مردم قرار است مالیات بدهند نه چیزی بیشتر!

همه ساله بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ها یکی از پر بحث ترین مباحث میان مردم و فعالان اقتصادی بوده است که از قضا در تمامی سال ها این مردم بوده اند که مجبور به پذیرش شرایط دولت ها شده اند. چرا که چاره ای جز پذیرش این دستورات سلیقه ای نداشته اند و گرنه مشمول جرائم و محدودیت های دیگر می شدند.

مردم قرار است مالیات بدهند نه چیزی بیشتر!

 

 

همه ساله بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ها یکی از پر بحث ترین مباحث میان مردم و فعالان اقتصادی بوده است که از قضا در تمامی سال ها این مردم بوده اند که مجبور به پذیرش شرایط دولت ها شده اند. چرا که چاره ای جز پذیرش این دستورات سلیقه ای نداشته اند و گرنه مشمول جرائم و محدودیت های دیگر می شدند.
بدتر ازهمه حال و روز کسانی است که مالیات به صورت خودکار با هرنرخی از حقوقشان کسر می شود و درآمدشان از تمام کسانی که مشمول مالیات می شوند و از زیر بار آن به طرق مختلف فرار
می کنند، کمتر است.
اما در این میان رویکرد اخیر برخی قوانین درمورد اخذ مالیات از خانه ها و ماشین های به اصطلاح "لوکس" جای تامل و تعجب دارد. ابتدا درمورد خانه های خالی سامانه ای راه اندازی شده تا از افرادی که خانه های آنها چهارماه متوالی خالی باشد مالیات اخذ شود! واقعاً نمی توان ملاک و معیار تشخیص مشمول مالیات بودن این خانه ها را درک کرد.
این ابهام وجود دارد که مگر کسی که خانه ای را خریداری
 می کند، پولش را از کره مریخ می آورد که باید مالیات بدهد. حتماً کار یا درآمدی داشته است که براساس آن مالیات هم داده و امروز با آن پول خانه ای خریده است. اینکه منبع و منشأ پول را بررسی کنیم بحث جداگانه ای است اما اگر به صورت عادی این پول تهیه شده باشد که نمی توان هم از درآمد فرد مالیات بگیریم هم از خانه ای که با آن پول خریده است.
در مورد خودروها نیز الگویی طراحی شده است که از خودروهای لوکس که ملاکش قیمت بالای یک میلیارد تومان می باشد باید مالیات اخذ شود. اما بحث برسر این است که واقعاً خودرو کالایی لوکس محسوب می شود. امروز ماشین هایی که ما آنها را لوکس می دانیم در سراسر دنیا و حتی در عراق و افغانستان بعضاً تاکسی هستند! این رویه چنین تداعی می کند که صرفاً به دنبال بهانه ای هستیم تا ازمردم مالیات بگیریم، آن هم مالیاتی مضاعف!
این نحوه اخذ مالیات مشخص نیست که براساس کدام الگوی شرعی یا مدل اقتصادی است. چرا که ما در شرع مقدس نیز در مورد اخذ خمس از دارایی و درآمد افراد تنها یک بار این اقدام در هر سال و از هر مالی اخذ می شود. نه اینکه اگر فرد خمس مالش را داد و با آن مال چیزی خرید مجدد از آن خمس اخذ گردد!.
درالگوهای مالیاتی و یا تجارب دیگر کشورها نیز ما چنین موضوعی را مشاهده نمی کنیم. بلکه درمورد خودروهای وارداتی جهت حمایت از تولیدات داخلی صرفاً عوارض برواردات گرفته می شود و یا تعرفه های گمرکی را افزایش می دهند. اما در کشورما هم این عوارض و
گمرکی ها اخذ می شود و هم مضاف برآن ملاک ها و بهانه های جدیدی را برای اخذ مالیات گرفته می شود.
در یک کلام باید بیان داشت که مردم باید مالیات خود را بپردازند و قرار نیست از آنها کسری های بودجه تأمین شود و مردم منبعی برای درآمدزایی دولت قلمداد شوند.