جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/10/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5747

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

هفتادمين اجلاس هيأت مديره

10تا11 اکتبر 2006، تيان جين، چين

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

ادامه مطالب

انجمن بين المللي دانشگاه ها

سيزدهمين کنفرانس عمومي

قواعد روش براي انتخابات

بخش II- کميته انتخابات

21. اگرهيچ يک ازکانديداها اکثريت مطلق آراء داده شده رابه دست نياورد، رأي گيري دوم برگزار خواهدشد، که درآن نام دو کانديدايي که بالاترين رأي را دراولين دور رأي گيري به دست آورده اند اعلام خواهد شد. کانديدايي که در دوره دوم بالاترين تعداد آراء را به دست آورد به عنوان منتخب اعلام خواهد شد.

22. قبل از اقدام براي انتخابات هيأت مديره، کنفرانس گزارشي از رئيس کميته انتخابات دريافت ميکند که درابتدا آن نام هاي کانديداهايي که براي انتخاب اعضا ومعاونين اعضاي هيأت مديره پيشنهاد شده همراه با يک فهرست به ترتيب الفباء، از تمامي کانديداهاي معتبر ميباشد. رئيس همچنين يک بيانيه اي درمورد ملاحظاتي که هدايت کميته رادرتنظيم پيشنهادهاي آن دارد ارائه مي نمايد.

23. کنفرانس،انتخاب هيأت اجرايي رابابکارگيري ورقه اي که روي آن نامهاي کانديداهاي پيشنهاد شده توسط کميته انتخاب، به عنوان اعضا ومعاون اعضا است انجام ميدهد.

(i) تصويب پيشنهادهاي کميته اجرايي که باجمع آوري برگ هاي رأي و علامتي که درجاي خالي ميزنند اعلام خواهدشد.

(ii) درخواست براي تغييرهرپيشنهادکميته اجرايي مربوط به کانديداهاباحذف کردن کانديداي درخواست شده توسط کميته وبا جايگزين کردن آن با کانديداي ديگري ازهمان گروه جغرافيايي يافرهنگي صورت مي گيرد. جاگيزيني همچنين نيازمندهماهنگي در رابطه با گروه بندي اعضاي(مؤسساتي ياسازماني) منتخب ازميان سايرکانديداهاي معتبرميباشد.اين موارد شامل انتخاب اعضا، کانديداهاي پيشنهادي بعنوان معاون اعضا،همچني نساير کانديداهاي معتبرديگرکه توسط کميته انتخابات مشخص شده اند ميباشد؛ وبراي انتخاب معاون اعضا، ازميان کانديداهاي پيشنهادي به عنوان اعضاهمچنين سايرکانديداهاي معتبرکه توسط کميته انتخابات مشخص نشده است، انتخاب صورت ميگيرد.

24.براي هرکرسي، کانديداهايي که بالاترين تعداد آراء را در انتخاب به عنوان عضو به دست مي آورندو کانديداهايي که بالاترين تعداد تعداد آراء رادرانتخاب به عنوان معاون عضو بدست مي آورند را به عنوان منتخبين اعلام خواهندکرد.

25. درمورد رويدادي که دويا تعداد بيشتري از کانديداها آراي مساوي براي کرسي عضو يا کرسي معاون عضو به دست مي آورند، موضوع براي تصميم گيري به کميته انتخاب ارجاع ميگردد.

بخش III. دوره زماني مسئوليت

26. رئيس، اعضا و معاونين اعضاي هيأت مديره بايستي مسئوليت را اززمان انتخاب خودکه در آخرين روز کنفرانس عمومي انجام مي شود تا آخرين روز کنفرانس عمومي بعدي حفظ نمايند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته