از طرح صلح چین برای توقف درگیری‌ها در اوکراین استقبال می‌کنیم

وزیر خارجه مجارستان:

وزیر خارجه مجارستان ‌گفت که بوداپست از طرح صلح چین برای توقف درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین استقبال می‌کند.

وزیر خارجه مجارستان ‌گفت که بوداپست از طرح صلح چین برای توقف درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین استقبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، «پیتر سیارتو» وزیر خارجه مجارستان ‌گفت که بوداپست از طرح صلح چین برای توقف درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین استقبال می‌کند.
وی گفت: «اگر ما در مورد طرح صلح چین صحبت می‌کنیم، دو دلیل برای حمایت از آن داریم؛ اول اینکه وجود دارد ‌و یک طرح واقعی است‌،
دوم اینکه برای صلح ‌جوابگو است».
وزیر خارجه مجارستان افزود: «ما باید مفهومی پیدا کنیم که بر اساس آن بتوانیم به پای میز مذاکره بیاییم».