جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/07/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5950

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

سيزدهمين کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

سؤالات زيربنايي ونياز براي سياست ICT

دولت ها و قدرت هاي ملي

5. نگهداري مسئوليت هاي عمومي براي آموزش عالي وپژوهش با فرض افزايش بازار فراملي براي افزايش آموزش عالي. اين از اهميت خاصي برخوردار است که دانشگاه ها وسيعترين و بيشترين برابري را دردسترسي به آموزش عالي وحفظ نقش مهم آنها در پيگيري و انتشار دانش دردوره ICTs تدارک نمايند ؛

6. چارچوب سياست هاي ICT براي سيستم هاي آموزش عالي به صورت روشن بيان هدف ها، طرح هاي عمل وتأمين مالي عمومي به منظورتلاش هردانشگاه با فرصت هاي مساوي جهت بهره مندي از استعداد و تأمين چالش هاي به وجود آمده توسط ICTs مي باشد ؛

7. توسعه فراساختارهاي ارتباطات مناسب براي اجاره دادن دسترسي هردانشگاه به ICTs براي هدف هاي آموزشي و پژوهشي به صورت رايگان يا با نرخ هاي قابل قبول اينکار نيازمند تهيه تسهيلات معتبر الکتريکي وارتباطات ازراه دور است ؛

دانشگاه ها

8. سياست هاي مؤسساتي ICTs را توسعه بدهيد وبه طور مستمر به روز کنيد تا هدف هاي آموزشي و پژوهشي را با مناسبترين انتخاب هاي فن آوري و منابع کافي مالي و انساني به ترتيب قرار دهيد. اين سياست ها بايستي:

- کيفيت درتدريس ويادگيري همچنين در پژوهش ، درمرکز توسعه هاي ICT محور درمؤسسه قراردارد، چراکه يک تمرکز روي تربيت، برنامه هاي درسي وسؤالات محتوي محور از بيشترين اهميت به عنوان کاربرد گسترش ابزارهاي ICT برخوردار است . کاربرد ICT براي تدريس و يادگيري نبايدبه عنوان يک جانشين براي مدرسين درنظر گرفته شود، اما بايستي بيشتر به عنوان يک ابزار براي توانمندکردن آنها باشد . سياست بايستي ترويج تصويب ICT به عنوان يک ابزار براي معلمين به منظورآسان کردن ودسترسي به اطلاعات ، براي شروع جابجايي بيشتر فرصت ها باهم و درگيرشدن دريک تعامل جديدو غني با دانشجويان باشد ؛

- تمام اعضاي جامعه آکادميک و کارکنان غيرآکادميک را با کاربرد ابزارهاي ICTs آماده کنيد. حمايت هاي کافي ومستمر مالي هم بايستي تخصيص داده شود تا اطمينان حاصل گردد که همه دانشجويان با مهارت هاي مناسب ICT مجهزشده اند .

- يک جمع گرايي (تعداد حالت هاي) فرهنگي واقعي را درموارد آموزشي و پژوهشي ، با در نظر گرفتن افزايش جهاني شدن آموزش عالي که توسط ICTs بيشتر شده است حفظ
نماييد ؛


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته