوان کانديدا براي عضوي ميباشدکه به عنوان معاون اوخدمت ميکند.

16. در دومين روز اصلي کنفرانس (پنجشنبه،17 جولاي سال 2008) کنفرانس عمومي ابتدا رئيس انجمن را انتخاب مي کند وسپس اعضا ومعاونت اعضاي هيأت مديره را انتخاب مي نمايد.

17. رأي دادن، در صورت لزوم با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود. هرعضو با سابقه خوب در پرداخت به موقع بدهي هاي خود تا زمان برگزاري کنفرانس وشامل سال کنفرانس، وبا داشتن نماينده معتبرکه واقعاً حضورداشته باشد داراي يک رأي خواهدبود. يک نماينده علي رغم تعداد اعضايي که نمايندگي ميکندنميتواند بيش ازيک رأي بدهد .(قواعد روش کنفرانس،ماده 21)

18. کنفرانس قبل ازاقدام براي انتخاب رئيسIAU يک گزارش ازکميته انتخابات که نام کانديدا يا کانديداها رابراي انتخاب پيشنهاد ميکند دريافت مي نمايد.

19. درموردي که تنها يک کانديداتوسط کميته انتخابات پيشنهادشده است ودر غيبت به موقع ساير کانديداهاي نامزدشده،کانديداي پيشنهادي توسط کميته انتخابات بعنوان منتخب اعلام ميگردد.

20. اگربيش ازيک کانديدا نامزد شده باشند،کنفرانس انتخاب رئيس را با ورقه انجام خواهدداد، که به صورت زير تنظيم ميگردد:

(i) نام کانديدا ( يا کانديداهاي) پيشنهادشده توسط کميته انتخابات

(ii) نام ها، به ترتيب الفبا از تمامي کانديداهاي نامزدشده، اگرعملي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته