این کانال باز هم مسدود شد

کانال سوئز روی دور مسدودی؛

درحالی که هنوز از مسدود شدن ۶ روزه قبلی کانال سوئز چند روز نگذشته است، این کانال باز هم مسدود شد.

درحالی که هنوز از مسدود شدن 6 روزه قبلی کانال سوئز چند روز نگذشته است، این کانال باز هم مسدود شد.
به گزارش فارس، هنوز چند روز از ماجرای مسدود شدن کشتی 
«اِوِر گیون» در کانال سوئز نگذشته بود که،  کشتی دیگری با کناره این کانال برخورد و در آن گیر کرد.
به نوشته وب سایت مارین ترافیک، موسسه ردیابی کشتی ها، یک کشتی دیگر برای مدت کوتاهی در کانال سوئز گیر کرد.