جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/05/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3097

 دايره المعارف آموزش عالي 

اشتغال وآموزش عالي
(قسمت اول ) 
آموزش عالي از نقش وتاثير گذاري اقتصادي مهمي برخوردار است ،زيرا معرف نوع مهمي از سرمايه گذاري در منابع انساني است که با فراهم  کردن وارتقاي دانش ،نگرش ومهارتهاي مورد نياز کارکنان درزمينه هاي مختلف ،به توسعه اقتصادي کمک مي کند نقش و جايگاه آموزش عالي در اين عرصه ، زماني مي تواند روشن گردد که بدانيم  پيش بينيها وبرآوردهاي علمي ،تغييرات وپيشرفتهاي سريع را در حوزه فناوري وبه تبع آن در کارکرد نهادهاي اقتصادي جامعه پديد مي آورد ، لذا از آن آنجا که آموزش عالي افراد را با مهارتهاي فني وعلمي مناسبي تربيت وآماده مي کند ،يکي از عناصر کليدي در پيوند بين دانش علمي وکاربردهاي آن جهت تحقق پيشرفتهاي اقتصادي محسوب مي گردد .بنابراين دانشگاهها ومراکز آموزش عالي از دو طريق در باز سازي وتوسعه موفقت آميز اقتصادي در بسياري از جوامع توسعه يافته مشارکت کارآمد داشته اند الف) تربيت نيروي انساني کيفي از نظر علمي وفني به تعداد لازم  ب)ايجاد محيط وشرايط تحقيق وتوسعه اي که  پايداري را در توسعه صنعتي امکان پذير سازد .به هر حال ، ساختار اقتصادي جوامع به شدت در حال تغيير است اين امر نياز به مهارتها وتواناييها و قابليتهاي جديد را افزايش مي دهد .
بنابراين بسيار مهم به نظر مي رسد که سياست گذاران ارشد ، تحولات  وتغييرات اقتصادي وصنعتي را درک کنند وروشن نمايند که چگونه مي توان نظام آموزش عالي را با اين شرايط نوين تطبيق داد . توجه به اين امر در کاهش نگرانيها در مورد بيکاري وسيع دانش آموختگان موثر است .به همين خاطر براي پاسخگويي به تقاضاي بازار کار براي نيروي کار ماهر و کارآمد ،همه کشورها توجه خاصي را به مقوله آموزش عالي معطوف داشته اند .
بررسي نقش اقتصادي نظام آموزشي به طور عام ونظام آموزش عالي به طور ويژه وتاييد بر تحکيم ارتباط اين نظام با بنگاههاي اقتصادي ،خالي از خطر نبوده وهمواره انتقاداتي را به خود معطوف کرده است ، زيرا حد اقل براي تعدادي از دانشگاهيان تاکيد بر اين امر به منزله نوعي ضديت يا عقل گرايي تلقي مي شود  که در راستاي حذف آزادي علمي و با هدف معطوف ومحدودکردن آموزش عالي به آموزش دانشجويان وآماده کردن صرف آنان براي فرصتهاي شغلي صورت مي گيرد ،در صورتي که آموزش عالي از نظر آنان فقط بايد براي بهبود انديشه هاي دانش آموختگان تلاش کند .اما ازآنجا که جهان به سرعت در حال تغيير است وتغييرات نيز به سرعت ادامه مي يابد واز آنجا که آموزش عالي در صدد ايفاي نقش اساسي تري در هماهنگ کردن ،تسهيل وهدايت اين تغييرات است تا مقاومت ومقابله با آنها .لذا تشويق به رابطه نزديکتر بين نظام اقتصادي ومراکز آموزش عالي از حيث توجه به نيازهاي انساني نبايد به منزله انحراف اين نظام از انجام ديگر رسالتها ومسئوليتهاي آن تلقي شود .به علاوه تحکيم اين ارتباط نبايد امري مخالف با فعاليتهاي علمي تلقي گردد،زيرا پژوهشگراني که در آزمايشگاههاي بخشهاي مختلف صنعتي مشغول فعاليتهاي پژوهشي هستند ودر توليد دانش نيز سهم قابل ملاحظه اي دارند ، به فعاليت علمي مشغول اند .علاوه بر اين ، بر اساس نگرش سيستمي در تحليل روابط بين نهادهاي اجتماعي ،تغيير در کارکرد يک نهاد مهم اقتصادي ، مثل بخش صنعت وتجارت ، تغيير در کارکرد ساير نهادها را به دنبال دارد .از اين رو ماهيت کار ،محيط کار وسازمانها ، در آينده هرگز مانند گذشته و حال نخواهد ماند .لذا آنچه فرد امروز ياد مي گيرد ممکن است فردا ديگر اعتبار نداشته باشد .همان گونه که محصولات وخدمات جديدي در پي نوآوري ها ، ايجاد و جايگزين مي گردند ،مشاغل وحرفه هايي ناپديد مي شوند .بنابراين در پاسخ به اين سوال که نظام آموزش عالي چگونه دانشجويان را براي زندگي وکار در اين دنياي بسيار متغير آماده مي سازد ، شايد بتوان گفت که اطلاع روز آمد برنامه ريزان آموزشي از کم وکيف تحولات ساير نهادهاي اجتماعي واقتصادي در تناسب هر چه بيشتر اين آماده سازي وفراهم کردن تمهيدات لازم براي انطباق بازده اين نظام با آن بسيار تاثير گذار است .
انتقال به جامعه علمي
کشورهاي پيشرو دنيا ،در حال انتقال از جامعه صنعتي به جامعه اي هستند که آن را جامعه اطلاعاتي با جامعه علمي مي نامند .بديهي است که تاثيرات اين موج به ديگر جوامع ،از جمله جامعه ما نيز رسيده و خواهد رسيد .در همين زمينه ، مي توان شروع تحولات فناوري ،مخصوصا در صنعت نرم يا سبک را در بخشهايي از صنعت کشور احساس کرد ،ما در برهه اي از تاريخ تغييرات فناوري زندگي مي کنيم که ناشي از توسعه وگسترش کاربرد فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي است .رشد شتابان اين فناوري ، سبب ظهور نظامهاي جهاني اقتصادي مبتني بر دانش به عنوان مرحله جديدي از توسعه گرديده است .لذا در نظم نوين اقتصادي ، داشتن دانش وبهره برداري مناسب از آن ، شرط ضروري پويايي حيات نظامهاي اقتصادي است (دفتر امور زير بنايي مجلس شوراي اسلامي، 1380) چنين فرايندي از آنچه جوامع بشري تا به حال تجربه کرده اند متفاوت واز آن سريع تر است . در اين شرايط از طرفي رقابت بين نهادهاي مختلف بسيار جدي تر است و از طرف ديگر ، به جاي روابط رقابتي بين مشتري وعرضه کننده ،همکاري ميان آنها براي ارائه و دريافت خدمات وکالاهاي کيفي تر مشاهده مي شود .در خصوص ساير فناوريها  اطلاعاتي وارتباطي بر کاهش يا افزايش اشتغال تحصيل کودکان ،اين سوال مطرح مي شود که آيا اين فناوريها سبب کاهش و از بين رفتن مشاغل بيشتري خواهند شد يا باعث افزايش وتوسعه فرصتهاي شغلي مي شوند ؟
از اين رو ،در يک جامعه علمي با جامعه دانش محور شاهد تفاوتهايي اساسي با جامعه صنعتي هستيم .در چنين جامعه اي،به عنوان مثال از ريز پردازنده ها تقريبا درهمه جا استفاده مي شود .به همين دليل ، در طول سالهاي اخير به طور قابل ملاحظه اي هزينه طبقه بندي ،پردازش و انتقال اطلاعات کاهش چشم گيري يافته است .از طرف ديگر ،اين فناوريها سبب شده اند زندگي شغلي ،سازمانهاي اقتصادي وکل جامعه تغيير ماهوي پيدا کنند وبنگاههاي اقتصادي، از سازمانهاي پيچيده  ومتمرکز اما با مشاغلي ساده ، به سازمانهاي غير متمرکز و.شبکه محور با مشاغلي پيچيده مبدل شوند .موفق ترين اين سازمانها مراکزي هستند فناوريهاي اطلاعاتي وارتباطي را از طريق راهبردي متناسب ، با آموزش وکار آموزي وتوسعه سازماني پيوند مي دهند .موسسات آموزشي در انجام اين امر نقش مهمي بازي مي کنند در واقع آنچه جامعه در اين رابطه نياز دارد بازيگري همه جانبه واساسي در نظام آموزشي است ،به نحوي که با فناوريهاي اطلاعاتي وارتباطي هماهنگ شود وبا پيشرفتهاي نوين و مداوم فناوري در خلال سالهاي آينده همگام گردد همچنين فعاليت نظام آموزشي بايد از تدريس وآموزش به يادگيري ،آن هم يادگيري از طريق عمل بها داده وشرايط تحقق آن را فراهم نمايند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته