جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2887

  مديرعامل سازمان پارکها وفضاي سبز
 طرح شناسنامه دارکردن باغات کرج تاپايان سال جاري کامل خواهد شد  

 کرج - خبرنگار آفرينش
جلسه کارگروه توسعه فضاي سبز با حضور مهندس اکبرتوپچي معاون فني و عمراني فرماندار کرج ، عظيمي رئيس اداره منابع طبيعي و اعضاي ستاد فضاي سبز شهرستان کرج درمحل فرمانداري اين شهرستان برگزارشد.
دراين جلسه که به منظوربررسي عملکرد شهرداري هاي کرج ، محمدشهر، مشکين دشت ، ماهدشت و گرمدره درخصوص طرح حريم تا حريم تشکيل شد ، مهندس عباس زارع مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبزکرج با اشاره به فضاهاي مابين حريم هاي شهرهاي هم جوار اين شهرستان اظهارداشت: درمحدوده مراکزشهرکرج اراضي ملي چنداني وجود ندارد که شهرداري بتواند به احداث فضاي سبزآن مبادرت نمايد و قسمت قابل توجهي ازاراضي درتملک افراد حقيقي و حقوقي است که تعدادي ازآنها هنوزبه صورت باغ باقي مانده است. برنامه ريزي هاي صورت گرفته درسازمان پارکها و فضاي سبزکرج مبني برحفظ اراضي مشجرو باغات واقع درحريم بوده که براين اساس طرح شناسنامه دارکردن باغات و سرشماري اشجار درسال گذشته اجرا شد و در حال حاضرنيزادامه دارد. خوشبختانه اين طرح پيشرفت خوبي داشته و تاپايان سال جاري اين مميزي درمحدوده حريم به طورکامل انجام خواهد .
وي افزود: درمحدوده حريم شهرهايي چون کرج و محمدشهر، و قسمتهايي ازکمالشهرو مشکين دشت اراضي بسيارگسترده اي وجود دارد که دراختيارنهادهاي عمومي و ادارات مختلف دولتي مي باشد که مي توان ازاين نقاط به منظورتوسعه فضاي سبزاستفاده کرد. براساس سرشماري سازمان پارکها و فضاي سبزحدود 25 درصد ازاراضي واقع درحريم اين محدوده متعلق به اشخاص حقيقي است و مابقي دراختيارمالکان بزرگ و عموما دولتي مي باشد.
زارع همچنين آتش سوزيهايي که به عمد دراراضي مشجرو باغات انجام مي شود را عامل خسارات غيرقابل جبراني درطبيعت و فضاي سبزکرج و شهرکهاي اقماري دانست و انجام پيگيري هاي قضايي را دراين رابطه امري ضروري ارزيابي کرد.
وي همچنين ازتصميم سازمان پارکها و فضاي سبزدرخصوص کاشت درخت درحريم شمالي شهرکرج ، خلج آباد و کلاک خبرداد و با اشاره به مشکل آبياري ريفوج وسط جاده محمد شهرگفت: آب اين قسمت پيش ازاين ازطريق آبفا تامين مي شد که درحال حاضرقطع شده و آبياري توسط تانکرصورت مي گيرد و کيفيت آن بسيارنامطلوب است. اگربه زودي تمهيداتي دراين رابطه انديشيده نشود ، گياهان اين ناحيه خشک شده و فضاي سبزآن نابود خواهد شد..
توپچي درمجموع اجراي طرح حريم تا حريم را درکرج و شهرکهاي اقماري ناموفق ارزيابي کرد و افزود: به دليل اينکه ورودي شهر بيشترازهرقسمت آن اثرات مطلوب يا نامطلوبي را درذهن افراد ايجاد مي کند ، بنابراين شهرداري ها موظف هستند که طرح حريم تا حريم را با جديت بيشتري پيگيري نمايند. آمارنشان مي دهد درخصوص فضاي سبز درشهرستان کرج بيش ازهرشهرستان ديگري کارشده است کما اينکه درسال گذشته ازميان شهرستان هاي مختلف، کرج مقام اول را ازآن خود کرد. درادامه اين موفقيت لازم است دررابطه با ورودي شهرنيزاقدامات مثبتي انجام شود تا ازاين لحاظ نيزبه کسب رتبه اي قابل قبول نائل شويم.
درادامه اين جلسه، اعضاي ستاد توسعه فضاي سبزبه بيان مشکلات و گزارش عملکرد شهرداري هاي شهرک هاي اقماري پرداختند.
کريم کرمي شهردارمحمدشهرضمن اشاره به آتش سوزي هاي متعدد درحاشيه جاده محمدشهر، درخصوص چاههاي غيرفعال اين منطقه گفت: اين چاهها درواقع چاههاي متروکه اي هستند که نه قابليت شرب دارند و نه دراطراف آنها صنايعي وجود دارد که مورد استفاده قرار گيرند. مقررشده اين چاهها به زودي شناسايي و به فضاي سبزواگذارشود و يا اينکه اجازه حفرچاه جديد صادرگردد. اما عليرغم پيگيري شهرداري ها تاکنون اين امرانجام نشده و به نتيجه نرسيده است.
محمدپناه نيزازشهرداري گرمدره با بيان مشخصاتي ازاين شهر، فعاليت هاي شهرداري اين منطقه را تشريح کرد.
وي گفت: شهرگرمدره با بودجه حدود 3 ميليارد و 500 ميليون ريال وجمعيتي معادل 63 هزارنفردرشرق شهرکرج واقع شده است. از3 سال گذشته که اين شهرتاسيس شده ، 15 تا 20 درصد ازکل بودجه شهرداري گرمدره به امرتوسعه فضاي سبز اختصاص يافته است و عليرغم مدت کمي که اززمان تاسيس آن مي گذرد ، 150 هکتارفضاي سبزداريم که سرانه آن براي هرنفر حدود 82 مترمربع مي باشد.
محمدپناه درخصوص اجراي طرح حريم تا حريم درشهرگرمدره اظهارداشت: درسال 85 درورودي گرمدره ازسمت کرج معادل 35 هزارمترمربع به احداث چمن کاري ، توسعه نهال کاري و کاشت درختچه پرداختيم. درعرض شهرنيزکه معادل 7 کيلومتراست ، به کاشت انواع درختچه اقدام کرديم که در2 سال اخيررشد خوبي داشته است. همچنين درحريم شهرداري منطقه 21 تهران توسط شهرداري گرمدره درحاشيه اتوبان تهران - کرج حدود
5 3/ هکتار و درحاشيه جاده مخصوص 3 هکتار خرزهره و سرو کاشته شده است.
وي درادامه گفت: متاسفانه درشهرگرمدره به هيچ عنوان امکانات آبي خوبي نداريم ضمن اينکه شهروندان براي استفاده ازآب شرب نيزدچارمشکل هستند. براي آبياري فضاي سبزايجاد شده دراين منطقه يکي ازچاههاي آلوده را دراختيارگرفته ايم و توسط آن فضاي سبزخود را آبياري مي کنيم.
درپايان اين نشست ،عظيمي رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان کرج تصريح کرد: سابقه فضاي سبزدر کرج تقزيبا به 15 سال پيش برمي گردد. کارهاي زيربنايي و پايه اي بسيارزيادس دراين شهرستان انجام شده و آنگونه که ثابت شده است ، کرج داراي استعداد بسيارخوبي براي توسعه فضاي سبز مي باشد. بخشي از طرح هايي که درسال هاي گذشته به منظورجنگل کاري براي کرج برنامه ريزي شده است ، به دليل مشکلات مالي و يا به دليل مشکل سند اراضي ابتر باقي مانده که اميدواريم با برطرف کردن مشکلات آنها درجهت توسعه فضاي سبزشهرمان فعاليت نماييم.
وي افزود: اداره منابع طبيعي آمادگي دارد که درعرصه ها و مناطقي که درمحدوده شهرداري ها استعداد ايجاد فضاي سبزرا دارا هستند ، با کليه دستگاهها و شهرداري ها همکاري نمايد. به اين صورت که پس ازتهيه طرح و تصويب آن ، اعتبارات تخصيص داده شده درراستاي توسعه فضاي سبزدرشهرداري مناطق لحاظ خواهد شد و اداره منابع طبيعي پيگيري مصوبات آن را برعهده خواهد گرفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته