دیپلماسی و مصلحت اندیشی منطقی

وزیرخارجه کشورمان در مصاحبه با روزنامه «وچرنی لیست» کرواسی به تشریح مواضع کشورمان در موضوعات مختلف پرداخت که یکی از آن محورهای آن بحث برجام و مذاکرات هسته ای بود.

دیپلماسی و مصلحت اندیشی منطقی


وزیرخارجه کشورمان در مصاحبه با روزنامه «وچرنی لیست» کرواسی به تشریح مواضع کشورمان در موضوعات مختلف پرداخت که یکی از آن محورهای آن بحث برجام و مذاکرات هسته ای بود.
 در بخشی از این مصاحبه دیپلمات ارشد کشورمان در مورد برخی واکنش های غرب پیرامون برخی سنگ اندازی ها و مطالبه گری  روس ها در روند مذاکرات و حصول توافق گفت:«البته در آن زمان روسیه مطالبه ای را هم مطرح کرده بود. درخواست روسیه این بود که اگر ایران قرار است توافق را در مرحله نهایی خودش مورد تأیید قرار دهد و اگر قرار است همه طرفها به برجام برگردند، پس باید به
گونه ای عمل بشود که "روسیه هم نفع خودش را ببرد"، به عنوان طرفی که برای بازگشت همه طرف ها به برجام اقدامات سازنده ای انجام داده
 است.»
هرچند که وزیرخارجه در ادامه به گفتگوهای مستقیم با همتای روس خود اشاره می کند و از تمایل کرملین به انجام توافق خبر می دهد، اما نکته بسیارمهمی در اظهارات وی در مورد عملکرد روسیه در مذاکرات وجود دارد که قابل تأمل است.
این گزاره که "روسیه هم نفع خودش را ببرد" بیانگر واقعیت های حاکم بر روابط بین الملل می باشد که به هیچ وجه قابل تعارف و مصلحت اندیشی غیرمنطقی نیست و اگر در این دام اغلب خودساخته
قرار گیریم منافع ملی را فدا کرده ایم.
روی سخن با کسانی است که روابط بین الملل و مذاکرات
هسته ای و برجام را به عینک سیاسی و ایدئولوژیک نگاه می کنند و همچنان برداشتی امپریالیستی قرن 19 و 20 را در روابط خارجی دارد. درحالی که آن رویکرد یکجانبه، امروز تبدیل به اولویتی دیگری تحت عنوان "تحقق منافع ملی" شده است. لذا فعالیت و برنامه ریزی کشورها در راستای این هدف می باشد و دستیابی به آن تنظیم کننده سطح و سبک روابطشان در جهان بین الملل می باشد که از قضا هیچگاه ثابت هم نیست.
براساس اولویت دهی "منافع ملی" کشورها هیچگاه دوست و دشمن ثابت برای خود تعریف نمی کنند. چرا که منافع آنها بعضاً در گذرگاه تحولات جهانی باهم مشترک می شود و یک مسیر را باهم طی
 می کنند.
اینکه روس ها در مذاکرات برجام مطالبه گری کرده باشند امر عجیبی نیست. طبیعی است که کشوری در حد و اندازه روسیه طی سال ها مذاکرات هسته ای تنها به دنبال حل شدن پرونده هسته ای ایران نیست و به دنبال برداشت محصول از این میدان
می باشد.
اما نکته تامل برانگیز این قضیه به خود ما باز می گردد که بعضاً
 نمی خواهیم این واقعیت را قبول کنیم و بپذیریم که وقتی پای منافع وسط بیاید ممکن است دوست و دشمن جای خود را عوض
کنند.