جزایر سه گانه و حفظ نگرش عقلانی در منطقه

باردیگر شورای همکاری خلیج فارس دربیانیه ای جدید درمورد جزایرسه گانه ایرانی مطالبی را مطرح کرد که موجب خشم و واکنش های کاربران در فضای مجازی شده است. البته وزارت خارجه نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد و اعلام کرد:" بیانیه‌های ملال‌آور و تکراری صادره در این خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایجاد نخواهد کرد."

جزایر سه گانه و حفظ نگرش عقلانی در منطقه

باردیگر شورای همکاری خلیج فارس دربیانیه ای جدید درمورد جزایرسه گانه ایرانی مطالبی را مطرح کرد که موجب خشم و واکنش های کاربران در فضای مجازی شده است. البته وزارت خارجه نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد و اعلام کرد:" بیانیه‌های ملال‌آور و تکراری صادره در این خصوص تغییری در ایرانی بودن ابدی سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایجاد نخواهد کرد."
البته که باید نسبت به چنین مسائلی حساس بود و با واکنش های مناسب مانع از مطرح کردن ادعاهای واهی و فتنه انگیزی برای کشورمان شد. اما این مسئله نباید موجب واکنش های احساسی برجامعه و ایجاد فشار بر دستگاه دیپلماسی و یا دیگر نهادهای مرتبط گردد و یا حتی تکرار وقایع تلخی همچون تخریب و آتش زدن سفارت عربستان گردد.
باید به نکته توجه داشت که جلوگیری از مطرح کردن اقدامات شیطنت آمیز و یا تحریف تاریخ و تعدی به منابع و منافع کشورمان توسط برخی نهادها و قدرت های منطقه ای،در سایه داشتن روابط عادی و دوستانه محقق می شود و تیرگی روابط با همسایگان و دیگرکشورها هزینه بیشتری را صرف می کند تا حق و حقوق مادی و معنوی کشورمان را
محقق سازد.
همچنین این تعصبات نباید ازحد منطقی خود خارج شود و به ورطه اهانت و یا توهین های نژادی و قومی برسد و مردم آن کشورها را به چالش کشید و مسائل تبعیض نژادی را به دنبال داشته باشد. بهترین دفاع را
می توان در فضای تعاملی و بر پایه ادب و احترام داشت.