ایران درحال مذاکرات،همسایگان درمسیر هسته ای شدن

شکی دراین نیست که دسترسی و توانایی ما در دانش بومی هسته ای امتیازی است که هیچ قدرت و نهادی نمی تواند آن را از کشورمان سلب کند و چه بسیار کشورهایی که توسط قدرت های بزرگ جهانی از این فناوری دورنگه داشته شده اند. اما مسئله اصلی بهره گیری از این توان علمی برای رفع نیازهایی است که با صنعت هسته ای برطرف گردد.

ایران درحال مذاکرات،همسایگان درمسیر هسته ای شدن

 

 

شکی دراین نیست که دسترسی و توانایی ما در دانش بومی هسته ای امتیازی است که هیچ قدرت و نهادی نمی تواند آن را از کشورمان سلب کند و چه بسیار کشورهایی که توسط قدرت های بزرگ جهانی از این فناوری دورنگه داشته شده اند. اما مسئله اصلی بهره گیری از این توان علمی برای رفع نیازهایی است که با صنعت هسته ای برطرف گردد.
تولید برق، بهره گیری در تولید دارو و درمان برخی بیماری ها، بهبود صنعت کشاورزی و استفاده از آن در بسیاری از صنایع و آزمایشات علمی ازجمله
آورده های این علم و فناوری هسته ای می باشد. اما امروز بسیاری از این محاسن از دسترس ما خارج است و یا به صورت بسیار محدود مورد استفاده قرار می گیرد که همین مقدار نیز تحت نظارت ها و پیچ و خم های بسیاری است.
نیروگاه هسته ای بوشهر با گذشت چند دهه از عمر خویش و بیش از یک دهه از راه اندازی و در مدار قرار گرفتن امروز تنها 1.6 درصد بوده است و 98.4 درصد نیاز کشور را برق غیرهسته‌ای تأمین کرده است و آن هم
به طور دائم بلکه در سال ها و زمان هایی که تحت سوخت گذاری و یا تعمیرات و نگهداری مهندسی بوده هیچ گونه تولیدی نداشته است.
گفتن این مسائل نه از باب ناکارآمدی توان هسته ای داخلی کشور، بلکه از باب توجه به این موضوع است که امروز در کنار گوش ما طی یک دهه اخیر کشورهایی وارد حوزه فناوری هسته ای
شده اند و امروز درحال بهره برداری از این صنعت هستند. کشورهای عربی نیز درحال ورود به این صنعت هستند، اما ایران همچنان درگیر مذاکرات هسته ای است.
تعیین تکلیف مذاکرات می تواند راهگشای ما در بهره برداری از
داشته ها و توان علمی و بومی این صنعت داشته باشد. ضمن اینکه در صورت حل و فصل شدن مذاکرات ایران قادر است حق و حقوق
هسته ای خود را از شرکای هسته ای مطالبه کند تا این چنین پس از چند دهه همچنان نیروگاهی به عظمت بوشهر، با حداقل توان کارنکند!
حل شدن اختلافات هسته ای می تواند ایران را در باشگاه کشورهای هسته ای از فناوری های روز دنیا بهره مند کند. امروز امارات صنعت
هسته ای خود را توسط کنرسیومی متشکل از کشورها و شرکت های بزرگ هسته ای دنیا اداره می کند و از بابت این شراکت علاوه بر بهره مندی از سرعت و کیفیت تولید، تضمینی چندجانبه برای گسترش و پشتیبانی های فنی این صنعت از سوی شرکت های مختلف اخذ کرده است. به گونه ای که اگر هریک از آنها نخواهند کار را ادامه دهند، دیگر حاضرین جای آن را پرخواهند کرد.
نباید فراموش کرد که ماندن در وضعیت ایستای فعلی نه تنها موجب قدرت افزایی و توان علمی ما در صنعت هسته ای خواهد شد، بلکه ادامه این روند تکرار سناریوی گران فروشی ها و بدعهدی های قدرت های خارجی برای سرویس دهی در این حوزه به کشورمان می باشد. ضمن اینکه خدمات و سرویس هایی که در این حوزه به ایران داده می شود بسیار ابتدایی و منسوخ شده است و اجازه به روزرسانی صنعت هسته ای کشورمان را نمی دهد.
وضعیت کنونی آب و هوایی و مباحثی حیاتی همچون آینده تأمین انرژی کشور ایجاب می کند تا هرچه سریعتر مسئله اختلافات هسته ای برپایه منافع ملی حل و فصل گردد و ایران نیز بتواند همچون عضوی در عرصه بین الملل وارد چرخه رشد علمی و صنعتی گردد.