تمرکز بر طرح های نیمه تمام باقی مانده

نکته ای امید بخش از سخن رئیس جمهور؛

گفتگوی رئیس جمهور رئیسی در رسانه ملی اگرچه شباهت بسیاری به مصاحبه های پیشین توسط دیگر روسای جمهور داشت و بیشتر شبیه به سخنرانی است تا جلسه پرسش و پاسخ، اما نکاتی داشت که می توان از آن به عنوان درک مناسبی از شرایط یاد کرد.

تمرکز بر طرح های  نیمه تمام باقی مانده

گفتگوی رئیس جمهور رئیسی در رسانه ملی اگرچه شباهت بسیاری به مصاحبه های پیشین توسط دیگر روسای جمهور داشت و بیشتر شبیه به سخنرانی است تا جلسه پرسش و پاسخ، اما نکاتی داشت که می توان از آن به عنوان درک مناسبی از شرایط یاد کرد.
رئیس جمهور در مورد مسائلی همچون عدم استقراض از بانک مرکزی و تکیه بردرآمدهای مالیاتی و فروش اموال مازاد و کاهش هزینه ها صحبت کرد و این جای امید است که رویه و درک درستی از سیستم پولی کشور حاصل شده و با اتکا به منابع یاد شده و یا دیگر گشایش های صورت گرفته در دولت کنونی، اصلاحاتی درحال رخ دادن است.
اما نکته قابل توجه در صحبت های اخیر آقای رئیسی اشاره به عدم افتتاح  طرح های جدید و تمرکز بر طرح های نیمه تمام باقی مانده از دوره های گذشته و بیان این عبارت بود که"جایی نمی روم کلنگ جدید بزنم".
 این نکته ای بسیار مهم است و اگر از قالب خوراک افکارعمومی خارج شود و به حقیقت تبدیل شود، نوعی سازندگی مضاعف را برای کشور به همراه دارد.
از یاد نبرده ایم که در ادوار گذشته برخی طرح های عمرانی و زیرساختی کشور طی چهار سال، چند بار افتتاح شدند و دست آخر با پایان دوره مسئولیت مشاهده می شد که طرح مذکور همچنان در مرحله عمرانی است و راه اندازی و مورد بهره برداری قرارنگرفته است.