جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/08/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2614

  احمدي نژاد: هيچ کس حق عقب نشيني در انرژي هسته اي را ندارد 

گروه سياسي: محمود احمدي نژاد گفت:  امروز همه ملت ايران در هر جايي يکپارچه حق هسته  اي ايران را فرياد مي زنند و در برابر کسب انرژي هسته  اي ايستاده اند و هيچ کس حق عقب نشيني در اين زمينه را ندارد. به گزارش ايسنا،  رئيس دولت نهم در ادامه  سفرهاي استاني خود روزگذشته طي سخناني در ورزشگاه شهيد پازوکي پاکدشت با اشاره به پرونده  هسته  اي ايران گفت: مشکل هسته  اي ما در همين نگاه است والا نگراني از برنامه  هسته  اي ايران وجود خارجي ندارد. آن ها خوب مي دانند که در برنامه هاي هسته  اي ايران انحرافي وجود ندارد. قصد اصلي آن ها اين است که نمي خواهند هيچ ملتي از جمله ايران روي پاي خود بايستد و مقتدر و آزاد و سربلند باشد. وي گفت: چون ايران بدون اتکا به آن ها راه پيشرفت را طي مي کند، عصباني هستند و با پنهان کردن اهداف خود زير نقاب مخالفت با توسعه  تسليحات هسته  اي مي خواهند جلوي فعاليت ايران را بگيرد. وي  خاطرنشان کرد: يک جا استدلال کردند چون ايران نفت دارد تلاشش براي انرژي هسته  اي نشان مي دهد که ايران ريگي به کفش دارد; در حالي که ما مي گوييم اگر اين استدلال درست باشد، چرا آمريکا که چند برابر نفت ما توليد مي کند، فن آوري هسته  اي دارد؟ همه براي انرژي هاي نو تلاش مي کنند; چراکه يک روز انرژي هاي فسيلي از بين خواهد رفت. اما وقتي به ايران مي رسد آن ها مخالفت مي کنند. احمدي نژاد گفت: ما به کشورهاي غربي مي گوييم که حاضريم تا 50 سال نفت شما را بدهيم. در مقابل شما هم فعاليت هاي هسته  اي خود را کنار بگذاريد. اگر اين کار را نکنيد معلوم مي شود شما ريگي به کفش داريد. آن هم يک ريگ نه، صدها ريگ به کفش داريد. وي ادامه داد: از ما مي پرسند; چرا شما اصرار داريد فعاليت غني سازي خود را ادامه دهيد؟ من در پاسخ به آن ها گفتم; شما چرا اصرار مي کنيد که ما اين ها را تعطيل کنيم؟ رييس  دولت نهم افزود: استدلال آخر آن ها را ببينيد که مي گويند; دستيابي به چرخه  سوخت حق شماست و ما آن را قبول داريم اما اگر در مقابل شما کوتاه بياييم، فردا کشورهاي ديگر هم خواهان اين فن آوري خواهند بود. ما هم در جواب گفتيم; اگر حق و خوب است همه بايد داشته باشند. اگر بد است هيچ کس حق ندارد چنين چيزي داشته باشد. وي ادامه داد: استدلال ديگر اين  ها را ببينيد! مي گويند; چرخه  سوخت و دستيابي به فن آوري هسته  اي حق شماست ولي بنا نيست که اين حق را شما داشته باشيد. احمدي نژاد در ادامه به کش و قوس هاي يک سال اخير در پرونده  هسته  اي ايران اشاره کرد و گفت: يک سال است که بالا و پايين مي کنند. نقشه مي کشند، طراحي مي کنند و خيز برمي دارند. اما در برابر ايستادگي شما ملت ايران محکم به زمين مي خورند. چهار بار اين تجربه را کردند. بيانيه مي دهند، تهديد مي کنند، چشمان خود را گرد مي کنند، صدايشان را کلفت مي کنند و مي گويند اين بار ديگر با دفعات قبل فرق دارد. اما در حرکت شان وقتي با سد پولادين ملت ايران برخورد مي کنند، به جاي خودد برمي گردند. احمدي نژاد گفت: اين بار هم مي گويند; اين دفعه کار مهمي مي کنيم. پيش نويس قطعنامه اي را دادند که اگر ايران دست از غني سازي نکشد، صدور قطعات تاسيسات هسته اي و موشک هاي دوربرد را تحريم خواهند کرد. من مي گويم; اگر روزي ملت ما اين طور تحريم شود مردم ما جشن مي گيرند. مگر تا به حال به ما چيزي داده بودند؟ آن ها عصباني هستند که ملت ايران با همت خود انرژي هسته  اي را به دست آورده است. اگر همه  شياطين جمع شوند نمي توانند اين حق را از ملت ايران بگيرند. رييس دولت نهم در بخش ديگري از سخنان خود به مذاکرات بين ايران و کشورهاي غربي اشاره کرد و گفت: در استدلالي ديگر ما به آن ها گفتيم که چرا برخي گروه هاي فاسد و وحشي خود را در منطقه به بمب هسته اي مجهز کرده ايد در حالي که نگران فعاليت هاي روشن ايران هستيد؟ مي گويند; چون آن کشور عضو معاهدهNPT   نيست با او کاري نداريم. هرکس اين معاهده را امضا کرده باشد بايد پاسخگو باشد. احمدي نژاد گفت: ما مي گوييم; اگر يک جو عقل داشته باشيد مي فهميد که اين رفتار ناخواسته سلاح                  هسته  اي را افزايش مي دهد; چراکه هرکس عضوNPT  شود، مي فهمد که اين عضويت، تنها به محدوديت او خواهد انجاميد. پس بهتر مي بيند که عضو نباشد .  وي ادامه داد: همه  حرف هايشان دروغ است. آن ها در فلسطين و لبنان آدم مي کشند و به مدافعان اين کشورها عنوان تروريست مي دهند; در حالي که شارون جنايتکار جايزه  صلح طلبي مي گيرد. امروز همه مي دانند که از ناحيه  ايران نگراني هسته  اي و تجاوز وجود ندارد. ظلم و خيانت هم وجود ندارد.  وي خاطرنشان کرد: آن ها نگران فرهنگ و پيشرفت و رشد ما هستند.

صنعت دانش 
(قسمت شصتم )
بازار دانش : امروزه  توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات موجب توسعه روشهاي جداسازي استفاده از دانش در نظام اقتصادي ، ايجاد ابزارهاي لازم براي رمز گذاري وانتقال دانش وتوسعه ابزارهايي براي تصرف ومالکيت دانش گرديده است .اين عوامل در کنش متقابل با يکديگر وبا ساير نيروهاي فناوري اطلاعات ،صحنه کنش متقابل بين مسئله (تقاضاي دانش )يا صحنه مبادله دانش را فراهم کرده اند .اين بحث همان مصداق ظهور بازار دانش در نظام اقتصادي است .
همچنان که اشاره شد ، بازار دانش صحنه مبادله دانش است .خريداران ،فروشندگان ودلالهاي دانش بازيگران اصلي بازار دانش هستند . در طرف عرضه بازار دانش ، بنگاههاي دانش ودست اندر کاران علم قرار دارند که دانش وقابليت فناوري توليد مي کنند اينها حداقل در يک زمينه از دانش تخصص ويژه ،شهرت وتوانايي رمز گذاري دانش ضمني خود را دارند . آنان ممکن است دانش خود را در قابل سوال وجواب بازاي مبلغي تحت عنوان حق يا پاداش ،به صورت جزئي يا کلي بفروشند . بعضي از افراد وبنگاهها تخصص ومهارت دارند ،ولي نمي توانند دانش نهفته خود را در چارچوب مشخص سامان دهي کنند ،دانش عده اي نيز آنقدر تخصصي ، شخصي ويا از نظر ارزشي محدود است که نمي توان آن را به بازار عرضه کرد ،گروه سومي نيز هستند که خود را خارج از بازار نگه مي دارند چراکه احتکار دانش منافع بيشتري برايشان به ارمغان مي آورد . اين سه گروه افراد وبنگاهها عرضه کننده (بالفعل ) دانش به حساب نمي آيند .
در مقابل در طرف تقاضاي اين بازار و بنگاههاي مبتني بر دانش ،افراد دانشجو وحتي بنگاههاي دانش قرار دارند که به منظور حل مسائل خاص خود وحساب قابليتهاي ذخيره شده در بنگاههاي دانش ،رابطه برقرار کرده ودانش مبادله مي کنند . بنگاههاي دانش ، دانش را براي توليد ،توزيع ، تبديل ، دانش جديد و بهره برداري از آن تقاضا مي کنند .در حاليکه بنگاههاي مبتني بر دانش ، دانش را براي توليد وتوزيع کالا وخدمات جديد تقاضا مي نمايند . کارگزاران دانش بين خريداران دانش (آنهايي که به دانش نيار دارند )وفروشندگان دانش (آنهايي که دانش دارند ) رابطه ايجاد مي کنند .
يکي از روشهاي مبادله پذير ساختن دانش ضمني ،اشکار سازي يا رمزگذاري آن است . دانش ضمني را نمي توان به راحتي انتقال داد . يکي از راههاي رفع محدوديت انتقال پذيري دانش ضمني رمزگذاري آن است .
رمز گذاري ،گنجاندن دانش فردي وسازماني در قالبهايي است که دسترسي کليه اشخاص نيازمند به دانش تسهيل شود . رمزگذاري درعمل دانش را به رمز تبديل مي کند (نه لزوما رمزهاي رايانه اي ) وآن را سازمان يافته ، مشهود ،انتقال پذير ودرک شدني مي سازد . يکي از روشهاي رمز گذاري دانش ،نهادينه کردن آن در محصولات ، تجهيزات ،فرايندها ونظامهاي نرم افزاري مانند نظامهاي اطلاعات بازرگاني وکارشناسي است . در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه گرايش شديدي به دانش آشکار شده (رمز گذاري شده ) وخوب بيان شده متداول است وکوششهاي دائمي در خودکارکردن مهارتهاي انساني وجود دارد . کوششهاي اخير در توسعه نظامهاي اطلاعات بازرگاني عمومي ، وکارشناسي در اين راستا صورت مي گيرد . البته ثابت شده که مهارتهاي انساني فقط در وظايف جاري ونسبتا ساده ودر محيطها وشرايط با ثبات قابليت خودکار شدن دارند و صنايع با فرايند خود کاري ممکن است از نظر فرايند (کاهش هزينه) کارا باشند . اما در زمينه محصولات ،به دليل تحول سريع در محصولات ماشين وجذاب ممکن است چندان مفيد نباشد .
در بازار دانش ،مبادله دانش بين عرصه کنندگان وتقاضاکنندگان از گذر انتقال حق يا قرار داد صورت مي گيرد (قرار داد استخدام در چشم انداز مرسوم )مدت قرار داد متغير وبستگي به ميزان نياز خريدار وتوانايي فراهم کردن دانش توسط فروشنده در حداقل زمان ممکن دارد . خريداران تنها با عرضه کنندگاني قرارداد بلند مدت مي بندند که خلاق بوده وتوانايي يادگيري دارند وخيلي سريع به اندک تغيير عکس العمل نشان داده و دانش جديد را جانشين دانش کهنه مي کنند وآن را در اختيار طرف قرارداد مي گذارند .مبلغ قرارداد  وابسته به ارزش اقتصادي دانش مورد معامله است و ربطي به مدت قرار داد ندارد .عرضه کننده نمي تواند همان دانش را به خريدار ديگري بفروشد .
در بازار دانش ،شهرت عرضه کننده دانش نقش بسيار اساسي بازي مي کند . شهرت در بازاري که اطلاعات ناقص وجود دارد نه تنها نقش تضمين کيفيت را بازي مي کند ،بلکه نيروي رانش وکشش براي بازار دانش و وجوه در ساز وکار قيمت گذاري دانش است . در واقع بازار دانش قيمت دانش تابع شهرت عرضه کننده وشهرت عرضه کننده دانش تابع ارزش دانش است .
اندازه گيري عملکرد صنعت دانش :
براي اينکه بتوان عملکرد يک صنعت با يک نظام اقتصادي را خلاصه ودر يک نگاه اجمالي وارسي ،اندازه گيري وسياست گذاري نمود ،بايستي شاخص هايي را تهيه وتجزيه وتحليل کرد . قدمت تهيه وتجزيه وتحليل يک چنين شاخص هايي ،وبه طور کلي اندازه گيري عملکرد يک صنعت ويک نظام اقتصادي ، به دهه 1930 م و به خصوص به بعد ازجنگ جهاني دوم بر مي گردد . شاخص هايي که در اين سالها تهيه وتجزيه وتحليل مي شد بسيار ساده و بر مبناي نظريه اقتصاد کلاسيک ونئو کلاسيک از بررسي تفصيلي فعاليت هاي اقتصادي در سطوح بنگاه ونظام اقتصادي در زمينه هاي توليد ،سرمايه گذاري ، مصرف ، اشتغال ، ارزش افزوده ، بهره وري و نرخ تغيير آنها استخراج مي شد . اين شاخص هاي سنتي دولتها را در تصميم گيري ها اقتصادي راهنمايي مي کرد .
اما با ظهور اقتصاد دانش وپيدايش صنعت دانش ودر نتيجه حرکت نظامهاي اقتصادي سنتي به اقتصادهاي مبتني بر دانش ، شاخص هاي سنتي ديگر توانايي بازنمايي ارزش واقعي کالاها وخدمات نوين ودر نتيجه عملکرد نظام اقتصادي را ندارند . به عنوان نمونه در شاخص هاي سنتي ، به کار زنان خانه دار ،هزينه هاي حفاظت از محيط زيست ، هزينه هاي آلودگي محيط زيست ، هزينه هاي آموزشي وتغذيه نيروي انساني وجمعيت ،هزينه هاي تحقيق وتوسعه ، توليد ، توزيع وانتقال دانش ونظاير انها توجه نمي شد . بنابراين ، براي پاسخ به اين نارساييها واندازه گيري درست واساسي عملکرد نظامهاي اقتصادي جديد مطالعات وسيع تري صورت گرفت وشخص هاي جديدتري توسعه يافت .
با وجود اين اندازه گيري عملکرد اقتصاد مبتني بردانش به طور عام وصنعت دانش به طور خاص همچنان با چالشهاي اساسي مواجه است چراکه فعاليت هاي صنعت دانش و سرمايه هاي فکري کمتر لمس پذيرند . برخلاف فعاليت هاي سنتي وسرمايه هاي فيزيکي ، براي ايجاد نظام حسابداري جهت ارزشيابي فعاليت ها وسرمايه فکري ،موانع ساختاري وجود دارد . فعاليت هاي يادگيري وتوسعه دانش که اساس اقتصاد مبتني بر دانش اند ، در قيمت گذاري وکمي کردن با مشکل مواجه هستند .
(ادامه دارد ...)


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري
استانها و شهرستانها ويژه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته