برگزاری نمایشگاه "ایران ژئو" و"تجهیزات تونل "

اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو (زمین شناسی و نقشه برداری)، چهارمین نمایشگاه "توسعه کسب و کار" و نمایشگاه "تجهیزات تونل" با حضور شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است.

برگزاری نمایشگاه  "ایران ژئو" و"تجهیزات تونل "

 اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو (زمین شناسی و نقشه برداری)،  چهارمین نمایشگاه "توسعه کسب و کار" و   نمایشگاه "تجهیزات تونل" با حضور شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است.