جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/06/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5929

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

8 . نتيجه گيري

در دوره چهارسال گذشته، استراتژي IAU پيرامون اصلاح داخلي، تجديد حيات فعاليت ها، باز کردن و فعال کردن کانال هاي جديد ارتباطات به روي اعضا، ساختن اتحادها ومشارکت جديد، و يکپارچه کردن آنهايي که در محل بودند، انجام گرديد . رويدادها وکنفرانس هاي اصلي ازنظر تعداد افزايش پيدا کرد و تأکيدبيشتر بر روي عمق بخشيدن به درگيري مؤسساتي علاوه بر رهبري که مدت طولاني علت بقاي IAU بود صورت گرفت . اگر قرار باشد منافع جديد مدنظر باشدو شرکاء جديد به فضاي انجمن آورده شود، هدف کل بايستي استحکام وجود بيشتر کمک ها، دورنما ووزن آن در جهان آموزش عالي باشد . علائم روشني وجود داردکه اين خواست درحال وقوع است، همانطور که تعداد دفعاتي که از IAU خواسته شده تا همراه اسپانسر باشد، مشارکت کند يا يک بحث را هدايت نمايد به صورت نمايشي افزايش يافته است . ارتباط توافق ما براي منافع انجمن و رفتار امتيازدهي به اعضا و شرکاء الزاماً يک تمرين استاندارد مي باشد .

اين گزارش تعدادي از جابجايي ها را که برحسب اولويت ها صورت گرفته است و حتي روش کار ابزارهايي مثل گروه هاي کاري که IAU براي انجام کارهايش دراختيار دارد را جمع بندي مي نمايد . اين جابجايي ها که درمسير انجام کارها است يا نقش يک ديدگاه است نيازمند زمان است، ودربرخي زمينه ها، اين گزارش نوعي از دستورالعمل هاي جديد را دربرنامه قرار ميدهد . درحاليکه برخي نتايج مثبت به صورت روشن ديده مي شود، خيلي نيازهاي بيشتري نه فقط براي نگهداري فعال اعضا درانجمن، بلکه براي پيوستن و درگير شدن مؤسسات جديد درکار قراراست برآورده شود. ما همچنين اميدواريم که شرکاي خود را در جستجوي همکاري با IAU ملاحظه کنيم زيرا حمايت و ورودي هاي ما لازم است .

سرانجام، همانطور که يادآوري شد، تيم هاي اولويت IAU مايلند درازمدت و در تماس با نقش اصولي آموزش عالي در جامعه باشند . تغذيه اين بحث لازم است. اگرچه اين هم بايستي عملي باشد وبه نيازهاي مؤسساتي که براي پرداخت حق عضويت خودشان فداکاري يا انتخاب مي کنند، و دريک جدول زمان بندي خيلي شلوغ زمان خودرا به کار IAU ميدهند توجه شود . انجمن بايستي به صورت مستمر توجه کند که راه تعادل را بين تمرکز روي ارزش هاي اساسي و پايه هاي فلسفي گسترده آموزش عالي وتمرکز روي بلاتکليفي، بحران ها وچالش هاي رودرروي رهبران آموزش عالي به صورت روزمره، برقرار نمايد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته