جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5972

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري دوم-2

انجمن بين المللي دانشگاه ها

دوازدهمين کنفرانس عمومي، سائوپولو، برزيل

ادامه مطالب

5.4 مشارکت ها وشبکه ها

IAU همچنين همکاري با انجمن بين المللي رؤساي دانشگاه ها(IAUP) را براي پيدا کردن راه هاي سازماندهي موازي يا رويدادهاي کمک کننده موازي و تعهد بالقوه براي پروژه هاي مشترک دنبال خواهد کرد . حداقل، يک مبادله معمول از اطلاعات و دعوت ها براي اجلاس هاي هيأت مديره حفظ خواهد شد، حتي اگر به نظر برسد که ميزان کاري که بايد در مدت معين انجام شود تا چنين فرصت هايي براي همکاري نزديک تر بدست آيد غيرممکن باشد.

درطول چهارسال آينده تأکيدبيشتري روي مشارکت هاي جديد به عمل خواهد آمد. ما درمورد تلاش هاي کاري مربوط به پروژه هاي خاص دريک روش دوطرفه با يک عضو انفرادي يا يک گروه از اعضا، يا پيوستن به سازمان هاي بين المللي غيردولتي (NGOs) مثل EI و ICDE يا پروژه هايي که براي تحقق نتايج نيازمند تخصص هاي ترکيبي ماهستند، کنکاش مي کنيم.

IAU هنگاميکه وارد شبکه سازي مي شود انعطاف پذير و "فرصت طلب " باقي مي ماند. همزمان، انجمن مراقب خواهد بود تا در افول و کم رنگ کردن خط کشي ها تلاش کند و از ساختن مشارکت هاي خود دائمي کردن، پرهيز نمايند چرا که زمان و منابع را بدون آوردن منافعي به هدر خواهند داد.

نتايج مورد انتظار درسال هاي 2004 تا 2008

i.يک يا دو پروژه مشترک با سازمان ها وانجمن هاي مختلف که منافع و ميدان ديد مستحکم براي IAU مي آورد .

ii. حيثيت بهبود يافته براي همکاري وتدارک آن از ورودي وبه عنوان يک شريک .

5. حاکميت، منابع و مديريت

1.5 کنفرانس عمومي، هيأت مديره، گروه هاي کاري

انتظار مي رود که کنفرانس عمومي، مهمترين نهاد تصميم گيري انجمن، رؤس مطالب گسترده حاضر براي برنامه هاي پيشنهادي سال هاي 2004 تا 2008 را مورد بحث قرارداده و امضا نمايد. تمام نقطه نظرها، پيشنهادها براي هدايت مجدد، ارائه درگيرشدن ها، وغيره مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت، ودرزمينه هاي ممکن، در بحث هاي بيشترخاص که هيأت مديره درباره سياست ها واقدامات هريک از آنها دردوره هاي چهارساله آينده داشته باشد يکپارچگي حاصل مي گردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته