آغاز محدودیتها از امروز

از امروزمحدودیت های تازه در سراسر کشور به اجرا در می آید و کسب و کارهای غیر ضروری برای دو هفته تعطیل می شوند.


از امروزمحدودیت های تازه در سراسر کشور به اجرا در می آید و کسب و کارهای غیر ضروری برای دو هفته تعطیل می شوند.
با این که هر روز آمار فوتی ها رکود می زند همچنان تردد های غیر ضروری خیلی زیاد است ،شاید شروع تعطیلی ها از امروز بتواند این رفت و آمدها را کم کند ،البته درصورتی می تواند در کاهش آمارها نقش داشته باشد که این تعطیلی ها منجر به رفت و آمدهای خانوادگی
نشود.