جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/03/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 6133

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

کسب وکار IAU

I . گزارش فعاليت ها 1995 تا 2000

II . سياست هاي IAU سال 2000

اجلاس هاي سوم وچهارم کسب وکار

پنجشنبه 24 آگست، ساعت 30 : 14 تا 18

ادامه مطالب

4 . آموزش عالي و توسعه پايدار انساني

دراين رابطه، و به پيشنهاد نيروي وظيفه، IAU توسعه يک وب سايت موضوعي اختصاص داده شده در مورد سايت اينترنت IAU را آغاز کرد. اين سايت به صورت منظم به روز شده است. اين بدين معني است که رهبران آموزش عالي وساير کاربران را در رابطه با الزام براي پايداري بيشترو درخواست تعامل بين مؤسسات، حساس نمايند. يک سيستم اتصال وسيع براي فعاليت ساير سازمان ها وسايت هاي مربوط تأسيس شده است، ويک پرسشنامه پست شده است، که توسط کاربران براي جنبه هاي مختلف موضوع جلب ميکند وازآنها درخواست ميکند تا براي شناخت سطوح امکان فعاليت هاي IAU کمک کنند. اين وب سايت خيلي نظرات مثبت را از دانشمندان و کاربران سازمان هاي شريک به دست آورده است، که ملاحظه ميشود انحصاري و خيلي مفيد است.

همزمان، IAU درجستجوي همکاري با سايرسازمان ها با فعاليت ها درمورد منافع مربوط به آموزش عالي وتوسعه پايدار و به خصوص، با دانشگاه ملل متحد(UNU) که مسئوليت هدايت را در سازماندهي بحث موضوعي مربوط درکنفرانس جهاني درسال1997 مربوط به آموزش عالي دارد، است. يک ابتکار اخيراً ، در رابطه باشفافيت وشروع قراردادزمين 1 (Earth Charter) همراه با انجمن رؤساي دانشگاه ها براي آينده پايدار2( ULSF) 3 (CRE)، کپرنيکس 4 ( COPERNICUS) و يونسکو صورت گرفته است. قرارداد زمين ايجاد يک مشارکت آموزش عالي جهاني را براي توسعه پايدار مورد توجه قرار مي دهد. هدف ازاين مشارکت اساساً عبارتند از :

• براي ترويج پايداري که قراراست به عنوان مرکزيتي براي تدريس، پژوهش، دستاورد وعمليات در دانشگاه ها و شناخت تمدن ها واستراتژي هاي قابل تحسين باشد؛

• براي تحليل پيشرفت صورت گرفته در بخش آموزش عالي ازکنفرانس ملل متحد در مورد محيط زيست وتوسعه 5 (UNCED) درسال 1992، با ديدگاهي براي تدارک يک ارزيابي جامع درمورد چگونگي اصول توسعه پايدارکه ميتواند بهرين پيگيري و ترويج توسط مؤسسات آموزش عالي باشد.

اين ابتکار مشارکت بخصوص پاسخي است به فرخوان براي توسعه يک سکوي دانشگاه براي پايداري وساير توصيه هاي کنفرانس جهاني يونسکو درمورد آموزش عالي، ازجمله ايجادشبکه هاي رهبران مؤسسات آکادميک مربوط به پايداري، از کشورهاي جنوب .

بيانيه کيوتو (Kyoto) براي توسعه پايدار هم در سند سال 2000 سياست IAU گنجانده شده تا به کنفرانس عمومي براي تصويب تقديم گردد.

1. قراردادزمين (Earth Charter) يک بيانيه بين المللي از ارزشهاي مفيد تشخيص داده شده توسط حاميان آن براي ساختن يک جامعه جهاني عادلانه، پايدارو صلح آميز درقرن بيستم ويکم است که توسط يک فرايند مشاوره جهاني ايجادشده وتوسط سازمان هايي با نمايندگي ميليون ها انسان به امضا رسيده است، اين قرارداد " در جستجوي الهام بخشيدن يک حس وابستگي متقابل جهاني و مسئوليت مشترک براي خانواده انساني، جامعه بزرگتر زندگي ونسل هاي آينده مي باشد".

2. ULSF : University Leaders for a Sustainable Future

3. CRE : Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae

4. COPERNICUS :

5. UNCED : United Nations Conference on Environment and Development


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته