دیپلماسی بهترین اهرم فشار است

درجهــــان امروز به سبب وابستگی های مختلف کشورها به یکدیگر، نمی توان قدرت مطلقی را برای طرف های مختلف متصور بود. به همین سبب بهره گیری از ابزار دیپلماسی جهت متوازن سازی خواسته های طرفین، بهترین راهکار است.

دیپلماسی بهترین اهرم فشار است

در جهــــان امروز به سبب
وابستگی های مختلف کشورها به یکدیگر،نمی توان قدرت مطلقی را برای طرف های مختلف متصور بود. به همین سبب بهره گیری از ابزار دیپلماسی جهت متوازن سازی خواسته های طرفین، بهترین راهکار است.
اخیراً موضوع آب هیرمند میان مقامات ایران و نیروهای طالبان در افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. در ایران کم آبی است و طالبان این موضوع را به عنوان نقطه ضعف ایران تشخیص داده است. در عوض مقامات ایرانی با ادبیات تهدید آمیز حقابه هیرمند را مطالبه کردند که شاهد آن گفتارهای سخیف از سوی مقامات طالبان بودیم.
اما روزگذشته وزیرخارجه کشورمان دربین مقامات وزارت خارجه و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در حرم امام خمینی(ره) رسماً اعلام کرد:« جمهوری اسلامی ایران حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و تنها آن را بخشی از واقعیت افغانستان قلمداد می کند».
این گفتار وزیرخارجه مصداق عینی بهره مندی از اهرم دیپلماسی و به دست گرفتن نقطه ضعف و حساس طرف مقابل می باشد. شاید گفته شود که نیروهای طالبان توجه ای به این موضوع نمی کنند، اما اتخاذ و بیان چنین رویکردی حداقل برای تصمیمات و سیاست گذاری های منطقه ای ما در قبال افغانستان و مسائل مرتبط با آن اثرگذار خواهد بود و خود به خود حلقه فشار بر حاکمان فعلی این کشور را تنگ تر خواهد کرد.
این رویه معقول را باید در سایر عرصه های سیاست خارجی درپیش گرفت و بدون تنش زایی و با اهرم و ابزار دیپلماسی براساس منافع ملی مواضع خود را بیان و در توازن منافع با طرف های مقابل وارد میدان شویم.