افزایش کمک‌هزینه فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای استاد و دانشجو

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ افزایش کمک‌هزینه فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای استاد و دانشجواعضای شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت خود را با بازنگری و افزایش کمک‌هزینه دوره فرصت مطالعاتی و کنگره خارج از کشور برای اساتید و دانشجویان اعلام کردند.به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، نود و چهارمین نشست شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر حسین قناعتی و دکتر محمدحسین آیتی، رئیس و معاون بین‌الملل دانشگاه با تأکید بر تسهیل صدور مجوز سفرهای خارج از کشور برگزار شد.نشست نود و چهارم با طرح دو درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور، دو درخواست مأموریت آموزشی خارج از کشور و تمدید آن، یک درخواست مأموریت آموزشی داخل کشور و سه درخواست سفرهای برنامه‌ریزی‌شده آغاز شد.