جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/01/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4122

 سرمقاله 

 لزوم رويکرد علمي در" توليد ملي"

حميدرضا عسگري

اهميت و نقش تاثيرگذار اقتصاد در جهان امروز سبب شده تا اين مولفه در حيطه علوم با اهميت زيادي در دنيا مطرح شود. علمي شدن فعاليت هاي اقتصادي نه تنها باعث افزايش بهره وري در امر توليد گرديده بلکه به عنوان رشته اي مستقل در مجامع علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام به تحقيق و مطالعات اقتصادي موجب شکوفايي شيوه هاي نوين توليد و صنايع گرديده است. لزوم بهره گيري از تجربيات کشورهاي پيشرفته به معناي تقليد يا صرف نظر از مدل ملي اقتصاد نيست. بلکه بهره گيري از دانشي است که آنها در اين زمينه به دست آورده اند.

امر توليد ملي پيش نيازهاي فراواني براي تحقق دارد. اين نيازها شناخته نخواهد شد،مگراينکه مطالعات علمي و موردي درهريک صورت گيرد و راهکارهاي علمي نيز براي آنها استخراج گردد. لازم است تا تحقيقات توسعه اي با هدف بهبود تکنولوژي توليد و تغيير در خط توليد محصول مشخص انجام شود، وضروري است اين فعاليت ها توسط بنگاه هاي فعال در صنعت مربوطه حمايت گردد.

محل ورود دولت نيز در اين عرصه آن است که با حفظ و تحکيم حمايت هاي خود، اعتمادسازي لازم در فضاي خلق ايده هاي جديد را براي محققين و مبدعين فراهم کند. فراموش نکنيم يکي از مولفه هاي اصلي رشد در امر اقتصاد، انباشت سرمايه هاي انساني است. انباشت سرمايه انساني به معناي افزايش آمار نيروي آموزش ديده به لحاظ تئوري و عملي مي باشد. مهمتر اينکه ارزش نيروي انساني زماني محقق مي شود که چرخه اقتصاد زمينه هاي جذب آن را داشته باشد و دانش نيروي انساني مرتبط با فعاليت هاي توليدي صورت گيرد. در غير اين صورت آموزش نيروهاي انساني در مواردي که زمينه فعاليت آنها در کشور وجود نداشته باشد، امري بيهوده و هزينه آور است.

نکته بعدي بحث رقابت هاي اقتصادي است. رقابت انحصاري و خصوصي مناسب ترين ساختاري است که تعامل بين تحقيقات علمي در اقتصاد را توصيف مي کند. در اين فضا محقق در صورت ابداع ايده اي جديد مي تواند ابداع خود را به بازار توليد عرضه کند و در قبال آن سود خوبي به دست آورد . اين امر از يک سو بهره وري توليد را بالا مي برد و از سوي ديگر سطح علمي در اقتصاد کشور را افزايش مي دهد. در اين ميان اين وظيفه دولت است تا به عنوان حمايت کننده در دو زمينه فعاليت سازنده داشته باشد. اولاً دولت بايد با فراهم کردن فضاها و پارک هاي علمي آموزشي، بستر را براي پژوهشگران آماده سازد و از ايده ها و طرح هاي علمي حمايت نمايد. اين روند هرچند به نتيجه عملي ختم نشود، حداقل راه را براي رسيدن به هدف کوتاه تر خواهد کرد. لذا دولت بايد روند آموزش هاي علمي را تسهيل نمايد.نکته دوم در وظايف حمايتي دولت، بحث همراهي با واحدهاي خصوصي است. دولت بايد وظيفه اجراي ايده هاي علمي در امر توليد را به عهده بخش خصوصي بگذارد و خود به عنوان نظاره گر عمل کند. متاسفانه حمايت دولتي درامر اقتصاد در کشورما همگي به تصدي دولت رسيده و صنعت مورد نظر به سبب حمايت هاي کنترل شده به شکوفايي رسيده است.

نتيجه اينکه رشد و افزايش توليد ملي بايد با رويکردي علمي پرورش يابد. تزريق سرمايه بدون پشتوانه علمي به بخش صنعت تنها مايه درجا زدن و سکون خواهد شد. لذا بايد با بکارگيري روش هاي علمي ، داشته هاي توليدي و صنعتي موجود را ارتقا دهيم و زمينه را براي بروز و شکوفايي روش هاي جديد و پيشرفته، با حمايت هاي هدفمند فراهم کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته