جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175

 سهميه هاي آزمون دستياري پزشکي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش : سهميه هاي رزمندگان، مازاد مناطق محروم، استعدادهاي درخشان، خانمها، بورسيه نيروهاي مسلح، پزشکي ورزشي و اتباع بيگانه از جمله سهميه هاي اعلام شده در آزمون دستياري دوره سي و ششم است. به گزارش مهر، متقاضيان استفاده از سهميه هاي مختلف در زمان ثبت نام بايد به تعهدات، شرايط اختصاصي، رشته هاي مربوطه و نحوه پذيرش در هر سهميه دقت کنند زيرا پس از ثبت نام و شرکت در آزمون امکان تغيير سهميه ها وجود ندارد.
سهميه رزمندگان
بر اساس اعلام دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، براساس ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده کنند.
رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي مشمول اين آيين نامه به افرادي اطلاق مي شود که از سال 59 تا سال 67 به طور متناوب يا متوالي داوطلبانه در مناطق عملياتي حضور داشته باشند. نحوه پذيرش به اين ترتيب است که 20 درصد از کل ظرفيت پذيرش هر رشته  محل به افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان که 80 درصد حدنصاب قبولي در رشته محل انتخابي را کسب کرده باشند، تعلق مي گيرد. کليه متقاضيان سهميه رزمندگان ابتدا همانند ساير داوطلبان آزاد مورد سنجش قرار مي گيرند و در صورت قبولي جز» پذيرفته شدگان آزاد محسوب مي شوند و در صورت پذيرفته نشدن در بالاترين اولويت ممکن در سهميه رزمندگان به رقابت مي پردازند. از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان توسط دانشگاههاي علوم پزشکي تعهد عام اخذ مي شود.
سهميه مناطق محروم
حداکثر 25 درصد کل ظرفيت پذيرش دستيار در هر رشته از رشته هاي مورد نياز مناطق محروم شامل جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي و بيماريهاي قلب و عروق به عنوان سهميه مناطق محروم به داوطلبان واجد شرايطي که 80 درصد حدنصاب قبولي در رشته محل انتخابي را کسب کنند، اختصاص مي يابد.
پذيرش دستيار در سهميه مناطق محروم به صورت منطقه اي و از بين داوطلبان واجد شرايط استفاده از اين سهميه که (متقاضي سپردن تعهد خاص به منطقه محروم و مورد نياز معاونت سلامت هستند، انجام مي پذيرد. از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مناطق محروم، تعهد خاص با توجه مصوبات مربوطه به نفع دانشگاههاي علوم پزشکي مناطق محروم و نيازمند، تعيين شده توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت اخذ مي شود.
24 استان به عنوان استانهاي مجاز جهت اخذ سند تعهد خاص جهت متقاضيان سهميه مناطق محروم و سهميه خانمها در سال 87 اعلام شده است. همچنين رشته هاي جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي و بيماريهاي قلب و عروق جز» رشته هاي مورد نياز سهميه مناطق محروم دوره سي و ششم اعلام شده است.
بر اساس دستورالعمل شرکت در سي و ششمين دوره آزمون دستياري پزشکي تخصصي، حداقل 25 درصد ظرفيت هر رشته - محل در رشته هاي جراحي استخوان و مفاصل، جراحي کليه و مجاري ادراري، تناسلي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشکي، روانپزشکي، گوش و گلو و بيني و جراحي سروگردن و حداقل 50 درصد ظرفيت هر رشته - محل در رشته هاي بيماريهاي داخلي، بيماريهاي قلب وعروق، جراحي عمومي در صورت کسب حداقل 90 درصد حدنصاب قبولي در رشته - محل مورد انتخاب متعلق به خانمهاي متقاضي سهميه خانم ها اختصاص دارد. در کليه موارد متقاضيان سهميه خانمها در صورت پذيرش در رشته - محل هايي که داراي ظرفيت پذيرش در سهميه خانمها هستند، مشمول مقررات پذيرش با استفاده از سهميه خانمها شناخته مي شوند. حتي اگر حدنصاب پذيرش داوطلبان آزاد در يک رشته - محل را کسب کنند.
افرادي که از سهميه خانمها استفاده مي کنند اعم از متاهل و مجرد در صورت پذيرفته شدن در رشته هاي تخصصي داراي سهميه مذکور، ملزم به سپردن تعهد محضري خاص به ميزان سه برابر طول دوره تحصيل جهت انجام خدمات در مناطق مورد نياز هستند.
حداکثر 50 درصد ظرفيت رشته - محل در رشته هاي بيماري هاي عفوني و گرمسيري، بيماريهاي کودکان، آسيب شناسي، پوست، پزشکي فيزيکي و توانبخشي، پزشکي قانوني و طب کار به متقاضيان خانم تعلق مي گيرد.
پذيرش به صورت مازاد جهت پوشش مناطق محروم
به گزارش مهر،  داوطلبان سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي که در آزمون مذکور شرکت و مراتب تمايل خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد جهت پوشش مناطق محروم در فرم ثبت نام اينترنتي اعلام کرده باشند در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در مناطق محروم به صورت کارمند پيماني تا تاريخ اعلام شده در دفترچه ثبت نام و اشتغال در مناطق محروم وزارت بهداشت و سازمان هاي وابسته، واجد شرايط پذيرش به صورت مازاد هستند.
پذيرش دستيار تخصصي به صورت مازاد براي مناطق محروم در رشته هاي تخصصي جراحي عمومي، بيهوشي، بيماريهاي کودکان، بيماريهاي داخلي، زنان و زايمان، راديولوژي، جراحي مغز و اعصاب، جراحي استخوان و مفاصل، بيماريهاي قلب و عروق، بيماريهاي مغز و اعصاب و گوش و حلق وبيني انجام مي پذيرد.
محلهاي آموزشي رشته هاي مذکور بنا بر صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي و با رعايت مصوبات شوراي گسترش دانشگاهها تعيين مي شود و اين مزاياي پذيرش صرفا يک بار براي افراد واجد شرايط قابل اجرا بوده و در صورت
پذيرش بصورت مازاد چنانچه داوطلب اعلام انصراف کنند حق استفاده مجدد از مزاياي مذکور را در دوره هاي آينده را نخواهند داشت.
داوطلبان واجد شرايط سهميه مازاد در صورت کسب 80 درصد نمره حدنصاب رشته - محل (دانشگاههاي محل آموزش که از سوي دبير شور اي آموزش پزشکي و تخصصي تعيين مي شود) در رشته هاي مذکور، مشمول قوانين پذيرش به صورت مازاد، با رعايت تمامي بندهاي اين دستورالعمل شناخته مي شوند. تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مازاد جهت پوشش مناطق محروم مجاز نيست. اين دسته از پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي مربوط به اين سهميه موظف به سپردن تعهد محضري خاص به محل استخدام خود به ميزان دو و نيم برابر مدت آموزش هستند که اين تعهدات غير قابل واگذاري به ساير مناطق يا دانشگاههاي علوم پزشکي بوده و پس از اتمام دوره آموزش و کسب قبولي در آزمون گواهينامه، گواهينامه موقت صادر مي شود که منحصرا براي مناطق محروم مورد تعهد تا پايان مدت تعهدات داراي اعتبار بوده و بعد از پايان مدت تعهدات، گواهينامه دايمي صادر و داراي اعتبار در ساير مناطق کشور خواهد بود. در صورت استنکاف از انجام مفاد سند تعهد محضري مربوطه موظف به پرداخت غرامت به ميزان ده برابر هزينه هاي تحصيلي و شهريه رشته آموزشي خود هستند.
پذيرش به صورت مازاد براساس آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه  تحصيل استعدادهاي درخشان
داوطلبان سي و ششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي که در فرم ثبت نام مراتب تمايل خود را به استفاده از مزاياي سهميه مازاد استعدادهاي درخشان، برتر و نخبگان اعلام کرده اند و مدارک آنها توسط شوراي منتخب دانشگاه محل تحصيل متشکل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و رئيس دفتر استعدادهاي درخشان همان دانشگاه جهت استفاده از مزاياي مذکور تاييد شده مي توانند از اين سهميه استفاده کنند.
مرجع اصلي تاييد مدارک ارسالي از سوي دانشگاهها، دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي است که در صورت تاييد، بر حسب امتيازات مکتسبه و به صورت متمرکز در صورت کسب حداقل 40 امتياز از حوزه هاي چهارگانه مندرج در آيين نامه مربوطه و نيز کسب حداقل 85 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده به صورت آزاد واجد شرايط پذيرش به صورت مازاد در همه رشته هاي تخصصي هستند. محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت هاي دانشگاهي و صلاحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تعيين مي شود و اولويت پذيرش افراد واجد شرايط براساس حاصل جمع نمره آزمون با 65 درصد مجموع نمرات ترجيحي کسب شده است.
پذيرش به صورت مازاد و ادامه تحصيل مستقيم مصاديق استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در رشته هاي تخصصي جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي کودکان، زنان و زايمان، بيهوشي عمومي، پزشکي اجتماعي و بيماريهاي عفوني و گرمسيري، مشروط به کسب 40 امتياز با رعايت حداقل امتيازات از حوزه هاي چهارگانه مشروحه آيين نامه مربوطه صورت مي پذيرد. ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مطابق ساير پذيرفته شدگان به صورت آزاد خواهد بود. داوطلبان واجد شرايط فقط براي يک نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان هستند.
پذيرش به صورت مازاد در رشته تخصصي پزشکي قانوني
به گزارش مهر، در دوره سي و ششم پذيرش دستيار تخصصي پزشکي 50 درصد ظرفيت رشته تخصصي پزشکي قانوني به صورت مازاد به داوطلبان مستخدم رسمي آزمايشي ، قطعي يا پيماني سازمان پزشکي قانوني که تا زمان ثبت نام جهت شرکت در اين آزمون داراي حداقل 3 سال سابقه اشتغال با مدرک پزشکي عمومي در سازمان مربوطه بوده و اسامي آنان حداکثر تا پايان مهلت ثبت نام با معرفي رياست سازمان مذکور و در نظر گرفتن شرايط اختصاصي به اين دبيرخانه اعلام شده باشد، در صورت کسب حداقل 80 درصد حدنصاب رشته - محل مربوطه تعلق خواهد يافت.
پذيرش اتباع غير ايراني
ثبت نام و شرکت اتباع غير ايراني بر اساس آيين نامه مربوطه انجام مي پذيرد داوطلبان واجد شرايط مي توانند بر اساس آن در آزمون دستياري پزشکي دوره سي و ششم انجام مي گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته