جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3605

  شهرجديد هشتگرد تهديد يافرصت 

هشتگرد - خبرنگارآفرينش
مديريت شهري به عنوان يک مبحث مهم واساسي درزندگي شهري امروز مطرح ميباشد که توجه به آن ميتواند به داشتن شهري پويا،زيبا ومنطبق با استانداردهاي معمول کمک کند .شهرستان ساوجبلاغ به عنوان يکي از شهرستانهاي استان تهران به دليل واقع شدن در مسير تردد اتوبان  تهران - قزوين و همچنين داشتن شهرک ها ي صنعتي، گلخا نه اي وبهره مند ي ازمنابع آبي ومناظر طبيعي وهمچنين توانايي  بالا در زمينه   کشاورزي  جمعيت زيادي را در خود جا ي داده و به دليل مهاجر پذير بودن منطقه ،جمعيت اين  شهرستان در حال افزايش مي باشد . شهر هشتگرد به عنوان مرکز شهرستان با افزايش جمعيت و افزايش مراکز صنعتي ،مراکز خريد ومراکز ادا ري چهره شلوغ  تري را به خود گرفته و خواهد گرفت ومد يريت شهري آن مي با يست به گو نه اي  با شد که  پا سخگوي                  نيا زها و مشکلات آن باشد وهمچنين زير ساختها ي آن با يد به گونه اي باشد که در سال هاي آينده و با انفجار جمعيت مشکلا تي که سا ير شهرها ي  بزرگ را در خود گرفته  گريبان  اين شهر را نگيرد.يکي از مشکلات  شهرها ي بزرگ ، ترا فيک ، پارک وکنترل خود روها ي د ر حال تردد آن شهر است که به دليل  بي توجهي در سال هاي  گذشته تبديل  به يک معضل براي آ نها شده است واما هشتگرد با چشم انداري که دارد چه راهکارهايي براي گرفتارنشدن در اين بحران در نظر گرفته است ؟
محمد رضا ا لبرزي شهردار هشتگرد به بيان راهکارها و مشکلات هشتگرد در اين زمينه مي پردازد.
 احداث پارکينگ هاي عمومي در سطح هشتگرد:
احداث وا يجا د پا رکينگ در سطح شهر يکي از                           نيا زهاي اساسي يک شهر محسوب ميشود ونگاه صحيح و اصولي  به  ا ين مسا له مي تواند از بروز بسيا ري از مشکلات موجود  در  شهر ما نند  ترا فيک ،سد معبر ،سلب آسا يش عمومي ،جلوگيري از سرقت وبهبود چهره شهرو ...  جلوگيري   نمايد. ا لبرزي شهردا ر هشتگرد با بيا ن اين مطلب گفت:جهت رفاه حال شهروندا ن وجلوگيري از  بروز مشکلات جنبي پارک اتومبيل در معابرعمومي در سطح شهر هشتگرد نموده است.
پا رکينگ عمومي شهرداري در سا يت اداري هشتگرد، پارکينگ توحيد وا قع در ميد ا ن شهدا» و پا رکينگ عمومي با مشا رکت بخش خصوصي وشهرداري واقع در خيابان اصلي پارکينگ هايي هستند که در سطح شهر هشتگرد احداث گرديده است.
البرزي ايجا د پا رکينگها را به تنها يي کافي ندانست ومي بايست فرهنگ استفاد از پارکينگ ها به  جاي پارک در کنار خيابان نهادينه شود.
وي افزود:استفاده از پارکينگ هاي عمومي شهرداري با توجه اينکه براي پارک اتومبيل هزينه اي  دريافت نمي شود مي تواند بسياري از مشکلات ترافيکي شهر را حل کند وبا کم شدن تعداد اتومبيل هاي پارک شده در خيابان شهر چهره متفاوتي پيدا کرده وشهرداري مي تواند در زيبا سازي معابر  با دستي باز تر اقدام نمايد.
البرزي تعداد پارکينگ هاي موجود را کافي ندا نست ابراز اميد واري کرد با سرمايه گذاري بخش  خصوصي و تخصيص اعتبا ر تعداد پا رکينگ ها در شهر بخصوص نقا ط پر رفت وآمد و مراکز خريد افزايش يافته تا شهروندان در زمينه پارک اتومبيل ها دچار مشکل نشوند.
 تخريب پارکينگ ها و مشکل فرهنگي معضلي براي ترافيک :
يکي ا ز مشکلاتي که در زمينه تا مين پا رکينگ وجود دارد اين است که صاحبان صنوف وما لکان  واحد هاي تجاري به منظور سود بيشتر و کسب در آمد بيشتر واحد هاي پارکينگ را که طبق قانون وصدور پروانه ملزم به تاسيس آن هستند را تخريب مي کنند .
تما م واحد ها ي اداري ،تجاري ،صنعتي ،مسکوني موظف به تا سيس پارکينگ هستند اما صاحبان  واحد ها پس از در يا فت پا يا ن کار واستعلام پايان کار اقدام به تبديل پارکينگ به واحد تجاري مي نمايند و پارکينگ هايي راکه طبق قانون ملزم به تامين آن هستند به واحد تجاري تبديل مي کنند .
شهرداري براي برخورد با متخلفين پرونده آنها را به کميسيون مربوطه ارسال مي کند ودر صورت  احراز تخلف از سوي  صا حبا ن صنف واحد تغيير کاربري شده  تخريب وبه کا ربري ا وليه  خود  با ز گردا نده مي شود .مشکل بعدي مشکل فرهنگي است در هر واحد تجاري به صورت متوسط در طول روز دو فروشنده مشغول کا ر در واحد تجاري و صنفي هستند .صاحبا ن صنف يا فروشندگان براي رسيدن به محل کارگاه ها نزديک به محل سکونت آ نها نيز مي باشد و مي توان پياده نيز طي مسير کرد اين کار را نکرده و با وسيله شخصي فاصله کوتاه را طي مي کنند و وسيله خودرا مقابل واحد صنفي پارک مي کنند که د ر بسيا ري موارد ديده شده مقا بل يک واحد صنفي دو ا تومبيل به صورت دوبل پارک کرده ا ند آيا مي شود با اين معضل فقط با اعما ل قا نون برخورد کرده در اين زمينه مي  بايست علاوه بر اعمال قانون کار فرهنگي نيز انجام داد.        
شهرجديد هشتگرد تهديد يافرصت:
شهر جديد هشتگرد باتوجه به سياست هاي دولت جهت اسکان سرريز جمعيت شهرهاي پر جمعيت مثل کرج وتهران ايجاد شده وباتوجه به نزديکي اين شهر به شهر هشتگرد اين شهر براي هشتگرد هم  فرصت است هم تهديد.  ا لبرزي درا ين زمينه  گفت : با  توجه به زيرسا خت ها ي شهر جديد وامکا نا تي که با خود به همراه مي ا ورد                     مانند: مترو اتوبوسراني ،مراکز صنعتي، مراکز خريد، امکانات جاده اي و تا سيسات تصفيه خانه اب وفاضلاب وشناساندن ومعرفي منطقه در کشور و...  و همچنين توجه مسئولان به ا ين شهر به عنوا ن ا سکا ن جمعيت سرريز شده شهرها ي بزرگ  و سفرهايي که مسئولان بلند پايه به اين شهر ميکنند شهر جديد به عنوان يک فرصت براي شهرهاي شهرستا ن سا وجبلاغ به شمار ميرود چرا که ديگرشهرها نيز به تنا سب مي توانند ازاين امکانات استفاده کنند .اما از لحاظ سرريزشدن فاضلاب اين شهر به شهرهاي پائين دست و الوده شدن منابع ابي زيرزميني و الودگي شهري ،شلوغي و ازدحام و ا نفجا ر جمعيت در منطقه وبروزتفا وتها ي فرهنگي و غيره ميتواند به عنوان يک تهديد براي شهرهاي اطراف خود به حساب ايد .
کمبود اعتبار همان مشکل هميشگي:
شهردار هشتگرد کل بود جه شهردا ري را هشت ميليا رد توما ن عنوان کرد و گفت:ما ميتوانيم اين مبلغ را با متمم  به  ده ميليا رد برسا نيم که 50 درصد ان هزينه جا ري شهرداري است و مابقي ان صرف هزينه زيرساختها وپروژههاي عمراني ميشود اين در حالي است که براي شروع و به پايان رسا ند ن برخي پروژه ها چند ين برا بر يک سا له شهرداري هزينه ميشود . به همين دليل براي به پا يا ن رسا ندن برخي پروژه ها ميبا يست چند سا ل صبر کرد تا اعتبا ر مورد نياز             تا مين شود .
البرزي در پا يان سرانه فضا ي سبز هشتگرد را 24 متر مربع عنوان کرد و گفت شهرداري از اين جهت وضعيت مطلوبي دارد اما در اين زمينه نيز شهر هشتگرد با مشکل کمبود عرصه مواجه است و در محدوده  شهر مانند شهرهاي ديگر عرصه ملي وجود ندارد تا جنگل کاري شده و سرانه فضاي سبز افزايش يابد
صنوف مزاحم- مزاحم شهروشهرداري:
صنوف مزاحم يکي از مشکلات اساسي شهرداري درشهراست .صنوف مزاحم صنوفي هستند که  قانون آنها را از لحا ظ بهداشتي- آلودگي صوتي وزيست محيطي- سدمعبرو... مزاحم شناخته است.
آنها طبق قا نون شهرداريها نبايد درداخل شهرباشند. شهرداري هشتگرد ازسال86 مکاني را براي اين صنوف درنظرگرفته. زيرساختها ي لازم راانجام داده ودرسال89 اقدام به جدول گذاري وکف  سازي و... کرده وباهماهنگي اداره بازرگا ني واتحاديه ها اميد آن است صاحبان اين صنوف ازاين  طرح شهرداري ا ستقبا ل کرده و به شهرداري کمک کنند وما نند شهرها ي بزرگ دريک جا جمع شوندتا به جاي آنکه مزاحم شهرباشند درمحيطي مطلوب به ارائه خدمات وکسب وکارخود بپردازند.
امکان استفاده ازوسايل حمل ونقل عمومي وجود دارد ياندارد:
جهت ا نتقا ل مسافران بين شهري چند ين ايستگاه اتوبوس درشهرهشتگرد در نظرگرفته شده که مسافران را ازمبدا» هشتگرد به مقصدهاي مختلف حمل کننداما شهرداري هشتگرد به دليل اينکه  سازمان اتوبوسراني ندارد امکان استفاده از اتوبوس داخل شهري رانيزندارد. بخش خصوصي هم به دليل اينکه هزينه زيادي رابايد متحمل شود تا اتوبوس را در داخل شهرمستقر نمايد مسلما مبلغ زيادي را ازمردم خواهد گرفت که براي مرد م مقرون به صرفه نبود ه وبا عد م استقبا ل روبرو خواهد شد وسرما يه دارا ن نيز سرما يه خودرادرمقا بل مبلغ ناچيزهزينه نخواهند کرد ضمن اينکه وسايل حمل ونقل عمومي درشهرفراوان است وتراکم تاکسي ها درايستگا ه ها زياد است ودرحال حاضر بيش از  400 تا کسي درسطح شهرداريم وبا توجه به کوچک بودن  محدوده شهر همه ميتوانند ازاين وسا يل استفاده کنند امادر اين زمينه با يد کا رفرهنگي انجام گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته