جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/06/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2855

  زمان، نحوه مراجعه و مدارک لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان در دانشگاههاي دولتي سال 1386 

         فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه ، نوبت دوم (شبانه) و نيمه حضوري گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ،هنر و زبانهاي خارجي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور درسال تحصيلي 1386-87 بانضمام فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهاي--ي رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور ، فرهنگيان ، موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي و مراکز تربيت معلم  وابسته به وزارت آموزش وپرورش سال 1386 ، که گزينش آنها به روش متمرکز صورت گرفته است ، جمعا به تعداد 507194 نفر اعلام گرديده و پذيرفته شدگان مي بايست براساس برنامه زماني اعلام شده و در دست داشتن مدارک لازم به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.

  زمان مراجعه براي ثبت نام
 کليه پذيرفته شدگان مي بايست در روزهاي يکشنبه 25، دوشنبه 26، سه شنبه 27، و چهار شنبه 28 شهريور ماه براساس جدول ذيل براي ثبت نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند.
ضمنا قابل ذکراست که ثبت نام از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي درکليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  براساس جدول ذيل مي باشد و ساير دانشجويان مي بايست براي ثبت نام به دانشگاهها مراجعه نمايند.

الف - مدارک لازم براي ثبت نام در دوره هاي روزانه
پذيرفته شدگان هريک از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارک ذيل را ارائه نمايند
-1 اصل ديپلم کامل متوسطه ياگواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضا» مدير دبيرستان و يا هنرستان و يکبرگ فتوکپي آن که نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.
-2 اصل مدرک و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضا» مدير دبيرستان و يا هنرستان و يکبرگ فتوکپي آن که بخش وشهرستان محل اخذ مدرک تحصيلي سال  ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرک دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.
3-اصل گواهين---امه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهرو امضا» مديرمرکز پيش دانشگاهي ويکبرگ فتوکپي آن که نوع گواهينامه  پيش دانشگاهي ،  بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.
تبصره- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداکثر تا پايان شهريور ماه 1386 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند.
4-اصل مدرک ديپلم وياگواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر و امضا» مدير دبيرستان ويا هنرستان و يکبرگ فتوکپي آن که بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرک سال ماقبل ديپلم  نظام جديد در آن مشخص شده باشد
تبصره- اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي معدل کتبي براي داوطلباني که ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در سال 1384 و يا 1385 اخذ نموده اند.
5-اصل و ياگواهي مدرک دوره کارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرک پايان دوره کارداني پيوسته آموزشکده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرک مذکور باقيدتاريخ اخذ مدرک کارداني (حداکثر تاتاريخ 1386/6/31) که در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرک کارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه  با مهر و امضا» مدير دبيرستان و يا هنرستان که بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يک برگ تصوير آن .
6-ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني مقرر (طرح لايحه نيروي انساني) براي پذيرفته شدگان داراي مدرک کارداني گروه آموزشي پزشکي که پايان طرح نيروي انساني آنان تا تاريخ 86/6/31 و يا 86/11/30 مي باشد.
7-اصل شناسنامه و يکبرگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
تبصره1-حداکثر سن مجاز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان رشته هاي دبيري، دبير فني و ستاره دار تا تاريخ
 86/7/1 (25 سال تمام ) مي باشد، لذا از کساني که سن آنان بيش از 25 سال تمام تا تاريخ مذکور باشد ثبت نام بعمل نمي آيد .
تبصره 2-حداکثر سن مجاز براي ثبت نام در مراکز تربيت معلم تا تاريخ 86/7/1 (22 سال تمام ) مي باشد.
8-شش قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهيه شده در سال جاري.
تبصره12 - قطعه عکس تمام رخ 3*4 تهيه شده در سال جاري منحصرا براي برادراني که باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي گردد.
9-مدرکي که وضعيت نظام وظيفه راباتوجه به بند 2-3 شرايط  مربوط به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحات 2و 3 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1386 مشخص کند(براي برادران).
10-اصل حکم مرخصي سالانه يا موافقت کتبي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت.
11-اصل و کپي دفترچه بيمه (درصورت دارابودن) اعم از خدمات درماني ، تامين اجتماعي ، ارتش و ... براي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي گروه آموزشي پزشکي .
-12 معرف--ي نامه هاي مشروحه ذيل لازم است ح--داکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيم-سال دوم سال تحصيلي ج--اري ( نيم--سال دوم سال تحصيلي 1386-87 ) توسط پذيرفته شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا م--وسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد، درغير اين صورت از ثبت نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت بعمل خواهد آمدو قبولي آنان " کان لم يکن" تلقي مي گردد.
تبصره- براساس هماهنگي هاي انجام شده ، گواهي هاي مربوط به رديف 12-3 توسط ارگانهاي ذيربط بطور يکجا به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شدگان ارسال خواهدشد.
12-1-معرفي نامه رسمي از سازمان متبوع براي بهياران پذيرفته شده در رشته پرستاري که از سهميه بهياران استفاده نموده اند.
12-2-معرفي نامه رسمي ازوزارت آموزش و پرورش (فرم شماره 3 "فرم سهميه آموزگاران" ) باامضا» و مهر رئيس آموزش وپرورش ناحيه يا منطقه شهرستان ذيربط،  براي پذيرفته شدگاني که آموزگار رسمي (رسمي قطعي ، رسمي آزمايشي يا پيماني) وزارت آموزش و پرورش مي باشند و با استفاده از بورسيه آموزگاران در رشته هاي راهنمايي و مشاوره  و علوم تربيتي پذيرفته شده اند.
12-3-معرفي نامه رسمي از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا وزارت جهادکشاورزي  با امضا» و مهر هر يک از روساي ارگانهاي مذکور که در آن قيد شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1و تبصره هاي چهارگانه آن در آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان وجهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و ساير شرايط مندرج در آيين نامه مذکور ، واجد شرايط استفاده از سهميه رزمندگان مي باشد.

توضيح بسيار مهم :
-باتوجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به  امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني که با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي باشند و ملاک عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي  از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل ازشروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.
ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:
(1) سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.
(2) سهميه خانواده شهدا : شامل برادر وخواهر شهيد و يا مفقودالاثر.
(3) سهميه رزمندگان : شامل همسران  معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، همسران آزادگان عزيز ،همسران جانبازان عزيز با جانبازي50  درصد به بالا .
(4) سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.
(5) سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.

ب- مدارک لازم براي ثبت نام در دوره  هاي شبانه
    پذيرفته شدگان هريک از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) دانشگاههاو موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارک ذيل را ارائه نمايند.
1-مدارک مندرج در بندهاي 1 و2 بند"الف" براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند " الف" براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارک مندرج در بندهاي 5 ، 7 ،8 ، 9و11 قسمت " الف" اين اطلاعيه.
2-اصل حکم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ويک نسخه فتوکپي آن، براي کارمندان رسمي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي وپژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که با استفاده از سهميه مذکور  ثبت نام کرده و پذيرفته شده اند.
3-اصل گواهي مبني بر داشتن حداقل سه سال سابقه يکي از انواع استخدام در استان محل قبولي و يک نسخه فتوکپي آن، براي کارکنان دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني استان که داراي شرايط بومي استان نمي باشند  و با استفاده از سهميه تخصيص داده شده در يکي از رشته هاي تحصيلي نوبت دوم ( شبانه) گروه آموزشي پزشکي پذيرفته شده اند.
4-معرفي نامه هاي مندرج در بند  12-3 قسمت "الف" اين اطلاعيه ، لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي
1386-87 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هريک از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان " کان لم يکن" تلقي مي گردد.

ج- مدارک لازم براي ثبت نام در دوره هاي نيمه حضوري
   پذيرفته شدگان هر يک از رشته هاي تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارک ذيل را ارائه نمايند.
1-مدارک مندرج در بندهاي 1و2 بند "الف" براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3 و4 بند "الف" براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين مدارک مندرج در بندهاي  5 ، 7 ،8 ، 9و11 قسمت "الف" اين اطلاعيه .
2-اصل حکم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و  يک نسخه فتوکپي آن براي کارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که با استفاده از سهميه مذکور ، ثبت نام کرده و پذيرفته شده اند.
3-معرفي نامه هاي مندرج در بند  12-3 قسمت " الف " اين اطلاعيه، لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي 1386-87 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته  شدگان در هر يک از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد. در غير اين  صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و قبولي آنان "کان لم يکن" تلقي مي گردد.

د- مدارک لازم براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور
   پذيرفته شدگان هر يک از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور لازم است بر اساس جدول ذيل براي ثبت نام به مرکز دانشگاهي محل قبولي مراجعه و بهنگام ثبت نام در مرکز دانشگاهي پيام نور ذيربط مدارک ذيل را ارائه نمايند.
 -1 مدارک مندرج در بندهاي 1و2 بند"الف" براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 3و4 بند" الف" براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه و هم چنين  مدارک مندرج در بندهاي 5 ، 7 ، 8 و 9قسمت "الف" اين اطلاعيه.
2-يکي از مدارک مورد قبول دانشگاه به شرح ذيل باتوجه به شهرستان محل سکونت و يا اشتغال (براي کارکنان دولت) که نشان دهنده سکونت پذيرفته شده در حوزه زير پوشش مرکز دانشگاهي پيام نور مربوط با توجه به دفترچه راهنماي شماره 2، باشد.
-2-1 محل اخ--ذ  مدرک تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زيرپوشش مرکز يا واحد دانشگاه. .
-2-2 دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1384/7/1 تا 1386/6/31 درشهرستان زيرپوشش مرکز يا واحد دانشگاه..
2-3-محل تولد وسال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1385/7/1 تا 1386/6/31 درشهرستان زيرپوشش مرکز يا واحد دانشگاه..
2-4-محل اشتغال  حداقل تا تاريخ 86/6/31 در شهرستان زير پوشش مرکز يا واحد دانشگاه..
3-معرفي نامه هاي مندرج در بند 12-3قسمت ((الف)) اين اطلاعيه لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي
1386-87 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان با سهميه هاي مربوط به مرکز دانشگاهي پيام نور محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد،  در غير اين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل نخواهدآمد و قبولي آنان "کان لم يکن" تلقي مي گردد.
4-اصل فرم انصراف قطعي از تحصيل براي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي که به تاييد موسسه آموزش عالي محل تحصيل قبلي و اداره کل امور دانشجويان داخل ذيربط رسيده باشد.

ه- مدارک لازم براي ثبت نام در دوره هاي غير انتفاعي و غيردولتي
    پذيرفته شدگان هر يک از رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي بايد بهنگام ثبت نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارک ذيل را ارائه نمايند.
1-مدارک مندرج در بندهاي 1 و 2 ( براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه ) و 3و4 ( براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه ) و هم چنين مدارک مندرج در بندهاي 5 ،  7 ، 8 و 9 قسمت "الف" اين اطلاعيه .
2-معرفي نامه هاي مندرج در بند  12-3 قسمت "الف" اين اطلاعيه ،لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براي نميسال دوم سال تحصيلي
1386-87 توسط ارگانهاي ذيربط براي پذيرفته شدگان در هر يک از سهميه هاي مربوط به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شده تحويل گردد، درغيراين صورت براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از آنان ثبت نام به عمل  نخواهد آمد و  قبولي آن--ان "کان لم يکن"تلقي خواهدشد.

و- مدارک لازم براي ثبت نام در مراکز تربيت معلم 
    پذيرفته شدگان هر يک از رشته هاي تحصيلي مراکز تربيت معلم  بايد باتوجه به کدرشته محل تحصيل قبولي خود، با در دست داشتن مدارک زير، براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه براي ثبت نام به مرکز تربيت معلم محل قبولي (جدول مشخصات مراکز تربيت معلم که در اين اطلاعيه درج شده است) مراجعه نمايند.
1-مدارک مندرج در بندهاي 1 و 2 يا 3و4  و هم چنين مدارک مندرج در بندهاي 7 ، 8  و 9 و قسم-ت12-3  از بند 12 قسمت "الف" اين اطلاعيه  .
2-اصل گواهي نامه پايان دوره 3 ساله نظام جديدآموزش متوسطه که معدل کل در آن درج شده و به تاييد دبيرستان محل تحصيل رسيده باشد.
3-تائيديه انفرادي ازهسته گزينش استان محل اقامت .
4-تنظيم فرم تعهد محضري در يکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي کشور و ارائه آن به مرکز تربيت معلم محل قبولي همراه با ساير مدارک بند . 1
تبصره-1 پذيرفته شدگان براي در يافت فرم تعهد محضري مي توانند به نزديکترين مرکزتربيت معلم يا سازمان آموزش وپرورش استان محل سکونت خود مراجعه نمايند.
تبصره -2 نظربه اينکه احتمال دارد عده اي از قبولشدگان به علت تراکم کار دفترخانه هاي اسناد رسمي موفق به سپردن تعهد و ارائه آن به مرکز تربيت معلم محل قبولي در مهلت مقرر ثبت نام نشوند ، لذا به اين عده اجازه داده مي شود، لغايت 86/8/9 نسبت به سپردن تعهد اقدام نمايند. بديهي است در غير اين صورت قبولي آنها " کان لم يکن" تلقي و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهدشد.
5-تکميل و ارائه ساير فرمهاي مورد نياز از قبيل پزشکي و ... که در زمان مراجعه به مرکز تربيت معلم محل قبولي تحويل مي شود.
6-ارائه يکي از مدارک زير براي پذيرفته شدگان کد عشاير: -1 دفترچه عشايري -2 گواهي مستند مبني بر سابقه 3 سال تحصيل در يکي از دوره هاي تحصيل در مدارس عشايري -3 گواهي فارغ التحصيلي از مدارس پيش دانشگاهي عشاير.
7-نظربه اينکه سن مجاز براي ثبت نام قبول شدگان آزمون سال جاري مراکز تربيت معلم ، داشتن حداکثر 22 سال تمام ميباشد
( يعني متولدين اول مهر ماه سال 1364 به بعد مي توانسته اند متقاضي شوند) ، لذا آن عده از خواهران و برادراني که به استناد تبصره هاي 1، 2، 3و4 مندرج  در صفحه 26 دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1386 در آزمون شرکت کرده و پذيرفته شده اند، بايد در زمان ثبت نام درمرکز تربيت معلم گواهيهاي لازم را ارائه نمايند.
   تذکرخيلي مهم- پذيرفته شدگان مراکز تربيت معلم براي ثبت نام مي توانند با توجه به کد قبولي خود براساس جدول ذيل و با استفاده از دفترچه راهنماي انتخاب رشته مراکز تربيت معلم و اطلاع از نشاني مرکز تربيت معلم محل قبولي خود،  مستقيما به آن مرکز مراجعه نمايند. يادآوري: اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي نيمه متمرکز مراکز تربيت معلم (تربيت بدني و علوم ورزشي و آموزش هنرهاي تجسمي) به همراه اعلام اسامي رشته هاي نيمه متمرکز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در ويژه نامه پيک سنجش روز پنج شنبه 86/7/5 منتشر خواهد شد. ضمنا برنامه زماني و مکان امتحان عملي در ويژه نامه مذکور درج خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
پزشکي و علمي دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته